<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه موردی بررسی ظرفیت باربری شمع های فولادی در پروژه های ساحلی منطقه عسلویه و مقایسه نتایج آزمایش های ظرفیت باربری دینامیکی و استاتیکی

 

 

 

کلمات کلیدی :

نواحی ساحلی . شمع . ظرفیت باربری . آزمایش استاتیکی . آزمایش دینامیکی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نواحی ساحلی , شمع , ظرفیت باربری , آزمایش استاتیکی , آزمایش دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1969
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامترهای ستون های اختلاط عمیق بر بهبود رفتار خاک به روش اجزای محدود

 

 

 

کلمات کلیدی :

اختلاط عمیق . اجزای محدود . ظرفیت باربری . نشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط عمیق , اجزای محدود , ظرفیت باربری , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 2072
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیلی رفتار فشار-نشست پی واقع بر بستر مسلح با ژئوسل

خلاصه
از آنجا که خاکها علیرغم مقاومت فشاری قابل توجه، عملکرد مناسبی در تحمل کشش ندارند، لذا در چند دههی اخیر، استفاده از انواعژئوسنتتیکها نظیر ژئوتکستایل، ژئوگرید و ژئوسل برای جبران این ضعف مورد توجه محققین قرار گرفته است. اگرچه در زمینهی تسلیح خاک باژئوسل، تحقیقات آزمایشگاهی و عددی متعددی صورت گرفته است، اما فقدان روش تحلیلی مناسب در این خصوص احساس میشود. از این رو،در این مطالعه سعی بر آن است تا یک روش تحلیلی مبتنی بر هر سه عامل اثر مقاومت جانبی، اثر توزیع تنش قائم و اثر غشایی جهت تعیین رفتارفشار-نشست پی دایرهای واقع بر بستر ماسهای مسلح با ژئوسل ارائه گردد. مدول الاستیسیتهی لایههای غیرمسلح و لایهی مسلح با ژئوسل )ژئوسل وخاک داخل سلولهای لایهی ژئوسل( به صورت یک مادهی مرکب، با استفاده از نتایج آزمایش سه محوری روی نمونههای خاک غیرمسلح و خاکمسلح بهدست آمده است. تطبیق قابل قبول نتایج حاصل از روش تحلیلی مورد نظر با نتایج حاصل از آزمایش روی پی واقع بر بستر مسلح با یک لایهژئوسل، مبین عملکرد مناسب روش تحلیلی مورد نظر است. همچنین تاثیر پارامترهایی نظیر سختی ژئوتکستایل مصرفی در ساخت ژئوسل و ارتفاع لایهی ژئوسل بر رفتار فشار-نشست بستر، بررسی شده است.


کلمات کلیدی:

روش تحلیلی . منحنی فشار نشست . ژئوسل . مدول الاستیسیته 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تحلیلی , منحنی فشار نشست , ژئوسل , مدول الاستیسیته ,
:: بازدید از این مطلب : 2506
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی پارامترهای تراكم پذیری و CBR خاكهای ماسه ای رس دار تثبیت شده با خاكستر تفاله نیشکر

خلاصه
در اغلب پروژ ههای مهندسی عمران بهبود پارامترهای تراکم پذیری و CBR خاک ها مورد توجه است. بدین منظور در اکثر موارد از تثبيت کنندههای شيميایی مانند سيمان، آهك و قير استفاده می شود. در سال های اخير به منظور کاهش مشكلات زیست محيطی ناشی از استفاده بی رویه ازتثبيت کننده های شيميایی، جایگزین کردن آن ها با مواد زائد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. خاکستر تفالۀ نيشكر به عنوان یك مادۀ زائدکشاورزی به علت دارا بودن سيليس می تواند سبب بهبود پارامترهای تراکم پذیری و افزایش CBR خاک گردد. تحقيق حاضر به بررسیآزمایشگاهی تراکم و CBR خاکهای ماسه ای رس دار تثبيت شده با خاکستر تفاله نيشكر می پردازد. بدین منظور، آزمایش های تراکم و CBR بر6 و 9 درصد خاکستر تفاله نيشكر صورت گرفته است. هم چنين به منظور بررسی تأثير هم زمان افزودن آهك و باگاس و نيز ، روی نمونه هایی با 36 و 9 درصد باگاس ، 6 و 9 درصد باگاس و نيز نمونه هایی با 3 درصد سيمان و 3 ، تأثير هم زمان سيمان و باگاس از نمونه هایی با 3 درصد آهك و 3استفاده شده است. با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش می توان دریافت که استفاده از خاکستر تفاله نيشكر در بهبود پارامترهای تراکم پذیریو CBR خاکهای ماسه ای رس دار موثر می باشد.


کلمات کلیدی:

تثبیت . پارامترهای تراکمی . ماسه رس دار . خاکستر تفاله نیشکر .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , پارامترهای تراکمی , ماسه رس دار , خاکستر تفاله نیشکر , ,
:: بازدید از این مطلب : 1987
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر لایه بندی های مختلف خاک رس بر رفتار گودبرداری های میخ کوبی شده

 

 

 


کلمات کلیدی:

میخ کوبی . پایداری شیروانی های خاکی . خاک ریش دانه . تحلیل شبه استاتیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , پایداری شیروانی های خاکی , خاک ریش دانه , تحلیل شبه استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1852
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتار مقاومت برشی سطح تماس بین بتن و ماسه آلوده به نفت خام

 

 

کلمات کلیدی :

ماسه . نفت خام . مقاومت برشی . سطح تماس خاک بتن

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , نفت خام , مقاومت برشی , سطح تماس خاک بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 2247
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آلودگی نفت خام بر خواص تراکمی و مقاومت برشی ماسه حاوی بنتونیت

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماسه . نفت خام . بنتونیت . آزمایش تراکم . مقاومت برشی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , نفت خام , بنتونیت , آزمایش تراکم , مقاومت برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1953
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل توزیع اندازه ذرات خاک ریزدانه توسط روش های سنتی و مدرن

خلاصه
روش متداول در مهندسی عمران جهت تعیین نحوه توزیع اندازه ذرات ریزدانه خاک، انجام آزمایش هیدرومتری می باشد. طی چند دهه اخیراستفاده از روش های نوین و دستگاه های اتوماتیک اندازه گیری ذرات، در زمینه های مختلف علمی از قبیل شیمی، داروسازی، رسوب شناسی و ...رشد چشمگیری داشته است. بنابراین در این تحقیق ضرورت استفاده از فناوری های جدید برای رسیدن به نتایج بهتر در خصوص تعیین دانه بندیبخش ریزدانه خاک در نظر گرفته شده است. در مقاله حاضر، امکان استفاده از تکنیک های نوین پردازش تصاویر و پراش لیزر، بررسی شده ونسبت به ارائه نتایج تعیین توزیع اندازه ذرات ریز خاک به صورت منحنی دانه بندی بر حسب وزن مبادرت شده است. نتایج بدست آمده از تحلیلاندازه دانه ها با بهره گیری از روش های مدرن، نشان دهنده توانایی این روش های نوین در ارائه تصویر بهتر و دقیق تری از توزیع اندازه ذرات

کلمات کلیدی:

خاک ریزدانه . توزیع اندازه ذرات . پردازش تصویر . پراش لیزر . آزمایش هیدرومتری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک ریزدانه , توزیع اندازه ذرات , پردازش تصویر , پراش لیزر , آزمایش هیدرومتری ,
:: بازدید از این مطلب : 2590
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پايدارسازي شيب هاي خاكي در برابر پتانسيل زمين لغزش

خلاصه
اگر علل ناپايداري يك شيرواني در هنگام زلزله به خوبي شناخته شوند، روش پايدارسازي مناسب معلوم مي گردد، كه در اين مطالعه به بررسيروش هاي نوين پايدارسازي شيرواني هاي خاكي در هنگام وقوع زلزله مي پردازد. در ارزيابي پايداري شيرواني هاي در دست طرح، تحليلپايداري نقش تعيين كننده اي دارد. بديهي است كه اصول روش هاي ارزيابي تحليل پايداري شيرواني هاي در دست طرح و شيرواني هاي موجودكه علايم ناپايداري از خود نشان داده اند، اصول مشتركي است. با اين وجود بايد توجه شود كه در ارزيابي علل پايداري شيرواني هاي موجود و نيزيافتن بهترين روش جلوگيري از ناپايداري پيش رونده آنها، قبل از انجام محاسبات پيش رونده آنها، قبل از انجام محاسبات تحليلي و تئوريك،بايستي تحقيق سطحي و در صورت لزوم، زير سطحي، از محل انجام شود تا علل واقعي ناپايداري، آشكار شود. در اين صورت هم تحليل پايداريبه صورت واقع بينانه تري انجام مي شود و هم روش هاي پايدار سازي متناسب با وضعيت زمين شناسي و نيز نوع و مكانيزم ناپايداري انتخاب مي شود. علل ناپايداري ممكن است يا به وسيله تحقيقات محلي و آزمايشهاي صحرايي و يا به وسيله تحليل پايداري مشخص گردد.


كلمات كليدي:

تثبيت . شيرواني خاكي . زمين لغزش . ناپايداري . پايدارسازي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبيت , شيرواني خاكي , زمين لغزش , ناپايداري , پايدارسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 2498
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از مدل های منطق فازی(مدل ممدانی و مدل ساگنو) جهت پیش بینی هدایت هیدرولیکی با استفاد از داده های ژئوفیزیکی مطالعه موردی: دشت مراغه-بناب

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبهای زیرزمینی . هدایت هیدرولیکی . محاسبات نرم . منطق فازی . فازی ساگنو . فازی ممدانی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبهای زیرزمینی , هدایت هیدرولیکی , محاسبات نرم , منطق فازی , فازی ساگنو , فازی ممدانی ,
:: بازدید از این مطلب : 2672
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه