<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي اثر حفاري تونل هاي دوقلو بر نيروهاي داخلي شمع هاي مجاور

خلاصه
يكي از عوامل اصلي توسعه حمل و نقل شهري، ساخت و گسترش تونل ها ي شهري است. مهمترين مسأله اي كه قبل از ساخت اين تونل ها بايد در نظر گرفته شود، اثراتمحتمل ساخت آنها بر سازه هاي زيرزميني مجاور مي باش د. از جمله اين سازه ها مي توان به شمع هاي موجود در منطقه اشاره نمود . حفاري تونل ها سبب ايجاد تغييرمكانجديد و تغيير نيروهاي داخلي در اين شمع ها مي شود. اين تغييرات بعضا مي تواند سبب خرابي هاي وسيعي در منطقه گردد. لذا بررسي اثرات حفاري تونل ها بر شمع ها ،بسيار حائز اهميت است . با توجه به آنكه وجود شمع ها در مدل سازي نمي تواند به صورت دو بعدي در نظر گرفته شود، مدل سازي هايي با استفاده از روش المان محدودسه بعدي انجام مي گيرد . در اين مدل سازي ها سعي مي شود شرايط حفاري تونل ها بصورت واقعي در نظر گرفته شود . براي اين منظور دو تونل دايره اي مطابقحفاري مي گردند، در نظر گرفته مي شوند . شايان ذكر است در اين تحليل ها (TBM) مشخصات عمومي تونل هاي دو قلوي مترو كه عموما توسط دستگاه هاي حفارفاصله زماني بين حفاري تونل ها نيز در نظر گرفته مي شود تا نتايج به حالت واقعي نزديك تر ش ود. در نهايت با استفاده از نتايج حاصل از تحليل ها، به ارزيابي نيروها وتغييرشكل هاي ايجاد شده در تونل ها و محيط اطراف پرداخته مي شود.


واژه هاي كليدي :

تونل هاي دوقلو . شمع . روش المان محدود

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل هاي دوقلو , شمع , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1847
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد خطر زمين لرزه براي سد گلمندره

چكيده
در اين مقاله سعي شده است تا براي سد ذخيرهاي – تغذيهاي گلمندره برآورد خطر زمين لرزه صورت گيرد. جنس اين سد خاكي با هسته رسي وبه ارتفاع 54 متر ميباشد كه براي كنترل سيلابها و كمك به كشاورزي منطقه بر روي رودخانه گلمندره احداث خواهد گرديد . نتايج حاصل ازمطالعات لرزهزمينساخت شامل شناسايي و معرفي مهمترين چشمه هاي لرزه زا، بررسي پيشينة لرزه خيزي و ارائه بيشينة مقادير پارامترهاي جنبشنيرومند زمين در ساختگاه سد به منظور مقاوم سازي بدنه سد و سازه هاي وابسته به آن در مقابل خطر زمين لرزه مي باشد .بر اساس مطالعاتلرزه خيزي و لرزه زمينساخت انجام گرفته در اين مقاله، مهمترين چشمههاي لرزه زا نسبت به ساختگاه سد گلمندره گسل رباط قرهبيل م ي باشد، ايندر شمال و شمال شرق ساختگاه سد و تقريباً در فاصله 6 كيلومتري (نزديكترين فاصله اندازه گيري شده در سطح Ms= گسل با توان لرزه زايي 7.2زمين تا گسل) از آن قرار گرفته است و نسبت به ساير چشمه هاي لرزه زا، بيشترين شتاب افقي و قائم را در محل اين س د ايجاد مي نمايد .در ادامهطيف پاسخ زمين براي سطوح مختلف طراحي به روش احتمالي و با بكار گيري مدلهاي طيفي ارائه شده توسط كمپبل و بزرگ نيا ( 2003 )، آمبرسيزو داگلاس ( 2003 ) و بور، جوينر و فومال ( 1997 ) و روش آماري تهيه شد. سپس براي هر سطح از طراحي سه شتابنگاشت برپايه محتوي فركانسي طيف پاسخ همان سطح از طراحي به مقياس در آورده شده اند تا پايداري سد بر پايه آناليز ديناميكي كنترل گردد.


كلمات كليدي:

لرزه زمينساخت . لرزه خيزي . مدلهاي طيفي . شتابنگاشت . آناليز ديناميكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لرزه زمينساخت , لرزه خيزي , مدلهاي طيفي , شتابنگاشت , آناليز ديناميكي ,
:: بازدید از این مطلب : 2001
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجایی ها ، نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی ، تونل متروی تبریز)

 

 

 

کلمات کلیدی :

فاصله تونل های دوقلو . سطح آب زیرزمینی . طیف زلزله . پلاکسیس . مطالعه موردی

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فاصله تونل های دوقلو , سطح آب زیرزمینی , طیف زلزله , پلاکسیس , مطالعه موردی ,
:: بازدید از این مطلب : 1591
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي لرزه اي پلها از طريق اصلاح پاسخ سازه پل توسط مهاربندهاي تسليم شونده بدون كمانش

خلاصه
با توجه به وقوع زلزل ههاي عمده اخير، مشاهده شده است كه اغلب پل هاي فلزي بر روي پايه هايي ساخته شد هاند كه از لحاظ لرزه اي آسيب پذيربوده و فاقد شكل پذيري لازم مي باشد. يكي از تكنيك هايي كه اخيراً در بهسازي لرز هاي پل ها از آن استفاده شده است، اصلاح پاسخ سازه پلتوسط ديافراگم هاي انتهايي شكل پذير مي باشد كه در روسازه پل نصب مي شود. هدف از استفاده اين ديافراگم ها محافظت از زير سازه پل ميباشد بطوري كه قبل از رسيدن زير سازه به مقاومت نهايي خود، ديافراگم بتواند به حدتسليم برسد و برش عرضي منتقل شده از روسازه به زير سازهمحدود شود. ديافراگمي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت، مهاربند تسليم شونده بدون كمانش م يباشد. اين نوع مهاربند مي توانددر برابر هر نوع مدكمانشي مقاومت كند و به حد جاري شدن برسد. طبق نتايج آزمايشگاهي، اين نوع مهاربند توانايي جذب انرژي بالايي داشته ومي تواند خسارات وارده ناشي از بارهاي لرزه اي به سازه پل را كاهش دهد. در اين مقاله با مدلسازي مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در نرمو بكارگيري آن در مدل پلي نمونه، رفتار لرزه اي سازه پل مورد نظر بررسي خواهد شد. دراين بررسي به تحليل Sap2000 Nonlinear افزارمدل پل مذكوركه در آن از ديافراگمي معمولي استفاده شده است، پرداخته م يشود و در انتها نتايج حاصل از اين دو مدل مورد مقايسه قرارمي گيرد. نتايج بدست آمده از مقايسه اين دو مدل پل بيانگر عملكرد مطلوب سيستم مهاربند تسليم شونده بدون كمانش در اصلاح پاسخ سازه پل مي باشد.


كلمات كليدي:

بهسازي . پل . ديافراگم . شكل پذيري

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , پل , ديافراگم , شكل پذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 2724
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي رفتار قاب هاي فولادي در برابر بارهاي انفجاري

خلاصه
در اين مقاله، رفتار سازههاي فولادي در اثر وقوع انفجار در نزديكي آنها بررسي ميشود. بدين منظور، يك قاب خمشي فولادي سه طبقه با 9تحليل ميشود. سپس عملكرد ABAQUS تركيب از ابعاد تير و ستون، تحت اثر دو بارگذاري انفجاري و به صورت سه بعدي به كمك نر مافزارسازه تحت اثر اين بارگذاري ارزيابي ميشود. نتايج تحليل عددي نشان ميدهد، ستونها مهمترين عامل در تعيين رفتار قاب ميباشند و با افزايشابعاد آنها، معيار آسايش به نحو قابل ملاحظهاي بهبود مييابد و تغييرمكان مطلق طبقات كاهش چشمگيري پيدا ميكند؛ در حالي كه تغييرمكاننسبي طبقات تغيير چنداني نمييابد. همچنين، افزايش ابعاد ستونهاي پيراموني بيشتر از افزايش ابعاد ستونهاي داخلي بر كاهش تغييرمكان جانبي تاثير ميگذارد.


كلمات كليدي:

بارگذاري انفجاري . قاب فولادي خمشي . تحليل ديناميكي غيرخطي . ارزيابي عملكرد در انفجار

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاري انفجاري , قاب فولادي خمشي , تحليل ديناميكي غيرخطي , ارزيابي عملكرد در انفجار ,
:: بازدید از این مطلب : 1758
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

دیواره حایل . دوران . حالت مقاوم و محرک . اجزاء محدود

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیواره حایل , دوران , حالت مقاوم و محرک , اجزاء محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 2053
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصلاح رفتار مقاومتي خاك با استفاده از الياف طبيعي

خلاصه
جهت بررسي و اندازهگيري تأثير متغيرهاي مختلفي چون نوع الياف، درصد وزني (نسبت وزن خشك الياف به وزن خشك خاك) و طول اليافبر بهبود رفتار برشي خاك ماسهاي تسليح شده (با توزيع تصادفي)، از الياف طبيعي همچون كاهجو و كنف در آزمايش برش مستقيم استفاده شد.11 درصد است. اما در رطوبت - نتيجه شاخص در اين آزمايشات، افزايش مقاومت برشي مخلوط ماسه با توزيع تصادفي الياف در بازه رطوبتي 14بيشتر رفتار خاك مسلح متفاوت ميگردد. افزايش طول الياف تا 20 ميليمتر با ثابت ماندن درصد الياف مقاومت برشي را افزايش ميدهد؛درحاليكه افزايش بيشتر طول، كاهش مقاومت را در پي دارد.

كلمات كليدي:

الياف طبيعي . خاك مسلح . مقاومت برشي . برش مستقیم .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الياف طبيعي , خاك مسلح , مقاومت برشي , برش مستقیم , ,
:: بازدید از این مطلب : 1767
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تعیین آسیب پذیری سدها تحت پدیده ی فرسودگی سدها - سدهای بتنی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد . فرسودگی سنی . آسیب پذیری . کارایی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد , فرسودگی سنی , آسیب پذیری , کارایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1657
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمايشگاهي بتن گوگردي و ويژگي هاي آن

خلاصه
يكي ازكاربرد هاي گوگرد در صنعت ساختمان توليد بتن گوگردي م يباشد. از جمله مهمترين ويژگي هاي بتن گوگردي م يتوان به مقاومت بالا در محيط هاي اسيدي،كسب مقاومت سريع، مقاومت بالا، عدم استفاده از آب در ساخت آن، امكان بازيافت و نفو ذپذيري كم آن اشاره كرد. بتن گوگردي از تركيب گوگرد مذاب با مصالحسنگي و فيلر ساخته م يشود كه براي اصلاح خواص آن از مواد افزودني در ساخت آن استفاده م يگردد .از جمله موارد بررسي شده در اين مقاله م يتوان به بررسي نقشبر روي مقاومت فشاري بتن و همچنين تاثير آنها بر مقاومت در برابر اسيد و باز و مقايسه با بتن گوگردي معمولي SMZ و (DCPD) دو ماده مضاف ديسيكلوپنتادين اشاره كرد. شرايط تركيب ديسيكلوپنتادين و گوگرد (دما و مدت زمان تركيب) از ديگر موارد بررسي شده در اين مقاله مي باشد.

كلمات كليدي:

بتن گوگردي . بتن سولفوره . سيمان گوگردي . اصلاح كننده هاي گوگرد .sulfur concrete

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن گوگردي , بتن سولفوره , سيمان گوگردي , اصلاح كننده هاي گوگرد , sulfur concrete ,
:: بازدید از این مطلب : 1768
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تئوريك نقش هسته هاي رسي مايل و قائم در پايداري ديناميكي و شبه استاتيكي سدهاي خاكي

خلاصه
سدهاي خاكي به لحاظ مزاياي آنها از جمله استفاده از مصالح طبيعي موجود و روش اجراي نسبتا ساده آنها و طبيعتا هزينهساخت كمتر همواره مورد توجه بوده اند. معمول ترين نوع اين سدها ، سدهاي خاكي با هسته رسي ميباشند. آب در حينعبور از هسته سد به دليل نفوذپذيري بسيار كم ،مقدار زيادي از انرژي پتانسيل خود را بدليل اصطكاك از دست ميدهد ودر نتيجه مقدار نشت نيز به تناسب كاهش مي يابد.اين نوع سدها خود ميتوانند با هسته مركزي قائم يا هسته شيب دار (مايل)ساخته شوند كه انتخاب هر نوع از اين هسته ها در يك سد خاكي مزيت ها و معايبي را بهمراه دارد. يكي از مسائلي كه نوعهسته رسي (مايل يا قائم) در آن نقش دارد، تاثير متفاوت هر نوع هسته رسي بر پايداري ديناميكي يك سد خاكي ميباشد كهمتاسفانه علي رغم اهميت بالاي اين مسئله تا كنون تحقيقات دقيقي در اين مورد صورت نگرفته است. در اين تحقيق پس ازانجام تحليل ديناميكي با دو روش شبه استاتيكي و ديناميكي مشاهده ميشود كه يك سد خاكي با هسته رسي مايل رفتارديناميكي پايدارتري نسبت به يك سد خاكي با هسته قائم دارد.


كلمات كليدي:

هسته مايل . هسته قائم . پايداري ديناميكي . روش اجزاي محدود . روش شبه استاتيكي

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هسته مايل , هسته قائم , پايداري ديناميكي , روش اجزاي محدود , روش شبه استاتيكي ,
:: بازدید از این مطلب : 1772
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه