<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه های قائم در آرایش پشت هم تحت اثر امواج منظم

خلاصه
پاسخ دینامیکی سازههای فراساحلی تحت اثر نیروی امواج یکی از مهمترین عوامل در طراحی آنها میباشد. نمونههای متعددی از خرابی اینسازهها در سراسر جهان گزارش شده است که علت آن پاسخهای تشدید شده ناشی از تشکیل گردابهها تحت اثر موج و جریان بوده است. در اینپژوهش به صورت آزمایشگاهی به بررسی پاسخهای استوانههای دایرهای قائم تحت اثر امواج منظم پرداخت شده است. بررسیها شامل استوانهدایرهای نوسانی در آرایش منفرد و پشتهم با فاصله 4 برابر قطر استوانه میباشد. در آرایش پشتهم، استوانه بالادست ثابت بوده و استوانه پاییندست دارای یک درجه آزادی عمود بر جهت جریان است. نتایج مطالعات نشان میدهد که زمانی که فرکانس غالب موج نسبت گویایی ازثابت 5 و 10 در سرعت کاهش یافته 5، فرکانسهای KC فرکانس طبیعی سازه در آب است، در سازه تشدید رخ میدهد. برای امواج با عدد نیروی برآیی، ارتعاش استوانه و گردابهها با هم برابر شده و دامنه نوسان به حداکثر مقدار خود میرسد.


کلمات کلیدی:

ارتعاشات ناشی از گردابه . استوانه دایرهای . امواج منظم . آرایش پشت هم

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارتعاشات ناشی از گردابه , استوانه دایرهای , امواج منظم , آرایش پشت هم ,
:: بازدید از این مطلب : 632
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی اتمی رفتار حوزه پلاستیک نوک ترک در فلزات FCC

خلاصه
گسترش ترك در ابعاد ماکرو همواره مورد توجه محققین و دانشمندان بوده است. با رشد ترك در فلزات، ناحیه مجاور نوك ترك دچار تغییرشکلهایی میشود که بررسی منشا آنها نیاز به مدلسازي در مقیاس اتمی را براي کاربردهاي خیلی حساس ضروري میسازد. در این پژوهش سعی میشود،با مدلسازي ترك در ابعاد اتمی، کلیه پدیدههاي اتمی نظیر تولید نابجایی، ایجاد حفره، جفتشدگی، لغزش صفحات شناسایی و حوزه پلاستیکنوك ترك در ابعاد اتمی بطور کامل مشخص گردد. تاثیر موقعیت صفحات لغزش و مسیر حرکت نابجاییها در رشد ترك نیز مطالعه میگردد. شناخت دقیق این ناحیه در تعیین مسیر دقیق گسترش ترك و توزیع دقیق تنش در مجاورت این ناحیه میتواند موثر باشد.


کلمات کلیدي:

مدلسازي اتمی . ترك . حوزه پلاستیک . فلزات

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي اتمی , ترك , حوزه پلاستیک , فلزات ,
:: بازدید از این مطلب : 679
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه ضریب رفتار قاب هاي مهاربندي کمانش ناپذیر با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش اور

 

 

 

کلمات کلیدی :

ضریب رفتار . مهاربند کمانش ناپذیر

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب رفتار , مهاربند کمانش ناپذیر ,
:: بازدید از این مطلب : 1022
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از روش باقيمانده وزني زماني در تشخيص جداشدگي ميلگرد از بتن در اعضاي بتن آرمه

خلاصه
امروزه پايش سلامت سازه، در پيشبيني رفتار كلي سازهها، بيش از پيش اهميت پيدا كردهاست. تشخيص وجود خرابي اصليترين بخش يك مساله كلي ازشناسايي آسيب در سازه است. به عنوان مثال، عملكرد اعضاي بتنآرمه شديدا به نحوه انتقال تنش درسطح مشترك فولاد و بتن بستگي دارد، از اين رو تشخيصموقعيت احتمالي جداشدگي آرماتور ضرورت مييابد. در مقاله پيشرو با استفاده از تعريف المان رابط فولاد-بتن در سازههاي بتنآرمه، به مطالعه انتشار امواجهدايتشده در راستاي ميلگرد داخل بتن پرداخته شدهاست. براي مطالعه نحوه انتشار موج در بتن و فولاد از روشي بدون شبكه تحت عنوان "روش باقيماندهوزني-زماني" استفاده ميشود. در اين روش، كه مبتني بر استفاده از پايههاي نمايي صدق كننده در معادله موج است، اطلاعات تحليل ديناميكي در هر مرحلهزماني در ضرايب پايهها ذخيره ميشود. استفاده از پايههاي نمايي، امكان شناسايي آسيب بهوسيله امواج هارمونيك با فركانسهاي بزرگ را، به سادگي فراهممي سازد. اين ويژگي، روش باقيمانده وزني-زماني را از ساير روشهاي مبتني بر شبكه متمايز ميكند. همچنين امكان تحليلديناميكي در مكان و زمان برترياين روش را به لحاظ سرعت و دقت محاسبات، در مقايسه با روشهاي مبتني بر استفاده از حوزه فركانس، بهوضوح نشان ميدهد. نتايج بهدستآمده از روش باقيمانده وزني-زماني، جهت مدلسازي انتشار امواج درتشخيص خرابي، بر كارآمد بودن آن گواهي ميدهد.


كلمات كليدي:

پايش سلامت سازه . امواج هدايت شده . جداشدگي . روش باقيمانده وزني زماني

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايش سلامت سازه , امواج هدايت شده , جداشدگي , روش باقيمانده وزني زماني ,
:: بازدید از این مطلب : 880
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز ارتعاش تیرهای چند دهانه تحت بار متحرک با سرعت غیر ثابت با استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی

 

 

 

کلمات کلیدی :

روش باقیمانده وزنی زمانی . روش بدون شبکه . تیرهای سراسری . بار متحرک

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

ریت یشاعترا راتفر یسررب هلاقم نیا زا فدهراب تحت يرسارس ياه زا هدافتسا اب ،تباث ریغ تعرس اب كرحتم ياهرینامز ینزو هدنامیقاب شو . تساراب هکنیا لیلد هب كرحتم راب لئاسم رد ياهرقرب نینچمه و ،دنرادن یتباث تیعقوم نامز لوط رد هزاس هب هدراوابترا يراتکرح نایم ط ریداقم و رابهباجیگدیچیپ اب زیلانآ ،تسا لکشم راب تکرح ریسم لوط رد يا هرگ ییاجدهاوخ ور هبور ییاههدیا .دوبر یلصا ي راک هب شور نیا رد هتفپ شهوژلارگتنا شیپ طباور زا هدافتسایگاعم و قیقد تروص هب هیلوا طیارش شور نیا رد .تسا لداعت تلاداعم رانک رد يرداعت هلددافتسا اب ل شور زا هیم اضرا ینامز ینزو هدنامیقاب و ینامز ماگ ره نایاپ رد زین اضعا ییاهتنا یکیتاتسا و یکیتامنیس طیارش .دوشد يدنور رمجا شور هباش دودحم ازسدب جیاتن .دنوش یم رارقربیپ شور يلااب تعرس و تقد رگنایب ،هناهد دنچ ياهریت فلتخم ياه لاثم لح زا هدمآ ت يداهنشداب هسیاقم ر شور ود.تسا کیسلاک و یفیط دودحم ازجا
:يدیلک تاملکشور ،:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش باقیمانده وزنی زمانی , روش بدون شبکه , تیرهای سراسری , بار متحرک ,
:: بازدید از این مطلب : 694
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهبود تاثیر روش بازخورد مصرف انرژی بر رفتار مصرف انرژی ساکنین در مجتمع های مسکونی با استفاده از شبیه سازی عامل محور

خلاصه
ساختمان ها نقش عمده ای در مصرف انرژی و تولید گاز های گلخانه ای دارا هستند و به همین دلیل روش های متعددی شامل ارتقا تکنولوژی ها واصلاح الگوی مصرف، در جهت کاهش مصرف انرژی در این بخش ایجاد شده است. در روش بازخورد مصرف انرژی 3، به عنوان یکی از موثرترین روش ها در اصلاح الگوی مصرف انرژی ساکنین، افراد منتخب به صورت دوره ای میزان مصرف انرژی خود را با مقادیر مصرفی اطرافیان وهمچنین مقادیر استاندارد مقایسه میکنند که میتواند باعث ایجاد تغییر در الگوی مصرف انرژی این افراد گردد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوبیجهت شبیه سازی تاثیر رویداد اطلاع رسانی میزان مصرف انرژی بر الگوی مصرف یک جامعه و بررسی معیار های انتخاب شرکت کنندگان اینرویداد به کمک مدل سازی عامل محور میباشد. در این راستا پس از شبیه سازی جامعه ی هدف به همراه ویژگی های مرتبط با مصرف انرژی ،شرکت کنندگان این رویداد بر اساس دو معیار میزان مصرف انرژی، تغییرپذیری ، انتخاب شده و در نهایت بازدهی رویداد با توجه میزان کاهش درمصرف انرژی شرکت کنندگان محاسبه میشود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در نظر گرفتن فاکتور هایی مانند میزان مصرف انرژ ی و تغییر پذیری در انتخاب افراد شرکت کننده در رویداد میتواند بازدهی رویداد را نسبت به حالت انتخاب تصادفی تا 100 درصد افزایش دهد.


کلمات کليدي:

مدل سازي عامل محور . الگوي مصرف انرژي . رویداد بازخورد مصرف انرژي . رفتار ساکنين

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازي عامل محور , الگوي مصرف انرژي , رویداد بازخورد مصرف انرژي , رفتار ساکنين ,
:: بازدید از این مطلب : 826
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده پاندولی دو جهته در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان های بلند

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

میراگرهای جرمی تنظیم شونده . TMD پاندولی . پاسخ دینامیکی غیرخطی . پاسخ پیچشی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگرهای جرمی تنظیم شونده , TMD پاندولی , پاسخ دینامیکی غیرخطی , پاسخ پیچشی ,
:: بازدید از این مطلب : 634
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییر جانمایی دیوار برشی فولادی در دهانه ها و طبقات مختلف سازه های فولادی

 

 

 


کلمات کلیدي:

سازه هاي فولادي . دیوار برشی فولادي . جانمایی ورق . روش بارافزون

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي فولادي , دیوار برشی فولادي , جانمایی ورق , روش بارافزون ,
:: بازدید از این مطلب : 758
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی رفتار دیوارهای بنایی تقویت شده با استفاده از سیم های فولادی به روش نصب نزدیک سطح (NSM-SW)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیوار بنایی . مقاوم سازی . بارگذاری قطری . سیم فولادی . NSM  

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار بنایی , مقاوم سازی , بارگذاری قطری , سیم فولادی , NSM ,
:: بازدید از این مطلب : 927
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررس آزمایشگاهی تاثیر الیاف سرامیک بر پتانسیل شیار شدگی مخلوط های آسفالتی

 

 

 

کلمات کلیدی :

مخلوط آسفالتی . الیاف سرامیک . افزودنی . شیار شدگی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط آسفالتی , الیاف سرامیک , افزودنی , شیار شدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 935
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 آبان 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه