<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2021 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2022 (v11.4.2.250) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

360,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (R4 v11.3.2.23783) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

از اهداف این دوره، آشنایی هرچه بیشتر مهندسین محترم با نرم افزار آباکوس (Abaqus) در قالب پروژه های کاربردی گرایش ژئوتکنیک می باشد، به طوری که پس از پایان دوره، علاوه بر توانایی کامل کار با نرم افزار آباکوس به طور کلی، اطلاعات نسبتا کاملی در زمینه مدلسازی مسایل پرکاربرد در گرایش ژئوتکنیک در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد.

از خصوصیات دوره ی آموزشی آباکوس، می توان به کاربردی بودن مثال ها، آموزش گام به گام با پرداختن به مثالهای مختلف و پرکاربرد در حوزه مهندسی ژئوتکنیک از ساده به دشوار، اشاره به تئوری هر مثال و بررسی عمیق تر مطالب، تاکید بر نکات و ترفندهای خاص در مدل سازی هر بخش و اشاره به مسایل و نکاتی که می بایست در حین مدلسازی جهت پروژه های اجرایی و علمی لحاظ شود، اشاره کرد.

محور اصلی دوره ی آموزشی نرم افزار اباکوس، بر آموزش سه بعدی استوار خواهد بود، اما در مثالهای ابتدایی دوره به تحلیل مدلهایی در حالت دو بعدی نیز پرداخته خواهد شد تا مهندسین و دانشجویان محترم با نحوه مدلسازی دوبعدی نیز آشنا شوند.

سرفصل ها و مثالهای ارایه شده در دوره آموزشي نرم افزار آباکوس شامل موارد زیر است:

1- تعیین ظرفیت باربری پی صلب نواری در حالت مدلسازی دو بعدی و مقایسه نتایج با مدلسازی سه بعدی در نرم افزار آباکوس و بررسی صحت نتایج با روابط تئوری.

2- مدلسازی تک شمع و تعیین نشست آن و صحت سنجی با روابط تئوری و همچنین اندازه گیری ظرفیت باربری گروه شمع در قیاس با شمع تکی. ( اشاره به روشهای مختلف مدلسازی شمع، ریزشمع و شمع مایل)

3- مدلسازی سد خاکی بر روی بستر سنگی و ترسیم سطح فریاتیک این سد و مقایسه مدلهای رفتاری مختلف بر روی نتایج بدست آمده از نرم افزار Abaqus

4- طراحی دیوار حائل وزنی بتنی در دو حالت فعال و مقاوم و بررسی توزیع تنش بر روی دیوار.

5- مدلسازی آزمایش سه محوری با نرم افزار آباکوس و بررسی تئوری روابط و نحوه کالیبره کردن مدل.

لازم به ذکر است که آموزش نحوه انجام آنالیز دینامیکی(تعیین میرایی برای یک محیط خاکی، اعمال محیط نیمه بینهایت اطراف مدل)، نحوه کالیبراسیون و صحت سنجی مسائل مختلف، روشهای مش بندی و چگونگی ایجاد یک مش بندی مناسب، روشهای مختلف اعمال سطح تماس بین خاک و متریال مختلف نیز در تمامی مثالهای دوره ی آموزش آباکوس مدنظر قرار گرفته خواهد شد.

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 55 تا می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/18:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش آبوکوس , آموزش abaqus , دانلود و آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus , crack for Abaqus , free download for Abaqus , Abaqus , برنامه مهندسي معدن , دانلود Abaqus , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Abaqus , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Abaqus , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Abaqus , دانلود کرک Abaqus , راهنماي کار با نرم افزار Abaqus , Abaqus , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , , ,
:: بازدید از این مطلب : 9451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

در دوره آموزشی نرم افزار FLAC 3d، هدف آشنایی مهندسین گرامی به منظور مدل سازی انواع سازه های ژئوتکنیکی در بخش های مختلف اجرایی و تحقیقاتی شامل سد، شمع ، دیوار حائل و ... می باشد که در دو دوره آموزش FLAC مقدماتی و پیشرفته برگزار می شود. علاوه بر آن، این مجموعه برگزار کننده دوره های خصوصی نرم افزار flac 3d به صورت هدفمند (منطبق با پروپوزال یا مقاله) نیز می باشد.

 

نام دوره: دوره آموزش FLAC 3D مقدماتی

- آشنایی با نرم افزار FLAC سه بعدی و قابلیت ها و کاربردهای آن در مهندسی ژئوتکنیک

- آشنایی با منوهای نرم افزار FLAC 3D و نحوه ی دسترسی با آن ها به صورت دستوری و گرافیکی

- حل یک مثال در نرم افزار FLAC-3D و بررسی پاسخ ها ی آن

- مش بندی در نرم افزار FLAC 3Dو آشنایی با دستورات مربوطه و حل چند مثال

- مدل های رفتاری در FLAC 3Dو شرایط مرزی در نرم افزار و اعمال آن به مثال های جلسه قبل

- روش های حل در نرم افزار FLAC 3Dو تحلیل مثال های گذشته

- نحوه ی خروجی گرفتن از نرم افزار FLAC-3D و بررسی پاسخ ها

- جمع بندی و رفع اشکال در نرم افزار FLAC 3D

 

 

نام دوره: دوره آموزش FLAC 3D پیشرفته

 

- مروری بر دوره مقدماتی آموزش FLAC 3D

- نحوه ی بارگذاری آب به مدل و بررسی دستورات مربوط به آن در نرم افزار FLAC 3D

- تحلیل یک سد خاکی در برابر جریان آب با استفاده از نرم افزار FLAC 3D

- بارگذاری دینامیکی در نرم افزار FLAC و بررسی دستورات مربوطه در استفاده از نرم افزار FLAC 3D

- تحلیل یک سد خاکی تحت بار زلزله در FLAC-3d

- نحوه ی استفاده از ورودی و خروجی ها در نرم افزار Seismosignal به منظور استفاده در نرم افزار FLAC

- نحوه ی استفاده از ورودی و خروجی ها در نرم افزارMATLAB  

- جمع بندی و رفع اشکال در نرم افزار FLAC 3D

 

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/10

 

برای دانلود نرم افزار (نسخه بدون محدودیت) به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: دانلود و آموزش نرم افزار فلگ-سه بعدی FLAC 3D , crack for FLAC 3D , free download for FLAC 3D , FLAC 3D , برنامه مهندسي معدن , دانلود FLAC 3D , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه FLAC 3D , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار FLAC 3D , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز FLAC 3D , دانلود کرک FLAC 3D , راهنماي کار با نرم افزار FLAC 3D , FLAC 3D , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , , ,
:: بازدید از این مطلب : 30302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

 

سرفصل های دوره:   

 

دوره 1 : آموزش FLAC 2D مقدماتی

– راهنمايي نصب و راه اندازي FLAC

– معرفي قابليتها و کاربردهاي نرم افزار FLAC دو بعدی

– استراتژي مدلسازي در FLAC

– اصطلاحات و شرايط قراردادي در نرم افزار FLAC

– تعريف فضاي مدلسازي و ساخت هندسه مدل

– مدلهاي رفتاري و تخصيص خصوصيات به مدل

– شرايط مرزي و اوليه در مدل سازی با FLAC

– بارگذاريهاي استاتيکي در نرم افزار

– تحليل مدل و بررسي سناريوي تاييد مدل

– مشاهده خروجيهای نرم افزار FLAC 2D

– مدلسازي سطوح لغزش

– سطح آب زيرزميني و فشار آب حفره اي

 

دوره 2: دوره آموزش FLAC 2D پیشرفته

 سرفصل های دوره ی آموزشی FLAC 2D پیشرفته مطابق زیر است:

 بخش اول: المانهاي سازه اي

شامل المان تير، المان کابل، المان راکبولت، المان شمع، المان لاينينگ، اعضاي تکيه گاهي در FLAC، مدلسازي نيلينگ و شاتکريت در نرم افزار FLAC می باشد

 

 بخش دوم: مدلسازي پيشرفته

 - زبان برنامه نويسي Fish در FLAC

 - مثالهاي کاربردي

 بخش سوم: مثالهاي کاربردي

 - مدلسازي سطوح شيرواني در ّFLAC

- مدلسازي تونل باحفاري چند مرحله اي در نرم افزار FLAC

 بخش چهارم: مدلسازي ديناميکي

 - استراتژي تحليل ديناميکي در FLAC 2D

 - مش بندي و ميرايي درمدل

 - شرايط مرزبندي

 - بارگذاري هارمونيک در نرم افزار FLAC

 - بارگذاري شتابنگاشت

 - تحليل مدل در FLAC

 - فشارآب حفره اي

 - مثالهاي کاربردي در نرم افزار FLAC

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

برای دانلود نرم افزار  (نسخه گرافیکی و بدون محدودیت) به ادامه مطلب بروید

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/3

 

 

به منظور آشنایی با  قابلیت های نرم افزار FLAC و نحوه ی مدل سازی در آن، توجه شما را به یک مثال جلب می نماییم.

بارگذاری تونل در نرم افزار FLAC

به منظور مدل سازی تونل در نرم افزار FLAC ، لازم نیست کل مدل تونل به همراه خاک بالای آن مدل سازی شود. می توان تنها به مدل سازی تونل و خاک اطراف آن اکتفا نمود و بار معادل وارد شده از جانب خاک بالادست را به به صورت دستی محاسبه و به تونل اعمال نمود. به عنوان مثال، هدف محاسبات مربوط به تونل زیر در نرم افزار FLAC است:

این تونل در عمق 50 متری قرار دارد.

 

 مدل مثال تونل flac

 

 

ابعاد مدل به صورت 30x30 متر در نظر گرفته شده است و به منظور اعمال تنش بخش حذف شده از مدل، از دستور initial استفاده می کنیم. بار وارد بر مدل 30x30 به صورت زیر قابل محاسبه است:

 

 بارگذاری در تونل در نرم افزار flac

 

 

 

واحد های فوق را به تبدیل می کنیم و سپس از دستور initial مطابق زیر استفاده می شود:

 

-         بار معادل طرفیندر نرم افزار FLAC:

 

initial (تنش در کف=تنش) var (تغییرات تنش در راستای عرض ,تغییرات تنش در راستای ارتفاع)

 

توجه: با توجه به این که فشار خاک، زمانی که از پایین به بالا حرکت می کنیم ، کم می شود از این رو باید میزان تغییرات تنش را با علامت مخالف مقدار تنش کف در نظر گرفت.

 

initial syy -1260000 var (0,1260000-630000)

initial sxx -630000 var (0, 630000-3150000)

initial szz -630000 var (0, 630000-3150000)

 

در نهایت دستور زیر را در FLAC اعمال خواهیم کرد:

 

initial syy -1260000 var 0 63

initial sxx -630000 var 0 315000

initial szz -630000 var 0 315000

 

-   بار معادل بالای مدل در نرم افزار FLAC: عبارت از خاک بالای آن که مطابق زیر اعمال می شود.

  apply syy -630000 j …

در نهایت کد مدل سازی تونل در نرم افزار FLAC به صورت زیر خواهد بود:

 

 config

  grid 30 30

  gen 0 0 0 30 30 30 30 0

  group earth region 1 10

  m m group earth

  prop c 20000 f 30 b 7.8e7 s 4.7e7 d 2100 group earth

  GEN line 12 10 12 15

  gen line 18 10 18 15

  gen line 12 10 18 10

  gen arc 15 15 18 15 180

  gen adjust

  fix x i=1

  fix x i=31

  fix y j=1

  hist unbal

  initial syy -1260000 var  0 630000

  initial sxx -630000 var  0 315000

  initial szz -630000 var  0 315000

  apply syy -630000 j 31

  solve

  ini xdis=0 ydis=0

  m null region 16 15

  hist unbal

  solve

 تغییر مکان قائم تونل در نرم افزار FLAC:

 

(واحد تغییرمکان در این مدل FLAC، متر می باشد.)

  نشست تونل در نرم افزار flac

 تغییر مکان افقی تونل در نرم افزار FLAC:

 

تغییر مکان افقی تونل در نرم افزار flac

 به منظور آشنایی با طریقه ی حل مسئله در نرم افزار FLAC، توجه شما را به مباحث زیر جلب می نماییم.

مروری بر روش تفاضل محدود در نرم افزار FLAC:

شايد روش تفاضل‌هاي محدود, قديمي‌ترين تکنيک عددي است که براي حل يکسري از روابط ديفرانسيل با مقادير اوليه و شرايط مرزي معين, مورد استفاده واقع شده است . در نرم افزار FLAC، از این روش استفاده می شود.

در روش تفاضل‌هاي محدود صريح, هر معادلة ديفرانسيلي به طور مستقيم با يک مقدار جبري معلوم, در عبارات متغييرهاي تنش و تغييرمکان در نقاط مختلف محيط نوشته مي‌شود. در مقابل در روش اجزاء محدود ضمنيبه منظور تعيين مقادير تنش و تغييرمکان که در هر المان با يک مد از قبل فرض شده تغيير مي‌کند, نيازمند به استفاده از توابع ويژه‌اي هستيم که توسط يکسري پارامتر کنترل مي‌شوند. فرمول‌نويسي طوري صورت مي‌گيرد که اين پارامتر‌ها را به حداقل خطا يا انرژي نزديک کند.

 دو روش يکسري روابط جبري را ارائه مي‌کنند که بايستي حل شوند. مي‌توان به آساني نشان داد که روابط حاصل از دو روش که از طرق کاملاً مختلف به‌دست مي‌آيند, يکسان هستند. بنابراين بحث کردن دربارة برتري نسبي اجزاء محدود يا تفاصل‌هاي محدود بي معني است.

شکل زیر توالي کلي محاسبات را که در FLAC به‌کار گرفته شده, شرح مي‌دهد. در نرم افزار FLAC مطابق اين رويه, ابتدا روابط حرکت را فرا مي‌خواند تا سرعت‌ها و تغييرمکان‌هاي جديد را از تنش‌ها و نيروها به‌دست آورد. سپس نرخ کرنش, از سرعت‌ها و تنش‌هاي جديد, به‌دست مي‌آيند. هر دور کامل در اين چرخه, يک گام زماني در نرم افزار FLAC فرض مي‌شود.

 

روش حل در نرم افزار flac

 

نکته مهمي که بايستي توجه شود, اين است که در هر بخش از شکل فوق، تمامي متغييرهاي گرهي از مقادير معلوم مرحلة قبل (که در هر چرخه در حين محاسبات ثابت باقي مي‌مانند) دوباره محاسبه مي‌شوند.

در نرم افزار FLAC، از روابط حرکتو معادلات رفتاري براي تحليل محيط جامد, قانون دارسيبراي جريان سيال و قانون فوريهبراي مسائل انتقال حرارت استفاده شده است.

مراحل مدل‌سازي در FLAC

 در این بخش از آموزش FLAC با توجه به اصول مدل‌سازي عددي، همچنين ترتيب عمليات اجرايي، مي توان مراحل تعريف مدل سازی در نرم افزار FLAC  را به ترتيب ذيل درنظر گرفت:

 

 1. انتخاب محدودة مناسب زمين و تشکيل شبکة المان ها
 2. انتخاب مدل رفتاري و تعيين پارامترهاي آن
 3. اعمال شرايط مرزي و تنش‌هاي اوليه
 4. حل مدل تا رسيدن به تعادل اوليه
 5. ايجاد تغييرات در مدل
 6. حل مجدد و بررسي نتايج

 

 

 انتخاب محدودة مناسب زمين و تشکيل شبکة المان‌ها در نرم افزار FLAC

 در ساخت شبکة المان‌ها، چه روش‌هاي اجزاء محدود و چه تفاضل‌هاي محدود، دو اصل اساسي بايد مد نظر قرار گيرند. اول اينکه، ابعاد مدل بايد به اندازة کافي بزرگ باشد تا تأثير مرزها بر روي رفتار مدل، به حداقل برسد. مرزهاي مدل بايستي از محدودة تحت تنش يا تغييرمکان به مقدار کافي دور انتخاب گردند؛ به‌طوري که وضعيت تنش‌ها و تغييرشکل‌ها در اين نقاط مرزي قبل و بعد از اعمال تغييرات در مدل تفاوت چنداني نداشته باشد. محدودة تقريبي تأثير را مي‌توان در موارد مختلف از برخي روابط رياضي موجود تعيين نمود و دوم اينکه، در مناطق حساس (مثلاً نقاط گوشه‌دار سازه و خاک، نقاط بارگذاري و غيره) تعداد المان‌هاي کافي جهت رسيدن به جواب با دقت لازم فراهم شود. لازم به ذکر است در نرم افزار FLAC ، نبايد تغيير المان‌ها به صورت ناگهاني در مدل اتفاق بيفتد، چون انتقال داده‌ها را دچار خطا مي‌کند.

 

بعد از تعيين ابعاد مدل در نرم افزار FLAC، اقدام به ايجاد شبکة المان‌ها مي‌نماييم. در اين مرحله بايد المان‌ها با ابعاد مناسب تشکيل شوند، مثلاً در جاهايي که تغيير تنش‌ها و جابجايي‌ها در مدل بيشتر باشد، در آن منطقه المان‌هايي با ابعاد کوچکتر و در مناطق با تأثير کمتر، المان‌هاي با ابعاد بزرگ‌تر انتخاب مي‌شوند. اگرچه افزايش تعداد المان‌ها بر دقت جواب مي‌افزايد، ولي نمي‌توان نتيجه‌گيري کرد که شبکه‌بندي بهينه، شامل بيشترين تعداد المان است. به عبارت ديگر افزايش تعداد المان‌ها (به تعبيري کوچک‌تر کردن اندازة آنها) تا جايي لازم است که هدف از مدل‌سازي با دقت قابل قبولي برآورده شود. در عمل معمولاً يک مسأله مشخص با تعداد المان‌هاي مختلف حل مي‌شود و تغييرات نتايج در اثر تغيير تعداد المان‌ها بررسي مي‌گردد. شبکة بهينه وضعيتي است که تعداد المان‌ها تغيير قابل ملاحظه‌اي در نتايج ايجاد ننمايد .

 

يکي از بزرگ‌ترين محاسن برنامة FLAC، قابليت معرفي شبکة المان‌ها توسط کاربر است. کاربر مي‌تواند هم به روش مستقيم و هم به‌کمک فايل متني که از مجموعه دستورات لازم تشکيل شده است، شبکة مدل خود را ايجاد نمايد. انتخاب شبکة المان‌ها توسط کاربر به تعيين ابعاد دقيق زون‌ها و ريز کردن مناسب آنها در نقاط حساس کمک مي‌کند.

 

کاربر در نرم افزار FLAC ، به‌راحتي قادر است تراکم مش‌بندي در قسمت‌هاي مختلف شبکه را براي حصول دقت مورد نظر تعيين نمايد. به‌دنبال آن مي‌توان شرايط مرزي و خواص مکانيکي محيط را تعريف کرده و وضعيت تعادل اوليه را مشاهده کرد. براي اينکه از نتيجة حل مدل ساخته شده اطمينان حاصل شود، بايد کلية مراحل مربوط در مدل‌سازي به‌درستي انجام گيرد. بدين معني که در شروع مدل‌سازي، وضعيت مدل به‌طور کامل تشريح مي‌شود و بدين ترتيب مدل تحت شرايط اوليه به تعادل مي‌رسد. سپس تغييرات لازم در مدل صورت مي‌گيرد و دوباره مسأله حل مي‌شود. در هر مرحله بايد نتايج کنترل شود، قابل قبول بودن نتايج مستلزم به پايان رسيدن روند حل و همگرا شدن آن مي‌باشد. در غير اين‌صورت لازم است تا نواقص برطرف شود و روند حل تکرار گردد.

 

شرايط مرزي براي آناليزهاي استاتيکی در نرم افزار FLAC:

 

در FLAC، نوع تکيه‌گاه‌ها بايد با مسأله توافق داشته باشند، بدين صورت‌که در آناليزهاي استاتيکي، در طرفين مدل از تکيه‌گاه‌هاي غلطکي يا حرکت قائم آزاد و در ضلع پائيني، از تکيه‌گاه‌هاي غلطکي با حرکت افقي آزاد، استفاده مي‌شود.

 

در صورتي‌که وجود سنگ بستر در ضلع پائيني مدل قطعي باشد، تغييرمکان در جهت افقي مدل در  نرم افزار FLAC نيز، در اين ضلع مسدود مي‌گردد. به‌طور کلي شرايط مرزي مي‌تواند شامل ثابت فرض نمودن تغييرمکان در جهت افقي يا قائم يا هر دو، تعيين شرايط مرزي هيدروليکي، اعمال نيروهاي گرهي، اعمال بردارهاي سرعت، اعمال دماي اوليه و غيره باشد.

 

اعمال شرایط مرزی در  نرم افزار FLAC، با استفاده از دستورهای APPLY ،INITIAL ،FIX و FREE می توان شرایط مرزی و اولیه مورد نیاز را به مدل معرفی کرد. به عنوان مثال به منظور گیردار نمودن و به صفر رساندن سرعت در جهت محور X در  نرم افزار FLAC، از دستور FIX X استفاده می کنیم.

 

شرايط مرزي براي آناليزهاي ديناميکي

 در این بخش ، به اعمال شرایط مرزی برای آنالیز های دینامیکی خواهیم پرداخت. در مطالعات ديناميکي در نرم افزارFLAC، علاوه بر آنچه در مورد شرايط مرزي در حالت استاتيک گفته شد، بازتاب ارتعاشات در اثر برخورد با مرزهاي مدل نيز مطرح مي‌گردد. براي رفع اين مشکل، علاوه بر دورتر کردن تکيه‌گاه، ممکن است يکي از دو نوع تکيه‌گاه جاذبارتعاشات، که در محاسبات عددي قابل استفاده‌اند، به‌کار گرفته شوند. اولين نوع تکيه‌گاه‌هاي جاذب در شبيه‌سازي‌هاي عددي ديناميکي، مربوط به بارهائي است که مرکز ارتعاش آنها، حداقل قسمتي از آن، خارج از محدودة مدل قرار گرفته باشند که در موارد زلزله بيشتر به‌کار مي‌آيند. نوع دوم مربوط به بارهائي با يک مرکز ارتعاش، واقع در محدودة مدل‌سازي هستند. از آنجا که بارگذاري ديناميکي يک ترانشه، از نوع بارهاي محدود واقع در داخل مدل است، از نوع دوم مرزها استفاده مي‌شود.

 هر دو نوع مرزهاي جاذب، با استفاده از تعدادي ميراگر، که در کنار فنرهاي تکيه‌گاه‌هاي استاتيکي قرار مي‌گيرند، مدل مي‌شوند. اين ميراگرها به صورت مستقل در جهات نرمال و برشي بر روي مرزها نصب شده و ارتعاشات را جذب مي‌کنند.

 در نرم افزار FLACبه منظور اعمال بارگذاری دینامیکی 4 روش وجود دارد:

 

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی نیرو

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی تنش

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی شتاب

- بارگذاری از طریق اعمال تاریخچه ی سرعت

 نکته ی مهم در اعمال بارگذاری دینامیکی این است که اگر چنان چه هدف اعمال بارگذاری از جنس شتاب یا سرعت است، نباید در مرز اعمالی از سطوح میرا استفاده کرد. زیرا شتاب و سرعت اعمالی دچار میرایی می شود و اثر بارگذاری آن در مدل ساخته شده در نرم افزار FLAC از بین می رود.

 

در نرم افزار FLAC، به منظور اعمال بار لرزه ای، می توان از مرز های آرام استفاده کرد و بار لرزه ای را به صورت تنش برشی برای امواج برشی و تنش قائم برای امواج فشاری به بستر زمین اعمال کرد. به منظور تبدیل رکورد سرعت به امواج تنش نرم افزار FLAC می توان از روابط زیر استفاده کرد.

 

σn = 2(ρ Cp) vn

σs = 2(ρ Cs) vs

σn = applied normal stress;

σs = applied shear stress;

ρ = mass density;

Cp = speed of p-wave propagation through medium;

Cs = speed of s-wave propagation through medium;

vn = input normal particle velocity; and

vs = input shear particle velocity.

 Cp = ((K + 4G/3)/ρ)^0.5

Cs =(G/ρ)^0.5

 

در این دوره، هدف آشنایی مهندسین گرامی به منظور مدل سازی انواع سازه های ژئوتکنیکی در بخش های مختلف اجرایی و تحقیقاتی شامل سد، نیلینگ، انکر، شمع ، دیوار حائل و ... می باشد. بنابراین، به منظور پوشش کلیه مباحث ژئوتکنیکی، این مجموعه آموزش نرم افزار FLAC را در دو دوره آموزش FLAC مقدماتی و پیشرفته ارائه نموده است. به منظور آموزش مدل سازی در بخش های تخصصی پایان نامه ها و مقالات، که شامل آموزش های عمومی نمی شود نیز این مجموعه آمادگی خود را به منظور آموزش مهندسین گرامی مطابق روند مورد نظر در پروپوزال یا مقاله، اعلام می دارد.:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش نرم افزار فلگ FLAC 2D , crack for FLAC 2D , free download for FLAC 2D , FLAC 2D , برنامه مهندسي معدن , دانلود FLAC 2D , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه FLAC 2D , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار FLAC 2D , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز FLAC 2D , دانلود کرک FLAC 2D , راهنماي کار با نرم افزار FLAC 2D , FLAC 2D , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , ,
:: بازدید از این مطلب : 19176
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

نرم افزار 3DEC يک برنامه‌ي عددي سه بعدي است که بر پايه روش المان مجزا (distinct element method) براي مدلسازي توده سنگهاي ناپيوسته بکار ميرود. از اين برنامه براي مدلسازي ناپيوستار استفاده ميشود.

 

پايه ي اين برنامه، فرمولاسيون عددي تست شده ي در برنامه ي دو بعدي UDEC ميباشد. برنامه ي 3DEC پاسخ مواد ناپيوسته مانند توده سنگهاي درزه دار را به هر نوع بارگذاري استاتيکي و ديناميکي شبيه سازي ميکند.

در حقيقت اين نرم‌افزار محيط توده سنگ را به بلوکهاي مجزاي صلب و يا تغيير شکل پذير تقسيم کرده و با در نطر گرفتن ناپيوستگي بين آنها تغيير شکل و چرخش آنها را محاسبه مي نمايد.

يکي از روشهاي طراحي در پروژه‌هايي همچون تونل، سد، مغار نيروگاه‌هاي برق آبي، شيب و غيره روشهاي تحليلي است. يکي از زيرمجموعه هاي روشهاي تحليلي روشهاي عددي مي‌باشد. روش هاي عددي تنوع زيادي دارند که عمدتا براي مدلسازي پيوستار استفاده ميشوند. ولي از انجا که محيط‌هاي سنگي عمدتا داراي درزه و شکاف بوده و ناپيوسته هستند بايد با روشهاي ناپيوستار آنها را مدلسازي کرد.

نرم افزار موجود براي مدلسازي ناپيوستار UDEC و 3DEC ميباشند که اولي حالت دو بعدي و دومي سه بعدي را مدل ميکنند.

3DEC يک برنامه command-driven است. بعبارتي دستورات بايد در آن بايد تايپ شود. در 3DEC بيش از 40 دستور اصلي و نزديک 400 دستور اصلاحي وجود دارد که توسط نرم‌افزار تشخيص داده مي‌شود. براي يک کاربر جديد ممکن است وظيفه‌ي سختي به نظر آيد که از ميان دستورات موجود موارد لازم را براي آناليز مورد نيازش انتخاب کند.

 

مدلسازي توده سنگهاي ناپيوسته با نرم افزار 3DECيکي از روشهاي طراحي در پروژه‌هايي همچون تونل، سد، مغار نيروگاه‌هاي برق آبي، شيب و غيره روشهاي تحليلي است. يکي از زيرمجموعه هاي روشهاي تحليلي روشهاي عددي مي‌باشد. روش هاي عددي تنوع زيادي دارند که عمدتا براي مدلسازي پيوستار استفاده ميشوند. ولي از انجا که محيط‌هاي سنگي عمدتا داراي درزه و شکاف بوده و ناپيوسته هستند بايد با روشهاي ناپيوستار آنها را مدلسازي کرد. نرم افزار موجود براي مدلسازي ناپيوستار UDEC و 3DEC ميباشند که اولي حالت دو بعدي و دومي سه بعدي را مدل ميکنند. اين نرم افزارها توسط گروه Itasca ارائه شده است. در اينجا با توجه به اولويت مسائل سه يعدي تصميم گرفته شد که 3DEC براي يادگيري انتخاب شود.


مقدمه اي بر تواناييها و کاربردهاي 3DEC
3DEC يک برنامه‌ي عددي سه بعدي است که بر پايه روش المان مجزا (distinct element method) ميباشد. از اين برنامه براي مدلسازي ناپيوستار استفاده ميشود. پايه ي اين برنامه، فرمولاسيون عددي تست شده ي در برنامه ي دو بعدي UDEC ميباشد. برنامه ي 3DEC پاسخ مواد ناپيوسته مانند توده سنگهاي درزه دار را به هر نوع بارگذاري استاتيکي و ديناميکي شبيه سازي ميکند.

مواد ناپيوسته بعنوان مجموعه اي از بلوکهاي مجزا در نظر گرفته ميشوند. ناپيوستگيها بعنوان شرايط مرزي بين بلوکها در نظر گرفته ميشوند. در اين روش جابجاييهاي بزرگ و همچنين چرخش هاي بلوکها مجاز ميباشد. (در حقيقت يکي از محدوديتهاي روشهاي المان محدود که کاربرد آنها را در مهندسي سنگ محدود ميکند ، عدم توانايي آن در مدلسازي جابجايي‌هاي بزرگ ميباشد.). بلوک هاي مجزا ميتواند بصورت صلب و يا تغيير شکل پذير رفتار کنند. بلوک هاي تغيير شکل پذير به جز هاي کوچکتر شبکه ي المانهاي تفاضل محدود تقسيم ميشوند. بطوري که هر المان بر طبق قانون تنش-کرنش خطي و يا غير خطي تعيين شده رفتار ميکند. حرکات نسبي ناپيوستگيها نيز بوسيله ي روابط نيرو- جابجايي خطي و يا خير خطي براي حرکت در هر دو جهت نرمال و برشي کنترل ميشود. 3DEC چندين مدل رفتاري مواد را براي بلوکهاي سالم و ناپيوستگيها دارد که شبيه سازي واکنش معرف ناپيوستگيهاي زمين شناسي را ممکن ميسازد. شبيه به همين براي مواد ديگر نيز صادق است. 3DEC بر پايه ي محاسبات لاگرانژي است که مدلسازي حرکات بزرگ و تغيير شکلهاي يسستم بلوکي بسيار مناسب است.

در زير خصويات متمايز کننده ي 3DEC خلاصه شده است:

1. توده سنگ بوسيله‌ي اجتماع سه بعدي بلوک‌هاي صلب و يا تغيير شکل پذير مدل مي‌شود.

2. ناپيوستگي‌ها به عنوان برهم کنش مرزي مجزاي بين اين بلوک ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و رفتار درزه براي اين برهم کنش‌ها تعيين مي‌شود.

3. الگوي درزه‌ي ناپيوستار و پيوستار مي‌تواند بر پايه‌ي آماري توليد شود. يک ساختار درزه مي‌تواند بطور مستقيم از نقشه برداري زمين شناسي در داخل مدل ساخته شود.

4. 3DEC يک الگوريتم حل صريح در زمان را بکار مي‌گيرد بطوري که هر دو تغيير شکل بزرگ و چرخش را سازگار مي‌کند و محاسبات حوزه‌ي زمان را مجاز مي‌کند.

5. امکانات گرافيکي، بکارگيري اهداف سه بعدي را مجاز مي سازد. در نمايشگر گرافيکي، کاربر مي‌تواند در داخل مدل حرکت کرده و مناطقي را در مدل نامرئي کند تا ديد بهتري براي مناطق هدف خود داشته باشد. اين به کاربر اجازه مي‌دهد تا مدل را براي آناليز ژئوتکنيکي و نيز ارائه سه بعدي بکار بگيرد.

فرمولاسيون و توسعه ي روش المان مجزا بکار رفته در 3DEC در يک دوره ي 25 ساله صورت گرفت. اين روش در 1971 توسط Cundall شروع شد. در 1988 اعضا Itasca و Cundal ؛ 3DEC را براي انجام محاسبات مهندسي بوسيله‌ي PC ايجاد کردند. اين نرم‌افزار براي کامپيوترهاي با سرعت بالا طراحي شد بطوري که مدل‌ها چندين هزار بلوک را شامل مي‌شوند.

نکته اي که اينجا قابل توجه است اين است که براي محيط هاي ناپيوسته روشهاي چندي موجود است. به اين روشها در کل “discrete element method” گفته ميشود که distinct element method يکي از آنهاست و 3DEC بر اساس آن است. بعبارتي چهار کلاس عمده براي برنامه هاي کامپيوتري مطابق با اهداف discrete element method. وجود دارد:

1. Distinct Element Programs: اين برنامه حل مستقيم معادلات حرکت؛ explicit time-marching را استفاده ميکند. بلوکها ميتوانند صلب يا تغيير شکل پذير باشند(با تجزيه به المانها)؛ تماسها تغيير شکل پذيرند. 3DEC در اين رسته قرار مي‌گيرد.

2. Modal Methods : مشابه روش distinct element method در موارد بلوکهاي صلب است. اما براي بلوکهاي تغيير شکل پذير modal superposition استفاده ميشود.

3. Discontinuous Deformation Analysis (DDA) : تماسها صلب مي‌باشند. و بلوکها مي‌توانند صلب و يا تغييرشکل پذير باشند. شرط عدم نفوذ بوسيله‌ي برنامه‌ي تکرار انجام مي‌شود.

4. Momentum-Exchange Methods : تماسها و بلوکها هر دو صلبند. مقدار جنبش آني بين دو بلوک در تماس طي برخورد آني تعويض مي‌شود. لغزش اصطکاکي مي‌تواند ارائه شود.

با اميد به آنکه با اين خلاصه ها کمي تقسيم بندي و اصول ارائه شده باشد از اين به بعد هدف اين است که نحوه ي استفاده از نرم افزار 3DEC براي افرادي که براي اولين بار مي‌خواهند با آن آشنا شوند شرح داده مي‌شود. 3DEC يک برنامه ي command-driven است. بعبارتي دستورات بايد در آن بايد تايپ شود. در 3DEC بيش از 40 دستور اصلي و نزديک 400 دستور اصلاحي وجود دارد که توسط نرم‌افزار تشخيص داده مي‌شود. براي يک کاربر جديد ممکن است وظيفه‌ي سختي به نظر آيد که از ميان دستورات موجود موارد لازم را براي آناليز مورد نيازش انتخاب کند. اين سختي به ترسناکي نيست که براي اولين بار به نظر مي‌آيد. بطوري که کاربر در صورت آشنايي با تعداد کمي از دستورات که براي يک آناليز ساده لازم ميباشند، ميتواند کار خود را شروع نمايد. وقتي کاربر کمي با نرم افزار آشنا شد و از آن استفاده کرد انگاه ميتواند دستورات بيشتر و تحليل هاي پيچيده تر را بکار بگيرد. در اين قسمت سعي بر آن است که دستورات ضروري براي يک شروع کننده آورده شود.

سرفصل های دوره:   

 •        مروری بر روشهای عددی
 •         ایجاد هندسه مدل
 •          صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 •         شرایط مرزی و شرایط اولیه
 •         بارگذاری و مدلسازی مرحله ای
 •         انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 •         راههای افزایش کارآیی مدل
 •         تفسیر نتایج
 •         و ...

 

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار بهلینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/15

 

برای دانلود نرم افزار (نسخه بدون محدودیت) به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: دانلود و آموزش نرم افزار تریدک 3DEC , crack for 3DEC , free download for 3DEC , 3DEC , برنامه مهندسي معدن , دانلود 3DEC , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه 3DEC , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار 3DEC , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز 3DEC , دانلود کرک 3DEC , راهنماي کار با نرم افزار 3DEC , 3DEC , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , المان مجزا (distinct element method) , مدلسازي توده سنگهاي ناپيوسته , ,
:: بازدید از این مطلب : 19682
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

نرم افزار PLAXIS 3D Tunnel یک از زیر مجموعه های نرم افزاری خانواده PLAXIS به منظور انالیز و طراحی تونل ها می باشد.

در این آموزش نحوه پلان بندی مدل سه بعدی، نحوه اعمال فشارها و نیروها در هر پلان (PLAN)، نحوه اعمال شرایط تنش ها و شرایط آب زیرزمینی و ... در هر SLISE به طور کامل و کاربردی توضیح داده می شود.

پک حاضر دارای مثال های کاربردی زیادی از قبیل مدل سازی فرآیند حفاری ماشین حفار مکانیزه (TBM) به همراه تمامی جزئیات از قبیل مدل کردن مخروطی بودن سپر، فشار سینه کار، فشار تزریق، فشار جک ها، برهمکنش سپر و خاک، حفاری و نصب سگمنت ها در هر گام حفاری، مدل سازی گود و دیوار حایل  و ... می باشد.

 

 

همچنین پک حاضر دارای مدل سازی پیشرفته حفاری مکانیزه با EPB SHIELD TUNNELING که دارای جزییات زیر می باشد:

 

نحوه ساخت مدل دو بعدی

 

نحوه مش بندی مدل دو بعدی

 

نحوه ریز کردن مش بندی حول فضای حفاری

 

مش بندی سه بعدی و نحوه تعریف پلان ها جهت ساخت مدل دو بعدی

 

روش های مختلف ایجاد شرایط اولیه شامل فشار آب منفذی و تنش های برجا

 

تعیین فاصله مناسب مرزها و شرایط مرزی

 

مدل سازی برهمکنش سپرو خاک حین حفاری

 

مدل سازی تقارن محوری

 

مدل سازی بتن پیش ساخته

 

حفاری گام به گام با تعداد فاز مناسب

 

مدل سازی مخروطی بودن سپر

 

مدل سازی فشار سینه کار همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن

 

مدل سازی فشار تزریق همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن

 

مدل سازی فشار جک ها

 

در نظر گرفتن کانترکشن

 

در نظر گرفتن ریداکشن فاکتور

 

تغییر فشار آب حفره ای در اثر حفاری گام به گام

تغییر جنس خاک حین حفاری گام به گام

 

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک های زیر مراجعه فرمایید

http://irock1.ir/product/6

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: دانلود و آموزش Plaxis 3D Tunnel , crack for Plaxis 3D Tunnel , free download for Plaxis 3D Tunnel , Plaxis 3D Tunnel , برنامه مهندسي معدن , دانلود Plaxis 3D Tunnel , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Plaxis 3D Tunnel , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Plaxis 3D Tunnel , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Plaxis 3D Tunnel , دانلود کرک Plaxis 3D Tunnel , راهنماي کار با نرم افزارPlaxis 3D Tunnel , Plaxis 3D Tunnel , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , انالیز و طراحی تونل , ,
:: بازدید از این مطلب : 17773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

Plaxis 3D Foundation  ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي اﻟﻤﺎن  ﻣﺤﺪود ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ  ﭘﯽ ﻫﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورودي ﻫﺎي ﺳﺎده را از ﮐﺎرﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ  ﻣﯿﮑﻨﺪ  ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﺎده را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه اﻟﻤﺎن  ﻣﺤﺪود را ﺑﺎ ﺧﺮوﺟﯽ  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻ  اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻓﻘﻂ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.  اﻧﺘﻈﺎرﻣﯽرود ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار  آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز -Windows- ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي plaxis 2D ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺷﺪه در ﻃﺮحﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد.

 سرفصل های دوره

جنبه های عمومی مدل ها

پردازش داده های ورودی

وارد کردن جزئیات هندسی

ورود داده های عددی و متنی

تمرین اول : پی مسطح روی رس ها ی پیش تحکیم یافته

هندسه

ایجاد داده های ورودی

تنظیمات عمومی

سطوح کار

هندسه ساختمان

بارها

گمانه زنی

تنظیم داده های مصالح

خاک و فواصل

جدارها و دیوارها

کف پی

ساخت شبکه دو بعدی

ایجاد شبکه سه بعدی

اجرای محاسبات

وضعیت اولیه

تعریف مراحل ساخت

دیدن خروجی

 

تمرین دوم : پی گسترده متقارنگ

ورودی - تنطیمات عمومی - سطوح کاری

هندسه - بارگذاری - چاهک

مصالح پی و دیوارها

اعمال مش بندی - محاسبات - خروجی

تمرین سوم:  ظرفیت باربری شمع

هندسه - تنظیمات کلی - سطح کار - هندسه شمع - خاکبرداری اطراف سر شمع

بارگذاری - اجرای مش بندی 2 بعدی و 3 بعدی

تعریف مراحل محاسبات

ساختار شمع - بارگذاری شمع

محاسبات

و................

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک های زیر مراجعه فرمایید

http://irock1.ir/product/12

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید
 


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: دانلود و آموزش Plaxis 3D Foundation , crack for Plaxis 3D Foundation , free download for Plaxis 3D Foundation , Plaxis 3D Foundation , برنامه مهندسي معدن , دانلود Plaxis 3D Foundation , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Plaxis 3D Foundation , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Plaxis 3D Foundation , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Plaxis 3D Foundation , دانلود کرک Plaxis 3D Foundation , راهنماي کار با نرم افزارPlaxis 3D Foundation , Plaxis 3D Foundation , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺳﻪ ﺑﻌﺪي , ﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﯽ , ,
:: بازدید از این مطلب : 8652
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

PLAXIS نرم‌افزاری المان محدود و پیشرفته برای تحلیل تغییر شكل‌ها و پایداری می باشد و در پروژه‌های مهندسی ژئوتكنیك كاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتكنیك، یك مدل رفتاری پیشرفته برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی و وابسته به زمان خاكها بسته به هدف مورد نظر ،لازم است. با این نرم افزار می‌توان خاكبرداری و خاكریزی مرحله‌ای با شرایط بارگذاری و شرایط مرزی مختلف را با استفاده از المانهای مثلثی 6 گرهی و 15 گرهی مدل سازی نمود. اولین ویرایش این نرم‌افزار به منظور آنالیز سدهای خاكی احداث شده بر روی خاك‌های نرم درقسمتهای كم‌ارتفاع و پست كشور هلند و به سفارش مدیریت منابع آب آن كشور در دانشگاه صنعتی Delft در سال 1987 تهیه و سپس در سال 1993 قابلیت‌های آن گسترش داده شده كه توسط موسسه Center for Civil Engineering Research and Codes نیز مورد تأئید و پشتیبانی قرار گرفته است.

در این نرم افزار مدلهای رفتاری موهر- كلمب، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل نرم شوندگی (مدل Cam-Clay) و مدل نرم شوندگی خزشی قابل بكارگیری است، همچنین با این نرم افزار می‌توان فرایند ساخت و حفاری را توسط فعال كردن و غیر فعال كردن المانها در مرحله محاسبات مدل كرد. نمونه‌ای از كاربرد این قابلیت، انجام آنالیز لایه به لایه در پایداری شیبها ، سدها و تونلها می باشد.


از قابلیت های دیگر نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

نرم‌افزار اجزای محدود برای تحلیل دوبعدی تغییرشكل‌ و پایداری در مهندسی ژئوتكنیك
تهیه مدل‌های تركیبی پیشرفته شبیه سازی غیرخطی، وابسته به زمان و رفتار ناهمسانگرد خاك و سنگ
استفاده از روش‌های ویژه برای حل مسائل هیدرواستاتیك و غیر هیدرواستاتیك فشار منفذی در خاك
مدل‌سازی سازه و اندركنش بین خاك و سازه
دارای محیط گرافیكی بسیار قدرتمند
مش‌بندی خودكار به صورت دوبعدی
ایجاد خودكار سه‌بعدی مدل
دارای المان‌های دو‌بعدی 6 گرهی و 15 گرهی
دارای المانهای ویژة ورق، مفصل و فنرهای دورانی
دارای المان‌های تماسی
دارای انواع روش‌های بارگذاری متمركز و گسترده
امكان مدل كردن شرایط مرزی پیچیده
امكان استفاده از انواع مسلح كننده‌های خاك
در نظر گرفتن انواع مدل‌های رفتاری خاك
امكان در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی
دارای گزینه‌های تحلیلی پیشرفته
ایجاد خروجی‌های مفصل

 

 سرفصل های دوره

آموزش منو های بخش ورودی برنامه PLAXIS INPUT که شامل موارد زیر است:

- واحدها و علامت های قراردادی در برنامه PLAXIS

- تنظیمات عمومی در نرم افزار PLAXIS

- رسم هندسه

- نحوه ی تعریف صفحات(PLATE) و چگونگی انجام محاسبات دستی مورد نیاز به منظور فراهم نمودن اطلاعات ورودی صفحات در نرم افزار PLAXIS

- نحوه ی تعریف ژئوگریدها و چگونگی انجام محاسبات دستی مورد نیاز به منظور فراهم نمودن اطلاعات ورودی در محیط برنامه PLAXIS

- تعریف سطوح مشترک در نرم افزار پلکسیس

- مدل سازی انواع تونل (مکانیزه با مقطع دایره و نیم دایره در حالت تقارن محوری، ناتم شامل هندسه های پیچیده مانند نعل اسبی و ....) در نرم افزار PLAXIS

- چگونگی اعمال شرایط گیرداری و شرایط مرزی (فیکس کردن در تحلیل های استاتیک شامل standard fixities و مرزهای جاذب در تحلیل های دینامیک و تحلیل های لرزه ای) در محیط برنامه PLAXIS

- چگونگی اعمال انواع بارهای نقطه ای،خطی با شدت ثابت و شدت متغیر (مثلثی و ...) و غیر خطی قابل مدل سازی در نرم افزار پلکسیس

- تعریف مدل های مختلف قابل اعمال در نرم افزار PLAXIS و بررسی نحوه ی تعریف آن ها و توصیه های لازم به منظور انتخاب نوع مدل رفتاری مناسب و همچنین نمونه مدل سازی هایی جهت مقایسه نتایج مدل های رفتاری مختلف مانند مدل رفتاری موهر کلمب با مدل رفتاری خاک سخت شونده (hardening soil) در محیط برنامه PLAXIS

- چگونگی ایجاد مش بندی در مدل  و نحوه کاهش ابعاد مش ها (refin) کلی،حول یک کلاستر (cluster)؛ حول یک نقطه و حول یک خط  و توصیه به منظور چگونگی انتخاب اندازه ی المان ها در نرم افزار PLAXIS

- اعمال شرایط اولیه متناسب با شرایط واقعی مانند ایجاد تنش های برجا برای سطوح افقی با روش نسبت تنش افقی به قائم (k0-procedure)  و یا ایجاد تنش برجا بصورت یک فاز در بخش calculation با تحلیل total increment برای سطوح غیر افقی یا شیبدار

- چگونگی اعمال شرایط آب شامل وزن آب، سطح ایستابی، محاسبات جریان آب زیر زمینی ، تغییر شرایط در اثر حفاری یا زهکشی، مرزهای آب بند (cut off boundary) ... در محیط برنامه PLAXIS

 

-         آموزش بخش محاسبات (Calculation) برنامه پلکسیس (PLAXIS) که آموزش ها در این بخش شامل موارد زیر است:

- تعریف فاز های محاسبه در نرم افزار

- معرفی انواع محاسبات موجود در نرم افزار پلکسیس

- تنظیمات بخش محاسبات در محیط برنامه PLAXIS

- ساخت مرحله ای در پلکسیس

-تحلیل dynamic analysis جهت تحلیل های دینامیک
-تحلیل consolidation analysis جهت مدل سازی تراکم خاک

- تحلیل phi/c reduction جهت محاسبه فاکتور ایمنی در مدل سازی

-تحلیل plastic analysis و ساخت مرحله ای

 

 

           بخش خروجی برنامه پلکسیس (PLAXIS OUTPUT) که آموزش ها در این بخش شامل موارد زیر است:

 

- خروجی های مهم به منظور بررسی تغییر مکان های ایجاد شده در مدلسازی

-نحوه بدست آوردن مولفه ای مختلف نیروی برشی، نیروی محوری و گشتاور خمشی روی المان های سازه ای و plate

- خروجی های مهم به منظور بررسی تنش های ایجاد شده در مدلسازی در محیط برنامه PLAXIS

- چگونگی گرفتن جداول خروجی در نرم افزار و انتقال انها به نرم افزا اکسل جهت فیلتر کردن و رسم منحنی های خاصPLAXIS

 

-         بخش نمودار برنامه پلکسیس (PLAXIS CHART) که آموزش ها در این بخش شامل موارد زیر است:

در دوره آموزش PLAXIS، پس از اتمام مراحل حل مسئله و مشخص شدن نتایج نوبت به ارائه منحنی برای انواع نیازها در نرم افزار PLAXIS می باشد. با انتخاب این آیتم از خروجی برنامه پنجره ای جدید باز شده و در آن از کاربر در مورد نوع پارامتر مورد نظر و نحوه نمایش آن سئوال می شود که بر حسب نوع تحلیل انجام شده خروجی های مختلفی در این قسمت قابل بیان می باشند. به عنوان مثال پس از انجام تحلیل ایمنی با انتخاب پارامتر Msf بر حسب مراحل حل مقدار ضریب اطمینان بر حسب تعداد دفعات حل رسم می گردد. همچنین نحوه خروجی کرفتن جداول و داده ها و نحوه انتقال آنها به نرم افزار هایی مانند اکسل  جهت تحلیل در قالب پروژه های عملی توضیح داده خواهد شد. همچنین نمودار و جداول مربوط به نیروی نرمال، نیروی برشی و ممان ایجاد شده در پلیت ها که یکی از بخش های بسیار مهم در ارائه نتایج پروژه های عملی می باشد  توضیح داده خواهد شد.

 پک حاضر دارای مثال های کاربردی زیادی از قبیل مدل سازی بوزها، پل ها و کوله ها و طراحی نگهداری آنها (نمونه مدل سازی های انجام شده برای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، حفاری گود و مدل سازی پایل (شمع)، میکرو پایل، پلیت، دیواره حایل ، مدل سازی سد خاکی با ساخت مرحله و آبگیری در حالت تراوش های مختلف و تحلیل لرزه ای بر روی آن، مدل سازی ریل به هنگام عبور قطار سریع السیر با در نظر گرفتن بارگذاری دینامیکی توسط چرخ های قطار همراه با توضیح کامل نحوه محاسبه فرکانس، زمان، دوره تناوب، سرعت و رابطه اعمال بار در قطار، تحلیل لرزه ای تونل، تحلیل پایداری شیب و نگهداری آن و ... می باشد.

همچنین پک حاضر دارای مدل سازی پیشرفته حفاری مکانیزه با EPB SHIELD TUNNELING که دارای جزییات زیر می باشد:

نحوه ساخت مدل دو بعدی
نحوه مش بندی مدل دو بعدی
نحوه ریز کردن مش بندی حول فضای حفاری
مش بندی سه بعدی و نحوه تعریف پلان ها جهت ساخت مدل دو بعدی
روش های مختلف ایجاد شرایط اولیه شامل فشار آب منفذی و تنش های برجا
تعیین فاصله مناسب مرزها و شرایط مرزی
مدل سازی برهمکنش سپرو خاک حین حفاری
مدل سازی تقارن محوری
مدل سازی بتن پیش ساخته
حفاری گام به گام با تعداد فاز مناسب
مدل سازی مخروطی بودن سپر
مدل سازی فشار سینه کار همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن
مدل سازی فشار تزریق همراه با در نظر گرفتن گرادیان آن
مدل سازی فشار جک ها
در نظر گرفتن کانترکشن
در نظر گرفتن ریداکشن فاکتور
تغییر فشار آب حفره ای در اثر حفاری گام به گام

تغییر جنس خاک حین حفاری گام به گام

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک های زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/5

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: دانلود و آموزش نرم افزار پلکسیز plaxis , crack for Plaxis , free download for Plaxis , Plaxis , برنامه مهندسي معدن , دانلود Plaxis , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Plaxis , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Plaxis , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Plaxis , دانلود کرک Plaxis , راهنماي کار با نرم افزارPlaxis , Plaxis , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , المان محدود , تحلیل تغییر شكل‌ها و پایداری , ,
:: بازدید از این مطلب : 22578
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 اسفند 1393 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

نرم افزار UDEC
این نرم افزار توسط شرکت ITASCA تهیه شده است و در مورد مدل سازی سازه های زیر زمینی و تحلیل پایداری در محیط های ناپیوسته و دارای درز و شکاف کاربرد دارد. UDEC مخفف عبارت « Universal Distinct Element Code » می باشد. با توجه به قیمت نسبتا ارزان توانسته است به صورت یک نرم افزار عمومی مطرح شود. از طرفی دقت بالا، مدل سازی مناسب و امکانات کامل محاسبات مکانیک سنگی بر کارآیی آن افزوده است.

 

سرفصل های دوره

مقدماتی

 • مروری بر روشهای عددی
 • ایجاد هندسه مدل
 • صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 • شرایط مرزی و شرایط اولیه
 • نحوه بارگذاری های مختلف و مدلسازی مرحله ای
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 • راه­ کارهای افزایش کارآیی مدل
 • تحلیل تیر های مختلف
 • مدل سازی روش های آزمایشگاهی مختلف از جمله تست برش مستقیم، مقاومت فشاری تک محوره و ...
 • تحلیل های هیدرولیک
 • تفسیر نتایج

 

پیشرفته

 

 • تحلیل و طراحی پایداری شیروانی ها در حالت بدون نگهداری و با نگهداری
 • تحلیل پایداری شیب های برزرگ در معادن روباز و طراحی این قبیل شیب ها
 • تحیلل پایداری تونل با در نظر گرفتن نگهداری و بدون نگهداری و طراحی نگهداری برای آن
 • تحليل يك تونل در ميدان تنش 3 محوره و رسم منحنی GRC آن با Udec  و مقایسه آن با روش تحلیلی (هوک)
 • محاسبه فاکتور ایمنی  با روش Strength Factor Continuous Reduction
 • تحلیل های دینامیک مانند بارگذاری انفجار و زلزله
 • طراحی و تحلیل پایداری پل
 • تحلیل نشست سقف حفریه و همچنین سطح زمین و رسم نمودار نشست برای آنها
 • بدست آوردن فرکانس طبیعی سازه با یودک
 • محاسبه سرعت امواج با یودک
 • تحلیل های هیدرولیک پیشرفته
 • تحلیل پایداری سازه تحت بارگذاری دینامیک (انفجار، ضربه، زلزله و ...)
 • مرز دینامیکی visc و far fielf در یودک
 • و ....

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

 

برای دانلود نرم افزار (نسخه گرافیکی و بدون محدودیت) به ادامه مطلب بروید

 

 

 

جهت سفارش پک جامع آموزش این نرم افزار به

لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/2

 

 


 :: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش نرم افزار یودک Udec , crack for Udec , free download for Udec , Udec , برنامه مهندسي معدن , دانلود Udec , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Udec , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Udec , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Udec , دانلود کرک Udec , راهنماي کار با نرم افزارUdec , Udec , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , مدل سازی , سازه های زیر زمینی , تحلیل پایداری , محیط های ناپیوسته , درز , شکاف , ,
:: بازدید از این مطلب : 27529
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 اسفند 1393 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه