<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل بار جابجایی شمع های کوبشی در ماسه با استفاده از روش مشخصه های تنش و نتایج آزمایش مخروط نفوذی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ظرفیت باربری شمع . CPT . رفتار بار جابجایی  . منحنی t-z . منحنی q-z . روش مشخصه های تنش

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری شمع , CPT , رفتار بار جابجایی , منحنی t-z , منحنی q-z , روش مشخصه های تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 1545
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد چرخه ای مهاربندهای قوطی شکل فولادی و پرشده با بتن (CFT)

 

 

 

کلمات کلیدی :

مهاربند . بتن پرکننده . کمانش موضعی . ظرفیت کمانشی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند , بتن پرکننده , کمانش موضعی , ظرفیت کمانشی ,
:: بازدید از این مطلب : 1152
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد مدل پیشنهادی رفتار ویسکوالاستیک بتن آسفالتی و مدل ساختاری برگر با استفاده از سیستم منطق فازی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خزش . مدل ویسکو الاستیک . مخلوط آسفالتی . مدل برگر . منطق فازي

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خزش , مدل ویسکو الاستیک , مخلوط آسفالتی , مدل برگر , منطق فازي ,
:: بازدید از این مطلب : 1771
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربري پی هاي سطحی دایره اي مستقر بر خاکهاي ماسه اي آلوده به نفت گاز

هصلاخ
این پژوهش به مطالعهي رفتار پیهاي دایرهاي مستقر بر خاکهاي آلوده به نفت گاز میپردازد. هدف نهایی این مطالعه، تعیین میزان تاثیرپذیري ظرفیتباربري فونداسیون واقع بر ماسهي آلوده به مواد نفتی میباشد.لایههاي ماسهي آلوده با درصدهاي وزنی مختلف آلودگی بین 1 تا 4 از نفت گاز، ترکیبشده است. تاثیر درصد آلودگی و عمق آلودگی در این پژوهش بررسی میگردد . نتایج نشان میدهند که آلایندهها میتوانند نمودارهاي بار- نشست پی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش میزان ظرفیت باربري آن شوند. با افزایش عمق و درصد آلودگی، ظرفیت باربري پی کاهش مییابد.


کلمات کلیدي:

آلودگی نفتی . ظرفیت باربري . نمودار بار نشست . پی دایره اي . مطالعه ي آزمایشگاهی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی نفتی , ظرفیت باربري , نمودار بار نشست , پی دایره اي , مطالعه ي آزمایشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 1167
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایش فرونشست زمین در دشت کرمان و ارتباط آن با افت سطح آب های زیرزمینی

خلاصه
رشد جمعيت و تكنولوژي زراعی ، استفاده بيش از حد آب هاي زير زمينی را در بيشتر نقاط ايران را به دنبال داشته است. که پی آمد آن پديدهفرونشست زمين در برخی از مناطق کشور بوده است . از جمله مناطقی که دچار فرونشست شده ، دشت کرمان می باشد ، در دشت کرمان نيزفرونشست زمين در قسمت هاي زيادي از آن با ارقام متفاوت وجود دارد، از همين رو در اين تحقيق ميزان فرونشست زمين و افت سطح آبهايبه ارزيابی )INSAR( زيرزمينی در دشت کرمان مورد تجزيه و تحليل دقيق قرارگرفته و با استفاده از روش تداخل سنجی راداري با دهانه ترکيبیميزان فروشست زمين در دشت کرمان و ارتباط آن با افت سطح آب هاي زيرزمينی پرداخته و در ادامه و با محاسبه ميزان همبستگی بين اين دو پديده ، رابطه اي جهت محاسبه ي ارتباط و تاثير پذيري فروشست زمين و افت آب هاي زيرزمينی بدست آورديم.


کلمات کلیدی:

فرونشست . دشت کرمان . آب های زیرزمینی . تداخل سنجی راداری

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرونشست , دشت کرمان , آب های زیرزمینی , تداخل سنجی راداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1017
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نتایج حاصل از تئوری های استوکس و کنوئیدال برای پیش بینی مشخصات امواج

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مشخصات موج . تئوری ایری . تئوری استوکس . تئوری کنوئیدال

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مشخصات موج , تئوری ایری , تئوری استوکس , تئوری کنوئیدال ,
:: بازدید از این مطلب : 1141
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پاسخ لرزه ای قاب های ساده با مهاربندهای کمانش تاب مدل شده با مصالح Stee14 در نرم افزار OPenSees 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب های مهاربندی شده ی مقاوم در برابر کمانش . سخت شوندگی نامتقارن . تحلی تاریخچه زمانی . OPenSees . مصالح Stee14 

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب های مهاربندی شده ی مقاوم در برابر کمانش , سخت شوندگی نامتقارن , تحلی تاریخچه زمانی , OPenSees , مصالح Stee14 ,
:: بازدید از این مطلب : 1229
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر محدودیت ظرفیت کمان بر هزینه سیستم در مساله تخصیص ترافیک

خلاصه
در نظر گیری محدودیت ظرفیت )صریح( کمان حل مساله تخصیص ترافیک را به مراتب سختتر میکند، زیرا توابع مجانبی زمان سفر کمان دراین نوع مسایل وقتی جریان برابر با ظرفیت باشد مشتق پذیر نبوده و لذا استفاده از روشهای جستجوی خطی عملا غیر ممکن میشود. راهکار عملیرفع این مشکل تقریب تابع مجانبی با تابعی خطی دارای شیب نزدیک به یک است، ولی حتی در این حالت نیز تغییرات شدید جریان در تکرارهایروش حل مانع از همگرایی مناسب آن خواهد شد. لذا مساله تخصیص ترافیک در کاربردهای عملی بدون در نظرگیری محدودیت ظرفیت کمانحل میشود. کل زمان سفر کاربران )یا به عبارتی هزینه سیستم( از جمله نتایج حل این مساله است، که معیار اصلی ارزیابی گزینههای حمل و نقلیبه شمار میرود. این سوال مطرح است که آیا اختلاف معنی دار بین هزینه سیستم در شرایط درنظرگیری و عدم درنظرگیری ظرفیت کمان وجوددارد؟ در این مطالعه مسایل تخصیص ترافیک با و بدون محدودیت ظرفیت کمان برای یک شبکه واقعی در سطوح مختلف تقاضا حل میشود. تحلیل نتایج نشان میدهد که این اختلاف با افزایش تقاضا افزایش یافته، و به علاوه در سطح تقاضای موجود با اهمیت است .


کلمات کلیدی:

مساله تخصیص ترافیک . محدودیت ظرفیت کمان . هزینه سیستم

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مساله تخصیص ترافیک , محدودیت ظرفیت کمان , هزینه سیستم ,
:: بازدید از این مطلب : 1877
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی بهینه شکل سدهای بتنی قوسی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهینه سازی . طراحی بهینه شکل . سد بتنی قوسی . ساخت مرحله ای

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه سازی , طراحی بهینه شکل , سد بتنی قوسی , ساخت مرحله ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1524
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت و جامدسازی آلاینده فلز سنگین روی با سیمان در حضور نانومونت موریلونیت

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت و جامدسازی . آلاینده فلز سنگین روی . سیمان . نانومونت موریلونیت

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت و جامدسازی , آلاینده فلز سنگین روی , سیمان , نانومونت موریلونیت ,
:: بازدید از این مطلب : 1330
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 تير 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه