<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی و اثر پارامترهای مختلف بر رفتار دیوارهای دیافراگمی طره ای با استفاده از روش های تعادل حدی و المان محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش تعادل حدی . دیوارهای دیافراگمی . المان محدود . عمق حفاری 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش تعادل حدی , دیوارهای دیافراگمی , المان محدود , عمق حفاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1795
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 31 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از اسپلاينها در مدلسازي و تحليل مسايل تنش/كرنش مسطح

خلاصه
در اين پژوهش اقدام به فرمولبندي و حل مسايل تنش/كرنش مسطح با استفاده از اسپلاينها تحت عنوان روش ايزوژئومتريك نموده ايم. از مزاياياين روش نسبت به روش اجزاي محدود، مي توان به حذف مرحله شبك هبندي مساله و كاهش چشمگير ابعاد دستگاه معادلات حاصله نام برد.همچنين مدلسازي دقيقتر شرايط مرزي نسبت به روش اجزاي محدود از مزاياي ديگر اين روش مي باشد. با توجه به اينكه روش مذكور مبتني براستفاده از اسپلاينها و تكنيك نربز 1 مي باشد، لذا مفاهيم اسپلاينها و پارامترهاي مورد نياز براي محاسبه آنها نيز به اختصار توضيح داده شده است. در انتها نيز با حل مثال، دقت و توانمندي اين روش نشان داده شده است.


كلمات كليدي:

روش ايزوژئومتريك . مسايل تنش/كرنش مسطح . اسپلاينها . تكنيك نربز

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش ايزوژئومتريك , مسايل تنش/كرنش مسطح , اسپلاينها , تكنيك نربز ,
:: بازدید از این مطلب : 2088
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 31 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي فرآيند پخش عرضي جريان در عرصه هاي كم تراكم گياهي

خلاصه
امروزه نقش گياهان در حفظ و بقاي سيستم هاي اكولوژيك از اهميت ويژه اي برخوردار است. مطالعه هيدروديناميك اين اكوسيستم هاي پيچيده بهتوضيح نقش فيلتر مانند گياهان در تصفيه تالاب ها و مرداب ها كمك مي كند. بررسي مكانيزم پخش در محيط هاي گياهي منجر به ارزيابي بهترمحدوديت هاي اكولوژيكي و قدرت خود پالايي تالاب ها در پخش و چرخه مواد و نيز كنترل مسايل آلودگي آب بدون صرفه هزينه بيشتر خواهد شد.در اين تحقيق، به مطالعه آزمايشگاهي بررسي اثر گياهان روي پديده پخش عرضي جريان ابر آلوده پرداخته شده است. در يك فلوم آزمايشگاهي بااستفاده از ساقه هاي پليمري ، جريان آب درون محيط گياهي تالابي مدل شده است. آرايش گياهان به صورت تصادفي و در تراكم هاي مختلف است وميزان دبي جريان آب در محدوده جريان هاي آرام و متلاطم قرار گرفته است. ضريب پخش عرضي ، با تزريق ماده رنگي در بالادست گياهان ومحاسبه پروفيل متوسط زماني غلظت در پايين دست جريان بدست آمده است. نمودار هاي بدست آمده پروفيل غلظت حاكي از آن است كه در يكبه Red< بي بعد شده است در 200 (d) و قطر ساقه (U) مقطع ثابت از پايين دست محل تزريق، ضريب پخش عرضي كه با سرعت متوسط جريان ضريب پخش عرضي مستقل از رينولدز جريان  ، Red ≥ عدد رينولدز جريان و تراكم ساقه ها بستگي دارد ولي در 200بدست آمده است.


كلمات كليدي:

ضريب پخش عرضي . گياهان غير مستغرق . عدد رينولدز . تراكم ساقه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضريب پخش عرضي , گياهان غير مستغرق , عدد رينولدز , تراكم ساقه ,
:: بازدید از این مطلب : 1575
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 31 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آبشستگی پایه پل ها با استفاده از مدل عددي 4.0 HEC-RAS و نتایج آزمایشگاهی

خلاصه
امروزه مساله آبشستگی یکی از مسائل مهم در علم مهندسی رودخانه و مهندسی سواحل میباشد. به طوریکه اکثر تخریبها در اثر وجود این پدیده به وقوع میپیوندند.تعیین رابطه میان پارامترهاي موثر بر عمق آبشستگی و حداکثر عمق آبشستگی و یافتن تابع حاکم بر آنها از موضوعات مهم در مهندسی هیدرولیک است که در آن سعیمیشود رابطهاي ریاضی میان عمق آبشستگی به عنوان متغیر وابسته و پارامترهاي موثر بر این پدیده به دست آید . براي این منظور تابهحال از مطالعات آزمایشگاهی کهو HEC-RAS مستلزم صرف وقت وهزینه بسیاري میباشد استفاده شدهاست . با توجه به محدودیتهاي موجود ، در این مقاله سعی گردیده با استفاده از مدل عدديو همچنین شبیهسازي در شرایط HEC-RAS دادههاي آزمایشگاهی نسبت به حل مساله اقدام شود. بدین منظور با شبیهسازي فرآیند آبشستگی در مدل 4.050 و 100 ساله ، براي دبیهاي با دوره بازگشت هاي ، 2051 ( Abutment ) و هم چنین پایه هاي کناري ( Piers ) آزمایشگاهی ، مقدار آبشستگی در اطراف پایه پلهاجهت برآورد عمق آبشستگی وجود دارد برآورد گردید. نتایج حاصل از مدل عددي نشان دهنده این مطلب است که براي HEC-RAS و روشهاي مختلفی که در مدلدبیهاي با دوره بازگشتهاي بزرگتر به علت افزایش دبی و سرعت جریان و هم چنین افزایش جریانهاي گردبهاي در اطراف پایه پلها مقدار آبشستگی بخصوص درمقدار بیشتري را نسبت به مدل آزمایشگاهی برآورد نمود اما در کل HEC-RAS پایههاي کناري پل افزایش چشمگیري داشته است . هرچند در پارهاي موارد مدل 4.0نتایج حاصل از هر دو مدل مطابقت خوبی را با هم نشان میدهد و لذا میتوان در مطالعات و طراحیهاي مربوط به پلها از این مدل جهت برآوردهاي صحیح مقدار آب - شستگی و هم چنین عمق قرارگیري پایه پلها استفاده کرد.

کلمات کلیدي:

مدل عددي HEC-RAS . عمق آبشستگی . دادههاي آزمایشگاهی 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل عددي HEC-RAS , عمق آبشستگی , دادههاي آزمایشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 1807
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 31 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین مکان هاي مناسب جهت برداشت مصالح رودخانه اي با استفاده از مدل عددي 4.0 HEC-RAS

 

 

 

 

کلمات کلیدي:

برداشت شن و ماسه . رودخانه صفارود . مدل عددي 4.0 HEC- RAS

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برداشت شن و ماسه , رودخانه صفارود , مدل عددي 4 , 0 HEC- RAS ,
:: بازدید از این مطلب : 1471
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 31 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه و بررسی خصوصیات دال هاي مجوف بادکنکی نسبت به دال هاي توپر و چگونگی طراحی آن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دال مجوف بادکنکی . دال توپر . نرم افزار المان محدود . ظرفیت برشی . بتن آرومه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دال مجوف بادکنکی , دال توپر , نرم افزار المان محدود , ظرفیت برشی , بتن آرومه ,
:: بازدید از این مطلب : 1762
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 26 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي آزمايشگاهي يك بعدي سرعت در كانال هاي مركب

 

 

 

 

 

كلمات كليدي:

هيدروليك . مقاطع مركب . زبري نسبي . توزيع سرعت . روش هاي يك بعدي.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هيدروليك , مقاطع مركب , زبري نسبي , توزيع سرعت , روش هاي يك بعدي , ,
:: بازدید از این مطلب : 1949
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثرات استفاده توام آهک و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصات مقاومتی کائولینیت

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . آهک . الیاف پلی پروپیلن

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , آهک , الیاف پلی پروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 1558
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر نحوه ي توزیع دیوارهاي سازه اي برضوابط لرزه اي ساختمان هاي بنایی

خلاصه
آییننامهي طراحی ساختمانها در برابر زلزله، براي احتساب ظرفیت دیوارهاي سازهاي در ساختمانهاي بنایی، معیار حداقل مقدار دیوار نسبی رادرنظر گرفته، اما اثر چگونگی توزیع دیوارهاي سازهاي در پلان، از لحاظ تقارن و یا عدم تقارن و نیز تأثیر پیچش دیافراگم را مدنظر قرار ندادهاست. در تحقیق حاضر، با مطالعه موردي یک ساختمان آجري دو طبقه در حالتهاي مختلف و انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی، علاوه بربررسی تأثیر نحوهي توزیع دیوارهاي سازهاي بر رفتار لرزهاي ساختمان و کفایت ضابطه حداقل مقدار دیوار نسبی، اثر پیچش دیافراگم سقفبر توزیع نیروي جانبی بین دیوارهاي سازهاي در ساختمان با پلان نامتقارن مورد مطالعه قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

ساختمان بنایی . دیوار نسبی . تحلیل استاتیکی غیرخطی . پلان نامتقارن . پیچش

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختمان بنایی , دیوار نسبی , تحلیل استاتیکی غیرخطی , پلان نامتقارن , پیچش ,
:: بازدید از این مطلب : 2018
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبيه سازي جريان سيلابي فوق بحراني در تقاطع كانالها

خلاصه
در اين مقاله جريان سيلاب فوق بحراني در محل تقاطع دو كانال بصورت عددي بررسي مي شود. در اين كار از معادلات ناماندگار آبهاي كم عمقاستفاده ميگردد. اثرات شيب و اصطكاك بستر و همچنين اثرات تلاطمي در جملات چشمه منظور مي شوند. براي حل معادلات از روش عدديبر شبكه بي سازمان مثلثي شكل استفاده مي شود. جمله چشمه اصطكاك بستر با استفاده از رابطه مانينگ و جمله اثرات Roe-TVD حجم محدودشبيه سازي مي شود. مقايسه نتايج مدل عددي با دادههاي آزمايشگاهي و نتايج دو روش DASM تلاطمي با استفاده از مدل تلاطمي متوسط عمقي بخوبي مي تواند Roe-TVD عددي ديگر نشان مي دهد كه مدل عددي شرايط جريان را شبيه سازي كند و عملكرد مطلوبتري دارد.

كلمات كليدي:

روش Roe -TVD . مدل DASM . شبكه بي سازمان . تقاطع

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش Roe -TVD , مدل DASM , شبكه بي سازمان , تقاطع ,
:: بازدید از این مطلب : 1492
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه