<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد خاکهاي واگرا وافزودنی خاك سرخ به همراه سیمان با درصدهاي مختلف

چکیده
خاکهاي واگرا مانند دیگر خاکهاي حساس دربرابر آب، در زمره خاکهاي مشکل آفرین در مهندسی ژئو تکنیک محسوب می شود .واگرایی پدیدهاي است که در خاکهاي ریزدانه رسی وجود دارد.سطح ذرات کانی هاي رسی حامل بار منفی است وتوانایی رس در جذب یون هاي با بار مثبت ،اینمطلب را بخوبی نشان می دهد.خاصیت واگرایی رس،عمدتا از خواص ذرات رس و واکنش آنها نسبت به آب ویا به عبارت دیگراز پدیده هاي فیزیکی –شیمیایی درسطح ذراترس ناشی می شود.خاکهاي واگرا در آبهاي با غلظت پایین نمک به راحتی شسته می شوند ومنجر به خسارتهاي عمده در پروژه هاي عمرانیمیگردد.دراین مقاله با افزودن خاك سرخ (داراي بیش از 80 درصد اکسید آهن) وسیمان ،وبررسی خصوصیات شیمیایی ومکانیک خاکی خاكواگرا ،سعی دربهبود خاکهاي واگرا شده است .با افزودن خاك حاوي یون آهن 3ظرفیتی ،بر روي شدت تمایل نسبی جذب یونها در کانی هاي رسی وتبادل کاتیونی،آزمایشاتی انجام گرفته است. این مطالعه بر روي خاك واگرا منطقه میناب استان هرمزگان که به آن خاك سرخ جزیره هرمزوسیمان تیپ 2خمیر اضافه شده ،انجام شدهاست


کلمات کلیدي:

خاك هاي واگرا . یون 3ظرفیتی آهن . تبادل کاتیونی . خاك سرخ جزیره هرمز . تثبیت خاك

نویسندگان :

خدایار روان بد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك هاي واگرا , یون 3ظرفیتی آهن , تبادل کاتیونی , خاك سرخ جزیره هرمز , تثبیت خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 1910
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین نیروي محرك وارد بر دیوار حائل به روش آنالیز حدي مرز بالا

خلاصه
هنگام تعیین نیروي وارد بر دیوارهاي حائل در روش هاي آنالیز حدي مرز بالا و تعادل حدي، به عنوان یک پیش فرض کلی همیش ه بایست ی د ر بد و امر ، ب ه جستجو ي مکانیسم گسیختگی بحرانی پرداخت. در این گونه مطالعات می توان شکل سطحگسیختگی را بصورت صفحه اي یا دایره اي و مکانیسم گسیختگی را از نوع انتقالی، دورانی و یا انواع گسیختگی هاي پیچیدهاي که تمامی این حرکات را در بردارد، در نظر گرفت. در تحقیق حاضر براي تعیین نیروي محرك وارد بر دیوار حائل از روشمرز بالاي آنالیز حدي استفاده شده است. در این روش براي تعیین نیروي محرك وارد بر دیوار از دو بلوك انتقالی استفاده شدهاست. براي بهینه سازي شکل گوه هاي گسیختگی از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده در اینتحقیق با نتایج دیگر روشها نظیر کولمب و رانکین تطابق مناسبی نشان می دهند.

کلمات کلیدی :

دیوار حائل . روش الگوریتم ژنتیک . مرز بالای آنالیز حدی

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل , روش الگوریتم ژنتیک , مرز بالای آنالیز حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1895
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي سه بعدي فازهاي کوبش سنگین در عملیات تراکم دینامیکی جهت تعیین الگوي کوبش مناسب

خلاصه
قیرط زا صخشم یمجح يژرنا نازیم کی ،یکیمانید مکارت تایلمع ردیم لامعا كاخ هدوت هب نیمز حطس رد هنزو شبوک لاومعم شبوک نیا .ددرگیم تروص زافنیدنچ رد و مظنم هکبش کی ردیم شبوک فلتخم ياهزاف رد و شبوک هکبش زا هطقن ره رد يژرنا لامعا نازیم .دریگ ریثات دناوتوژپ نیا رد .دشاب هتشاد یکیمانیدمکارت تایلمع ییاهن هجیتن رد ییازسبتهج شه تخاونکی دوبهب لوصح روظنمب بسانم شبوک يوگلا نییعت رد كاخ هدوت، هس شبوک دودحم ءازجاهمانرب رد يدعب هس يددع لدم کی هلیسو هب یکیمانید مکارت مود و لوا زاف هب طوبرم رواجمABAQUS و تسا هدش يزاسلدم رثا ياهرتماراپ فلتخمدننام هلصاف شبوک هکبش طاقن ژرنا تبسن وقمع يور رب مود و لوا زاف رد یلامعا ي نازیم و دوبهب شیازفا هتیسناد یبسن رد هیحان هتفرگ رارقیسررب دروم یناشوپمه است.


کلمات کلیدي:

تراکم دینامیکی . الگوي کوبش . مدلسازي سه بعدي . اجزاي محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم دینامیکی , الگوي کوبش , مدلسازي سه بعدي , اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1581
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه اثر افزودنی های نانو سیلیس و آهک روی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی

مقایسه اثر افزودنی های نانو سیلیس و آهک روی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی

کلمات کلیدی :

نانو سیلیس .پودر میکرونیزه آهک . آزمایش تک محوری . آزمایش برش مستقیم . بهسازی . خاک رسی کرج

نویسندگان :

 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو سیلیس , پودر میکرونیزه آهک , آزمایش تک محوری , آزمایش برش مستقیم , بهسازی , خاک رسی کرج ,
:: بازدید از این مطلب : 1903
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد مسلح کنندههاي ژئوسل و ژئوگرید در بهبود ظرفیت خاك به روش اجزاءمحدود

مقایسه عملکرد مسلح کنندههاي ژئوسل و ژئوگرید در بهبود ظرفیت خاك به روش اجزاءمحدود

کلمات کلیدی :

ژئوسل . محصور کنندگی . ژئوگرید . مسلح سازس . روش اجزای محدود

نویسندگان :

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوسل , محصور کنندگی , ژئوگرید , مسلح سازس , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1745
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي پي سد بتني دو قوسي براساس خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ


خلاصه
سد بتني دو قوسي سيمره با ارتفاع حدود 180 متر از پي با طول تاجيتاجي در حدود 202 متر و عرض در پي 28 متر در استان ايلام قرار گرفته است. (متر از سطح دريا)، بصورت همگن و با مدول + 0 تا 500 + 0 متر از سطح دريا در نظر گرفته شده است از تراز 550 + پي بدنه سد در تراز 550 گيگاپاسكال در شرايط ساخت و 9 گيگاپاسكال در شرايط بهره برداري فرض شده است با پيشرفت عمليات اجرايي و / تغيير شكل پذيري تكميل مطالعات زمين شناسي و انجام آزمايش هاي آزمايشگاهي، ضرورت تدقيق پهته بندي پي و تكيه گاه ها نمايان شد. از سوي ديگر ازآنجا كوجود تفاوت هاي عددي قابل ملاحظه ميان مقادير خواص تغيير شكل پذيري توده سنگ پي و تكيه گاهها مي تواند منجر به ايجاد نشست هايتفاضلي هرچند كم بين نقاط مختلف بدنه سد شود، با توجه به صلبيت قابل ملاحظه بدنه بتني سد تفاوت نشستها ممكن است باعث افزايشايجاد تركهاي كششي در آن شود لذا در اين تحقيق با استفاده از نتايج آزمايش هاي آزمايشگاهي،عمليات  تنشهاي كششي در بدنه و احتمالاصحرايي و روابط تحليلي،نواحي مختلف پي از تراز 510 تا 550 و همچنين نواحي مختلف تكيهگاههاي چپ و راست از تراز 550 تا 730 درو مدول تغيير شكل GSI ،( تقسيم بندي گرديدند. بر اين اساس مقاومت فشاري سنگ بكر(مگا پاسكال E و D ،C ،B ،A پنج كلاسبه ترتيب D 20 (گيگا پاسكال) و براي كلاس ،60- به ترتيب 120 (مگا پاسكال)، 65 A پذيري توده سنگ(گيگا پاسكال) براي كل/ 40 و 5 - 48 (مگا پاسكال)، 50 (گيگا پاسكال) برآورد شده اند.


كلمات كليدي:

سد بتني دو قوسي . سيمره . پهنه بندي . ژئومكانيك

نویسندگان :

عباس كمالي بندپي ، علي عالي انوري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتني دو قوسي , سيمره , پهنه بندي , ژئومكانيك ,
:: بازدید از این مطلب : 1968
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي چرايي ايجاد و علل گسترش تركهاي عميق در زمين تحت الگوي منظم مطالعه موردي: منطقه مرزي مهران

خلاصه
در سالهاي اخير در يكي از مناطق مرزي كشور (مهران)، پديده تركخوردگي با طول در مقياس كيلومتر و عرض 20 تا 180 سانتيمتر و گسترشمحدودنشده آنها تحت الگويي منظم و بصورت موازي در محدوده بسيار وسيعي با وسعت چند ده هكتار بروز كرد. واگرايي خاك، رانش بخشفوقاني خاك برروي يك لايه شيبدار زيرسطحي و سست، فشارهاي تكتونيكي و يا تركيبي از همه اينها با هم ميتوانست عامل اين تركهاباشد. مطالعات گسترده و متنوعي شامل انواع مطالعات زمينشناسي و ژئوتكنيكي، انجام انواع آزمونهاي آزمايشگاهي و برجا، مطالعات ژئوفيزيك،لرزهزمينساخت، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي، هواشناسي و اقدامات متعدد ميداني جهت شناخت دقيق پديده انجام شد. ليكن نقش پايش رفتارتغييرشكلي زمين براي تعيين دليل اصلي ثانويه از اهميت ويژه برخوردار است كه لازم است در ادامه مطالعات به آن پرداخته شود. براساس مطالعاپايه صورت گرفته مشخص شد ورود آب به لايههاي زيرين و تاثيرگذاري آن بر روي مقاومت درزههاي موجود يا لنزهاي خاك ماسهاي يا رانشزمين بر روي لنزهاي ماسهاي سست در حالت اشباع را ميتوان به عنوان دليل ثانوي برشمرد.


كلمات كليدي:

تركخوردگي زمين .خاكهاي مسئلهدار . عوامل تكتونيكي زمين . زمينلغزش . پايش رفتار

نویسندگان :

حميدرضا الهي ، مهدي رجحاني ، شهام آتشبند

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تركخوردگي زمين , خاكهاي مسئلهدار , عوامل تكتونيكي زمين , زمينلغزش , پايش رفتار ,
:: بازدید از این مطلب : 1789
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از روش جت گروتينگ جهت افزايش ظرفيت باربري و كاهش پتانسيل روانگرايي: مطالعه موردي دو پروژه در شمال ايران

خلاصه
يكي از روشهاي نوين جهت بهسازي زمين و همچنين استفاده به عنوان (Jet Grouting) روش تزريق با فشار بالا يا جت گروتينگپيهاي عميق ميباشد كه با استفاده از تزريق دوغاب سيمان با فشار بسيار زياد (تا 700 بار) ستونهايي از مخلوط دوغاب سيمان وخاك طبيعي در محل تشكيل ميگردد. در مقاله حاضر كاربرد روش جت گروتينگ به منظور افزايش ظرفيت باربري زمين و كاهشپتانسيل روانگرايي در دو پروژه در شمال كشور به صورت موردي تحت مطالعه قرار گرفته است. در هر دو پروژه وضعيت غالبلايههاي خاك از نوع ماسهاي بوده است كه ظرفيت باربري پاييني داشته و با توجه به مجاورت با دريا و وجود سطح آب زيرزمينيبالا، پتانسيل روانگرايي بالايي داشتهاند. در اين مطالعه نحوه طراحي و مدلسازي عددي ستونهاي جت گروتينگ به منظور تحكيمبستر و نيز كاهش پتانسيل روانگرايي تشريح شده و با دادههاي بدست آمده از آزمايشات ميداني مورد مقايسه قرار گرفتهاند. آزمايشاتانجام شده شامل آزمايشهاي مقاومت تك محوري و آزمايشهاي بارگذاري استاتيكي بر روي ستونهاي جت گروتينگ ميباشند.بررسي نتايج آزمايشات حاكي از همخواني مناسب پارامترهاي طراحي و صحت فرضيات انجام شده در طراحي ميباشند كه در مجموع عملكرد مناسب روش جت گروتينگ را در نيل به اهداف ذكر شده نشان ميدهند.


كلمات كليدي:

روش جت گروتينگ . تزريق با فشار بالا . افزايش ظرفيت باربري . تحكيم بستر . كاهش پتانسيل روانگرايي

نویسندگان :

جواد رئيسيانزاده ، حسام دهقان خليلي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش جت گروتينگ , تزريق با فشار بالا , افزايش ظرفيت باربري , تحكيم بستر , كاهش پتانسيل روانگرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1777
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آناليز مرز بالاي ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي مسلح با ژئوگريد با روش آناليز حدي

خلاصه
آناليز ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي مسلح به صورت وسيعي موضوع پژوهش مهندسي ژئوتكنيك بوده است .در اين ميان روش هايتعادل حدي و آناليز حدي حائز اهميت مي باشند.با گسترش علوم مواد، مصالح نويني روانه بازار شده كه به نوبه خود تاثير ژرفي بر مباحثژئوتكنيكي داشته، از جمله مصالح ژئوسنتتيك كه يكي از انواع ششگانه آن ،ژئوگريد است،مد نظر پژوهندگان حاضر مي باشد.امروزه حلقه واصلپيشرفت هاي نظري و عملي فوق الذكر، نرم افزار هاي مهندسي مي باشند كه به ابزار راهكار يابي پركاربردي در مسائل ژئوتكنيكي تبديل شدهاند.هدف از اين پژوهش مقايسه نتايج حاصل از راهكار يابي ضريب اطمينان ظرفيت باربري به روش آناليز حدي مرز بالا در دو نرم افزارتحت شرايط بدون اعمال ضرايب جزئي در مقاومت خاك بوده تا بدين سان عملكرد قوه لغزش زير پي در هر limitstate geo و geostudioيك از اين دو نرم افزار مشخص شود.

كلمات كليدي:

آناليز حدي . ضريب اطمينان ظرفيت باربري . ژئوگريد . GEOSTUDIO 2007 . LIMITSTATE 3.2     

نویسندگان :

اشكان عباسي ، پيمان حميدي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز حدي , ضريب اطمينان ظرفيت باربري , ژئوگريد , GEOSTUDIO 2007 , LIMITSTATE 3 , 2 ,
:: بازدید از این مطلب : 1909
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثر زاويه ميخها با افق در پايدارسازي شيبهاي منتهي به جاده به روش ميخ- كوبي، مطالعه موردي جاده ايلام-صالحآباد

خلاصه
با پيشرفتهاي به وجود آمده در راهسازي و راه آهن و عبور راهها از مناطق كوهستاني، مشكلات اجرايي زيادي براي مهندسان بهوجود آمده، كه از جمله آنها، پايدارسازي شيبها در شرايط سخت محيطي است. ميخكوبي خاك يك روش تسليح درجاي خاكاست، سيستمهاي مهاربندي و ميخكوبي خاك (نيلينگ)، جهت پايدارسازي و نگهداري سازههاي خاكي طراحي ميشوند، تا توسطالمانهاي كششي تعييرمكانهاي سازه را محدود نمايند. در اين پژوهش به صورت موردي شيب منتهي به جاده مسير ايلام-صالحآبادبعد از تونل راهكربلا در نظر گرفته شده است، پس از مدلسازي شيب منتهي به جاده نتايج نشست به دست آمده از نرمافزار در دو نقطهبر روي شيب شيرواني با نتايج ابزاردقيق مقايسه شده و انطباق خوبي بين نتايج حاصل شده است. در ادامه به بررسي اثر زاويه شيبميخها با افق بر روي ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها پرداخته شد كه مشاهده شد با افزايش شيب ميخها با افق از زاويه صفر تا30 درجه، ضريب اطمينان و نيروي كششي ميخها افزايش و پس از آن با افزايش در زاويه شيب ميخها، ضريب اطمينان كاهش ونيروي كششي ميخها بدون تغيير باقي ميماند.


كلمات كليدي:

ميخكوبي . شيب جاده . نيروي كششي ميخ . ضريب اطمينان

نویسندگان :

محمد اميري ، ساويز سام ، مهديه دارابي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ميخكوبي , شيب جاده , نيروي كششي ميخ , ضريب اطمينان ,
:: بازدید از این مطلب : 1987
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه