<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل عددي آزمايش برش مستقيم با استفاده از هندسه غيرخطي در مدل خطي موهر- كولمب و مقايسه نتايج آن با مدل غيرخطي بارتون- بنديس در شرايط مرزي CNS وCNL

روش حل عددي اجزاي مجزا ساختاري درزه مي باشد. از مهمترين خواص سطوح تماس درز هها، زبري درزه بوده كه نقش قابل توجهي در مقاومت برشي درز هها ايفا مي كند. در اين پژوهش سعي شده با بكارگيري الگوريتمي جهت پياد هسازي زبري درزه در تحليل ومقايسه نتايج آن با سطوح صاف و هموار، شرايط تحليل غيرخطي UDEC عددي آزمون برش مستقيم با استفاده از ناپيوستگي ها محقق گردد. نتايج حاصل از بررس يهاي انجام شده در اين پژوهش، حاكي از وجود اختلاف قابل ملاحظه اي در مقاومت برشي توده سنگ در شرايط سطوح زبر نسبت به سطوح بدون زبري م يباشد.


كلمات كليدي:

آزمون برش مستقيم، مكانيك تماس، زبري درزه، بارتون – بنديس، موهر- كولمب

نویسندگان :

علي بنكدار (كارشناس ارشد مكانيك سنگ)

علي مرتضوي (دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمون برش مستقيم , مكانيك تماس , زبري درزه , بارتون , بنديس , موهر , كولمب ,
:: بازدید از این مطلب : 3703
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نگرشي جديد بر نحوه محاسبه نشست تحكيمي با توجه به اندازه گيري هاي عملي روي زهكش اصلي شهر شيراز

اين مقاله نشست ناشي از پائين افتادن سطح آب زيرزميني جنوب شرقي شيراز را بررسي مي كند. بالا بودن آب زيرزميني در اين ناحيه، مشكلات زيادي را براي ساختما نهاي مسكوني فراهم كرده است. از طرفي افت سطح آب در مناطق شهري باعث افزايش تنش مؤثر خاك مي شود كه نشست زمين را در پي خواهد داشت. از اين منظر توجه به خصوصيات خاك، نحوه، نوع نشست و مقدار آن ضروري است. در علم ژئوتكنيك فرضيات و آزمايش هاي متعددي وجود دارد كه عدم توجه به هر يك از آنها م يتواند به شدت در نتايج محاسبات تأثيرگذار باشد. از آنجائي كه در اين پژوهش محاسبات طراحي همزمان با اندازه گيري هاي عملي وجود دارد، مي توان مباني طراحي را با نتايج عملي مقايسه كرد تا نقاط ضعف طراحي مشخص گردد.


كلمات كليدي:

نشست ، تحكيم، زهكشي، سطح آب زيرزميني

نویسندگان :

مسعود پردازي (مجري طرح انتقال آب شيراز به سروستان و سد تنگ سرخ - سازمان آب منطقه اي فارس)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تحكيم , زهكشي , سطح آب زيرزميني ,
:: بازدید از این مطلب : 3533
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایدارسازي و اصلاح پی کانال صندوقهاي دمکمر (پر و ژه دز به قمرود)

طرح کانال دم کمر و سیفون انوج، بخشی از طرح عظیم عمرانی انتقال آب از سرشاخههاي دز به قمرود میباشد ای . پروژه در طولی بالغ بر 1200 متر داراي مسائل و مشکلات پیچیده و عدیده ژئوتکنیکی مانند وجود زمین لغزشهاي فعال، زمین باتلاقی و لجنی، وجود واریزه ناپایدار، لایههاي ضخیم رسی مستعد تحکیم، سطح سفره آب زیرزمینی بالا و وجود
چشمههاي متعدد در دامنه شیروانی میباشد .د ر مطالعات انجام شده سعی براین بوده است تا با بررسی جامع و دقیق مشکلات ژئوتکنیکی مذکور، امکان یافتن راهکار بهینه اصلاح و پایدارسازي بستر کانال از میان راهکارهاي مهندسی موجود و با توجه به جمیع مسائل فنی و اقتصادي میسر گردد .


کلمات کلیدي:

کانال، زمینلغزش، پایدار سازي، اصلاح پی، زهکشی

نویسندگان :

علیرضا مجیدي (د)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کانال , زمین لغزش , پایدار سازي , اصلاح پی , زهکشی ,
:: بازدید از این مطلب : 3554
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارسنجی پایان ساخت سد خاکی جره بّراجاسهتفاده از نتایج ابزاردقیق

با عنایت به قریب الوقوع بودن آبگیري سد مخزنی جره، استفاده از اطلاعات حاصل از آخرین قرائتهاي انجام شده از ست هیايسابزارمدقیق و رفتارسنجی اهمیتفوقالعادهاي یافته که بدان وسیله میتوان در ارتباط با سرعتآبگیري آتی سد با توجه بهمیزان فشارهاي منفذي و تغییرمکانهاي نقاط مختلفسد، تصمیمگیري نمود. در این مقاله، نتایج پیزومترها، سلولهاي سنجشفشار کل و انحرافسنجها در طول دوره ساختبهتفکیکمورد بررسی قرار گرفته است. در این سد علیرغم عملکرد مناسباغلبسیستمهاي ابزار دقیق، تعداد قابل ملاحظهاي از آنها نیز داراي ضعفعملکرد و قرائتهاي نامناسب بوده که در این مقاله سعی شده است .


کلمات کلیدي:

ابزاردقیق، رفتارسنجی، سد خاکی، پایان ساخت جره

نویسندگان :

علیرضا مجیدي (دکتراي مکانیکخاكو مهندسی پی)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزاردقیق , رفتارسنجی , سد خاکی , پایان ساخت جره ,
:: بازدید از این مطلب : 4120
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تدقيق تحليل شبه استاتيكي سد هاي خاكي با ارائه روشي نوين

يكي از اقدامات اوليه طراحان سدهاي خاكي جهت در نظر گرفتن اثرات زلزله، تحليل هاي شبه استاتيكي است. اين تحليلها با توجه به وابستگي كمتر به پارامترهاي خاك و سرعتي كه در بررسي حالت هاي مختلف لغزش دارند، مورد توجه منابع مختلف طراحي سازه هاي خاكي قرار گرفته اند. در اين تحليل نيروي زلزله با يك نيروي استاتيكي كه از حاصل ضرب وزن گوه مورد بررسي در ضريب شتاب افقي و قائم بدست مي آيد، معادل سازي مي شود. محققين پيشين غالباً جهت انتخاب اين ضريب بدون توجه به وضعيت لرزه خيزي ساختگاه و مشخصات ديناميكي سازه ارقام ثابتي ارائه كرده اند. در آخرين تحقيقات ضريب شتاب افقي متغيير در ارتفاع سد، براي مخزن پر ارائه شده بود. در تحقيق حاضر براي تراز هاي مختلف آب مخزن، ضريب شتاب افقي متغيير در ارتفاع مورد بررسي قرار گرفته است. در اين تحقيق سد مسجد سليمان جهت انجام تحليل هاي استاتيكي، شبه استاتيكي و ديناميكي انتخاب شده است. ضريب اطمينان گوه لغزشي مورد نظر براي هر يك از اين تحليل ها با استفاده از خروجي هاي نرم افزار محاسبه و تغيير مكان ماندگار اين گوه نيز با استفاده از روش نيومارك محاسبه گرديده است. سپس با مقايسه ضرايب اطمينان بدست آمده در مراحل قبل و استفاده از روش ارائه شده در اين مطالعه، نحوه تغييرات ضريب شتاب افقي با تغيير تراز آب مخزن تعيين گرديده است. در نهايت به منظور اطمينان از صحت عملكرد روش مذكور محدوده ضريب شتاب افقي بدست آمده با اعداد مربوطه در آيين نامه هاي مختلف طراحي سدهاي خاكي مقايسه شده است.


كلمات كليدي:

تحليل شبه استاتيكي، تغيير مكان ماندگار، ضريب اطمينان، سدهاي خاكي

نویسندگان :

محمد داودي (استاديار پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله)

علي قنبري (استاديار دانشگاه تربيت معلم)

سعيد عابديني (كارشناس ارشد)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل شبه استاتيكي , تغيير مكان ماندگار , ضريب اطمينان , سدهاي خاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 3964
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار ترك خوردگي رسوبات سد سپيدرود در توليد محصولات سفالي

انباشته شدن مخازن سدها از رسوبات از مهم ترين دغدغه هاي موجود در زمينه مديريت و نگهداري سدها است؛ و براي ادامه حيات مفيد سد بايد تدابير لازم جهت برداشت اين رسوبات انديشيده شود. در حال حاضر در كشور ما براي رهايي از اين مشكل رسوبات با استفاده از نيروي هيدروديناميكي آب از مخازن تخليه مي شوند كه اين روش علاوه بر آسيب رساندن به سازه سد خطرات زيست محيطي براي اكوسيستم طبيعي پيرامون ساختگاه به همراه دارد. چنانچه اين رسوبات به روش صحيح و غير مخرب استخراج گرديده و به عنوانمصالح با ارزش افزوده مورد استفاده قرار گيرند، علاوه بر افزايش حجم مفيد مخزن سد، مي توان از اين منبع خدادادي و پايان ناپذير بعنوان ماده خام در صنعت آجر، كاشي و سفال استفاده نمود. رسوبات انباشته شده در مخزن سد سپيدرود شرايط لازم براي بهره برداري در صنايع مذكور را دارند. در اين مطالعه ويژگيهاي انقباض و ترك خوردگي نمونه هاي خشت رسي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا نمونه هاي خاك بدست آمده از مخزن سد مورد آزمايشات طبقه بندي و حدود آتربرگ قرار گرفته اند و پس از كاني شناسي و طبقهبندي رسوبات، بخش ماسه اي به روش مكانيكي و بخش هاي سيلتي و رسي به روش رسوب گذاري تفكيك گرديد. سپس با طرح تركيبات مختلف خاك، نمونه هاي مصنوعي با درصد هاي مختلف رس، سيلت و ماسه بدست آمد. با انجام آزمايش تعيين حدود آتربرگ و انقباض نمونه ها تغييرات انقباض خشك شدگي نمونه ها بر حسب درصدهاي ماسه، سيلت و رس موجود در خاك بررسي شده و طرح اختلاط بهينه حاصل گرديد. جهت بهبود خواص انقباضي نمونه ها خاك اره به عنوان مادة افزودني با نسبت هاي مختلف به تركيبات قبلي اضافه شده و حدود انقباض تركيبات جديد اندازه گيري شد. مشاهده گرديد كه افزودن خاك اره سبب كاهش انقباض خشك شدگي در تمامي نمونه ها مي گردد. همچنين حساسيت پارامترهاي انقباض و خشك شدگي خاك نسبت به تركيبات مختلف مورد بررسي قرار گرفت.


كلمات كليدي:

سد سپيدرود، رسوبات حوضچه سد، مصالح ساختماني، آجر رسي، حدود آتربرگ

نویسندگان :

حكيمه رباني فر (دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي دانشكده فني دانشگاه گيلان)

رضا جمشيدي چناري (استاديار گروه عمران دانشكده فني دانشگاه گيلان)

اكبر فرقاني (استاديار گروه خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سپيدرود , رسوبات حوضچه سد , مصالح ساختماني , آجر رسي , حدود آتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 3265
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ناپایداري شیروانی مشرف بر نوار نقاله مجتمع مس سونگون و پایدارسازي آن

بخشی از شیروانی مشرف به نوار نقاله و سنگ شکن معدن مس سونگون ریزش نموده و ساختمانهاي بالاي آن دچار جابجایی و شکست شده است. با توجه به اهمیت کارکرد بیعیب نوار نقاله و سنگ شکن، وضعیت موجود شیروانی به لحاظ پایداري ارزیابی شد. نتایج ارزیابیها نشان داد که شیروانی اطمینان کافی در مقابل لغزش را ندارد و ناپایداري آن باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن نوار نقاله و تونل آن خواهد شد. بنابراین، با توجه به شرایط فنی و اقتصادي، روش اصلاح هندسه شیروانی، به همراه تلفیقی از سایر رو شها، به عنوان راهکار پایدارسازي بخش بالاي نوار شیروانی انتخاب می شود. در بخش زیر نوار نقاله نیز باید از دیگر روش هاي پایدارسازي استفاده گردد.


کلمات کلیدي:

مس سونگون، شیروانی، نوار نقاله، پایدارسازي

نویسندگان :

حسین سلطانی جیقه (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)

مجید هجیريآذر (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت مهندسین مشاور زمین ژرفاب)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مس سونگون , شیروانی , نوار نقاله , پایدارسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 3323
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين عمق و ابعاد بهينه تونلزني در خاك بر مبناي داده هاي NSPT -N 60 در خط دوم قطار شهري مشهد

به هنگام تونل زني در يك توده خاك، نشست سقف تونل، جابجايي الاستيك و روانگرائي در صورت وجود آب زيرزميني و وقوع زلزله و از جمله مشكلاتي است كه ممكن است پايداري فضاي زيرزميني را به مخاطره اندازد. از آنجا كه عوامل ژئوتكنيكي اثرگذار در روند حفاري تونل و پايداري آن ارتباط تنگاتنگي دارند بررسي پايداري و تعيين عمق و ابعادي كه بتوان با كمترين مشكلات، يك تونل را در خاك حفر نمود موضوع تحقيق حاضر مي باشد. در اين مطالعه موردي، كه روي خاك هاي زيرساخت شهرستان مشهد و در امتداد خط دوم قطار شهري آن صورت گرفته است، اطلاعات به دست آمده از آزمون نفوذ استاندارد، تست هاي برجا و آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي خاك، در تنظيم پايگاه داده اي مورد استفاده قرار گرفتند. جهت جستجوي مقادير عددي بهينه اي از پارامترهاي مهندسي خاك كه با تكيه بر آنها بتوان عمق و ابعاد فضاي حفاري را در رابطه با پايداري آن بهينه نمود، از الگوريتم ژنتيك استفاده شده است تا ضمن آن عمق و ابعاد مرتبط با حداقل نشست، جابجايي و روانگرايي مشخص شوند. سپس براي مينيمم يابي سه مسأله مذكور به موازات هم، از الگوريتم ژنتيك چندمنظوره كمك گرفته شده است.


كلمات كليدي:

الگوريتم ژنتيك چند منظوره ،(GA)  قطارشهري، تونلزني، الگوريتم ژنتيك (MOGA)

نویسندگان :

سلمه افشار (دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات)

محمد غفوري (استاد دانشگاه فردوسي مشهد)

محمد موسوي مداح (دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد)

جواد احمدزاده (كارشناس ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه پيام نور خوي)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوريتم ژنتيك چند منظوره , (GA) قطارشهري , تونلزني , الگوريتم ژنتيك (MOGA) ,
:: بازدید از این مطلب : 3042
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رابطه اي جدید براي پیش بینی افزایش ظرفیت باربري شمع با گذشت زمان

افزایش ظرفیت باربري محوري شمع با گذشت زمان را استفاده قرار می گیرند، این افزایش ظرفیت را در نظر نمی گیرند و در حقیقت، از تمام ظرفیت باربري شمع، استفاده نمی وجود دارند که البته داراي ضعف هایی Set Up کنند. در حال حاضر چند رابطه ي تجربی به منظور پیش بینی میزان Set پیشنهاد شده است که تغییرات آهنگ Set Up می باشند. در این مقاله، رابطه اي جدید براي پیش بینی آهنگ  Upرا در نظر می گیرد و ضعف هاي روابط فعلی را برطرف می کند.


کلمات کلیدي:

شمع هاي کوبشی، افزایش ظرفیت باربري، روابط تجربی، آزمایش بارگذاري شمع

نویسندگان :

مسعود اولی پور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده ي مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

عصام قیم (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشکده ي مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

شهاب الدین یثربی (دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس تهران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع هاي کوبشی , افزایش ظرفیت باربري , روابط تجربی , آزمایش بارگذاري شمع ,
:: بازدید از این مطلب : 3601
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي آزمایشگاهی روش اختلاط عمیق در تثبیت خاك رس

به منظور بهسازي و اصلاح خاك روشهاي مکانیکی، هیدرولیکی، فیزیکی و شیمیایی به کار برده می شوند. معمولا بر اساس چسبنده و یا غیر چسبنده بودن خاك روشهاي بهسازي مناسب انتخاب می گردند. اختلاط عمیق خاك به عنوان یک گزینه مناسب جهت بهسازي خاك در محل مطرح است که درایران به صورت محدودي از این روش استفاده گردیده است. استفاده از این روش به منظور کاهش نفوذپذیري خاك در محل ونیزافزایش مقاومت آن باصرفه اقتصادي مناسب مطرح می باشد. تیغه هاي اوگر حفاري ساختار اولیه خاك را بر هم زده و پس از آن ماده تثبیت کننده در هنگام بالاآمدن تیغه ها به خاك افزوده می گردد. در این تحقیق پارامترهاي فیزیکی ومکانیکی نمونه هاي خاك رس دست نخورده تهیه شده با روش حفاري ماشینی دورانی تا عمق 50 متري درگمرك بندر امام خمینی(ره) با درصد هاي سیمان ونیز رطوبتهاي مختلف بررسی شده اند. نتایج آزمایشات مکانیک خاك حاصل شده از نمونه هاي خاك- سیمان تثبیت شده به روش اختلاط عمیق دلالت بر برتري آن بر روش پیش بارگذاري در اصلاح خاك زیرمخازن نفت در این منطقه رادارد.


کلمات کلیدي:

اصلاح خاك، اختلاط عمیق، تثبیت، مقاومت فشاري تک محوري، تحکیم ادئومتر

نویسندگان :

رسول عالی پور (کارشناس ارشدعمران(گرایش خاك و پی)، مهندسین مشاور سازاب پردازان)

محمد سیروس پاکباز (استاد دانشکده عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز)

مهدي جامعی (کارشناس ارشدعمران، مهندسین مشاور سازاب پردازان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اصلاح خاك , اختلاط عمیق , تثبیت , مقاومت فشاري تک محوري , تحکیم ادئومتر ,
:: بازدید از این مطلب : 3510
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه