<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی نقش ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ وآب زیرزمینی دروقوع زمین لغزش سورین (استان کردستان)

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . تحلیل پایداری . ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ . روش تعادل حدی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تحلیل پایداری , ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ , روش تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی زون لغزش دامنه مشرف برتونل بااستفاده ازروش تعادل حدی و ژئوفیزیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوفیزیک . زمین لغزش . تونل . روش تعادل حدی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفیزیک , زمین لغزش , تونل , روش تعادل حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی خطرناپایداری دامنه ها درمسیرراه لشکرک شمشک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . نقشه پهنه بندی زمین لغزش . تحلیل سلسله مراتبی فازی . مسیرراه لشکرک شمشک

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , نقشه پهنه بندی زمین لغزش , تحلیل سلسله مراتبی فازی , مسیرراه لشکرک شمشک ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 3 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای تاثیر تراز مخزن بر پایداری شیروانی جناح راست مخزن سد قلعه چای

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . سدقلعه چای . تحلیل لرزه ای . تاثیر ترازمخزن . روش مجزا شده

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
دس ػال 1389 پغ اص یک د سٍ آتگیشی تخلی هخضى ػذ، ؿ اَ ذّی هث یٌ تش تاصكؼالی یک صهیيلضؽ تضسگ قذیوی دس خ اٌح ساػت ػذ قلؼ چِای ػدثیش ها ذّ ؿذ اػت. پغ اص ایي س یٍذاد، طی هطالؼاتی تاثیش تشاص آب هخضى تش ایي صهیيلضؽ، تحت ؿشایط اػتاتیکی ؿث اِػتاتیکی ه سَد تشسػی قشاس گشكت اػت. تا ت خَ ت صلضل خِیض ت دَى ه طٌق ػاختگا ػذ، تشسػی لشص اُی تاثیش تشاص هخضى تش پایذاسی صهیيلضؽ اًهثشد ضش سٍی اػت. دس تحقیق حاضش تشسػی تاثیش ػطح آب هخضى تش
پایذاسی صهیيلضؽ، تحت تاسگزاسی دی اٌهیکی ه سَد هطالؼ قشاس گشكت اػت. دس ایي هطالؼ ،ِ تشای تذػت آ سٍدى ضشایة اطوی اٌى لشص اُی ؿیش اٍیً اص س ؽٍ هدضاؿذُ 5
اػتلاد ؿذ اػت. تًایح تشسػی اّ حاکی اص آى اػت ک تا اكضایؾ تشاص آب هخضى، ضشیة اطوی اٌى دی اٌهیکی ؿیش اٍیً کا ؾّ هییاتذ دس ك سَت ت حذاکثش سػیذى
تشاص آب هخضى ػذ، خطش اًپایذاسی دی اٌهیکی ؿیش اٍیً هزک سَ تؼیاس صیاد خ اَ ذّ ت دَ.دس اًْیت ضشایة اطوی اٌى تذػت آهذ اص تحلیل دی اٌهیکی تا ضشایة اطوی اٌى
اػتاتیکی ؿث اِػتاتیکی هقایؼ ؿذ اػت.
کلمات کلیذی: زمیهلغسش، سذ قلع چٍای، تحلیل لرز اٌی، تاثیر تراز مخسن، ريش مجسا ضذ .ٌ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , سدقلعه چای , تحلیل لرزه ای , تاثیر ترازمخزن , روش مجزا شده ,
:: بازدید از این مطلب : 97
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مدول برشی و میرایی در تحلیل دینامیکی شیروانی

 

 

کلمات کلیدی :

زمین لغزش . سد قلعه چای . تحلیل دینامیکی . مدول برشی . میرایی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , سد قلعه چای , تحلیل دینامیکی , مدول برشی , میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 106
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و پایدارسازی زمین لغزش منطقه طالقانی گرمی

خلاصه
زمین لغزش از پدیده هایی است که موجب تخریب ساختمانهای مسکونی وآسیب به خیابان ها می شود. در این تحقیق زمین لغزش به وقوع پیوستهدر منطقه طالقانی شهرستان گرمی مورد مطالعه واقع شده است، تحلیل پایداری زمین لغزش موردنظر مبتنی بر تعادل حدی و روش اجزاء محدودمی باشد؛ برای انجام این کار ابتدا مدل رایانهای مقطعی از منطقه زمین لغزش با استفاده از نرم افزارهای GeoSlope 2004 و Plaxis v8.2 ساخته شد سپس درحالتهایمختلف تحت تحلیل پایداری قرارگرفت براساس مشاهدات صحرایی و انطباق آن با نتایج مدل سازیها ملاحظه گردیدکه شکل لغزش از نوع دورانی بوده و به صورت تدریجی در حال حرکت و جابجایی است؛ بعد از شناسایی سطح لغزش و تأیید نتایج مدل سازیها باشرایط محل، اقدام به بررسی پایدارسازی شامل اصلاح هندسه دامنه و میخکوبی خاک گردید در انتها پایداری زمین لغزش تحت شرایط دینامیکیبه روش شبه استاتیکی مورد تحقیق قرارگرفت .


کلمات کليدي:

زمین لغزش . تحلیل پایداری . تعادل حدی . اجزاء محدود . پایدارسازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تحلیل پایداری , تعادل حدی , اجزاء محدود , پایدارسازی ,
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیزعددی زمین لغزش واقع در کیلومتر 194 راه آهن غرب

چکیده
 زمین لغزش ها نسبت به سایر بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و... مدیریت پذیرتر می باشند – لذا شناخت این پدیده در جهت جلوگیری از خسارات ناشی از آن از اهمیت بنیادی در مقابله با بلایای طبیعی برخوردار است. ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت زمین ساختی و لرزه خیزی زیاد، عمده شرایط طبیعی برای زمینلغزش داراست. گزارشات زمین لغزشهای رخ داده درکیلومتر 194 پروژه راه آهن غرب در استان کرمانشاه، منجر به انجام تحقیقاتی در مورد علل و نحوه گسترش لغزش زمین در منطقه ویافتن روشی برای پایدارسازی شیروانی گردید. بمنظور رفتارسنجی حرکت سطحی در این منطقه اقدام به کارگذاری 5 نقطه قرائت ثابت در محدوده لغزش فعال و ثبت حرکات این نقاط از طریق نقشه برداری در فواصل زمانی مشخص نسبت به نقطه مبنایی در خارج از محدوده لغزش طی 4 ماه متوالی گردید. بمنظور شناخت بیشتر جنس و لایه بندی خاک چند گمانه اکتشافی توسط کارشناسان پژوهشگاه بین المللی زلزله و نیز آزمایشگاه فنی مکانیک خاک حفر گردید. سپس با استفاده از نتایج حاصل از نقشه برداری و حفر گمانه ها، شیروانی در نرم افزار فلک سه بعدی مدل و برای پایدارسازی آن از روش اصلاح هندسی شیب و نیز نصب زهکش استفاده و شیروانی پس از اصلاح مجددا مدل گردید. نتایج مدل سازی شیب اصلاح شده نشان ازکم شدن میزان جابجایی و پایداری شیب دارد.

واژه های کلیدی:

زمین لغزش، ضریب اطمینان، روش پایدارسازی شیب، حرکات دامنه ای.

نویسندگان :


جهانگیر خزایی  ، مهدی قائمی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , ضریب اطمینان , روش پایدارسازی شیب , حرکات دامنه ای , ,
:: بازدید از این مطلب : 807
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل ناپایداري شیروانی مخازن سدها - بررسی مدل اجزاء محدود

خلاصه
احداث یک مخزن در مجاورت شیب هاي ناپایدار یا داراي قابلیت ناپایدار شدن ، ممکن است بر پایداري آن شیب ها اثر گذاشته و شرایط لغزش در شیروانی ها را فراهم سازد. در این مقاله ابتدا روش هاي موجود و مرسوم در تحلیل پایداري شیروانی ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس مساله لغزش شیروانی هاي مخازن سدها مطرح شده و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، درجه اهمیت عوامل موثر بر لغزش و پیامدهاي آن مشخص گردیده است. پس از آن سایر عوامل تاثیر گذار بر ناپایداري شیروانی هاي مخازن از جمله مساله تاثیر نوسان تراز آب مخزن، مورد بررسی قرارگرفته و پایداري شیروانی مخزن در حالات مختلف سطح آب آنالیز گردیده است.


کلمات کلیدي :

زمین لغزش , تراز مخزن, شیروانی ها , ضریب اطمینان

نویسندگان :

مصطفی جهاندار

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , تراز مخزن , شیروانی ها , ضریب اطمینان ,
:: بازدید از این مطلب : 1071
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی موردي زمین لغزش پشت قلعه دورود

خلاصه
ارزیابی پایداري شیروانی ها و زمین لغزش ها یکی از چالش هاي بزرگ در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. حتی زمانی که شرایط خاك و زمین شناسی منطقه بر پایه استاندارد هاي موجود ارزیابی و تحلیل پایداري بر اساس روش هایی که در پروژ هاي پیشین کارا بودند انجام گیرد، این امکان وجود دارد که رخداد گسیختگی مهندسین را شگفت زده کند. در این خصوص بهترین راه شناخت چنین پدیده هایی بررسی و مطالعه خرابی هاي گذشته می باشد. در اینمقاله به بررسی زمین لغزش رخ داده در منطقه پشت قلعه دورود و تحلیل پایداري در شرایط بلند مدت یا زهکشی شده و کوتاه مدت یا زمین لرزه پرداخته شده و ساز و کارلغزش روي داده تعیین گردیده است. سپس با انجام آنالیز برگشتی براي حالت زلزله، میزان مقاومت برشی زهکشی نشده بسیج شده در لحظه گسیختگی تخمین زده شده و در نهایت مقایسه اي بین پارامتر هاي بدست آمده از آنالیز برگشتی و پارامتر هاي بدست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی انجام گرفته و سر انجام پایداري بلند مدت و کوتاه مدت توده مزبور بر پایه مقاومت برشی در حالت پسماند ارزیابی می گردد.


کلمات کلیدي:

زمین لغزش، دورود، مقاومت پسماند، گسیختگی.

نویسندگان :

پدرام صفاري ، مهرداد صالحی دوبخشري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , دورود , مقاومت پسماند , گسیختگی , ,
:: بازدید از این مطلب : 952
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش AHP(مطاله موردي: بخش مارگون شهرستان بويراحمد)

زمين لغزش از جمله خطراتي است كه انسان هميشه با آن رو به رو مي باشد. با توجه به ناهمواري ها و ناپايداري هاي دامنه اي در استان كهگيلويه و بوير احمد و نياز به مطالعه در رابطه با آن و انجام اقدامات پيشگيرانه اين خطر در همه مناطق استان، به پهنه بندي مكان هاي مستعد اين خطر در بخش مارگون شهرستان بويراحمد پرداخ ي تم. در ابتدا زمين لغزش هاي رخداده شده منطقه را بررسي كرديم. سپس عوامل م ؤثر بر اين پديده را مورد بررسي قرار داده ايم كه شامل اين موارد مي شوند: عوارض خطي شامل رودخانه ها، گسلها ، خطوط ارتباطي، شيب، جهت شيب، پوشش گياهي، ميزان بارش، كاربري ARC به هريك از عوامل ارزش دهي شد و نهايتا در نرم افزار AHP اراضي و زمين شناسي منطقه مي باشد. سپس بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي به تحليل هركدام از عوامل پرداخته شد و نقشه ي پهنه بندي هركدام از عوامل با توجه به ارزش هاي داده شده روي هم قرارداده شده اند . با توجه GIS به بررسي هاي انجام شده در مناطقي كه داراي شيب هايي بين 15 تا 30 درجه، پوشش گياهي نسبتاً فقير، ميزان بارش زياد و سازند هاي مارن و شيل ميباشند احتمال وقوع زمين لغزش در آنها زياد بوده و بلعكس در مناطقي كه داراي شيب هاي كم، پوشش گياهي غني، ميزان بارش كم و سازند هاي ماسه سنگ و آهكي باشند كمترين رخداد زمين لغزش را دارند. همچنين جنوب منطقه بيشترين تعداد رخداد زمين لغزش را داشته است.

 کلمات کلیدی :

مخاطرات طبیعی، زمین لغزش، نقشه پهنه بندی،تحلیل سلسله مراتبی AHP ،نرم افزار ARC GIS

نویسندگان :

ایمان قشقایی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک- دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج)

اسماعیل فرخ پور(دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک- دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج)

مجید یوسفی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک- دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج)

احسان عزیزی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخاطرات طبیعی , زمین لغزش , نقشه پهنه بندی , تحلیل سلسله مراتبی AHP , نرم افزار ARC GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 27 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه