<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر ضربه امواج آب باطله و آب باران بر سد باطله بالارو

خلاصه
از سد باطله برای نگهداری پسماند صنعتي كارخانههایي همچون مس، طلا و اورانیوم و... استفاده ميشود. خرابيهای متعدد این سدها در دنیا باعثجلبتوجه مهندسان ژیوتکنیک شده است. سدهای باطله به چند روش احداث ميشوند كه سد باطله از نوع بالارو پایداری ضعیفي در مقابل زلزله دارد.در تمام سال امکان ریزش باران در دریاچه این سدها امکانپذیر است. طبیعي است پایداری سد در مقابل ضربه امواج ناشي از آب پسماند به بدنه سد بایدبررسي گردد. كما اینکه با بارش باران ارتفاع و تركیب آب پشت سد تغییر ميكند و پایداری سد در این حالت هم باید بررسي گردد. لذا در این مقاله باتغییرشکلهای و ضریب اطمینان یک سد باطله بر اساس دو وضعیت، یکي حالت ضربه موج پسماند باطله و یکي حالت Plaxis2D استفاده از نرمافزارضربه موج ناشي از آب باران موردبررسي قرار ميگیرد.

کلمات کلیدی:

سدباطله . ضربه موج . Plaxis2D .

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدباطله , ضربه موج , Plaxis2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1061
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ضرایب اندرکنش بین شمع های مایل تحت اثر بار دینامیکی

خلاصه
معمولاً شمعهای مایل در مواقعي كه بار جانبي وجود دارد استفاده ميشوند. در شمعهایي كه نزدیک هم هستند بارگذاری بر روی یکي از شمعها بر شمع دیگری تاثیرشمعهایي كه در دو جهت زوایه تمایل دارند به صورت ۳ بعدی مدلسازی ABAQUS گذاشته و اندركنش بین آنها ایجاد ميشوئ. در این مقاله با استفاده از نرمافزارL/D شده و ضرایب اندركنش بینشمعها تحت بار دینامیکي محوری و جانبي به طور جداگانه تعیین ميگردد. همچنین با در نظر گرفتن شمع بازوایای مختلف و نسبتبا ارائه نمودار به مقایسه آنها با پژوهش قبلي پرداخته شده است. نتایج از تطابق مناسبي را با پژوهش قدیم نشان ميدهد، همچنین ضرایب تاثیر شمع مایل در دو جهتبدست آمده است. نتایج نشان ميدهد تمایل در جهت دوم نیز بر روی ضرایب اندركنش تاثیر گذار است.


کلمات کلیدی:

شمع مایل . بار دینامیکی . روش عددی . آباکوس

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع مایل , بار دینامیکی , روش عددی , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 1433
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تأثیر ابعاد هندسی در رفتار سیستم هایبریدی مونوپایل فوتینگ

خلاصه
یکي از پر آتیهترین و مهترین منبع انرژی تجدید پذیر، انرژی باد ميباشد. در دهه گذشته بحث توسعهی توربینهای باادی در رراساا مطرحشادهاست، انتقال توربینهای بادی به رراسا امکان ساخت سازههای بزرگتر و بهرهبرداری از بادهای پایدارتر رراساا را راراهم مايساازد. مشاکتوربینهای بادی در رراسا ، بارهای محیطي واردشده به سازههای بزرگتر ميباشد كه باعاث ایجااد نیروهاای بزرگتاری نسابت باه تاوربین درخشکي و تشدید مشکلات عمراني ميشود. یکي از راههای بهینه سازی رونداسیون توربین بادی در رراسا كه اخیراً توساعهیارته، ارازای سایتيجانبي بهوسیلهی سیستم هایبرید مونوپای - روتینگ ۳ميباشد. نق عمده پي ساطحي،4 راراهم كاردن دیاد مقااو در برابار ارخ 5در نا یاه ساطخاک ميباشد كه باعث بهبود مقاومت جانبي شمع ميشود. همچنین باعث ارزای مقاومت جانبي با ایجاد نا یهی مقاو 6در خاک ميشود. در ایانمقاله به بررسي پارامتریک تأثیر اضاره كردن پي سطحي به مونوپایا تحات بارگاذاری اساتاتیکي پرداختاه ميشاود. بارای بارگاذاری از خروجاياستاتیکي آزمای تون باد در سه تیپ بارگذاری استفادهشده اسات. ایان بارگاذاری برگررتاه از نتاایم آزماای تونا بااد انجا شاده در دانشاااهميباشاد. در ایان آزماای مادل پروتوتایاپ ۱:۱5۰ تاوربین باادی ساختهشاده اسات و نادین ساناریوی Western University Canadaبارگذاری در الت پارک، توربین بادی بررسيشده و بحرانيترین بارگذاریها ارائهشده است. مدل رونداسیون هایبریادی استفادهشاده بهگوناهایاست كه اتصال كام بین شمع و برج توربین و همچنین پي سطحي را ایجاد كند و همچنین دابلیت اجرا كردن این مدل در محیط وادعي نیاز وجاوددارد. پارامترهایي كه در این مقاله بررسيشده است شام طول شمع، دطر شمع، دطر پي سطحي ميباشد. مدلسازی بهصورت سهبعدی در نر ارازارمادل شاده اسات و بارای اعماال solid اجزا محدود اباكوس انجا شده و برای خاک از مدل موهر-كولمب استفاده ميشود تمامي اجزا بهصورتددیقتر اندركن خاک و شمع، بهاندازهی شمع در داخ خاک فره ایجاد كرده و اندركن بین این دو در دو سط داخلي شمع و خارجي شمعتعریفشده است، همچنین برای جلوگیری از تمركز تن ، بارگذاری بر روی نقطهی مرجع كه با اتصال كوپ به سط بالای كلاهک متص شادوارد ميشود. نتایم این پژوه نشان ميدهد كه تأثیر ارزای طاول شامع و دطار كلاهاک در سیساتم هایبریاد تاا مقادار مشیصاي باعاث كااهجابجایي ميشوند ولي تغییر ابعاد در سیستم مونوپای بسیار موثرتر بوده و در محدودهی مدلسازی شده همواره باعث كاه جابجایي شاده اساتهمچنین تأثیر اضاره كردن پي سطحي به سیستم مونوپای بسیار مؤثرتر از تغییر سایر پارامترها در مونوپای ميباشد، بهطوریكه سیساتم مونوپایا باا شمع ۱5 متری جابجایي برابر با ۱٫۲۸ دارد و سیستم هایبریدی با دطر كلاهک ۱۲ متری و ۱5 متر شمع جابجایي برابر ۰٫۳۹ متر دارد.


کلمات کلیدی:

فونداسیون توربین بادی . هایبرید مونوپایل . مدلسازی عددی . سختی دورانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون توربین بادی , هایبرید مونوپایل , مدلسازی عددی , سختی دورانی ,
:: بازدید از این مطلب : 941
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

لهیدگی در سنگ و مدل های رفتاری ارائه شده برای آن

خلاصه
پدیده لهیدگي در سالهای اخیر به یکي از چالشهای مهم هنگام تونل زني و حفر سازههای زیرزمیني تبدیل شده كه ممکن است پایداری اینسازهها را دچار مشکل نموده و سبب ایجاد تغییر شکلهای بزرگ شود. لهیدگي تغییرشکل تابع زمان سنگ است كه ممکن است تحت تنشهای-های زیاد در سنگهای دارای پتانسیل لهیدگي رخ داده و پیرامون تونل به سمت داخل پیشروی كرده و سبب ایجاد خرابيهای بزرگ شود. هنگامتونل زني و یا ایجاد سایر حفرات در سنگهای لهیده ممکن است به علت مقاومت كم سنگ بکر و یا سربار زیاد، تنشهای ایجاد شده در سنگبکر، از مقاومت سنگ و سربار تجاوز كرده در نتیجه تغییر شکلهای شعاعي تابع زمان در جدارههای تونل ایجاد شود. این تغییر شکلها ممکناست به زمان ساخت محدود شود و یا مدتها پس از آن ادامه یابد. انتخاب مدل رفتاری نامناسب در تحلیل و طراحي تونلهای حفاری شده درسنگهای لهیده، ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد. خطرات ناشي از لهیدگي از یک سو و اهمیت رفتار تنش- كرنش و تغییرشکل سنگ از سوی دیگر، لزوم شناخت مدلهای رفتاری مناسب برای آن را آشکار ميسازد. برای توصیف پاسخ تونل در سنگهای لهیده، مدل-های رفتاری مختلفي پیشنهاد شده است. در این مقاله، لهیدگي و تعریفهای مختلف از آن ارائه ميشود. همچنین مدلهای رفتاری پیشنهادی برایسنگهای لهیده معرفي شده و ویژگيها و پارامترهای هر مدل ارائه ميگردد. همچنین نحوه تعیین كرنشهای پلاستیک و یا ویسکوپلاستیک برای هر مدل شرح داده ميشود.

کلمات کلیدی:

لهیدگی . تغییرشکل تابع زمان . مدل رفتاری . رفتار ویسکوپلاستیک . (B Zar 9pt Bold)

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لهیدگی , تغییرشکل تابع زمان , مدل رفتاری , رفتار ویسکوپلاستیک , (B Zar 9pt Bold) ,
:: بازدید از این مطلب : 1611
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در توسعه بخش شرقی خط 2 متروی تبریز

خلاصه
حفارهای سطحي و زیرسطحي همواره یکي از پرهزینهترین و مخاطرهآمیزترین فعالیتهایي هستند كه بیش از سایر سازههای مهندسي نیازمند بررسيهای زمینشناسيمهندسي و در نظر گرفتن عدم قطعیتهای موجود در رفتار زمینشناسي ميباشند. تنوع ویژگیهای توده سنگ و شرایط زمینشناسي پیچیده باعث ميشود تا هر سازهزیرسطحي از نظر طراحي و ساخت منحصر به فرد باشد. بررسي رفتار و عملکرد زمین و شناخت دقیق مخاطرات و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با آنها در پروژه-هایي كه با حفاریهای عمیق و یا زیرسطحي همراه هستند همواره از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله بررسي مخاطرات زمین شناسي مهندسي در ارتباط بادر توسعه بخش شرقي خط 2 متروی تبریز است. این بخش از مسیر مورد مطالعه با طول 5 NATM ترانشهبرداری عمیق سطحي و حفاری زیرسطحي تونل به روشكیلومتر در تودهسنگهای مارن، ماسه سنگ، رس سنگ و گل سنگ قرار گرفته است كه ازلحاظ زمینشناسي مهندسي سنگهای ضعیف بوده و جزو زمینهای مسأله داربه شمار ميروند. بررسیهای انجام یافته شامل ارزیابي رفتار و عملکرد زمین در شرایط سنگي نامناسب، زمین های آبدار، زون های گسله و چین خورده، نشت، ناپایداریدامنه ها،آب گرفتگي ميباشند. نتایج این بررسي نشان ميدهد كه عدم پیشبیني رفتار و مخاطرات زمینشناسي، خطرات جدی به همراه داشته و ميتواند پروژه را باچالشهای جدی مواجه ميسازد.

کلمات کلیدی:

زمین شناسی مهندسی . مخاطرات زمینشناسی . تونل سازی . NATM . ترانشه برداری

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی مهندسی , مخاطرات زمینشناسی , تونل سازی , NATM , ترانشه برداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1213
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رده بندی مهندسی توده سنگ ضعیف و خرد شده بخش شرقی خط 2 متروی تبریز

خلاصه
در پروژه های عمراني به ویژه مباحث تونلسازی، رده بندی توده سنگ های ساختگاه پروژه به جهت رفتارنگاری و كنترل عکس العمل توده سنگنسبت به سازه و همچنین طراحي و تعیین نوع تحکیمات اولیه و ثانویه از اهمیت ویژهای برخودار است. ردهبندی توده سنگ بیانگر كیفیت مهندسيآن است و با توصیف خصوصیات ذاتي توده سنگ، قابلیت درک بیشتری از شرایط توده سنگ و رفتار آن را در اختیار مهندسان طراح قرار ميدهد.،RMR از این شاخص ها به عنوان داده ورودی در مدل كردن توده سنگ مکانیک سنگ استفاده ميشود. در این تحقیق از چهار سیستم طبقه بندیبرای ردهبندی تودهسنگ در بخش شرقي خط 2 متروی تبریز استفاده شده است. این قسمت از مسیر مورد مطالعه در تودهسنگهای RMI ،GSI ،Qمارن و رسسنگ قرار گرفته است. ردهبندی مهندسي تودهسنگهای مارني و رسي بویژه زماني كه خردشده باشند از پیچیدگيهایي برخوردار است.ویژگیهای ذاتي و برجای این نوع سنگها به شدت رفتارآنها را تحت تأثیر قرار داده و در عمل مشکلاتي را به همراه دارند. نتایج این تحقیق نشاندهنده كیفیت پایین سنگ های مارني در برگیرنده این منطقه مي باشد.

کلمات کليدی:

رده بندی توده سنگ . سنگ های ضعيف . حفاری . NATM . متروی تبریز

 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رده بندی توده سنگ , سنگ های ضعيف , حفاری , NATM , متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 1398
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فناوری عملیات حرارتی به منظور پالایش پایدار خاک های آلوده به هیدروکربن

خلاصه
فناوریهای عملیات حرارتي جایگاه مهمي را در بازسازی و ترمیم خاکها و رسوبات آلوده به هیدروكربنها دارند چراكه قادرند به سرعت و بهصورت اطمینان بخشي نیازهای استانداردهای پاكسازی را برآورده كنند. با این وجود دماهای بالای پایدار ميتوانند انرژی زیادی مصرف كنند و بهخواص خاک آسیب برسانند. بر خلاف كاربرد وسیع و غالب بازسازی حرارتي، كارهای كمي جهت بهبود سازگاری محیطي و قابلیت پایداری ایننوع فناوریها انجام شده است. در این تحقیق، چند فناوری عملیات حرارتي رایج برای خاکهای آلوده به هیدروكربن مورد بررسي قرار گرفتهاست، تاثیرات محیطي بالقوه آنها را ارزیابي شده و چارچوبهایي را برای توسعه پایدار و كم اثر بر اساس توجه جامع به مقررات آب و انرژی،بومشناسي اكوسیستم و علوم خاک پیشنهاد شده است. انتخاب مناسب روش حرارتي به سناریوی آلودهسازی )شامل نوع هیدروكربنهای موجود(و ملاحظات خاص محل مانند خواص خاک، دسترسي به آب و حساسیت گرمایي خاکها آلوده شده بستگي دارد. به طور كل، همگرایي مهندسيفرایندهای عملیاتي با علوم خاک، بومشناسي اكوسیستم و تحقیق در زیست شناسي گیاهي برای پر كردن جای خالي دانش اساسي و بهبود بازدهيحذف آلاینده و قابلیت پایداری فناوریهای حرارتي ضروری است.


کلمات کليدی:

تجزیه خاک . بازیابی زمين . آلودگی هيدروکربن . فناوری حرارتی . سازگاری محيط زیستی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تجزیه خاک , بازیابی زمين , آلودگی هيدروکربن , فناوری حرارتی , سازگاری محيط زیستی ,
:: بازدید از این مطلب : 989
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر نانوسیلیس بر رفتار مقاومتی خاک ماسه ای فیروزکوه تحت آزمایش های سه محوری استاتیکی

خلاصه
استفاده از افزودني ها به عنوان یکي از روش های بهسازی به منظور بهبود پارامترهای مقاومتي و رفتاری خاک همواره در مهندسي ژئوتکنیکمطرح بوده است.از طرفي در سال های اخیر به كمک رشد فناوری نانو استفاده از نانومواد به عنوان افزودني مورد توجه قرار گرفته است. یکي ازاین افزودني ها نانوسیلیس مي باشد كه به صورت محلول در آب به عنوان سیلیس كلوئیدی نیز شناخته مي شود.در این پژوهش طي آزمایش هایسه محوری استاتیکي اثر درصدهای مختلف نانوسیلیس در قالب غلظت های متفاوت سیلیس كلوئیدی 15،10 و 20 % در زمان های عمل آوریمختلف 14،7 و 28 روز روی خاک ماسه ای فیروزكوه بررسي شده است.نتایج نشان مي دهدكه با افزودن نانوسیلیس طي زمان عمل آوری 7 روزمقاومت حداكثر خاک به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.


کلمات کلیدی:

بهسازی . خاک ماسه ای . نانوسیلیس . سه محوری استاتیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی , خاک ماسه ای , نانوسیلیس , سه محوری استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1182
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ضریب عکس العمل بستر در پی های سنگی درزدار با استفاده از روش اجزاء محدود

خلاصه
در بسیاری از تحلیلهای مربوط به شالودهها، از مدلسازی مستقیم خاک صرفنظر شده و به جای آن، از فنرهای معادل استفاده میشود. برایتعریف این فنرها، باید سختی آنها را با استفاده از روشهای موجود به دست آورد که این امر، یکی از مسائل چالشبرانگیز و دشوار در مسائلمربوط به مهندسی پی است. وجود ناپیوستگی در تودهسنگها، یکی از علل دشواری تخمین ضریب عکسالعمل بستر برای آنهاست. البته دربسیاری از مسائل عملی، برای تودهسنگهای درزدار نیز از روشهای مربوط به بسترهای خاکی برای تعیین ضریب عکسالعمل بستر استفاده می-شود. اما اشکال بزرگ این روش این است که قادر به درنظرگرفتن اثر ناپیوستگیهای تودهسنگ نمیباشند. لذا در تحقیق حاضر، تعیین ضریبعکسالعمل بستر پیهای سنگی درزدار مورد توجه قرار گرفته است. برای این منظور از تحلیلهای عددی متعددی با استفاده از نرمافزار اجزاءاستفاده شدهاست. در این تحلیلها ، اثر عوامل مختلفی نظیر پارامترهای مقاومت برشی درزها، خصوصیات سنگ بکر و Phase2, ver. محدود 8شیب و فاصلهداری درزها مورد بررسی قرار گرفته است و میزان وابستگی ضریب واکنش بستر به هریک از آنها تعیین شده است. همچنین با ارائهپارامتر جدیدی تحت عنوان ضریب کاهش درز، ضریب عکسالعمل بستر یک تودهسنگ ناپیوسته، به ضریب واکنش بستر سنگ پیوسته )بدونوجود درز( مرتبط شده است. نتایج تحلیلهای انجام شده نشان میدهد که ضریب عکسالعمل سنگ درزدار تا حدود زیادی کمتر از سنگ بکراست. همچنین ضریب عکسالعمل بستر با شیب درزها متناسب است، و بگونهای که به ازای شیب ناپیوستگی در حدود صفر تا 30 درجه با افق، ضریب واکنش بستر کاهش مییابد، اما در محدوده شیب 30 تا 90 درجه، افزایش مییابد.


کلمات کلیدی:

ضریب عکس العمل بستر . پی های سنگی . فاصله داری درزها . شیب درزها . ضریب کاهش درز

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل بستر , پی های سنگی , فاصله داری درزها , شیب درزها , ضریب کاهش درز ,
:: بازدید از این مطلب : 1026
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی چسبناکی و خطر انسداد سنگ ها و خاک های رسی در حفاری های مکانیزه محدوده شهر تبریز

خلاصه
روند رو به رشد استفاده از حفاری مکانیزه برای احداث خطوط ریلي و فضاهای زیرزمیني در مناطق شهری، بهویژه با پیشروی در خاکها و سنگهای ریزدانه با برخيمشکلات مواجه ميگردد، كه بررسي مخاطرات زمینشناسي و ژئوتکنیکي را اجتناب ناپذیر كرده است. انسداد دستگاه حفار تونل، ابزارهای برش و سیستم نوار نقاله)سیستم حمل و نقل خاک( یکي از مهمترین مشکلات تونل زني مکانیزه در سنگ های نرم و خاک های ریز مانند خاک رس، مارن و گلسنگ است. خطرگلگرفتگيميتواند در درجات مختلفي، از انسداد بخشي از اتاقک حفار و ابزارهای برشي و یا انسداد كامل دستگاه رخ دهد، كه این شرایط به نوبه خود ميتواند منجربه تاخیر درزمان حفاری و افزایش هزینه گردد. پدیده انسداد و گلگرفتگي نتیجه انسجام ذرات خاک رس به یکدیگر و چسبناكي ذرات رس در سطح فلز یا ابزار برش ميباشد.پارامترهای تاثیرگذار بر پدیده گلگرفتگي عبارتند از: تركیب كاني شناسي، پارامترهای مکانیکي خاک ومیزان آب. به عنوان مثال حضور كانيهای متورم شونده مانندایلیت مونتموریلونیت چسبناكي و چسبندگي را بیش از 10 برابر افزایش ميدهند. هدف این مطالعه ارزیابي خطر انسداد و گلگرفتگي در خاک و سنگهای نرم مانند3 و 4 متروی تبریز با استفاده از آزمایش های آزمایشگاهي است ميباشد. به منظور دستیابي به این هدف، آزمون برش مستقیم، آزمون برش ، مارن و رس مسیر خطوط 2پره، آزمون جدایش پیستون مورد استفاده قرار گرفت. انتظار ميرود كه چسبندگي با افزایش میزان رطوبت نمونهها روندكاهشي داشته و مقاومت برشي افزایش یابد.بررسي نتایج آزمون برش مستقیم و برش مستقیم بین فولاد و خاک با تغییرات درصد رطوبت نشان داد روند خوبي بین پارامترهای چسبندگي و چسبناكي وجود دارد.مقایسه نتایج با آزمون جدایش پیستون حاكي از عدم همخواني چسبناكي در دو حالت مماسي و قائم میباشد و روند مشابهي بین این نتایج وجود ندارد. نتایج چسبناكيخاک به سطح فلز در برش مستقیم با تغییر درصد رطوبت نشان دادبرای 60 درصد نمونهها چسبناكي با افزایش رطوبت تا نزدیک به حد رواني، روند افزایشي داشته وپس از آن، از میزان چسبناكي كاسته ميشود.


کلمات کلیدی:

انسداد و گل گرفتگی . سنگهای مارنی . آزمون جدایش پیستون . حفاری مکانیزه تونل . آزمون های آزمایشگاهی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انسداد و گل گرفتگی , سنگهای مارنی , آزمون جدایش پیستون , حفاری مکانیزه تونل , آزمون های آزمایشگاهی ,
:: بازدید از این مطلب : 1578
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه