<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقایسه ای بین آسیبهای وارده بر پوشش تونلهای زیرزمینی با استفاده از مدلهای رفتاری بتن تحت بارگذاری زلزله

امروزه با توجه به پيشرفت در اصول تحليل و طراحي لرزه ای تونلها، بررسي دقيقتر این سازه ها تحت بارگذاریهای دیناميکي به خصوص زلزله از اهميت زیادی برخوردار مي باشد. در این مقاله با درنظر گرفتن مدل دراگرپراگر برای خاک و با توجه به مدلهای رفتاری غيرخطي كه برای مدلسازی بتن در نرم افزار ABAQUS استفاده مي گردد، به بررسي آسيب در پوشش تونل تحت بارگذاری لرزه ای با استفاده از دو مدل رفتاری Concrete Smeared Cracking و Concrete Damage Plasticity پرداخته شده و مقایسه ای بين مدلهای رفتاری پوشش تونل انجام مي گيرد.

کلمات کلیدی:

تونل، مدل آسیب دیده، دینامیکی، تاریخچه زمانی ،ABAQUS

نویسندگان :

محمدرضا مومن زاده  (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

محمدرضا منصوری  (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

آرمین عظیمی نژاد (استادیار گروه مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , مدل آسیب دیده , دینامیکی , تاریخچه زمانی , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 1384
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی و آنالیز حساسیت هندسی تاثیر ژئوتکستایل بر خاکریز ماسه ای مسلح شده

امروزه تسليح خاک به عنوان راهکاری موثر و قابل اعتماد برای افزایش مقاومت و پایداری توده خاكي به كار گرفته ميشود . این روش در كارهای  مختلفي از سازهای نگهبان سدهای خاكي گرفته تا تثبيت لایه های موجود در زیر پي های سطحي، خاكریز راه و روسازی مورد استفاده قرار ميگيرد . كاربردهای ژئوتکنيکي به مدلهای رفتاری پيشرفته ای برای شبيه سازی رفتار غيرخطي و تابعيت زماني خاكها، نيازمند مي باشد. كليت مي باشد كه بر روی لایه H 2 و ارتفاع b انجام ميگيرد شامل خاكریزی به عرض تاج plaxis مساله مورد تحليل كه به صورت عددی با نرم افزار رس نرم قرار دارد. تسليح كننده بر روی لایه رسي قرار داده مي شود و در نهایت خاكریز بر روی این تسليح كننده اجرا ميشود . ابعاد اوليه مساله بر روی لایه (V:H) مورد تحليل برای آناليز كرنش مسطح، شامل خاكریزی به ارتفاع 6 متر با عرض تاج 9 متر است كه با شيبهای جانبي 2:1 رسي عميق 40 متری ساخته شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسي نتایج حاصل از تحليل اوليه پرداخته و در ادامه نتایج حاصل از تحقيقات انجام مقایسه ميشوند . سپس، حساسيت سنجي بر روی پارامترهایي نظير شيبهای دو طرف خاكریز، plaxis شده قبلي در این زمينه با نتایج نرم افزار عرض تاج خاكریز و ارتفاع خاكریز صورت مي پذیرد.


کلمات کلیدی:

آنالیز حساسیت، ژئوتکستایل، خاکریز مساسه

نویسندگان :

شهریار طاووسی تفرشی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

محمدرضا نیکومنش (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز حساسیت , ژئوتکستایل , خاکریز مساسه ,
:: بازدید از این مطلب : 1449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی رفتار شم عها در مجاورت خاکریزها و یا شی بهای واقع بر خاک نرم با در نظر گرفتن ا ر ثخزش

یکی از مسائل ویژه در مهندسی ژئوتکنیک به خصوص در زمینه احداث سازه ها، قرارگرفتن پی در مجاورت یا روی شیروانی های خاکی است.بسیاری از برج های مخابراتی، ساختمان های بلند مرتبه و پل های موجود در مسیر آزادراه ها در نزدیکی شیب های تند قرار گرفته اند که بار آن هابه وسیله پ یهای شمعی تحمل م یشوند. چالشی که اکثر مهندسین در احداث سازه بر روی خاک های نرم با آن برخورد می کنند ، مقدار کرنش ناشی از خزش می باشد.بررسی پدیده خزش در خاک های رسیبر روی شیروانی ها و اثرات این پدیده بر روی شمع هایی که جهت تثبیت شیب ها استفاده شده اند و یا شمع هایی که در مجاورت خاکریزها قرار دارند از اهمیت بالایی برخوردار است .در این مقاله پس از بررسی رفتار خزشی خا ن کرم،اثر آن روی خاکریز شی بدار و در نتیجه تأ ر ثی آن روی شمعی که در مجاورت پنجه خاکریز قرار دارد بررسی شده است .نتایج بدست آمده بیانگر آن است شمع هایی که در فاصله نزدی کتری از خاکریز قرار دارند بیشتر تحت تأ ر ثی عوامل موثر در مجاورت خاکریز می باشند.


کلمات کلیدی:

شیب، شمع، خاک نرم، خاکریز، خزش.

نویسندگان :

منا رحمتیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور))

علی نورزاد (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور))

احمدرضا محبوبی اردکانی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور))

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب , شمع , خاک نرم , خاکریز , خزش ,
:: بازدید از این مطلب : 1395
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 29 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تئوری بلوک لغزش نیومارک برای محاسبه تغییرمکان شیروانیهای خاکی

نخستينبارنيومارک در سال 1965 خطوطاصليروشارزیابياستعدادتغييرمکانهایيک شيرواني خاكي تحتاثرزلزلهراتشریحنمود. نيومارک فرض نمود كه رفتار تودهخاكيکهتحتاثرنيرویناشياززلزلهبرروی سطحشکستبهسمتپای ینحركت ميکند ، مشابهيک بلوک صلب ميباشد كهتحتاثریک نيرویخارجي بررویيک سطحشيبدارميلغزد . تئوری نيومارک پایه گروهي از تحليلهای رایج ميباشد كه به عنوان تحليل بر اساس تغييرمکان