<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اندازه گیری ارتعاشات محیطی ناشی از حرکت قطارهای متروی شهری و بررسی اثرات آنها بر عملکرد تجهیزات و سلامت انسان

هصلاخ
در این مقاله جزییات اندازهگیریهاي میدانی ارتعاشات محیطی در ساختمانی در شهر تهران بمنظور برآورد اثرات آنها بر عملکرد تجهیزات رایانهايو همچنین سلامت انسان ارائه شده است. اندازهگیریهاي میدانی انجام شده شامل برداشت و ثبت سه مولفه حرکتی سرعت زمین (دو مولفه افقی ویک مولفه قائم) میباشد که توسط حسگرهاي سرعت نصب شده در نقاط مختلف پی ساختمان صورت گرفته است. با توجه به اینکه منبع عمدهارتعاشات محیطی در محل مورد مطالعه، حرکت قطارهاي شهري در مجاورت ساختمان بوده است، بمنظور در نظر گرفتن تاثیر حرکت قطارهاي باسرعت، ظرفیت و نوع متفاوت، اندازهگیریهاي انجام شده در زمانهاي مختلف تکرار شدهاند. در نهایت رکوردهاي ثبت شده تحلیل آماري شده ومقادیر بیشینه دامنه ارتعاشات در نقاط مختلف و تغیرات زمانی آنها برآورد شده است. در نهایت مقادیر دامنه و محتوي فرکانس ارتعاشات با مقادیرمجاز مقایسه شده و اثرات آنها بر عملکرد تجهیزات و آرامش ساکنین مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی :

ارتعاشات محیطی . قطار شهری . بیشینه سرعت زمین . بیشینه شتاب زمین . محتوی فرکانسی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارتعاشات محیطی , قطار شهری , بیشینه سرعت زمین , بیشینه شتاب زمین , محتوی فرکانسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح يك مدل كشان خميري به منظور شبيه سازي رفتار ناهمسان خاك هاي دانه اي

خلاصه
ناهمساني يا وابستگي سختي، مقاومت برشي و رفتارهاي تغيير شكلي و تغيير حجمي خاك هاي دانه اي به امتداد تنشهاي اصلي نسبت به صفحهرسوب خاك، از سال ها پيش در بررسي هاي تجربي شناخته و پذيرفته شده است. يافته هاي نظري اخير نشان داده اند كه تنسورهاي بافت مرتبه دومي توانند بخوبي به عنوان ابزاري براي كمي سازي ناهمساني خاك هاي دانه اي بكار برده شوند. در اين مقاله، با وابسته سازي اتساع و مدول سختشوندگي خميري يك مدل رفتاري كشسان-خميري وابسته به حالت براي خاك هاي دانه اي به يك تنسور بافت مرتبه دو، توانايي شبيه سازي رفتارناهمسان خاك به مدل بخشيده شده است. توانمندي مدل رفتاري اصلاح شده در شبيه سازي رفتار زهكشي نشده نمونه هاي ماسه استاندارد تويورا در سلول سه محوري فشاري و كششي و همچنين مودهاي مختلف برش در سلول استوانه توخالي ارزيابي شده است.


كلمات كليدي:

ماسه . ناهمساني . مدل رفتاري . پارامتر حالت اتساعي . تنسور بافت . حالت بحراني

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه , ناهمساني , مدل رفتاري , پارامتر حالت اتساعي , تنسور بافت , حالت بحراني ,
:: بازدید از این مطلب : 1879
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آماری مقاومت فشاری بتن در ساختمانهای بتن مسلح جدیدالاحداث شهر تبریز

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت فشاری بتن . ضریب تغییرات . انحراف استاندارد . توزیع تجمعی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت فشاری بتن , ضریب تغییرات , انحراف استاندارد , توزیع تجمعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1757
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد میانگین ماهانه سطح دریاچه ارومیه در فاصله سال های 2000 تا 2017 با استفاده از تصاویر سنجیده MODIS 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سطح دریاچه . دریاچه ارومیه . شاخص NDWI . سری زمانی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سطح دریاچه , دریاچه ارومیه , شاخص NDWI , سری زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 2127
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی اثر الیاف فولادی وسنتتیک بر روی خواص مکانیکی و انرژی شکست بتن سبک حاوی لیکا

خلاصه
از آنجا که کاهش وزن مصالح سازه ای به کاهش سرباره های وارد بر اجزا سازه ای و در نتیجه کاهش سطح مقطع المان ها و هزینه اجرایی می انجامد لذااستفاده از بتن سبک سازه ای توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف کرده است.بتن مورد استفاده در این تحقیق بتن سبک حاوی دانه های رس منبسطشده )لیکا( است.از انجا که گسیختگی موادی که به وسیله سیمان تهیه شده و می شکند به علت ترد بودن آن می باشد از الیاف جهت رفع این نقیصه ، تثبیتترکها و استحکام کششی بتن می توان بهره برد. لذا هدف این پژوهش تاثیر الیاف فولادی و سنتتیک از نوع اجدار و تابیده بر خواص مکانیکی مطابقبر روی تیر های بتنی در درصدهای مختلف الیاف می باشد.نتایج این تحقیق نشان داد با RILEM و انرژیشکست مطابق استاندارد ASTM استاندارد افزایش الیاف تا درصدی مشخص رفتار مکانیکی و شکست بتن به طور چشم گیری بهبود می یابد.


کلمات کلیدی :

بتن سبک . خواص مکانیکی . انرژی شکست . الیاف فولادی . الیاف سنتتیک

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن سبک , خواص مکانیکی , انرژی شکست , الیاف فولادی , الیاف سنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 2043
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزه اي ساختمان هاي بتن مسلح نامنظم در ارتفاع تحت اثر زلزله هاي منفرد و متوالی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نامنظمی در ارتفاع . زلزله هاي متوالی . تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی . قاب خمشی بتن مسلح

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نامنظمی در ارتفاع , زلزله هاي متوالی , تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی , قاب خمشی بتن مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 1917
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه اثرات زیست محیطی تکنولوژي گازي کردن پلاسما در مقایسه با سایر روش هاي دفع پسماند جامد شهري

خلاصه
امروزه با توجه به توسعه اجتماعی و اقتصادي عظیم، مسئولان مدیریت شهري با افزایش تولید پسماندهاي جامد، رشد فشار براي مدیریت پسماند جامد راتجربه میکنند. استانداردهاي پیشرفته زندگی ناشی از افزایش جمعیت منجر به افزایش تنوع زبالههاي تولیدي شده است به طوري که پسماندهاي جامد بهطور عمده به و سیلهي ترکیبی از روشهاي دفن، سوزاندن و کمپو ست، مدیریت می شوند. هرکدام از این روش ها م شکلاتی همچون کمبود زمین برايدفن پسماند، احتمال آلودگی آبهاي زیرزمینی، انتشار مواد شیمیایی ناشی از سوزاندن در هوا و چندین مشکل دیگر که به سلامت محیط زیست و انسانلطمه وارد میسازد را به همراه دارند. هدف از این مقاله، مقایسه کمی و کیفی روشهاي موجود کنترل مدیریت پسماند با روش گازي کردن پلاسما وبررسی مزیتها و محدودیتهاي اجراي این روش در کشور میباشد. از مزیتهاي مؤثر تبدیل به گاز کردن(گازي کردن)، تبدیل محتویات معدنیپسماندهاي جامد به گاز سنتز است که میتواند براي تولید گرما و برق مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین از دیگر مزایاي این روش، ویترین کردن موادمعدنی به خاکستر شیشهاي با نفوذپذیري شیرابه خیلی کم است. پس از مطالعات صورت گرفته و با توجه به ماتریسهاي ارزیابی تشکیل داده شده، مشخص شد که روش گازي کردن پلاسما نسبت به سایر روشهاي دفع پسماند، از برتري بیشتري برخوردار است.

کلمات کلیدی :

گازي کردن . پلاسما . پسماند جامد . ماتریس ارزیابی . دفع پسماند جامد

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گازي کردن , پلاسما , پسماند جامد , ماتریس ارزیابی , دفع پسماند جامد ,
:: بازدید از این مطلب : 1751
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد نانوذرات اکسید آهن در حذف سرب و منگنز از شیرابه جوان محل دفن پسماند جامد شهري

خلاصه
لیفدنل يراوجمهاب اه متسیسوکا و ینیمزریز بآ عبانم ،اه هیفصتار هباریش یم يرورضش كانرطخ رصانع نیرت مهم .دزاسهباری ناسنا تملاس يارب.دنتسه نیگنس تازلف ،تسیز طیحم و لوادتم نیرت زا هدافتسا نیگنس تازلف فذح يارب شوردنیارف بذج یحطس ایم رد .تسابذاج ن ياهردیمهتخانش نیگنس تازلف بذاج ناونع هب ونان هزادنا رد تازلف دیسکا ،سرتسددنوش . ،داوم نیا عاونا زا یکیرذ ونانا دیسکا تتسا نهآ. هباریشیم نیگنس تازلف زا یفلتخم ریداقم يارادبرس نایم نیا رد هک ،دشاب و زنگنم زا رد بلاغ تازلفنآ یمنیمه هب .دنشاب قیقحت نیا فدهتهجلولحم رد زنگنم و ،برس نیگنس تازلف فذح یسررب رد و یبآ ياههباریش )نهآدیسکا تارذونان طسوت4O3Feیا ندرک هنیهب و ( ن دنیآرفیم.دشاب ياهرتماراپرثؤم نیگنس تازلف فذح نازیم رد يددعتمیم هلمج زا دنشابpHذاج زد نازیم ،شنکاو ماجنا نامز ، و بتظلغ يزلف هدنیلاآشیازفا اب هک دنداد ناشن جیاتن .لولحم ردpH ، بازدهی حذف فلزات سنگین افزایش مییابد و میزان حذف فلزات سنگین در زمان 30دقیقه بهحداکثر مقدار خود میرسد. همچنین در شرایط بهینه، نانو ذرات اکسید آهن قادر به حذف بیش از 92 % سرب، و 99 % منگنز در محلولهاي آبی، و % 46 منگنز در شیرابه جوان می باشند.


کلمات کلیدي:

شیرابه . جذب . نانوذرات اکسید آهن . سرب . منگنزل

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیرابه , جذب , نانوذرات اکسید آهن , سرب , منگنزل ,
:: بازدید از این مطلب : 1694
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده مستقیم از داده های افت و خیز دستگاه FWD در ارزیابی لایه های روسازی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

افت و خیز روسازی . FWD . ارزیابی سازه ای روسازی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , افت و خیز روسازی , FWD , ارزیابی سازه ای روسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1694
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تشخیص آسیب در سازه های تیر مانند برپایه روش تبدیل موجک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تبدیل موجک . تشخیص آسیب . پردازش سیگنال . سازه های تیر مانند

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تبدیل موجک , تشخیص آسیب , پردازش سیگنال , سازه های تیر مانند ,
:: بازدید از این مطلب : 1768
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه