<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی فنی خطوط با ضریب سرنشین بالا (HOV Lane)  و تعیین تاثیرات این خطوط بر ظرفیت معابر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خطوط HOV . خطوط HOT . مدیریت سیستم حمل و نقل . مدیریت تقاضای سفر . هم پیمایی . ایمنی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خطوط HOV , خطوط HOT , مدیریت سیستم حمل و نقل , مدیریت تقاضای سفر , هم پیمایی , ایمنی ,
:: بازدید از این مطلب : 1682
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی موضوع جبران خسارت ناشی از تاخیرات پیمانکار و کارفرما در شرایط قراردادهای بین المللی (JCT ، ICE ، و فیدیک) و مقایسه آن با شرایط عمومی پیمان ایران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تاخیر . شرایط عمومی پیمان . ادعا

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تاخیر , شرایط عمومی پیمان , ادعا ,
:: بازدید از این مطلب : 1476
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حذف پرش هیدرولیکی در محدوده تبدیل جریان فوق بحرانی به زیر بحرانی

 

 

 

کلمات کلیدی :

جریان فوق بحرانی . جریان زیر بحرانی . تبدیل . پرش هیدرولیکی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جریان فوق بحرانی , جریان زیر بحرانی , تبدیل , پرش هیدرولیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 2111
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مديريت جامع پسماند در شهر مريوان (استان كردستان)

خلاصه
به منظور نيل به اهدافي نظير حفاظت محيط زيست (آب، خاك و هوا) در جهت توسعه پايدار، ايجاد راهحل مناسب براي بازيافت زباله، دفن مهندسي وبهداشتي زباله، استفاده بهينه از امكانات و پتانسيلهاي موجود و اشتغالزايي تهيه طرح جامع مديريت پسماند شهر مريوان در دستور كار اين تحقيق قرارگرفت. بدين منظور ابتدا وضع موجود مديريت پسماند بررسي شده است كه در اين راستا كميت زباله توليدي محاسبه و مقدار توليدي آن تا انتهاي دورهطرح پيشبيني شده و تركيب زباله توليدي در شهر مريوان نيز از طريق نمونهگيري در چهار فصل مشخص شده است. زباله توليدي در شهر مريوان شامل1% بوده و سرانه زباله توليدي در اين / 1% و چوب 25 / 2%، فلزات 8 / 2%، منسوجات 4 / 6%، شيشه 9 / 5%، پلاستيك 55 / مواد فسادپذير 80 %، كاغذ و مقوا 1شهر 830 گرم در روز ميباشد. سپس طراحي سيستم مديريت مواد زايد جامد در شهر مريوان انجام شده است. در طراحي سيستم و برآورد امكانات وتجهيزات ذخيرهسازي موقت در محلهاي توليد پسماند، 850 ظرف 420 ليتري مخصوص زباله خشك و تر در دو رنگ متفاوت در نظر گرفته شدهاست. همچنين بر اساس شاخصهاي علمي، 15 مسير جمعآوري زباله طراحي شده است. برآورد ماشينآلات نيز نشان ميدهد كه دو دستگاه كاميونزبالهكش 10 تن، 6 دستگاه كاميون زبالهكش 5 تن، 2 دستگاه نسيان و 5 دستگاه تريلر جهت جمعآوري و انتقال زباله در شهر مريوان مورد نياز ميباشد.طراحي مقدماتي كارگاه تفكيك و جداسازي، طراحي سيستمهاي پردازش و بازيافت و آمادهسازي مكان دفن بهداشتي زبالهها نيز انجام شده است.همچنين ارائه روشها و معرفي امكانات و ابزار آموزش و اطلاعرساني براي اقشار و مخاطبين مختلف و برآورد هزينههاي مربوطه صورت گرفته است. در مجموع هزينه اجراي طرح جامع مديريت پسماند شهر مريوان 18937 ميليون ريال محاسبه شده است.


كلمات كليدي:

مديريت جامع پسماند . جمع آوري . بازيافت . دفن بهداشتي . مريوان

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مديريت جامع پسماند , جمع آوري , بازيافت , دفن بهداشتي , مريوان ,
:: بازدید از این مطلب : 1766
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری با استفاده از مدل های عصبی - فازی تطبیقی (ANFIS)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سرریز کناری منقاری . ضریب دبی جریان . مدل ANFIS   

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرریز کناری منقاری , ضریب دبی جریان , مدل ANFIS ,
:: بازدید از این مطلب : 2125
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعاريف متفاوت ضريب اطمينان و تاثير آن در مسئله تعيين ظرفيت باربري پي ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك تعريف هاي مختلفي براي ضريب اطمينان ارائه مي شود. در مسائل پايداري معمولاً نسبت مقاومت برشيِ خاك در هر نقطه،به تنشِ برشي ايجاد شده براي تعادل؛ تعريف عامي است كه مورد قبول واقع شده است. اما از آنجا كه پايداري عمومي ك لِّ توده ي خاك تحتبارهاي وارده اهميت پيدا مي كند؛ ضريب اطمينان كليِ مسئله بيشتر اهميت دارد تا ضريب اطمينان براي يك نقطه از توده ي خاك. در مسائلپايداريِ پ يها و تعيين ظرفيت باربري آنها، ضريب اطمينان به صورت نسبت بار نهايي به بار مجاز تعريف شده كه معمولاً برابر 3 در نظر گرفتهمي شود. در اين مقاله ابتدا به تعاريف مختلف ضريب اطمينان اشاره شده است. سپس نشان داده شده كه تعريف ضريب اطمينان به گونه اي كه درمسئله ي ظرفيت باربري پي ها معمول است، خصوصاً در خا كهاي اصطكاكي، با تعريفي كه در ابتدا ذكر شد تفاوت زيادي دارد. پس از آن ارتباطاين دو تعريف براي حالات مختلف خاك مورد بررسي قرار گرفته و به صورت نمودارهايي ارائه شده كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. نتايجحاصله نشان مي دهد كه اعمال ضريب اطمينان 3 به فرمي كه در طرح پي ها معمول است، در حالاتي كه خاك غير از چسبندگي داراي اصطكاكنيز هست، با تعريف ضريب اطمينان روي تنش مطابقت ندارد. چنين پيشنهاد شده كه در اين گونه موارد در طراحي پ يها با استفاده از نمودارهاي ارائه شده، ارتباط ميان تعريف معمول ضريب اطمينان، با تعريف آن بر اساس تنش مد نظر قرار داده شود.


كلمات كليدي:

ضريب اطمينان . ظرفيت باربري پي ها . خاك هاي اصطكاكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضريب اطمينان , ظرفيت باربري پي ها , خاك هاي اصطكاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1905
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعاريف متفاوت ضريب اطمينان و تاثير آن در مسئله تعيين ظرفيت باربري پي ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك تعريف هاي مختلفي براي ضريب اطمينان ارائه مي شود. در مسائل پايداري معمولاً نسبت مقاومت برشيِ خاك در هر نقطه،به تنشِ برشي ايجاد شده براي تعادل؛ تعريف عامي است كه مورد قبول واقع شده است. اما از آنجا كه پايداري عمومي ك لِّ توده ي خاك تحتبارهاي وارده اهميت پيدا مي كند؛ ضريب اطمينان كليِ مسئله بيشتر اهميت دارد تا ضريب اطمينان براي يك نقطه از توده ي خاك. در مسائلپايداريِ پ يها و تعيين ظرفيت باربري آنها، ضريب اطمينان به صورت نسبت بار نهايي به بار مجاز تعريف شده كه معمولاً برابر 3 در نظر گرفتهمي شود. در اين مقاله ابتدا به تعاريف مختلف ضريب اطمينان اشاره شده است. سپس نشان داده شده كه تعريف ضريب اطمينان به گونه اي كه درمسئله ي ظرفيت باربري پي ها معمول است، خصوصاً در خا كهاي اصطكاكي، با تعريفي كه در ابتدا ذكر شد تفاوت زيادي دارد. پس از آن ارتباطاين دو تعريف براي حالات مختلف خاك مورد بررسي قرار گرفته و به صورت نمودارهايي ارائه شده كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. نتايجحاصله نشان مي دهد كه اعمال ضريب اطمينان 3 به فرمي كه در طرح پي ها معمول است، در حالاتي كه خاك غير از چسبندگي داراي اصطكاكنيز هست، با تعريف ضريب اطمينان روي تنش مطابقت ندارد. چنين پيشنهاد شده كه در اين گونه موارد در طراحي پ يها با استفاده از نمودارهاي ارائه شده، ارتباط ميان تعريف معمول ضريب اطمينان، با تعريف آن بر اساس تنش مد نظر قرار داده شود.


كلمات كليدي:

ضريب اطمينان . ظرفيت باربري پي ها . خاك هاي اصطكاكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضريب اطمينان , ظرفيت باربري پي ها , خاك هاي اصطكاكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1580
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری از نقطه نظر انتشارات گلخانه ای با استفاده از روش LCA و با تاکید بر مدیریت مجزای منابع تولید - مطالعه موردی : جزیره سیری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پسماند جامد شهری . ارزیابی چرخه عمر . انتشارات گلخانه ای . منابع تولید پسماند

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پسماند جامد شهری , ارزیابی چرخه عمر , انتشارات گلخانه ای , منابع تولید پسماند ,
:: بازدید از این مطلب : 2095
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه و ارزیابی روشهای تحلیل پوش آور بهنگام شونده (Adaptive) روی قابهای فلزی خمشی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تقاضای لرزه ایی . پوش آور . مودهای بالاتر . الگوی بار . غیرالاستیک.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقاضای لرزه ایی , پوش آور , مودهای بالاتر , الگوی بار , غیرالاستیک , ,
:: بازدید از این مطلب : 1691
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روشهاي تحلیل استاتیکی غیر خطی براي قابهاي بتن آرمه نامنظم

خلاصه
در روشهاي تحلیل استاتیکی غیر خطی رایج براي برآورد نیازهاي لرزه اي سازه ها از این فرض استفاده میشود که پاسخ سازه توسط مود اصلی آنکنترل میشود . این فرض براي سازه هاي نامنظم و مرتفع، بدلیل مشارکت مودهاي بالاتر سازه در پاسخ لرزه اي جوابهاي دقیقی را بدست نمیدهد.براي غلبه بر این مشکل روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال توسط تعدادي از محققین ارائه شده است که این روشها اثر مودهاي بالاتر را دربرآورد نیازهاي لرزه اي سازه ها لحاظ می کنند. در این تحقیق نیازهاي لرزه اي قابهاي بتن آرمه منظم و نامنظم در ارتفاع با استفاده از روشهايتحلیل استاتیکی غیرخطی رایج و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال محاسبه شده وضمن مقایسه با یکدیگر با مقادیر متناظر بدست آمده ازتحلیل دینامیکی غیرخطی نیز مقایسه می شوند. پارامترهاي مورد ارزیابی شامل جابجایی حداکثر قاب، نسبت تغییرمکانهاي نسبی طبقات و معیارهايخرابی در تیرهاي طبقات می باشند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که با استفاده از روشهاي تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال نتایج دقیقتري نسبت به روشهاي رایج بدست می آید.


کلمات کلیدي:

تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال . قابهاي نامنظم در ارتفاع . قابهاي بتن آرمه . تحلیل دینامیکی غیرخطی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال , قابهاي نامنظم در ارتفاع , قابهاي بتن آرمه , تحلیل دینامیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1911
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه