<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي استفاده از متاكائولن در خواص مكانيكي بتن سبك خودتراكم تحت حمله سولفاته

چكيده
با توجه به مزاياي فراوان بتن خودتراكم مانند عدم نياز به ويبره، كيفيت بالا، كاهش آلودگي صوتي هنگام اجرا و ... تمايل به استفاده ازاين نوع بتن به طور روزافزون در حال افزايش است. از سوي ديگر، يافتن راهي براي استفاده از سبكدانه ها به منظور كاهش وزن مردهسازه، كاهش اثرات مخرب زيستمحيطي ومقابله با اثرات زلزله، ما را به سمت استفاده از مصالح جديد سوق مي دهد.10 و ١٥ وزني ، در اين مطالعه به بررسي امكان ساخت بتن خودتراكم سبك سازه اي با دوام با پوزولان متاكائولن با درصد هاي ٥سيمان پرداخته شده است. طرح اختلاط بهينه با نسبتهاي ثابت طرح و تغيير متغير پوزولان با اصلاح شاخص هاي جريان پذيري درو همچنين دسترسي به بتني با وزن مخصوص مورد نظر (بتن سبك با استفاده از ليكا، پوميس و دياتوميت) EFNARC محدوده مطلوبانتخاب شده است. آزمايش هاي مقاومت فشاري، اثر محيط سولفاته ٥ و ١٠ درصد بر روي طرح اختلاط انتخاب شده صورت پذيرفتهاست.نتايج نشان مي دهد استفاده از پوزولان هاي مختلف به خصوص متا كائولن در عين حال كه باعث افزايش مقاومت بتن خودتراكم و نيزكاهش نفوظ پذيري اين بتن مي شوند. بهينه ترين درصد استفاده از پوزولان متاكائولن ١٠ درصد به همراه سبكدانه ليكا مي باشد. با توجهبه سبك شدن بتن موجود و كاهش مقاومت و دوام به واسطه مصالح سبك در صورت استفاده از طرح اختلاط مناسب و افزودن متاكائولن قابليت استفاده سازه اي با دوام را دارا مي باشند.


كلمات كليدي:

بتن سبك خودتراكم . دوام . پوزولان . متاكائولن . خواص مكانيكي . محيط سولفاته

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , بتن سبك خودتراكم , دوام , پوزولان , متاكائولن , خواص مكانيكي , محيط سولفاته ,
:: بازدید از این مطلب : 1212
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي

چكيده
نقص هاي هندسي در اثر خطاهاي اجتناب ناپذير كه طي فرآيند ساخت يا نصب اعضاي سازه اي به وجود مي آيد، ممكناست عملكرد سازه ي فولادي را تحت تأثير قرار دهد. گاهي در اجراي قاب هاي خمشي با اتصالات ستون درختي، طولتير پيوند مياني بعد از ساخت با اندازه ي مندرج در نقشه هاي اجرايي تطبيق كامل ندارد و بنابراين در محل وصله فلنجيتيرها فاصله اي بين ورق هاي انتهايي مشاهده مي شود. در پژوهش حاضر تأثير مقادير مختلف خطاي ساختِ مربوط بهطول تير پيوند مياني بر روي رفتار اتصالات ستون درختي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور، ابتدا اثر خطايدر نظر گرفته شد و نيروهاي داخلي ايجاد SAP ساخت مذكور در يك سه قاب خمشي فولادي، توسط نرم افزار 2000شده در اعضا استخراج گرديد. سپس رفتار غيرخطي مدل هاي سه بعدي از اتصال درختي يك تير به ستون كناري از اينمورد بررسي قرار ANSYS Workbench قاب ها تحت اثر نيروهاي ناشي از خطاي ساخت، با نرم افزار اجزاي محدودگرفت. در مدل هاي اجزاي محدود، خواص غيرخطي مصالح، غيرخطي هندسي و همچنين رفتار غيرخطي تماس ورق هايانتهايي منظور شده است. در اين تحقيق مشاهده شد كه خطاي ساخت تير پيوند مياني موجب ايجاد تنش هاي قابلتوجهي در سخت كننده هايِ ورق انتهاييِ متصل به تير پيوند مياني مي گردد.


واژه هاي كليدي:

اتصال درختي . خطاي ساخت. وصله . سازه فولادي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اتصال درختي , خطاي ساخت , وصله , سازه فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1209
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ترمیم بتن های کم مقاومت بواسطه تزریق گوگرد مذاب

چكیده
بهبود مشخصههای مکانیکی همانند مقاومت فشاری، نفوذ پذیری، جذب آب، دوام و ... در بتنهایی که در ساخت )عدمرعایت نسبت آب به سیمان(، اجرا یا عملآوری آنها کوتاهی شده و یا در معرض حجوم عوامل خارجی مانند سولفاتهها،یونکلرید، مواد خورنده شیمیایی، اسیدها و ... قرارگرفتهاند به واسطه تزریق گوگرد مذاب حائز اهمیت است و بستری رابرای ترمیم این نوع بتن ها با روندی ساده و هزینهای به مراتب پایین تر از سایر هزینههای رایج ترمیم فراهم آورده است.استفاده از این بتن در مکانهایی که بتنهای سیمانی معمولی غیرقابل استفاده است می تواند جایگزین مناسبی باشد.استفاده صحیح از مصالحی که با هزینه به مراتب پایین تر از سیمان تولید می شوند در صنعت ساخت و ساز، خود، باعثکاهش هزینهها میشود.


واژه های کلیدی:

گوگرد . بتن گوگردی نفوذی . نمونه های ترمیم یافته . افزایش مقاومت

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , گوگرد , بتن گوگردی نفوذی , نمونه های ترمیم یافته , افزایش مقاومت ,
:: بازدید از این مطلب : 1336
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : شنبه 29 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامتریک یک موج شکن ذوزنقه ای مغروق بر روی یک پانتون شناور

چکیده
موجشکنها به شکل گستردهای برای محافظت سازههای واقع شده در نواحی ساحلی مورد استفاده قرار میگیرند.همچنین موجشکنهای مجوف به شکل یک دیواره قائم در جلو دیوارههای قائم به صورت گستردهای مورد استفاده قرارمیگیرند. در این مطالعه، الگوی جریان عبوری از روی موجشکنهای مستغرق با استفاده از نرمافزار فلوتریدی شده است.های آشفتگی برای آشفتگی میدان جریان از مدل k استاندارد و k RNG استفاده گردیده است. بر اساسسازی، مدل آشفتگی نتایج مدل  k سازی تغییرات خوردار است. همچنین برای شبیه استاندارد از دقت بیشتری بربهره گرفته شده است. به منظور صحت سنجی نتایج مدل عددی از نتایج مدل مورد VOF سطح آزاد جریان از طرحمطالعه لی وفلمینگ ) 2001 ( استفاده شده است. با توجه به نتایجشبیهسازی، مدل عددی تغییرات سطح آزاد را با دقتبرای مدل عددی مساوی با (MAPE) مناسبی شبیهسازی کرده است. به عنوان مثال مقدار درصد خطای مطلق میانگین11/808 درصد محاسبه شده است. همچنین تغییرات سایر پارامترهای هیدرولیکی و هیدرودینامیکی میدان جریان موردبررسی قرار گرفت. به عنوان مثال مقدار حداکثر فشار میدان جریان قبل و بعد از شکست موج به ترتیب مساوی 4763 و4923 پاسگال محاسبه گردید.

واژه های کلیدی:

شبیه سازی عددی . موج شکن مستغرق . FLOW-3D . میدان جریان

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , شبیه سازی عددی , موج شکن مستغرق , FLOW-3D , میدان جریان ,
:: بازدید از این مطلب : 1632
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش اجرای سازه اصلی زیرزمینی بخش شمالی ایستگاه توحید خط ۷ متروی تهران R7 

چکیده
در فرایند انتخاب سیستم و اجرای سازه زیر زمینی ایستگاه R7 بعلت عقب ماندن پروژه و محدودیت ،» تقاطع خیابان نواب-آزادی « ،زمان افتتاح پروژه مترو خط 7 تهران، یکی از سریع ترین روش های اجرا در دستور کار قرار گرفت. این روش که در بخش های بعدیتوضیح داده می شود، از سرعت و کیفیت مناسب و قابل قبولی برخوردار است و از لحاظ نیرو های وارده مانند نیرو های خارجی وجانبی پاسخگویی مناسبی داشته است. در این روش پس از مراحل اولیه مانند؛ حفر شفت و تعریض فضای ایستگاه در عمق زمین،شروع به عایق بندی و فونداسیون شده، سپس دیوار شرقی و غربی و در نهایت سقف منحنی شکل به انجام رسیده است.

واژگان کلیدی:

مترو . لاینینگ . عایق . EPC . FRP . R7     

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , مترو , لاینینگ , عایق , EPC , FRP , R7 ,
:: بازدید از این مطلب : 380
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آرایش و تاثیر سوراخ های لوبیایی و طول تسلیم بر رفتار بادبند کمانش ناپذیر

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بادبند کمانش ناپذیر . BRB . سوراخ لوبیایی . جذب انرژی

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , بادبند کمانش ناپذیر , BRB , سوراخ لوبیایی , جذب انرژی ,
:: بازدید از این مطلب : 492
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی اجرای موج شکن های متخلخل و لایه بندی شده در طرح توسعه بنادر (مطالعه موردی بندر انزلی)

چکیده
در این مقاله طرح توسعه بندر انزلی که بصورت گسترش و توسعه منطقه بندری می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس طرح توسعه ارائه شده برای بندر انزلی بخشی از موج شکن شرقی بندر بصورت تجربی، به شکل لایه بندی شدهو متخلخل اجرا شده است تا سبب عبور آب از بدنه موج شکن شده و از رکود آب و نشست رسوبات در حوضچه بندریجلوگیری شود و هزینه لایروبی حوضچه بندری نیز کاهش یابد. در این مقاله موج شکن شرقی مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته و کارایی بخش لایه بندی شده آن در طرح توسعه مورد کاوش قرار گرفته است. در نهایت پس از مدلسازی هایمختلف در برنامه مایک و ژئو استودیو نتایج بدست امده نشان دهنده آن بودهاست که روش تجربی لایه بندی باعث عبورآب از بدنه موج شکن و کاهش در رسوب گذاری در پشت موج شکن شرقی طرح توسعه بندر خواهد شد و این روشتجربی را قابل پذیرش و قابل کاربرد در سایر پروژه های طرح توسعه مینماید.


واژه های کلیدی:

موج شکن . موج شکن لایه بندی شده . عبور آب از بدنه موجشکن . طرح توسعه بندر انزلی . GeoStudio . Mike21   

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , موج شکن , موج شکن لایه بندی شده , عبور آب از بدنه موجشکن , طرح توسعه بندر انزلی , GeoStudio , Mike21 ,
:: بازدید از این مطلب : 499
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی اجرای موج شکن های متخلخل و لایه بندی شده در طرح توسعه بنادر( مطالعه موردی بندر انزلی)

چکیده
در این مقاله طرح توسعه بندر انزلی که بصورت گسترش و توسعه منطقه بندری می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس طرح توسعه ارائه شده برای بندر انزلی بخشی از موج شکن شرقی بندر بصورت تجربی، به شکل لایه بندی شدهو متخلخل اجرا شده است تا سبب عبور آب از بدنه موج شکن شده و از رکود آب و نشست رسوبات در حوضچه بندریجلوگیری شود و هزینه لایروبی حوضچه بندری نیز کاهش یابد. در این مقاله موج شکن شرقی مورد تحقیق و پژوهش قرارگرفته و کارایی بخش لایه بندی شده آن در طرح توسعه مورد کاوش قرار گرفته است. در نهایت پس از مدلسازی هایمختلف در برنامه مایک و ژئو استودیو نتایج بدست امده نشان دهنده آن بودهاست که روش تجربی لایه بندی باعث عبورآب از بدنه موج شکن و کاهش در رسوب گذاری در پشت موج شکن شرقی طرح توسعه بندر خواهد شد و این روشتجربی را قابل پذیرش و قابل کاربرد در سایر پروژه های طرح توسعه مینماید.


واژه های کلیدی:

موج شکن . موج شکن لایه بندی شده . عبور آب از بدنه موج شکن . طرح توسعه بندر انزلی . GeoStudio . Mike21   

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , موج شکن , موج شکن لایه بندی شده , عبور آب از بدنه موج شکن , طرح توسعه بندر انزلی , GeoStudio , Mike21 ,
:: بازدید از این مطلب : 489
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 21 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات اندرکنش خاک تونل بر پاسخ تونل ها در برابر ارتعاشات لرزه ای

چکیده
تون لها مولفه های مهمی از شبکه های حمل و نقل و خدمات در یک منطقه شهری را تشکیل می دهند. اگرچه این نوع ازسازه ها در طول زلزله های قویِ اخیر در مقایسه با سازه های روی زمین رفتار بهتری نشان داده اند، اما مشاهدات پس اززمین لرزه نشان داده که آنها ممکن است در اثر ارتعاشات زمین دچار تغییرشکل های بزرگ شوند و حتی در مواردیکاملا تخریب شوند؛ بخصوص هنگامی که مقررات طراحی لرز های در آنها مورد توجه قرار نگیرد. پاسخ لرز های تونل هانسبت به سازه های بالای زمین بسیار متمایز است، زیرا بارگذاری سینماتیکی ناشی از زمین در اطراف تونل کاملاً بررویسازه تونل به صورت نوسانی بوده و کاملا بر آن غالب می باشد. پاسخ تون لها و سازه های تعبیه شده در زیر زمین )مانندمجرای عبوری آب و یا کابل های برق، ایستگا ههای زیر زمینی، مخازن زیرزمینی و غیره( در برابر ارتعاشات زمین وشکست ناشی از زلزله، موضوع تحقیق مجموعه ای از مطالعات تجربی و تحلیلی در طی سال های اخیر بوده است.مطالعات صورت گرفته پس از زمین لرزه های مخرب ارتباط بین خسارت و محل وقوع را نشان داده است و تاثیر خرابی برروی خاک نرم بیش تر از خاک سخت و سنگ و بستر بوده است. اگرچه سازه های زیرزمینی در مقایسه با سازه هایسطحی به میزان کمتری مستعد آسیب هستند، ناچیز پنداشتن تاثیر زمین لرزه بر روی آنها می تواند منجر به خساراتمالی و جانی شود. مشاهدات پس از زمین لرزه نشان داده است در صورتی که تدابیر لرزه ای برای طراحی در نظر گرفتهنشود، تونل ها و سازه های زیرزمینی بزرگ تحت بارگذاری شدید زمین لرزه می توانند تغییرشکل های بسیاری را تجربهکنند یا حتی فرو بریزند. با توجه به توضیحات ارائه شده در مطالعه ی مروریِ حاضر تعدادی از تحقیقاتی که اخیراً درزمینه ی اندرکنش خاک و تونل انجام شده است، مورد بررسی قرار می گیرد؛ برای این منظور روش های بکار رفته درآنها ارزیابی می شود و نتایج حاصل نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج ارائه شده در این مطالعه می توانداطلاعات مفیدی را در زمینه بررسی اثرات اندرکنش خاک تونل بر پاسخ تونل ها در برابر ارتعاشات لرزه ای در اختیار –جامعه مهندسین قرار دهد.


واژه های کلیدی:

اندرکنش خاک تونل . اندرکنش لرزه ای . نیروهای دینامکی وارد بر پوشش تونل . اعوجاج تونل

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اندرکنش خاک تونل , اندرکنش لرزه ای , نیروهای دینامکی وارد بر پوشش تونل , اعوجاج تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 562
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 21 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر شکل و فاصله در گروه پایه هاي رودخانه اي بر میزان نیروهاي هیدرودینامیکی وارد بر آنها

چکیده
پلها از جمله مهمترین و پرکاربردترین سازههایی هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار میگرفتهاند. دراغلب موارد سازه پل بر روي رودخانه احداث میگردد که در این صورت پایههاي آن در تماس با جریان آبخواهد بود. تجربه طولانی مدت احداث پل بر روي رودخانهها، مهندسان را به این نتیجه رسانده است کهدر طراحی پلها فقط در نظر داشتن مسائل سازهاي، زمینشناسی، موقعیت راه و پتانسیل ترافیک کافینمیباشد بلکه باید اثر نیروهاي هیدرودینامیکی را نیز مورد توجه قرار داد. در این تحقیق نیروهايهیدرودینامیکی وارد بر پایه پل براي بررسی اثر اشکال مختلف پایه با مقاطع مختلف دایرهاي و مستطیلیفاصله مرکز به مرکز دو پایه) در G) G/D طول به عرض) مختلف، و اثر نسبت ) L/B گردگوشه با نسبتگروه پایهها با در نظر گرفتن اندرکنش سازه-سیال در نرمافزار آباکوس شبیهسازي شده است و این نتیجهحاصل شد که با افزایش سرعت، فشار وارده و نیروي وارد بر پایه افزایش یافته و هر چه شکل مقطع پایه باالگوي جریان منطبقتر باشد، نیروي کمتري به پایه وارد میشود. در گروه پایهها براي مقطع دایرهاي بابیشینه فشار و ضریب درگ کاهش یافته، و براي مقطع مستطیلی گردگوشه، بیشینه ،G/D افزایش نسبتفشار و ضریب درگ ابتدا افزایش و سپس کاهش یافته است.


واژه هاي کلیدي:

نیروي هیدرودینامیکی . پایه پل . مطالعه عددي . آباکوس . پایه منفرد . گروه پایه ها

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , نیروي هیدرودینامیکی , پایه پل , مطالعه عددي , آباکوس , پایه منفرد , گروه پایه ها ,
:: بازدید از این مطلب : 441
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 مهر 1402 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه