<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر به کار گیری سیال ویسکوالاستیک در کاهش تنشهای برشی ناشی از پدیده ضربه قوچ با روش بدون شبکه

خلاصه
در مقاله حاضر، حالتی از رخداد پدیده ضربه قوچ در نظر گرفته شده که به جای آب، یک نوع سیال ویسکوالاستیک در لوله ها درجریان باشد ودر این حالت، تاثیر ویژگیهای خاص این سیال نظیر عدم برقراری رابطه خطی بین تنش وکرنش، داشتن زمان رهایی از تنش و..بر تاریخچه فشاری و نیز تنشهای برشی ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات حاکم بر مساله، نظیر ضربه قوچ کلاسیک،معادلات پیوستگی و مومنتوم بوده با این تفاوت که برای جایگذاری مقادیر تنش در معادله مومنتوم، از روابط مدل اولدروید بی استفاده شده
است. همچنین برای گسسته سازی مکانی معادلات مذکور روش عددی بدون شبکه به کار گرفته شده است. در انتها تاریخچه تنشهای برشیناشی از ضربه قوچ ویسکوالاستیک با حالت کلاسیک مقایسه و مشخص گردید که به کار گیری این نوع سیال می تواند تنشهای برشی ناشیاز پدیده ضربه قوچ را تا حد زیادی کاهش دهد.


کلمات کلیدی:

ضربه قوچ . سیال ویسکوالاستیک . مدل اولدرویدبی . روش عددی بدون شبکه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضربه قوچ , سیال ویسکوالاستیک , مدل اولدرویدبی , روش عددی بدون شبکه ,
:: بازدید از این مطلب : 3094
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی رفتار موج فشاری حاصل از ضربه قوچ با افزودن حل شونده های مختلف با معادلات اولدروید بی

خلاصه
هدف از این مقاله، بررسی تاثیر ویسکوزیته افزودنیهای مختلف بررفتار موج فشاری ناشی از ضربه قوچ می باشد. به این منظور، سه حالت در اینمطالعه در نظر گرفته شده است. حالت اول، سیال درون لوله به صورت تک سیاله و از نوع نیوتنی بوده، حالت دوم یک ماده حل شونده نیوتنی و درحالت سوم، یک پلیمر ویسکوالاستیک به سیال درون لوله افزوده شده و تحت تاثیر پدیده ضربه قوچ قرار گرفته است. نکته مهم این است که در هر سهحالت، عدد رینلدز ثابت نگه داشته شده است. معادلات حاکم بر مساله معادلات پیوستگی و مومنتوم بوده و در حالت سوم با توجه به ویژگیهای خاصسیال ویسکوالاستیک، از روابط مدل اولدروید بی در محاسبه تنش و روش عددی بدون شبکه استفاده شده است. در هر حالت، نمودارتاریخچه فشاری ضربه قوچ و نیز تنشهای برشی وارد شده در نقاط بحرانی ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

ضربه قوچ . افزودنیهای حل شونده . مدل اولدرویدبی . روش عددی بدون شبکه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضربه قوچ , افزودنیهای حل شونده , مدل اولدرویدبی , روش عددی بدون شبکه ,
:: بازدید از این مطلب : 2621
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت در زمینه تاثیر تغییرات سرعت موج فشاری ضربه قوچ سیالات نیوتنی و ویسکوالاستیک بر زمان میرایی جریان انتقالی

خلاصه
دو معادله اساسی حاکم بر پدیده ضربه قوچ، معادلات پیوستگی و مومنتوم می باشند. سرعت موج فشاری یکی از پارامترهای مهم در معادله پیوستگی می باشدکه خود به بسیاری از ویژگیهای فیزیکی سیال نظیرمدول بالک، جرم مخصوص و ..وابسته است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش عددی بدون شبکه تاثیر تغییرات سرعتموج فشاری بر تاریخچه فشار و نیز تنشهای ناشی از ضربه قوچ در دو حالت، مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت اول، سیال درون لوله، نیوتنی و در حالت دوم بهصورت غیر نیوتنی از نوع ویسکوالاستیک در نظر گرفته شده است، همچنین روابط مدل اولدرویدبی برای محاسبه تنش در معادله مومنتوم در حالت ویسکوالاستیک بهکار گرفته شده است. پس از تحلیل نمودارها در نقاط بحرانی لوله مشخص گردید که در هر دو حالت با افزایش سرعت موج، دامنه نوسانات جریان انتقالی بیشتر، زمانمیرایی جریان کوتاهتر و تنشهای برشی وارده کمتر می شود.


کلمات کلیدی:

ضربه قوچ . سیال ویسکوالاستیک . سرعت موج فشاری . مدل اولدرویدبی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضربه قوچ , سیال ویسکوالاستیک , سرعت موج فشاری , مدل اولدرویدبی ,
:: بازدید از این مطلب : 2682
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار سپرهای طره ای بتنی در خاک های لایه ای

خلاصه
به بررسی رفتار سپرهای طره ای بتنی در خاک های لایه ای ABAQUS/CAE در این مطالعه با روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزارپرداخته شده است.تاکنون بیشتر روشهای کاربردی برای تعیین چگونگی توزیع تنش و تغییر مکان جانبی حاصل از نیروهای استاتیکی براساسفرضیات ساده کننده رانکین وکولمب بوده است. در این پژوهش تاثیر لایه بندی خاک پشت سپر به صورت پارامتری در شرایط متفاوت نسبت بهیکدیگر و تغیییر مکان های افقی حداکثر در بالای دیوار و خاک لایه ای و همچنین توزیع تنش به عنوان پاسخ سیستم بررسی و مقایسه گردیداست. در این تحقیق برای دیوار حائل، رفتار بصورت الاستیك و برای خاک مدل الاستو پلاستیك موهرکولمب در نظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه اندرکنشخاک و دیوار اثر مهمی بر رفتار دیوار به ویژه رفتار یك دیوار انعطاف پذیر دارد جهت اعمال این اثر، جدا شدگی ولغزش خاک نسبت به دیوار توسط المانهای اندرکنش مدلسازی و تحلیل گردیده است.


کلمات کلیدی:

سپر طره ای . تغییر مکان افقی . فشار جانبی خاک . مدلسازی عددی . ABAQUS CAE 

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سپر طره ای , تغییر مکان افقی , فشار جانبی خاک , مدلسازی عددی , ABAQUS CAE ,
:: بازدید از این مطلب : 2315
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی اثرات شیب و شدت بارندگی بر ضریب رواناب

خلاصه
تولید و انتقال رسوب توسط رواناب ناشی از بارندگی نقش مهمی در فرسایش خاک دارد. از این رو شناخت عوامل موثر بر رواناب ناشی از بارندگی در افزایش دقتمدلسازی و مدیریت فرسایش خاک موثر است. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر شدت بارندگی و شیب بر ضریب رواناب، در شرایط آزمایشگاهی انجامشد. آزمایشها در دو نوع خاک ماسهای و لوم ماسهای، شدت بارندگی 43 و 71 میلیمتر بر ساعت، شیبهای 1 ، 3 و 5 درصد، در فلومی به ابعاد 50 × 50 و عمق 10سانتیمتر و با سه بار تکرار انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش شدت بارندگی ضریب رواناب افزایش و با افزایش شیب ضریب رواناب کاهش مییابد.نتایج این تحقیق امکان تخمین میزان رواناب، به منظور تخمین و ایجاد تاخیر در زمان وقوع سیلاب و نیز کنترل فرآیند فرسایش خاک را فراهم می آورد.


کلمات کلیدی:

رواناب . شیب . ضریب رواناب . شبیه ساز باران

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رواناب , شیب , ضریب رواناب , شبیه ساز باران ,
:: بازدید از این مطلب : 2804
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و آنالیز برگشتی تغییر شکلها در گودهای عمیق جهت انتخاب مناسب پارامترهای الاستیک خاک

 

 

 

کلمات کلیدی :

گودبرداری . مدلهای رفتاری . شمع شناور ومهاری . Plaxis  

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , مدلهای رفتاری , شمع شناور ومهاری , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 2529
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناخت رفتار سازه ای قوس های متعارف درمعماری سنتی ایران

 

 

 

کلمات کلیدی :

قوس شاخ بزی تند . قوس شاخ بزی معمولی . قوس شاخ بزی کند . قوس پنج او هفت تند . قوس پنج او هفت معمولی . قوس پنج او هفت کند

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قوس شاخ بزی تند , قوس شاخ بزی معمولی , قوس شاخ بزی کند , قوس پنج او هفت تند , قوس پنج او هفت معمولی , قوس پنج او هفت کند ,
:: بازدید از این مطلب : 2678
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نحوه مدل سازی سگمنت تونل خط 2 متروی تبریزوتاثیر آن بر نشستهای ساختمان بیمارستان امیرالمومنین

 

 

 

کلمات کلیدی :

حفاری تونل مترو . سگمنت . نشست سطحی . Plaxis 3D Tunnel . متروی تبریز

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری تونل مترو , سگمنت , نشست سطحی , Plaxis 3D Tunnel , متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 2620
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی میدانی پتانسیل وقوع روانگرایی بااستفاده از خرد لرزه های محیطی در قطار شهری کرمانشاه  (روش نفوذ استاندارد و spt )

خلاصه
روانگرایی خاک پدیده ای است که در نهشته هایی از نوع ماسه شل اشباع صورت می گیرد. گسیختگی های زمین ناشی از روان شدگی به 3 دستهتقسیم می شود: گسترش جانبی, گسیختگی جریانی و از بین رفتن ظرفیت باربری. خرد لرزه ها ارتعاشات خفیف زمین هستند که در اوایل قرندر )BH-1D , BH-2D( در 2 ایستگاه spt نوزدهم مشاهده و شناسایی شدند. در این مقاله به بررسی روانگرایی به روش نفوذ استاندارد وBH-2D اعماق 12,5 متر تا 28,5 متر روانگرا می باشد و در گمانه BH-1D استان کرمانشاه پرداختیم, نتایج نشان داد که در این روش در گمانه اعماق 14,5 متر تا 30,5 متر روانگرا است.

کلمات کليدی:

روش spt . ازمایش روانگرایی . مونوریل کرمانشاه . نفوذ استاندارد 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش spt , ازمایش روانگرایی , مونوریل کرمانشاه , نفوذ استاندارد ,
:: بازدید از این مطلب : 3527
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اجرای سرعت گیرهای انتخابی برروی شاخص های ایمنی وترافیکی (مطالعه موردی درشهرتهران)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آرام سازی ترافیک . سرعتگیر انتخابی . سرعت متوسط . مسیرمارپیچ

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آرام سازی ترافیک , سرعتگیر انتخابی , سرعت متوسط , مسیرمارپیچ ,
:: بازدید از این مطلب : 2921
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 ارديبهشت 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه