<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

  آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ  جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

این نرم افزار توسط شرکت ROCSCIENCE تهیه شده است و کارآیی آن در تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی به صورت دو بعدی می باشد. نرم افزار SLIDE جهت این بررسی خصوصیات ژئومکانیکی، ژئومتری منطقه ناپایدار، میزان آب زیرزمینی و … را در نظر می گیرد و با تحلیل ریاضی بسیار دقیق گزارش کاملی از شریط و پیش بینی شریط ارائه می دهد. در مورد وجود آب زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی، مکانیک خاک و سنگ و تاثیر آنها در شریط پایداری این نرم افزار به صورت تخصصی عمل می کند.

 

سرفصل های توآموزش

 1- مروری بر روش های مدل سازی

2- تشریح روش ها تحلیل و معیار های مقاومتی موجود در نرم افزار SLIDE و تشریح  محدودیت ها و کاربردهای هر کدام

3- تشریح سطح لغزش دایره ای و غیر دایره ای و مدل سازی هر کدام از آنها در نرم افزار SLIDE

4 - تشریح انواع روش های جستجو برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular) و استفاده از آنها در مدل سازی

5- روش جستجوی شبکه grid search

6- روش جستجوی شیب slope search

7- روش تصحیح خودکار auto refine search

8- مدل سازی ترکیبی (composite surface) برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular)

9- محاسبه فاکتور ایمنی برای سطوح لغزش کمینه و سطح لغزش کمینه گلوبال برای روش های تحلیل مختلف

10- تعریف query  و graph guery در نرم افزار

11- تشریح کاربرد سیستم های نگهداری مختلف در نرم افزار و استفاده از آنها در مدل سازی

12- نحوه مدل سازی ناپیوستگی ها در مدل

13- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی حالت پایدار (steady state) در نرم افزار

14- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی انتقالی (transient) در نرم افزار

15- مدل سازی آب گیری در پشت سد و محاسبه جریان، جهت جریان، خطوط جریان، خطوط هم فشار، خطوط ایزولاین و ...

16- و ...

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 45 عدد می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/8

 :: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش اسلاید , آموزش Slide , دانلود و آموزش نرم افزار Slide , crack for Slide , Slide , Slide , برنامه مهندسي معدن , دانلود Slide , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Slide , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Slide , دانلود کرک Slide , راهنماي کار با نرم افزار Slide , Slide , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی , خصوصیات ژئومکانیکی , ژئومتری منطقه ناپایدار , میزان آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 6704
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

  آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ  جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

این نرم افزار توسط شرکت ROCSCIENCE تهیه شده است و کارآیی آن در تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی به صورت دو بعدی می باشد. نرم افزار SLIDE جهت این بررسی خصوصیات ژئومکانیکی، ژئومتری منطقه ناپایدار، میزان آب زیرزمینی و … را در نظر می گیرد و با تحلیل ریاضی بسیار دقیق گزارش کاملی از شریط و پیش بینی شریط ارائه می دهد. در مورد وجود آب زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی، مکانیک خاک و سنگ و تاثیر آنها در شریط پایداری این نرم افزار به صورت تخصصی عمل می کند

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 55 عدد می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

جهت سفارش پک جامع آموزش این نرم افزار به

لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/8

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

سرفصل های توآموزش

 

 1- مروری بر روش های مدل سازی

 

2- تشریح روش ها تحلیل و معیار های مقاومتی موجود در نرم افزار SLIDE و تشریح  محدودیت ها و کاربردهای هر کدام

 

3- تشریح سطح لغزش دایره ای و غیر دایره ای و مدل سازی هر کدام از آنها در نرم افزار SLIDE

 

4 - تشریح انواع روش های جستجو برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular) و استفاده از آنها در مدل سازی

 

5- روش جستجوی شبکه grid search

 

6- روش جستجوی شیب slope search

 

7- روش تصحیح خودکار auto refine search

 

8- مدل سازی ترکیبی (composite surface) برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular)

 

9- محاسبه فاکتور ایمنی برای سطوح لغزش کمینه و سطح لغزش کمینه گلوبال برای روش های تحلیل مختلف

 

10- تعریف query  و graph guery در نرم افزار

 

11- تشریح کاربرد سیستم های نگهداری مختلف در نرم افزار و استفاده از آنها در مدل سازی

 

12- نحوه مدل سازی ناپیوستگی ها در مدل

 

13- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی حالت پایدار (steady state) در نرم افزار

 

14- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی انتقالی (transient) در نرم افزار

 

15- مدل سازی آب گیری در پشت سد و محاسبه جریان، جهت جریان، خطوط جریان، خطوط هم فشار، خطوط ایزولاین و ...

 

16- و ...

 

 

نرم افزار SLIDE

 

 

 

این نرم افزاریک برنامه تحلیل پایداری شیب 2 بعدی جامع است ( این نرم افزار تعادل محدود است ).

 

که برای تمامی انواع خاک وشیب های سنگی، خاکریزها، سدهای خاکی ودیوارهای نگهداری قابل استفاده است.

 

اسلاید شامل تجزیه وتحلیل های احتمالاتی، طراحی نگهداری و تحلیل فشارآب زیرزمینی المان محدود است.

 

پایداری شیب

 

 

 

اسلاید درحدود 17 مدل مقاومتی برای سنگ و خاک را پشتیبانی می کند ازجمله مهر کلمب، آنیزوتروپیک و هوک وبراون . نگهداری ها شامل میله یا سیم افقی نگهدارنده دیواره نگهداری ( (TIEBACK ،انکر، نیلینگ خاک، شمع وژئوتکستایل (GCOIEXTILE) می باشد. قابلیت های مدل سازی این نرم افزار به شما اجازه میدهد تامدل های پیچیده  شیب را به راحتی ایجاد و ویرایش کنیم .

 

الگریتم پیشرفته جستجوی موجود در نرم افزار عملیات جستجوی سطح لغزش بحرانی بافاکتور اطمینان پایین را آسان می کند.

 

آب زیرزمینی

 

 

 

فشار آب زیرزمینی رامی توان با استفاده از حالت جریان پایدار (STEADY STATE)  یاحالت انتقالی تخمین زد.

 

فشار و شیب آن براساس شرایط  مرزی هیدرولیکی قابل تمرین توسط کاربر محاسبه می شود . تحلیل نفوذ آب را می توان با استفاده از تحلیل پایداری شیب یا یک ماژول مستقل قابل تعریف انجام داد .برای تحلیل انتقالی ،فاکتور ایمنی را می توان در هرگام زمانی محاسبه نمود .

 

تجزیه وتحلیل احتمالاتی :

 

 

 

درتجزیه و تحلیل احتمالاتی با SLIDE، شما ممکن است تقریبا برای هر پارامتر ورودی از توزیع آماری استفاده کنید. شامل مشخصات مداد، مشخصات  سیستم نگهداری، بادها و سطح آب زیرزمینی. پس از محاسبه شاخص شکست /قطعیت،ریسک شکست با یک طراحی برای شیب ایجادمی شود. تحلیل حساسیت به شما اجازه می دهد تا اثر متغیرها را روی فاکتور ایمنی و طراحی تخمین بزنید.

 

 

 

خلاصه ای از تحلیل پایداری با نرم افزار SLIDE

 

 

 

اسلاید یک برنامه تحلیل 2 بعدی برای پایداری شیب است که توسط شرکت ROCSCIENCE تولید شده وتوسعه داده شده است. اسلاید را می توان برای طراحی یا آنالیز شیب های طبیعی یا شیب های ساخته شده توسط انسان مانند خاکریزها، سدها ودیواره های نگهدارنده ونیلینک خاک انجام داد. همچنین از اسلاید می توان در دامپ های باطله شکل گرفته از صنعت معدن کاری نیز استفاده کرد. اسلایدهم توانایی تحلیل سطح شکست غیر دایره ای منفرد قابل تمرین وهم جستجو برای سطح شکست غیردایره ای کمینه را دارد.سطح های مرکب شامل اجزای غیردایره ای ودایره ای را نیز می توان مورد تحلیل قرار داد یعنی سطوحی که درآن ها هم شکست دایره ای وهم شکست غیردایره ای رخ می دهد نیز توسط این نرم افزار قابل تحلیل می باشند. اسلاید از رابط های گرافیکی ساده ای اشتفاده می کند و محدوده ی وسیعی از مدل سازی ها را شامل می شود . در محاسبه فاکتور ایمنی برای سطح شکست دایره ای و غیردایره ای در شیب ها،استفاده ازروش های آنالیز تعادل حدی از قبیل BISHOP ،GANBU، SPCNCER ،CROP ENGINEERS  1و2، LOWE-KQRAFIAFH و روش GLE بصورت وسیعی امکان پذیر است.

 

اسلاید همچنین از پیشرفت های زیادی بهره می برد که قابلیت کاربرد واستفاده از این نرم افزار را افزایش می دهد.

 

استفاده آسان ازمدل ساختاری و ابزار ویرایش در نرم افزار، ابزار مناسبی برای انجام و مطالعه پرامتریک  مسائل ژئوتکنیکی رابرای مهندسین فراهم می کند. گرافیکی بودن نرم افزار، ابزار قدرتمندی را برای مشاهده تحلیل نتایج مدل سازی در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

دراین نوشته قصد داریم فلسفه  نرم افزار و پیشرفت های انجام شده در نرم افزار و همچنین جعبه افزار مهندسی موجود درنرم افزار برای طراحان شیب را ت.ضیح دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1 - شمای کلی نرم افزار

 

طراحی و تحلیل شیب ها و تعهدات مربوط ب آن را نبایستی کم اهمیت جلوه داد. چندین گام برای حل این گونه مسائل نیاز است که نیاز به منابع و کارای مهم خواهد داشت. در نتیجه جعبه ابزاری که بتواند این عملیات را تحمیل کند برای مهندسین با ارزش خواهد بود.  این اهمیت و ارزش زمانی به وجود خواهد آمد که تمامی این ابزار در یک پکیج نرم افزاری گرد آمدی شده باشد و بصورت شهودی نشان دهد که طراحی در دنیای واقعی به چه صورتی انجام می گیرد.

 

برای توسعه یک برنامه برش با طراحی عملی، مشاوران ROCSCIENCE برای برطرف کردن کامل نیازها یشان از جدیدترین دانش ها و پیشرفت در حوزه تحلیل پایداری شیب و تکنولوژی کامپیوتر بهره می گیرند.

 

مهندسین شرکت متوجه شدند که ایجاد یک نرم افزار موثر و ابزار آن جهت طراحی برای کارها و اهداف ژئوتکنیکی قابل انجام است.

 

 

 

اسلاید توسعه داده شد تا به مهندسین فرصت تمرکز برروی موارد مهندسی را بدهد و برنامه ای خسته کننده و پیش پا افتاده را ترک کند

 

 

 

در محیط طراحی فراهم شده توسط نرم افزار اسلاید، مهندسین می توانند زمانی بیشتر رابرای مطالعه نتایج بدست آمده از ترکیب پارامترهای مختلف و یا ایجاد راه حل های تغییر دادی شده، صرف کنند.

 

اهداف و کارایی طراحی و تحلیل شیب

 

 

 

مهندسین تحلیل پایداری شیب را جهت دلایل مختلفی انجام می دهند. اهداف طراحی و تحلیل و شیب را براساس مراجع 1 و 2 وبراساس نظر متخصصان  می توان به صورت زیر نوشت:

 

-ارزیابی پایداری شیب تحت شرایط خاص

 

-ارزیابی شکست های ممکن در شیب

 

-تخمین اثر تغییرات اعمالی روی یک شیب

 

-مقایسه اثر تغییرات اصلاحی یا پیشگیرانه

 

-تحلیل حساسیت برای ارزیابی تاثیر تغیر پارامترهای بحرانی از قبیل هندسه، مشخصات مواد و شرایط آب زیرزمینی روی طراحی و پایداری شیب

 

-تحلیل شکست های رخ داده، که این مورد به فهم مکانیزم شکست کمک می کند و مشخصات مواد برجا را بدست می دهد.

 

-طراحی اندازه گیری های اصلاحی یا پیشگیرانه برای شیب

 

-بررسی اثرات مربوط به باد گذاری های خاص مانند لزله ها روی شیب ها و خاکریزها.

 

 

 

ازآنجا که هدف از مدل سازی در مهندسی ژئوتکنیکی درک و توضیح جایگزین ها به جای ایجاد پیش بینی های مطلق است، لذا یک برنامه طراحی عملی شیب بایستی دارای ویژگی سرعت محاسباتی، سهولت و ایجاد سریع مدل باشد. چنین محصولی به مهندسین امکان انجام تحلیل حساسیت (که یک رویگرد پیش بینی کننده در مدل سازی ژئوتکنیکی است ) و در آن پاسخ مدل به تغییرات درپارامترها و فرضیات مورد مطالعه قرار می گیرد، را می دهد.

 

در شکل گیری نرم افزارslide، توسعه دهندگان آن مطمئن هستند که متدولوژی و فلسفه پشت نرم افزار مدل سازی ژئوتکنیکی خوبی را به همراه خواهد داشت. مدل سازی ژئوتکنیکی موجود در نرم افزار راغب کننده برای رویکردهای محتاطانه است که درآن مهندسین با سناریوهای گسترده ای مواجه می شدند که مفاهیم تازه و دانش های جدید را در اختیار آن ها خواهد گذاشت. چنین مدل سازی با این طبیعت به مدل سازان هشدار می دهد که مواردی از قبیل پدیده ها، شرایط یا پیامد ها که از قبیل در نظر گرفته نشده اند را لحاظ کنند. همچنین این می تواند مهندسین را کمک کند تا محیط هایی که به داده های میدانی و اطلاعات بیشتری نیاز دارند را شناسایی کنند.

 

 

 

ویژگی های مدل سازی در اسلاید

 

 

 

پایداری یک شیب تحت تاثیر پارامترهایی ازقبیل شرایط زمین شناسی (خاک ولایه های سنگ، ناپیوستگی ها شرایط آب زیرزمینی و...)، مشخصات مواد و هندسه است. بصورت یک قاعده اکثر این پارامترها را نمی توان با قطعیت  بالا تعریف کرد. این عدم قطعیت ها به این معنی است که مهندسین بایستی سناریوهای ممکن مختلف را تحلیل کنند تا از رفتار غیرقابل انتظار و غیرعادی جلوگیری کنند.

 

برای اسلاید جهت تبدیل شدن به یک برنامه مفید برای طراحی عملی، ضروریت که نرم افزاری باشد که محدوده وسیعی ارزش های تحلیل و مدل های مقاومت را دربرگیرد و دارای ابزاری جهت ایجاد نمودن سریع مدل وسهولت و سرعت در مدل سازی و ورود پارامترهای ورودی مدل باشد.

 

 

 

در این بخش قصد داریم روش های مختلف تحلیل را توضیح دهیم، مدل های مقاومت برشی و بعضی از ابزار اصلی موجود در نرم افزار را نیز شرح خواهیم داد.

 

 

 

روش های تحلیل

 

 

 

نرم افزار اسلاید دارای کارایی وسیعی است و روش های تعادل حدی را شامل می شود و از آن ما در مدل سازی استفاده می کند. روش های که در نرم افزار موجود است عبارتند از:

 

-ORDINARY

 

-BISHOP

 

-GANBU

 

-GANBU اصلاح شده

 

-SPENCER

 

-LOWE – KARAFIATH

 

-(GLE) GENERA LIZED LIMIT EQOILIBRIUM

 

 

 

 

 

شکل 2 - پنجره مربوط به انتخاب روش تعادل حدی در نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3 - شیب آب زیزرمینی و اینتر فیس مربوط به آن در نرم افزار

 

 

 

یک نکته درمورد استفاده از روش های مختلف تحلیل

 

 

 

از آنجا که فرمولاسیون پایداری شیب در تعادل حدی یک مسئله تخمین آماری است (چراکه تعداد معادلات کمتراز تعداد مجهولات است )، همه روش ها براساس فرضیات ساده است.

 

 

 

این فرضیات کارایی روش های مختلف را محدود می کند، برای استفاده بهتر از زمان خودتان و توانایی های نرم افزار اسلاید، برای مهندسین مهم است که از تغییرات مقاومت ها و محدودیت های ذاتی در فرمولاسیون های پایداری شیب های مختلف آگاهی داشته باشند.

 

 

 

در این بخش استفاده از روش های مختلف تحلیل پایداری شیب در نرم افزار اسلاید که تحقیقات و مطالعات پیشین بدست آمده است را خواهیم گفت.

 

 

 

روش های تعادل حدی موجود در نرم افزار اسلاید را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود

 

 

 

-روش هایی که معادلات حدی نیرو را در نظر می گیرند.

 

-روش هایی که معادلات حدی گشتاور را در نظر می گیرند.

 

-روش هایی که معادلات حدی گشتاور را در نظر می گیرند.

 

 

 

 

 

جدول زیر این سه گروه و روش هایی که دراین گروه ها قرار می گیرند رانشان می دهند.

 

 

 

 

 

جدول 1 - روش های تعادل حدی پایداری شیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش انتخاب شده برای یک مسئله شیب بخصوص بایستی برای شرایط شیب مورد نظر مناسب باشد.

 

 

 

جدول 2 خلاصه ای از شرایطی است که تحت آن روش مناسب را برای طراحی شیب در نرم افزار اسلاید می توان یافت. این جدول با استفاده از مراجع 3و4 بدست آمده است.

 

 

 

کاربردها و محدودیت ها

شکل سطح لغزش

روش تحلیل

-دقت بسیار کمی برای تحلیل تنش موثر برای شیب های صاف همراه با فشارآب بالادارد.

- برای تحلیلی که درآن =0 کاملا دقیق است.

- برای محاسبه و تحلیل تنش کلی درسطوح شکست دایره ای کاملا دقیق است.

- روش فاقد مسائل پایداری عددی است.

فقط برای سطح شکست دایره ای

( یا همان قاشقی  )

ORDINARY

( روش عادی )

- به جز زمانی که ناپایداری های عددی بالا باشد، برای تمامی شرایط نتایج دقیقی دارد (به خصوص نتایج مشابه به روشهایی می دهدکه از تمامی معادلات تعادل استفاده می کنند )

 

فقط برای سطوح شکست دایره ای

BISHOP SIMPLI FIED

روش بیشاب ساده

- روش تحت شرایط خاصی از نظر عددی ناپایدار است.

- اگربرای یک شیب دایره ای خاص ضریب اطمینان بدست آمده از روش کمتر از ضریب اطمینان بدست آمده از روش عادی    (ORDINARY) باشدمی توان نتیجه گرفت که روش BISHOP درمدل سازی دچارمشکل شده است.

 

 

- مقدارضریب اطمینان بدست آمده تحت تاثیرفرضیاتی که برای نیروهای جانبی درنظرگرفته شده.

- ممکن است دچارناپایداری عددی شود.

- برای شیب هایی که خاک چسبنده قراردارند زمانی که نیروهای جانبی بصورت نامناسب انتخاب شده باشد، این روش ممکن است مقدارضریب اطمینان راکمترنشان دهدکه درحدود یک سوم  مقدارواقعی آن است.

برای هرشکلی ازسطح شکست

روش تعادل نیرو

LOWE AND KARAFIATH CROPS OF ENGINEERS

1&2

GANBU ساده

GANBU تصحیح شده

- تقریبا می توان گفت که در اثرمسائل عملی جواب دقیقی دارد.

- برای هرشرایطی دقیق است مگرزمانی که ناپایداری عددی رخ دهد.

-نتایج یکسان می دهد، درمسائلی که باموادغیرهموژن مواجه باشیم ممکن است جواب های متفاوت بدهد.

هرشکلی ازسطح لغزش

روش های تعادل نیرو وگشتاور

-MORGENSTERN AND PRCE

 

-SPENCER

 

 

 

جدول 2 - روش های طراحی، شرایطی که در آن بیشترین کارایی را دارند و محدودیت هر یک از این روش ها

 

 

 

 

 

محل سطح شکست دایره ای

 

 

 

یکی از مهمترین واقعیت ها در تحلیل پایداری شیب، پیدا کردن سطح لغزش است که دارای کمترین ضریب اطمینان است. توسعه دهندگان نرم افزار اسلاید، ازتکنیک های جستجوی به اثبات رسیده برای یافتن محل سطوح شکست دایره ای و هم غیر دایره ای درنرم افزار استفاده کرده اند. آنها به مهندسین کمک می کنند تا با اطمینان بتوانند سطوح بحرانی را تخمین بزنند.

 

 

 

این تکتنیک ها درنرم افزار اسلاید بصورت زیراست

 

 

 

- جستجوی شبکه سطح قاشقی (دایره ای )

 

- سطح دایره ای منفرد تعریف شده با استفاده ازمرکز و شعاع و یا سه نقطه از سطح لغزش

 

- روش جستجوی شیب (به کاربراجازه می دهد تا اجزای شیب را با استفاده ازآن تعریف کند که سطح لغزش دایره ای از آن عبورمی کند ).

 

- جستجو با تصحیح خودکار (یک روش تعاملی برای تعیین محل دایره شیب کمینه است که از نتایج  تکرار قبلی یا همان گام محاسباتی قبلی برای محدودکردن ناحیه جستجو در گام بعدی استفاده می کند).

 

- جستجوی بلوک غیردایره ای که از تولید سطح تصادفی استفاده می کند.

 

- مسیر جستجوی غیر دایره ای که از ایجاد سطح تصادفی استفاده می کند.

 

 

 

 

 

شکل 4 - تکنیک جستجوی بلوک دایره ای

 

 

 

شکل 5 - تکنیک جستجوی شبکه سطح دایره ای

 

 

 

 

 

 

 

مدل های مقاومتی

 

 

 

مقاومتی برشی مواد مربوط به شیب که اثر مهمی روی پایداری دارد وبرای تمامی روش های تعادل محدود به آن نیاز دارند.

 

مدل های مقاومتی زیردرنرم افزاراسلاید یافت می شوند

 

 

 

- موهرکلمب ( ( MOHR – COULOMB

 

- هوک – برون (HOCK – BROWN)

 

- هوک وبرونتعمیم یافته (GENERALIZCD HOCK - BROWN)

 

- مقاومت آنیزوتروپیک (ANISOTROPIC STRERGTH)

 

- تابع تنش نرمال غیرخطی (NON – LINEAR SHCAR – NORMAL FUNCTION )

 

- غیر زهکشی شده (UNDRAINED  Ø = 0 )

 

- مقاومت صفر (ZERO STRENGTH)

 

- مقاومت غیرمحدود (INFINITE STRENYTH)

 

- نسبت تنش قائم (VERTICAL STRESS RATIO)

 

- بارتون – بندیذ (BARTON - BANDIS)

 

- منحنی توان (POWER CURVE)

 

- هایپوربولیک (HYPERBOLIC)

 

دراکثر مسائل عملی شیب، بزرگترین عدم قطعیت ها با استفاده از ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی قابل حل هستند. درنتیجه مهندسین گاهی مجبورهستند اثر مدل های مقاومتی مختلف فرض شده رادر نظر بگیرند و اثر پارامترهای آن را روی پایداری شیب تحلیل کنند.

 

برای تسهیل کردن این فرآیند درنرم افزاراسلاید، تلاش های مهمی برای فراهم کردن ابزاری جهت ورود ساده وسریع پارامترهای مقاومتی درنرم افزار، صورت گرفته است. این هدف با استفاده از پنجره های گرافیکی سازماندهی شده درنرم افزار محقق شده است.

 

 

 

ابزارایجاد مدل درنرم افزاراسلاید

 

 

 

واحد ایجاد کننده مدل درنرم افزار اسلاید (MODELLCR) تحت توسعه های مختلف قرارگرفته است تا امکان ایجاد و ویرایش ساده تر مدل ها را در نرم افزار فراهم کند.

 

برخلاف سایراکثر برنامه های پایداری شیب، نرم افزار اسلاید با محدودیت های جدی برای نوع هندسه ای که قرار است در اسلاید مدل شود، ندارد و همچنین در مورد شیوه ای که قرار است به وسیله آن مرزهای مدل تعریف گردد.

 

نرم افزاراسلاید واقعا توانایی مدل کردن شیب های پیچیده با هندسه و مرزهای مختلف را دارد.

 

این عمومیت و انعطاف پذیری به واسطه استفاده از تکنولوژی سلول خاک بدست آمده است و به نرم افزار اسلاید این امکان را می دهد تا برای محدوده وسیعی از وضعیت های هندسی شیب قابل استفاده باشد.

 

تکنولوژی سلول خاک یک تنظیم و توسعه است که دربرنامه المان محدود بسیار موفق بوده است.

 

هندسه مدل بااستفاده ازCAD که بر پایه تکنولوژی داده گرافیکی است وارد نرم افزار می شود.

 

چنین روشی امکان ساخت و ویرایش تعاملی مدل را فراهم می کند.

 

درنرم افزاراسلاید همچنین امکان وارد کردن هندسه مدل با استفاده ازفایل DXF اتوکد نیزوجود دارد. ابزار اضافی موجود در نرم افزارکه امکان ایجاد مدل های ظریف را فراهم کند وجود دارد.

 

نرم افزاراسلاید توانایی مدل کردن همزمان چندین ماده را دارد همچنین امکان مدل کردن ترک های کششی نیز درآن وجود دارد.

 

امکان فراخوانی فایل ها از سایر برنامه های تحلیل پایداری شیب مانند ALOPLW و XSTABL به داخل نرم افزار اسلاید وجود دارد.    

 

 


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش اسلاید , آموزش Slide , دانلود و آموزش نرم افزار Slide , crack for Slide , Slide , Slide , برنامه مهندسي معدن , دانلود Slide , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Slide , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Slide , دانلود کرک Slide , راهنماي کار با نرم افزار Slide , Slide , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی , خصوصیات ژئومکانیکی , ژئومتری منطقه ناپایدار , میزان آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 33140
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1397 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه