<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر حفاری تونل مکانیزه خط A متروي قم بر جابجایی هاي زمین و پایه شمع هاي ایستگاه مونوریل در حین عبور از مجاورت آنها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

فضای زیرزمینی . متروي قم . تونل مکانیزه . پایه شمع مونوریل . FLAC 3D . اندرکنش

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فضای زیرزمینی , متروي قم , تونل مکانیزه , پایه شمع مونوریل , FLAC 3D , اندرکنش ,
:: بازدید از این مطلب : 752
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی صحت روش های تعیین پارامترهای اپراتوری ماشین EPB (مطالعه موردي خط 7 مترو تهران- قطعه شرقی- غربی)  

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

EPBM . فشار جبهه کار . گشتاور . نیروي رانش

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPBM , فشار جبهه کار , گشتاور , نیروي رانش ,
:: بازدید از این مطلب : 654
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل مچاله شوندگی در رمپ زیرزمینی معدن مس چهار گنبد

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مچاله شوندگی . معدن مس چهار گنبد . رمپ زیرزمینی . مدل سازی عددی

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مچاله شوندگی , معدن مس چهار گنبد , رمپ زیرزمینی , مدل سازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 698
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازي فواصل مغارهاي نیروگاهی برق آبی با ملاحظه الزامات جانمایی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدلسازی عددی . روش المان محدود . نرم افزار 3DEC . ابعاد ستون سنگی حائل . مغار . سدبختیاری

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , روش المان محدود , نرم افزار 3DEC , ابعاد ستون سنگی حائل , مغار , سدبختیاری ,
:: بازدید از این مطلب : 676
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی همه جانبه توان مهندسی ایران در حفاری مکانیزه تول ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حفاری مکانیزه . تاریخچه . TBM های ایران . Double Shield . Open TBM . EPB      

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , تاریخچه , TBM های ایران , Double Shield , Open TBM , EPB ,
:: بازدید از این مطلب : 975
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مستند سازی در پروژه های عمرانی در نگرشی به تهیه نقشه های عین ساخت مطالعه موردی حفاری و تحکیم پنستاکهای تحتانی سد نیروگاه گتوند

 

 

 

 


واژه هاي کلیدي:

مستند سازي . مدیریت دانش . نقشه هاي عین ساخت . پنستاك . حفاري

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مستند سازي , مدیریت دانش , نقشه هاي عین ساخت , پنستاك , حفاري ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهندسی ارزش در پروژه های میکروتونلینگ تهران

 

 

 

کلمات کلیدی :

میکروتونلینگ .شفت . ابزار برشی . لایه هاي زیر سطحی . سازه متحرك . حریم تاسیسات . مهندسی ارزش

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میکروتونلینگ , شفت , ابزار برشی , لایه هاي زیر سطحی , سازه متحرك , حریم تاسیسات , مهندسی ارزش ,
:: بازدید از این مطلب : 806
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی و شبیه سازی الکتروموتورها و درایوهای نوار (TBM .Marti , Stacker) با استفاده از نرم افزار Matlab/Simulink/PID پروژه تونل انتقال آب کنجانچم KT2  

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

TBM . حفاری مکانیزه . موتورهای آسنکرون . درایو . پاسخ خروجی . نوار نقاله . کنترلرPID   

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM , حفاری مکانیزه , موتورهای آسنکرون , درایو , پاسخ خروجی , نوار نقاله , کنترلرPID ,
:: بازدید از این مطلب : 1077
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : شنبه 22 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازي عددي آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي درون تونل با منبع سوخت واحد و چندگانه تحت تهویه طبیعی با چاه تهویه

چکیده
تونل هاي شهري یا جاده اي کوتاه با استفاده از شدت جریان ایجاد شده توسط اختلاف فشار بین دو دهانه تونل به دلیل اختلاف دمایا ارتفاع تهویه می شوند در برخی شرایط براي تونل هاي طویل با وجود بازشدگی و چاه در امتداد محور تونل امکان استفاده از تهویطبیعی وجود دارد اما به دلیل وابسته بودن راندمان این روش تهویه به شرایط محیطی نظیر دما ، شدت باد و مشخصات هندسیتونل نظیر ابعاد و آرایش باز شدگی و چاه هاي تعبیه شده، عملکرد این روش تهویه در کنترل دود و دما حین آتش سوزي در هالهاي از ابهام قرار گرفته است .در این مقاله در ابتداي تحقیق آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي تحت تهویه طبیعی با چاه به ابعاد 2,6متر عرض و 12,3 متر طول در کشور چین، با استفاده از نرم افزار متن باز شبیه ساز دینامیک آتش ، درون مدلی به طول 700 متر،عرض 12,35 و ارتفاع 5,75 متر با توجه به شرایط مرزي آتش سوزي آزمایش شده ، مدل سازي و همگرایی بسیار مناسبی بین شبیهسازي و نتایج واقعی به دست آمد . درادامه با روش عددي اعتبار سنجی شده، چهار سناریوي دیگر آتش با آرایش ومنبع سوخت دو وسه گانه شامل ، آتش سوزي دو سواري با حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات در امتداد خط مرکزي مدل به فاصله 5 متر، آتش سوزي دوسواري یکی در مرکز و دیگري در کناره دیواره منتهی به چاه تهویه با حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات براي هر آتش با فاصله 5 متر ،،آتش سوزي هم زمان سه سواري و حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات و فاصله 10 متر از هم و آخرین سناریو شبیه سازي آتش سوزي یکاتوبوس با حرارت آزاد شده 20 مگاوات و دو سواري با حرارت آزاد شده 5,4 مگاوات وات به فاصله 10 متر از هم جهت بررسی راندمانسیستم تهویه طبیعی با چاه در کنترل دود و دما در شرایط مختلف آتش سوزي درون تونل شبیه سازي شد. با توجه به نتایج حاصلسیستم تهویه طبیعی همراه با چاه هاي تعیبه شده در گروه هاي 5 تایی در تمام شرایط نه تنها دود و دماي خروجی از آتش را بهخوبی از تونل خارج می سازن د بلکه دماي تونل در ارتفاع 1,8 متري ، قد متوسط انسان ،کمتر از دماي 60 درجه آستانه تحملپیشنهادي استاندارد پیارك می باشد لذا کاربران و گروه امداد می توانند عملیات خود نجات و نجات را انجام دهند تنها مسئلهموجود دماي بالاي آتش در سناریو شماره 5 می باشد که ممکن است به سازه تونل آسیب وارد سازد که در آزمایش بزرگ مقیاس بررسی نشده است.

کلمات کلیدی :

آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي . تهویه طبیعی با چاه . نرم افزار شبیه ساز آتش . سناریوی آتش . منبع سوخت . حرارت آزاد شده

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش بزرگ مقیاس آتش سوزي , تهویه طبیعی با چاه , نرم افزار شبیه ساز آتش , سناریوی آتش , منبع سوخت , حرارت آزاد شده ,
:: بازدید از این مطلب : 812
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 22 مرداد 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل فرایند طراحی سیستم تهویه تونل های کوتاه ترافیکی در مناطق شهری جهت تامین ایمنی (مطالعه موردی)

چکیده
اجراي سیستم تهویه تونل هاي ترافیکی در مناطق شهري به منظور کنترل ایمنی در شرایط مختلف ترافیکی و آتش سوزي همواره ازاهمیت ویژه اي برخوردار است. طول تونل ها تاثیر بسزایی در انتخاب روش تهویه دارد. در برخی استانداردها حداقل طول تونل برايبکارگیري سیستم تهویه مکانیکی درج شده است اما همواره توصیه شده که براي شرایط آتش سوزي، طراحی سیستم تهویه بایدبطور مجزا انجام شود. کوتاه بودن تونل هاي ترافیکی در مناطق شهري، همواره تردید لزوم بکارگیري سیستم تهویه را ایجاد نمودهاست. عدم توجه به عملکرد سیستم تهویه در دو شرایط ترافیکی و آتش سوزي در تونل، می تواند موجب اتخاذ تصمیم هاي اشتباهگردد. در این مقاله ضمن بررسی عملکرد سیستم تهویه در شرایط مختلف ترافیکی و آتش سوزي، لزوم بکارگیري سیستم تهویهمکانیکی براي شرایط آتش سوزي را بررسی می کند. همچنین در این مقاله طراحی سیستم تهویه براي یک تونل کوتاه انجام شده وعلیرغم عدم نیاز به سیستم تهویه مکانیکی در شرایط مختلف ترافیکی، نشان داده می شود که در شرایط آتش سوزي بکارگیريسیستم تهویه مکانیکی براي خروج دود از تونل لازم می باشد.

کلمات کلیدی :

تونل ترافیکی کوتاه . تهویه . آتش سوزی

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل ترافیکی کوتاه , تهویه , آتش سوزی ,
:: بازدید از این مطلب : 781
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 مرداد 1401 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه