<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاهش ارتعاشات ناشی از شمع کوبی های جدید بر شمع های موجود با استفاده از حائل های موج ژئوفوم

خلاصه
استفاده از روش شمع كوبي برای اجرای پي های عمیق )شمع ها( نسبت به روش های دیگر بسیار متداول تر است. فرآیند كوبش شمع باعث ایجادارتعاشاتي در زمین مي گردد كه مي تواند باعث ایجاد خسارت در سازه های مجاور گردد. یکي از راهکار های مناسب برای كاهش ارتعاشاتاستفاده از حائل های موج در برابر انتشار امواج حاصل شده از شمع كوبي مي باشد. در این تحقیق با استفاده از حفر حائل موج پرشده با ژئوفوم بهارائه راهکارهای موثرجهت كاهش ارتعاشات ناشي از شمع كوبي بر روی سازه های اطراف پرداخته شده است .نتایج نشان مي دهد كه با افزایشكاهش مي یابد.همچنین با افزایش فاصله بین دو حائل میزان حداكثر سرعت ذرات خاک )PPV( طول حائل موج میزان پیک سرعت ذرات خاکافزایش یافته در نتیجه میزان ارتعاشات ناشي از شمع كوبي بیشتر مي شود.

کلمات کلیدی:

شمع کوبی . ارتعاشات زمین . حائل موج . حداکثر سرعت ذره .  FLACسه بعدی 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع کوبی , ارتعاشات زمین , حائل موج , حداکثر سرعت ذره , FLACسه بعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 6
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بهسازی خاک به کمک خرده لاستیک با ابعاد مختلف بر رفتار برشی مخلوط

خلاصه
بهسازی خاک شامل تکنیکها و روشهای گوناگون در تغییر خصوصیات خاک بوده كه در نهایت به افزایش مقاومت و تأمین رفتار خاصي ازخاک منجر ميشود. تولید روزافزون لاستیکهای فرسوده با طول عمر بالا و عدم ارائهی یک راه حل اصولي و صحیح برای دفن، بازیافت و یااستفادهی بهینه، یکي از مسائل و مشکلات به وجود آمده در سالهای اخیر ميباشد. خصوصیات مکانیکي )مقاومت كششي بالا، وزن مخصوصپایین(، دوام، عدم پوسیدگي و قیمت ناچیز لاستیکهای فرسوده، كاربرد آنها را در سازههای خاكي نظیر شیبها، دیوار حائل، بستر راهها و پيهاو غیره برای بهبود پارامترهای رفتاری خاک مطرح ميسازد. خاکهای دانهای مخلوط با خردههای لاستیک به دلیل خاصیت تراكمپذیری كنترلشده و همچنین وزن سبک آنها، بهطور گستردهای در صنعت مهندسي عمران و سازههای ژئوتکنیکي به كار گرفته شدهاند. در این مقاله به بررسيتأثیر استفاده از خرده لاستیک با ابعاد متفاوت بر روی خصوصیات مکانیکي مخلوط خاک پرداخته شده است. بدین منظور، قطعات خرده لاستیکبا ضخامت ثابت و چهار سطح مقطع مختلف و به میزان 15 % وزني به مخلوط خاک )ماسه و رس( اضافه شدند. نمونههای ساخته شده تحت آزمایش100 و 150 كیلوپاسکال( انتخاب شده و بر روی تمام نمونهها ، برش مستقیم بزرگمقیاس قرار گرفتند. برای این منظور مقادیر مختلف سربار ) 50و زاویهی )C( اعمال گردید. با افزایش كرنش تا مقدار گسیختگي، نمونهها برش خورده و پارامترهای مقاومت برشي مخلوط كه چسبندگيميباشند، تعیین شدند. با افزایش ابعاد خرده لاستیکها، مساحت سطح جانبي آنها افزایش پیدا ميكند. این امر به )Φ( اصطکاک داخلي خاکافزایش فصل مشترک و سطح تماس میان خرده لاستیکها با ذرات خاک منجر شده و در نتیجه به بهبود میزان چسبندگي و زاویهی اصطکاک200 ، میزان چسبندگي و mm داخلي مخلوط كمک ميكند. نتایج آزمایشها نشان ميدهند كه با افزایش سطح مقطع خرده لاستیکها / 18 و 7 / زاویهی اصطکاک داخلي مخلوط خاک، به ترتیب از 25 تا 22%افزایش ميیابند.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . تثبیتکننده . ابعاد خرده لاستیک . رفتار برشی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , تثبیتکننده , ابعاد خرده لاستیک , رفتار برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پارمترهای دینامیکی ماسه فیروزکوه با استفاده از نتایج آزمایش ستون تشدید

خلاصه
مدول برشي حداكثر و نسبت میرایي خاک یکي از مهمترین پارامترها برای انجام طراحي لرزهای سازهها ميباشد. در این پژوهش با استفاده ازدستگاه ستون تشدید بخش مهندسي ژئوتکنیک و زیرساخت مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مدول برشي و نسبت میرایي نمونهی خاکماسه فیروزكوه در كرنشهای كوچک ) 01 / 0 - 0001 / 0 درصد( اندازهگیری شده است. ماسه فیروزكوه كه به عنوان نمونه مرجع در پروژههایتحقیقاتي محسوب ميشود، ماسه سیلیکاتي است كه به صورت مصنوعي تولید ميشود. آزمایشهای انجام شده تحت شرایط تحکیم همسان( 1=3σ/1σ (  و برای تنشهای تجکیمي ۳00 ، 500 و 700 كیلوپاسکال در حالت خشک انجام شده است. آمادهسازی نمونه به صورت ریزشخشک بوده و در تراكم نسبي 57 % انجام شده است. نتایج حاصل از آزمایشها نشان ميدهد كه با افزایش مقدار كرنش برشي مدول برشي حداكثر كاهش و مقدار نسبت میرایي افزایش ميیابد. همچنین با افزایش تنش تحکیمي مقدار مدول برشي افزایش و مقدار نسبت میرایي كاهش ميیابد.


کلمات کلیدی:

ماسه فیروزکوه . ستون تشدید . مدول برشی حداکثر . نسبت میرایی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه فیروزکوه , ستون تشدید , مدول برشی حداکثر , نسبت میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد مدل رفتاری کرنش سخت شوندگی نرم شوندگی در مدلسازی سدهای سنگریز و مقایسه آن با مدل موهرکولمب

خلاصه
مطالعه رفتار سدهای خاكي به جهت كنترل پایداری آنها از اهمیت به سزایي برخوردار است و برای رسیدن به نتایج دقیق و مطابق با واقعیت نیاز بهبر پایه زاویه اصطکاک و اتساع بسیج شده )SS( بکارگیری مدلهای رفتاری مناسب وجود دارد. مدل رفتاری كرنش سختشوندگي/نرمشوندگيتوانایي این را دارد كه بتواند رفتاریهای پیچیده را به خوبي مدل كند. در این مقاله در ابتدا با بهبود رابطه مربوط به زاویه اتساع بسیج شده، نتایجمدلسازی عددی آزمایشهای سهمحوری به تطابق حداكثری رسانده ميشود؛ سپس با استفاده از مدل رفتاری اصلاح شده، رفتار سد مسجد سلیمانشبیه سازی عددی گردیده است. برای بررسي دقت این مدل رفتاری، مصالح و بدنه سد با مدل الاستوپلاستیک موهركولمب نیز مدلسازی گردیدهاستفاده شده است كه علاوه FLAC 2D v. و نتایج این دو مدل با نتایج ابزاردقیق نصب شده در بدنه سد مقایسه شده است. در این پژوهش از نرمافزار 7را نیز دارا ميباشد. از این محیط برای اضافه كردن روابط با تغییرات )fish( بر قابلیت آنالیز همبسته امکان كدنویسي در محیط برنامه نویسي داخليمورد نظر در برنامه بهره گرفته شده است. نتایج نشان ميدهد مدل كرنش سختشوندگي/نرمشوندگي ارائه شده، نسبت به مدل الاستوپلاستیکموهركولمب از دقت بیشتری در مدلسازی خاکها و سنگریزها برخوردار است اما عوامل دیگری مانند بارشهای جوی نیز بر رفتار تغییرشکليسدهای سنگریز موثر بوده به طوری كه اگر تاثیرات رطوبت بر سنگریزها لحاظ نشود این مدلها توانایي كافي برای مدلسازی سدهای سنگریز را دارا نميباشند.


کلمات کلیدی:

سدهای سنگریز . مدل رفتاری . تحلیل عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریز , مدل رفتاری , تحلیل عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 4
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست فروریزشی پوسته سد مسجدسلیمان بر اثر بارش باران

خلاصه
سدهای سنگریزهای دارای رفتار پیچیدهای در بین انواع سدهای خاكي هستند و پیشبیني و پایش رفتار آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. سدمسجدسلیمان كه سدی با پوسته سنگریز است پیچیدگيهای رفتاری خاصي درهنگام ساخت و بعد از آن در طول دوران بهرهبرداری از خود نشانو به كارگیری مدل FLAC 2D داده است. در پژوهش حاضر در ابتدا آزمایشهای سه محوری انجام گرفته بر روی مصالح سد با استفاده از نرم افزارمدلسازی شده و بعد از حصول دقت مناسب در مدلسازی آنها، به شبیهسازی عددی بدنه سد مسجدسلیمان )SS( رفتاری سخت شوندگي/نرم شوندگيتوانسته است رفتار نمونههای سهمحوری را با دقت خوبي SS به صورت آنالیز همبسته هیدرومکانیکال پرداخته شده است. به رغم آنکه مدل رفتاریمدل كند اما در پوسته پاییندست سد بین نشست حاصل از نتایج ابزاردقیق و مدلسازی عددی اختلاف قابل توجهي وجود دارد. یکي از فاكتورهایحاكم بر رفتار سنگریزها نشست فروریزشي است كه به سبب تغییر درصد رطوبت در سنگریزها حادث ميشود. نتایج ابزاردقیق در پوسته پاییندستسد نشان ميدهد كه در زمستان ۱۹۹۹ در حین اجرای بدنه سد، بارشهای جوی نسبتا زیادی در منطقه سد مسجدسلیمان رخ داده است. از آنجا كهپوسته سد به صورت خشک كوبیده شده و از رطوبت كمي برای تراكم آن استفاده گردیده این بارشها باعث نشست فروریزشي در پوسته پاییندستاستفاده شده و نشست FLAC سد شده است. برای مدلسازی این پدیده از روش پیشنهادی مهین روستا و همکاران) ۲0۱5 ( و وارد كردن آن در نرمافزارفروریزشي سنگریز مدلسازی شده است. مقادیر نشست درون پوسته پاییندست سد كه از این روش عددی به دست آمده است با نتایج ابزاردقیقنزدیکي قابل قبولي را نشان ميدهد. در این مقاله اهمیت مدلسازی رفتار فرونشست سدهای سنگریز تحت تاثیر عوامل جوّی مورد بررسي قرار گرفتهو نشان داده شده كه شرایط آب و هوایي تاثیر قابل ملاحظهای بر رفتار تغییر شکلي سدهای سنگریز ميگذارد.


کلمات کلیدی:

سدهای سنگریز . نشست فروریزشی . مدلسازی عددی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریز , نشست فروریزشی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر اندازه دانه ها بر مدول برشی و نسبت میرایی مخلوط های دانه ای یکنواخت در کرنش های کوچک

خلاصه
مدول برشي و نسبت میرایي خاکها از جمله پارامترهایي هستند كه در تحلیلهای دینامیکي نقش مهمي در رفتار خاک دارند. این پارامترها تابعخصوصیات خاک از جمله دانهبندی، درصد اشباع، شکل و جنس ذرات، تخلخل )تراكم(، شاخص خمیری، ناهمساني ذاتي، ناهمساني القایي وتنش همه جانبه هستند. در این مقاله به بررسي تأثیر اندازه دانهها بر مدول برشي و نسبت میرایي در كرنشهای كوچک پرداخته ميشود. به منظورنرمالیزه كردن اثر باقي عوامل ذكر شده به ویژه اثر شکل ذرات بر پارامترهای دینامیکي، آزمایشها بر روی گویهای شیشهای انجام شده است. 6نمونه استوانهای در حالت خشک و با تراكم یکسان، از دانههای كروی هماندازه ساخته شده و در 4 سطح تنش همه جانبه مختلف مورد آزمایشقرار گرفتهاند. پارامترهای دینامیکي نمونهها به كمک دستگاه ستون تشدید تعیین شدهاند. نتایج آزمایشها نشان ميدهد كه در تنش همه جانبه وتراكم یکسان، افزایش اندازه دانهها، تأثیر قابل ملاحظهای بر مدول برشي بیشینه و مدول برشي بي بعد شده ندارد. همچنین در تنشهای همه جانبه كم، تأثیر افزایش قطر دانهها بیشتر بوده و این تاثیر با افزایش تنش همه جانبه كاهش ميیابد.


کلمات کلیدي:

مدول برشی . میرایی، کرنش هاي کوچک . اندازه دانه ها . دستگاه ستون تشدید

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی , میرایی، کرنش هاي کوچک , اندازه دانه ها , دستگاه ستون تشدید ,
:: بازدید از این مطلب : 14
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرورفت مصالح درشت دانه در بستر رسی نرم

خلاصه
بخش وسیعی از سواحل ایران بخصوص سواحل جنوبی کشور را رسوبات نرم تشکیل میدهد. این بسترهای نرم و لجنی معمولاً از مصالح ریزدانهرس و لای که دارای درصد رطوبت بالا )بیش از حد روانی( میباشند، تشکیل شده است. احداث موجشکنهای توده سنگی بر روی این بسترهاینرم مشکلات عدیدهای در حین اجرا مانند فرورفت سنگدانههای موجشکن در بستر دریا، به همراه داشته و در طول مدت بهره برداری نیز به لحاظنشستهای درازمدت و پایداری در برابر بارگذاریهای ویژه میتواند مساله ساز باشد. در این تحقیق، با استفاده از یک مدل فیزیکی بزرگ مقیاس،فرورفت مصالح درشت دانه در بستر رسی نرم آزمایش شده است. برای این منظور یک باکس آزمایش به ابعاد 80 سانتیمتر و ارتفاع یک متر مورداستفاده قرار گرفته و نصف آن با خاک رسی نرم پر شده است. سپس مصالح درشت دانه به روی خاک نرم تا پر شدن باکس ریخته شده و میزاننفوذ دانههای شنی در بستر در حین آزمایش و تا چند روز پس از آزمایش اندازهگیری شده است. در ادامه، با اعمال سربار به روی مصالح درشتدانه، میزان افزایش فرورفت و نشست در اثر سربار نیز اندازهگیری شده است. اثرجنس و مقاومت برشی لایه رسی، ابعاد مصالح سنگی و سربار برمیزان نفوذ مصالح درشتدانه بررسی شده است. نتایج آزمایش بخوبی افزایش میزان فرورفت با کاهش مقاومت لایه رسی و افزایش سربار را نشان میدهد. نتایج آزمایش بیانگر آنست که بیش از نصف مقدار فرورفت در حین اجرا اتفاق میافتد.


کلمات کلیدی:

فرورفت . مصالح سنگی . بستر لجنی . مدل فیزیکی . سربار 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرورفت , مصالح سنگی , بستر لجنی , مدل فیزیکی , سربار ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی بافت نمونه رسی در رفتار خزشی مخلوط ماسه بنتونیت غیراشباع

خلاصه
جهت جلوگیری از نفوذ شیرابهی زبالههای شهری به درون لایههای خاک و ممانعت از آلوده شدن آبهای زیرزمیني، از مخلوط ماسه-بنتونیتمتراكم به عنوان لایه آببند خاكچال پسماند جامد شهری استفاده ميشود. خاک مهندسي مذكور دارای خصوصیاتي همچون نفوذپذیری كم وتورم بالا ميباشد. مخلوط ماسه-بنتونیت با تغییرات رطوبت دچار افزایش و یا كاهش حجم شده و ميتواند به سازههایي كه بر روی این نوع خاکقرار گرفتهاند آسیب برساند. در این راستا تغییر ساختار اولیه خاک ميتواند رفتار هیدرومکانیکي خاک را دچار تغییر نموده و لذا بایستي تأثیراتاحتمالي آن مورد بررسي كامل قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از دستگاه ادئومتر اسموتیک، رفتار خزشي نمونههای تهیه شده ازمخلوط ماسه-بنتونیت )ماسه ریزدانه دشت فسا و بنتونیت تجاری دشت شیراز( تحت مکشهای كنترل شده مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس با بدست آوردن پارامتر خزش خاک مورد مطالعه، تأثیر تغییرات ساختار اولیه خاک بر پارامتر مذكور بررسي شد.


کلمات کلیدی:

خزش . ادئومتر اسموتیک . مخلوط ماسه بنتونیت . بافت خاک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خزش , ادئومتر اسموتیک , مخلوط ماسه بنتونیت , بافت خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر غلظت نمک های موجود در آب حفره ای بر فرایند تثبیت خاک رسی کائولینیت با آهک

چکیده
تغییر در كیفیت شیمیایي آب حفرهای، یا بهعبارت دیگر، تغییر در میزان و نوع نمکهای موجود در خاک )كاهش یا افزایش(، پدیدهای استكه وقوع آن، در اثر فعالیتهای مختلف انسان یا بهطور طبیعي، اجتنابناپذیر است و همچنین بهعلت گستردگي آبهای شور در سطح زمین،همواره این احتمال وجود دارد كه خاکهاتحت تأثیر آبهای شور قرارگرفته و كیفیت آنها تغییر یابد. رفتار ژئوتکنیکي خاکهای رسي تاحدودی به ویژگيهای شیمیایي آب حفرهای بستگي دارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسي تاثیر غلظت نمکهای موجود در آب حفرهای برفرایند تثبیت خاک رسي كائولینیت با آهک است. در این مطالعه برای تثبیت خاک رس كائولینیت از مقادیر مختلف آهک، آب مقطر و آب10 درصد آهک اصلاح و عملآوری شده است و تغییرات ،8 ،6 ،4 ،2 ، دریای خلیجفارس استفاده شده است. نمونه رسي كائولینیت با مقادیر 0نمونهها در طي زمان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده مقاومت تکمحوری نمونههای فاقد pH مقاومت فشاری و تغییراتمواد افزودني كه با آب دریا ساخته شدهاند نسبت به نمونههای حاوی آب مقطر بهبود یافته است. همچنین در حالتي كه نمونهها توسط 6% آهک اصلاح شدهاند، مقاومت نمونههای حاوی آب دریا نسبت به نمونههای آب مقطر در دوره عملآوری 28 روزه 4 درصد افزایش یافته است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . آب حفره ای . مقاومت فشاری . کائولینیت

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آب حفره ای , مقاومت فشاری , کائولینیت ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاک های رسی با کاربرد مصالح افزودنی

خلاصه
فرسایش خاک و روشهای مقابله با آن از منظرهای مختلف مهندسي حایز اهمیت است. فرسایش خاک و در نهایت رگاب یکي از اصليتریندلائل خرابي و مشکلات در سازههای هیدروژئوتکنیکي، نظیر سدها، بندها و خاكریزها ميباشند. بعلاوه در مواجهه با مسایلي نظیر پایداری شیبها،خاكچالهای مهندسي و ... فرسایش خاک اهمیت زیادی دارد. به دلیل تأثیر و اندركنش عوامل مختلف در سازوكار پیچیده فرسایش، روشهایآزمایشگاهي كارآمدترین رویکرد برای بررسي فرسایش هستند. یکي از روشهای مطالعه كمي فرسایشپذیری خاکها استفاده از آزمایشميباشد. در این آزمایش فرسایشپذیری خاکهای چسبنده رسي سنجیده شده و نشانگرهایي نظیر تنش )Hole Erosion Test( فرسایش سوراخبرشي آستانه فرسایش، ضریب فرسایشپذیری و همچنین شاخص فرسایشپذیری خاک اندازهگیری ميگردند. در این پژوهش آزمایشگاهيفرسایشپذیری چهار نمونه خاک ریزدانه رسي با استفاده از دستگاه آزمایش فرسایش سوراخ مورد بررسي قرار گرفته و نشانگرهای فرسایشپذیریبرای خاکها حاصل شدهاست. سپس بهسازی خاکهای مورد مطالعه از منظر كاهش فرسایشپذیری به روش افزودن موادی نظیر بنتونیتكلسیمي، بنتونیت سدیمي، آهک و دوده سیلیس مطالعه شدهاست. نتایج حاصل نشان ميدهد كه افزودن بنتونیت سدیمي موجب افزایش فرسایش- پذیری ميشود، در حالیکه افزودن بنتونیت كلسیمي و مخلوط آهک-دوده سیلیس موجب كاهش فرسایشپذیری ميشود. نتایج حاصل از این پژوهش ميتواند برای بهسازی خاكهای رسي در كاربردهای مختلف مهندسي ژئوتکنیک استفاده شود .

کلمات کلیدي:

فرسایش خاک . آزمایش فرسایش سوراخ . شاخص فرسایش پذیري . بنتونیت . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرسایش خاک , آزمایش فرسایش سوراخ , شاخص فرسایش پذیري , بنتونیت , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5436 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5436 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه