<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

روش انتخاب و ارزیابی عملیات تزریق تماسی و پرکننده (مطالعه موردی: تونلهای آببر سد و نیروگاه گتوند علیا و تونل امامزاده هاشم)

چکیده:
به منظور ایجاد پیوستگی و پرکنندگی حفرات جاافتاده در احداث لاینینگ و سایر سازههای نگهدار به تودهسنگ پیرامون تونل و بهسازی ساختگاههای مختلف، عموماً از روش تزریق تماسی و پرکننده بهرهگرفتهشده و در این راستا تجربیات اجرایی نیز کسب گشته است. اما ¬ تونل، در پروژهموفقیت اجرای عملیات کمتر در بوته نقد قرار گرفته و نیز روند اصولی از طرح عملیات تزریق تماسی با توجه به پارامترهای دخیل در اجرا همچونطرح اختلاط، فشار و خورند و همچنین پارامترهای محیطی همچون شرایط زمینشناسی مهندسی حاکم بر ساختگاه چندان مورد توجه واقع نشدههای اجرا و کاربری تونل، یک روش جامع در خصوص انتخاب و ¬ است. لذا در این تحقیق، با توجه به تنوع شرایط زمینشناسی مهندسی، روشارزیابی عملیات تزریق تماسی و پرکننده، در قالب نمودار جریانی فرآیند ارائه گردیده است. نمودار جریانی پیشنهاد شده، با استفاده از مشخصات دوتوان با ¬ بر سد و نیروگاه گتوند علیا، مورد راستی آزمایی قرار گرفته است. در نتیجه می ¬ های آب ¬ ای امامزاده هاشم)ع( و تونل ¬ پروژه تونل جادهاین روش به حجم، زمان و هزینه مورد نیاز برای اجرای تزریق تماسی و پرکننده پی برد و برآورد نزدیک به واقعیتی را حتی قبل از حفاری تونل کسب نمود.


کلمات کلیدی:

تزریق تماسی . تزریق پرکننده . بهسازی ساختگاه . سد گتوند علیا . تونل امامزاده هاشم

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزریق تماسی , تزریق پرکننده , بهسازی ساختگاه , سد گتوند علیا , تونل امامزاده هاشم ,
:: بازدید از این مطلب : 1607
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تزریق غلظت های مختلف فوم محلول در آب بر سایندگی خاک در حفاری زمینهای نرم

چكیده
سایش و خوردگی ابزار و قطعات حفاری خصوصاً کاترهد، یکی از مهمترین مخاطرات در حفاری مکانیزه با ماشینهای EPB-TBM در زمینهاینرم میباشد. قابلیت سایندگی خاک فاکتوری است که اثر قابلتوجهی بر روی سایش و خوردگی ابزار دارد. در حالت خشک میزان سایش خاکتنها به جنس و ویژگیهای ذاتی نمونه خاک وابسته است، اما در حالت آبدار، آب و فوم بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی سایش خاک،تغییرات قابلملاحظهای را در مقدار سایش به وجود میآورند. در مقاله حاضر برای بررسی میزان این تأثیرات، مقادیر مختلفی از فوم با غلظتهایمختلف به نمونههای خاکی تهیهشده از پروژههای مختلف حفاری مکانیزه در زمینهای نرم، اضافهشده است. اثرات این ماده بر روی میزان سایشخاک، با استفاده از دستگاه تعیین میزان سایش در خاک و مطابق با استانداردهای مربوط به مراحل آمادهسازی نمونه برای انجام آزمایش، روشانجام آزمایش و آنالیز اندازه دانهها به کمک الکهای آزمایشگاهی اندازهگیری شده است. پس از بررسی میزان اثرگذاری و کسب اطمینان از تأثیرمعنیدار این ماده بر سایندگی نمونهها، بر اساس استانداردهای مربوط به کاربرد آمار،دقت روش آزمون، تعیین تکرارپذیری و قابلیت تولید مجددیک روش استاندارد با آزمایشهای درون آزمایشگاهی نتایج نهایی حاصل شده است. بر اساس نتایج آزمایشهای صورت گرفته،هنگامیکه فوم بهمحیط اضافه میگردد بسته به اینکه شرایط سایندگی زمین به چه نحوی باشد تأثیرات فوم متفاوت خواهد بود. در زمینهای ساینده تا خیلیساینده اضافه نمودنفوم با غلظت محلول در آب 11 درصد تا درجه اشباعشدگی 31 درصد، مقدار سایش نمونه خاک را به میزان حدود 31 درصدکاهش میدهد . پسازآن تا درجه اشباعشدگی کامل محیط با شیبی نسبتاً تند به مقدار اولیه سایش در حالت خشک بازمیگردد. مشابه این اتفاقدر غلظتهای پائین تر هم رخ میدهد. تنها تفاوت در این است که در غلظتهای پائین تر پس از اشباعشدگی 01 درصدی محیط، مقدار سایشدوباره کاهش میباشد. در زمینهایی که قدرت سایندگی آنها در حالت خشک در محدوده متوسط میباشد روند تغییرات مشابه زمینهایباقدرت سایندگی بالا میباشد و تنها تفاوت این است که مقدار اثرپذیری این زمینها از تزریق فوم کمتر میباشد. حداکثر تغییرات در این نوع ازخاکها حدوداً 21 درصد میباشد. درنهایت در زمینهایی که قدرت سایندگی آنها در حالت خشک در محدوده غیر ساینده تا کمی ساینده قرارمیگیرند، تغییرات سایش دارای روند چندان مشخصی نیستند. در این گروه از خاکها به ازای تزریق هر مقداری از فوم با هر غلظتی مقدار سایشحداکثر در یک بازه 11 درصدی دارای نوسان میباشد.روند کاهش سایش در تمامی غلظتهای فوم محلول در آب را میتوان به دلیل لیز شدگی دانهها، کاهش اصطکاک برخوردی دانهها با سطح فلز وخنککنندگی محلول فوم دانست و دلایل افزایش سایش را به شستشوی دائم سطح فلز و عدم شکسته شدن یکباره دانهها در اولین برخورد با سطح فلز دانست.


واژههای کلیدی:

سایندگی . تزریق فوم . غلظت محلول در آب . تی بی ام . حفاری مکانیزه . زمینهای نرم

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سایندگی , تزریق فوم , غلظت محلول در آب , تی بی ام , حفاری مکانیزه , زمینهای نرم ,
:: بازدید از این مطلب : 1569
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

منحنی پاسخ زمين در تونل با لحاظ اتساع و رفتار نرم شونده بعد از مقاومت حداکثر توده سنگ

چكيده
تحلیل تنشها و جابجاییها پیرامون تونلی با مقطع دایروی، یکی از مسائل مهم در تونلسازی میباشد. بر اثر بارگذاریهای ناشی از حفرفضای زیرزمینی، زون پلاستیک پیرامون فضای زیرزمینی ایجاد میشود. منحنی اندرکنش زمین، یکی از روشها برای فهم مکانیزمتغییر شکل تونل است که رابطه بین کاهش فشار داخلی و افزایش جابجایی شعاعی دیواره تونل را نشان میدهد. در سالهای اخیر،روشهای زیادی برای محاسبه منحنی اندرکنش زمین پیشنهاد شده است، ولی اکثر راهحلهای ارائه شده مربوط به رفتار الاستوپلاستیککامل یا شکننده سنگ بوده است.اما رفتار واقعی زون پلاستیک ناشی از حفر تونل پس از مقاومت حداکثر، رفتاری نرم شونده و اتساعیاست. تلاشهای صورت گرفته برای محاسبه منحنی اندرکنش زمین با استفاده از مدل رفتاری نرم شونده، بسیار محدود بوده است، زیرا بااستفاده از این مدل، منحنی پاسخ زمین، حل صریحی ندارد. در این تحقیق سعی شده است،با توسعه روشهای قبلی و لحاظ کیفیتتودهسنگ و اتساع متغیر در الگوریتم مساله، رفتار واقعی تودهسنگ زون پلاستیک در محاسبه منحنی اندرکنش زمین درنظر گرفته شود.نتایج محاسبات با الگوریتم پیشنهادی تطابق خوبی با روش عددی و همگرایی های اندازهگیری شده تونل قمرود دارد. نتایج محاسباتنشانگر اثر قابل ملاحظه پارامتر اتساع بر میزان همگرایی های تونل است. با افزایش کیفیت تودهسنگ )شاخص مقاومت زمینشناسی( رفتار بعد از مقاومت حداکثر تودهسنگ پیرامون تونل به رفتار شکننده میل میکند .


واژههای کليدی:

منحنی اندرکنش زمين . رفتار کرنش نرم شوندگی . پارامتر نرم شوندگی . اتساع تودهسنگ . شاخص مقاومت زمينشناسی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منحنی اندرکنش زمين , رفتار کرنش نرم شوندگی , پارامتر نرم شوندگی , اتساع تودهسنگ , شاخص مقاومت زمينشناسی ,
:: بازدید از این مطلب : 2011
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست ناشی از عبور ماشینهای حفار تونل از زیر سازه زیرگذر لاله تبریز

چكیده
حفاری تونل در مناطق شهری، عبور از مجاورت و یا از زیر سازههای مهم را اجتنابناپذیر کرده است در حالی که حفاری تونل حتی بصورتمکانیزه نیز در هر شرایط باعث تغییرشکل زمین اطراف و نشستهایی در سطح زمین میگردد و سازههای واقع در مسیر تونل و مجاورت آن راتحت تأثیر قرار میدهد. لذا پیشبینی میزان این تأثیر قبل از وقوع هرگونه آسیب به سازهها، اهمیت اساسی دارد.6 متر بوسیله دو دستگاه ماشین حفار تونل از نوع سپر توازنی / اجرای تونلهای دوقلوی متروی تبریز با قطر حفاری 88 (EPB) ، با پیشرفتفیزیکی حدود 32 درصد در حال اجراست. عمق تونل از حدود 8 تا 22 متر از سطح زمین قرار داشته و در بخش اعظم مسیر، تراز تونل در زیر7 متر از زیر کف / 15 متر از سطح زمین قرار داشته و با فاصله حدود 5 / سطح آب زیرزمینی قرار دارد. عمق تونل در محدوده زیرگذر لاله، حدود 5زیرگذر لاله عبور میکند. زمینشناسی مسیر در مقطع روباره و تراز تونل از لایههای ماسهای و ماسه سیلتی و در تراز زیر کف تونل از لایههایماسهای و رسی تشکیل شده است.با توجه به گسترش روزافزون استفاده از ماشینهای حفار از نوع سپر توازنی و عبور از مجاورت سازههای مهم، بررسی تأثیر حفاری تونل برسازههای مجاور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله تأثیر عبور ماشینهای حفار بر سازه زیرگذر لاله مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله با انجام تحلیل عددی با استفاده از نرمافزار 3DFLAC ، میزان نشست حاصل عبور ماشینهای حفار تونل بر سازه زیرگذر چهارراه لالهمورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از اندازهگیری نشست در حین و بعد از اتمام حفاری تونل مورد مقایسه قرار گرفتهاست.مقایسه نتایج محاسباتی و برداشتهای انجام یافته پس از عبور ماشینهای حفار تونل نشان داد میزان نشتهای محاسباتی بیش از مقادیر اندازه-گیری شده میباشد. بیشترین نشت در دیوار خروجی زیرگذر در تونل رفت و برگشت به ترتیب حدود 3 و 8 میلیمتر اندازهگیری گردید در حالیکه12 میلیمتر را نشان میداد. / مقادیر محاسباتی به ترتیب حدود 11 و 6نتایج بدست آمده حاکی از همخوانی نسبتاً خوب میزان نشستهای اندازهگیری شده با مقادیر تحلیل عددی میباشد. علت اختلاف موجود بین نتایج را میتوان به خطاهای ناشی از روش اندازهگیری نشست و همچنین تأثیر دال بتنی سازه زیرگذر نسبت داد.


واژههای کلیدی:

تونل . ماشین حفار . متروی تبریز . چهارراه لاله . نشست زمین

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , ماشین حفار , متروی تبریز , چهارراه لاله , نشست زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 2197
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روشهای مختلف اجرای تونلهای ترافیکی در شهر تهران

چکیده:
براساس شاخصهای توسعه در مقیاس کلان، گسترش فضاهای زیرزمینی و تونلسازی به جهت محدودکردن ترافیک شهری، آلودگیصوتی، زیباسازی چشم انداز شهر و ... نوعی ضرورت محسوب میشود. افزایش روزافزون جمعیت در تهران و در نتیجه افزایش حملونقلدر آن و ترافیک زیاد شهر تهران به عنوان یک مشکل اساسی، لزوم بکارگیری روشهای حمل و نقل سریع را اجتنابناپذیر مینماید.احداث تونلهای شهری در تهران علاوه بر کاهش ترافیک، مزایای مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی را در پی خواهد داشت.تونلهای شهری به روشهای مختلفی ساخته میشوند که هریک مزایا و معایبی دارند. در این مقاله در ابتدا به معرفی تعدادی ازمهمترین تونلهای ترافیکی شهر تهران از جهت موقعیت قرارگیری، ویژگیهای ابعادی آنها مثل طول و سطح مقطع تمام شده ی تونل ونوع سازند زمینشناسی محل حفر تونل پرداخته شده و در ادامه با توضیح مشخصات ژئوتکنیکی هریک از سازندها و همچنین روشی کهبرای احداث هریک از تونلها درنظر گرفته شده، به نتیجهگیری راجع به انتخاب مناسبترین شیوه ی حفاری در سازند مورد نظر خواهیمرسید. به طور خلاصه، با درنظر گرفتن ژئوتکنیک محل حفاری از یک سو و روشی که برای احداث هریک از تونلها درنظر گرفته شده ازسوی دیگر، و مشاهده ی نتایج نهایی از لحاظ نقاط قوت و ضعف روشهای اجرا شده، تجهیزات و زمان لازم در هر روش، روشاجرا شده به بحث گذاشته میشود.


واژگان کلیدی:

تونلهای شهری . ژئوتکنیک محل حفاری . حفاری با TBM . حفاری مکانیزه . روش اتریشی NATM

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلهای شهری , ژئوتکنیک محل حفاری , حفاری با TBM , حفاری مکانیزه , روش اتریشی NATM ,
:: بازدید از این مطلب : 2357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی المان مجزای پایداری پرتال تونلهای راه، با درنظر گرفتن ایجاد کمترین بهم ریختگی در محیط طبیعی و حفظ محیط زیست؛ مطالعه موردی: پرتال ورودی تونل A محور هراز

چکیده
در حفاری تونلهای راه و راهآهن، حفاری بخش پرتالها به دلیل قرار گرفتن در زونهای سست، هوازده و غالبا خرد شده، هموواره زو ء چوالش برانییوحفاری از لحاظ صرف ه ینه و زمان در حین ازرای پروژه است. این بخش از تونل در تموامی ممور سوازه در معورا هووازدگی قورار داشوته و از لحواظپتانسیل تخریب و بروز ناپایداری در حین زل له، زمین لغ ش و حرکت گسلهای موزود در مجاورت تونل، ز و مسوتعد تورین بخوش هوا اسوت. در ایونپژوهش به بررسی حفاری این بخش از تونل با نیاه ویژه به حفظ شرایط طبیعی زمین و ایجاد کمترین می ان بهم ریختیی و اغتشاش در محیط در محلزانمایی پرداخته شده است. شبیهسازی انجام شده به روش المان مج ا در محیط نرماف ار 3DEC بر روی تونل شوماره A محوور هوراز نشوان موی دهودپایداری پرتالها در زمانی که کمترین می ان اغتشاش و بهم ریختیی در محیط سنیی و خاکی ایجاد شود به دلیل بهره بوردن از قابییوت بواربری زمویننسبت به حالتی که زون سنیی و خاکی قرار گرفته در بخش پرتال برداشته شده و پایداری بوسوییه تحیویم توام ین شوود بیشوتر اسوت . ایون موووور رامیتوان نتیجه مقاوم بودن خاک بیر و تاثیر مقاوم کنندگی گیاهان و درختان دانست، به گونهای که وزود درختان ملاوه بور افو ایش مقاوموت برشوی وکششی خاک از شستیی ترانشه پرتال در هنیام بارندگی نی زیوگیری میکند. حفاری پرتالها بدین روش مولاوه بور کواهش حجوم ممییوات خواکی وتحییم در محل ترانشه پرتال، حفظ محیط زیست، زیباتر شدن محل ورودی پرتالها و حفظ زیوه های زیبای طبیعت را در پی خواهد داشت. این شیوهتونلسازی در راستای توسعه پایدار و تونلسازی سب بوده و میتواند گامی رو زیو در این صنعت تیقی شود که متخصصان این رشته با بهره گیری از آن طراحی پایدار تر و زیباتری از تونل ارائه کنند.


کلمات کلیدی:

محیط زیست . پرتال مصنوعی . 3DEC . پایداری ترانشه پرتال

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط زیست , پرتال مصنوعی , 3DEC , پایداری ترانشه پرتال ,
:: بازدید از این مطلب : 2114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاهش آسيب رسانی به سامانه های قطار شهری با رعایت اصول پدافندغيرعامل

چكيده
در این مقاله ابتدا به نقش سامانه قطار شهری به عنوان یکی از سیستمهای مهم و پرترافیک در سیستم حمل نقل شهری پرداخته میشود. در ادامهضرورت و اهمیت موضوع پدافندغیرعامل بررسی و از اهداف محوری ذفاع غیرعامل شامل افزایش بازدارندگی، کاهش آسیبپذیری، تداومفعالیتهای ضروری، ارتقا پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی نامبرده شده و در انتها نیزبکارگیری و تاثیراهداف محوری ذکر شده بر سامانه قطار شهری مورد تاکید قرار میگیرد. در ادامه اهداف پدافند غیرعامل درسامانه قطار شهری مورد بررسی قرارگرفته و تاثیر رعایت اصول پدافند غیرعامل در سامانه قطار شهری که منجر به مواردی از جمله گسترش فضاهای پناهگاهی درتمامی سطح شهر،افزایش ایمنی سرمایه های انسانی وکاهش خسارات جانی، امکان تداوم فعالیتهای ضروری شهر حتی در شرایط تهاجم دشمن و ... میشود ارائهمیشود. با توجه به انواع تهدیدات نظامی و سخت، تهدیدات مردم محور و تهدیدات فناوری پایه، دلایل تحول تهدیدات از جنگ سخت به جنگ نرمبررسی شده و سپس اجزای سامانه قطار شهری معرفی و ارکان اصلی مورد حفاظت در سامانه قطارشهری ارائه میشود. بررسی تهدیدات وارده برخطوط حمل و نقل ریلی)مترو( بر اساس انواع تهدیدات در طول چند دهه اخیر بررسی شده و جهت گیری تهدیدات در سالهای اخیر مشخص میشود. در انتهای مقاله نیز شاخصهای ارزیابی، ارزیابی و تحلیل تهدیدات و آسیبپذیری سامانه قطار شهری ارائه شده است.


واژههای کليدی:

پدافندغیرعامل . مترو . تونل . ایستگاه

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پدافندغیرعامل , مترو , تونل , ایستگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1868
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تفاوت رفتار توده سنگ در اثر تغيير روند حفاری به روش عددی (مطالعه موردی: گيت چمبر در سد چم شير)

چكيده
سد چم شير در حدود ۹۲ كيلومتري جنوبشرقی شهرستان گچساران در استان كهكيلويه و بويراحمد، در دست احتداب بتود و بتهعنوان اولين سد بتن غلتكی قوسی ايران حائز اهمي اس . در تكيهگا راس و در مسير تونل تخليه كنند تحتانی اين ستد، ضاتا يیزيرزمينی تح عنوان گي چمبر يا اتاق دريچهها طراحی شد كه به دليل ابعاد هندسی بزرگ آن )طول ۹۹ متتر، عتر 11 متتر وارتفاع 73 متر(، به كارگيري حفاري چندمرحلهاي براي آن ضروري اس . حفاري تونل تخليه كنند تحتانی كه از بخش زيت رين گيتچمبر عبور میكند، پيش از حفاري تونلهاي دسترسی به ترازهاي بالايی گي چمبر به اتمام رسيد اس . در ايت ن مقالته دو حالتمتعارف )حفاري چند مرحلهاي از بالا به پايين( و اجرايی )ابتدا حفاري تونل تخليه كنند و سپس حفتار ي چنتد مرحلته اي از بتالا بتهپايين( براي حفاري گي چمبر درنظر گرضته شد و به صورت عددي و با روش تفاضل محدود تحليل شتد انت د. ستپس بتا توجته بتهشرايط تنش و كرنش در حال اجرايی، سيستم نگهداري مناسب پيشنهاد شد است . نتتا يج ايت ن تحليت لهتا حتاك ی از تفتاوت رضتتار تود سنگ در اثر تغيير روند حفاري اس .


واژههای کليدی:

سد چمشير . گي چمبر . رضتار تود سنگ . حفاري چند مرحلهاي . سيستم نگهداري . روش عددي

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد چمشير , گي چمبر , رضتار تود سنگ , حفاري چند مرحلهاي , سيستم نگهداري , روش عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 2050
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر انفجار درونی بر روی جابجایی تونل های دوقلو با اشکال متفاوت

چکیده
با توجه به رشد روز افزون استفاده از تونل، بهینه سازی آن در ابعاد مختلف همیشه مورد نظر پزوهشگران بوده است. یکی از پر کاربردترین موارد بهره برداری از تونل ها، در حمل و نقل و حل مشکل ترافیکی شهرها است. در این ارتباط در سال های اخیر تونل هایدوقلو به لحاظ پایداری بیشتر و مسائل اقتصادی مورد توجه طراحان قرار گرفته است. از طرف دیگر حملات تروریستی با استفاده ازمواد منفجره در چند سال گذشته سامانههای جابجایی عمومی از جمله متروها را مورد هدف قرار دادهاند. از این رو پرداختن به اینمقوله برای جلوگیری از گسترش خرابی و تلفات اینگونه اقدامات امری ضروری به نظر می رسد. محققین بسیاری تلاش کردند تا با ارائهتمهیدات مناسب در امر ساخت و ساز از خسارتهای ناشی از انفجار بکاهند. براای رسیدن به این هدف روشهای متفاوتی وجود دارد.یکی از عوامل موثر در طراحی تونلها و فضاهای زیرزمینی شکل مقطع آنها میباشد. در این پژوهش به بررسی رفتار تونلهای با شکلمقطعهای مختلف پرداخته شده است. ابعاد این مقاطع بر اساس محدودیتها و ضوابط موجود در آییننامه راه و شهرسازی انتخابشده است. برای شبیهسازی عددی از نرمافزار تفاضل محدود FLAC2D استفاده شده است و در نهایت نتایج حاصل از این تحلیلهایدینامیکی عددی جابجایی بوجود آمده در کل سازه نگهدارنده تونلها با یکدیگر مقایسه شده است. براساس نتایج، ماکزیمم جابجایی قائم در مقطع مستطیلی بوجود می آید.


واژههای کلیدی:

مقاطع تونل . تحلیل دینامیکی . تونل های دو قلو . انفجار

 

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاطع تونل , تحلیل دینامیکی , تونل های دو قلو , انفجار ,
:: بازدید از این مطلب : 1948
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مخاطرات احداث قطعه دوم تونل امام زاده هاشم از دیدگاه مكانيک سنگی

چكيده
تونلسازی در محیطهایهای سنگی معمولاً با چالشهای مختلفی مواجه میباشد که هریک میتوانند تاثیر قابل توجهی بر روندتونلسازی داشته باشند. بخشی از این چالشهاازدیدگاه مکانیک سنگی قابل بحث و بررسی میباشند و بر حسب روش حفاری تونل،تونلسازی مکانیزهیا تونلسازی سنتی، میتواند شامل موارد مختلفی شود. شناخت و درک صحیح مخاطرات پیش روی روندتونلسازی نظیر مچاله شوندگی، ریزش، آماس و ناپایداری سینهکار، پیش از مواجه شدن با آن، امکان فراهم سازی تمهیدات موردنیاز و به تبع آن مدیریت مناسبترمخاطرهرافراهممیسازد. بدلیل انعطافپذیری کمتر حفاری مکانیزه، تعیین مخاطرات مربوط به اینروش از اهمیت بیشتری نسبت به تونلسازی سنتی برخوردار است. چراکه بروز هرگونه مخاطره ممکن است پیامدهای قابلملاحظهای از لحاظ زمان و هزینه بر پروژه داشته باشد. در همین راستا در مقاله حاضر مخاطرات تونلسازی مکانیزه قطعه دوم تونلامامزاده هاشم از دیدگاه مکانیک سنگی با استفاده از روشهای مختلف تجربی، تحلیلی و عددی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در محدودههای گسله احتمال وقوع مخاطراتی نظیر مچاله شوندگی، قابلیت کفشک زنی، ناپایداری جبهه کار و هجوم گل وجود دارد.


واژههای کليدی:

تونلسازی . حفاری مکانیزه . مخاطرات مکانیک سنگی . مچاله شوندگی . ترکش سنگ

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی , حفاری مکانیزه , مخاطرات مکانیک سنگی , مچاله شوندگی , ترکش سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1976
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه