<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر بارندگی بر پایداری لغزش افسر آباد با استفاده از روش اجزای محدود

خلاصه
بارندگی به دلیل کاهش پارامترهای مقاومتی توده خاک و افزایش وزن آن، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ناپایداری دامنهها میباشد. در اینمطالعه روش اجزای محدود برای تحلیل پایداری شیب دامنه افسرآباد استفاده شده است. برای این منظور لغزش افسرآباد با توجه به پارامترهایبهدست آمده از آزمایشهای برجا و آزمونهای آزمایشگاهی در نرم افزار plaxis مدل شده است. جهت تعیین اثر یارندگی بر پایداری دامنه، با2 متر برای فصل بارندگی و 5 متر برای فصل خشک( انجام شده است و / توجه به گمانههای حفر شده، تحلیل پایداری در دو سطح مختلف آب ) 50( محاسبه گردیده است. توده لغزشی در / 0( و در فصل تر) 6 / نتایج آن مقایسه گردید. ضرایب اطمینان برای پایداری دامنه در فصل خشک) 77رسوبات عهد حاضر در هنگام بارندگی به دلیل اشباع شدن، افزایش فشار آب منفذی و کاهش پارامترهای مقاومتی مواد، رخ داده است. همچنین سطح لغزش بحرانی بین لایه MH-ML و سنگ بستر مارنی واقع شده است. شواهد زمینی موجود مؤید نتایج تحلیل با این روش بوده است.


کلمات کلیدی:

پایداری لغزش . افسرآباد . روش اجزای محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری لغزش , افسرآباد , روش اجزای محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاسخ لرزه ای سد های خاکی با در نظر گرفتن اثر خصوصیات دینامیکی نواحی غیر اشباع

خلاصه
رسیدن به فنآوری بالای ساخت سد های خاکی نیازمند شناخت بیشتر رفتار قسمت های مختلف آن و توانایی تحلیل آن ها در شرایط مختلف میباشد. از طرفی منطقه غیراشباع در سدهای خاکی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی پاسخ لرزه ای سد های خاکیبا در نظر گرفتن خصوصیات دینامیکی نواحی غیراشباع پرداخته شده است. خصوصیات نواحی غیر اشباع به صورت تابعی از منحنی نگهداشتآب خاک در مدلسازی در نظر گرفته شده و به برنامه اضافه گردیده است، مدول برشی خاک و ضریب میرایی تابعی از تنش موثر و کرنش برشی -در نظر گرفته شده است. بعد از انجام تحلیل در نرم افزار، به مقایسه نتایج بدست آمده، در حالت تحلیل های معمول و غیر اشباع برای سد خاکیهمگن پرداخته و تاثیر نواحی غیر اشباع در پاسخ دینامیکی این سد ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که در بالای سطح آزاد آب در حالت غیراشباع افزایش مدول برشی بر رفتار خاک اثرگذار است.


کلمات کلیدی:

سد خاکی . تحلیل دینامیکی . خاک غیراشباع . منحنی نگهداست آب خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , تحلیل دینامیکی , خاک غیراشباع , منحنی نگهداست آب خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییرات درجه اشباع خاک بر رفتار لرزه ای دیوارهای حائل

خلاصه
در این مقاله به منظور بررسی و ارزیابی رفتار لرزه ای خاک های غیر اشباع پشت دیوارهای حائل، یک سری آنالیزهای خطی معادل توسط برنامهکامپیوتری تفاضل محدود FLAC انجام شده است. هدف، بررسی اثر تغییرات درجه اشباع خاک بر رفتار لرزه ای دیوارهای حائل می باشد. همچنیناثر تغییر درجه اشباع بر نیروها و تنش های وارده بر دیوار حائل مورد بررسی قرار گرفته است. خصوصیات نواحی غیر اشباع به صورت تابعی از منحنینگهداشت آب-خاک در مدلسازی در نظر گرفته شده و به برنامه اضافه گردیده است. مدول برشی خاک به صورت تابعی از تنش موثر میانگین درنواحی اشباع و غیراشباع در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحلیل ها نشان می دهد که افزایش تنش موثر و در نتیجه افزایش مدول برشی، بر نیروهای لرزه ای وارد شده بر دیوار حائل تاثیرگذار است.


کلمات کلیدی:

دیوار حائل . تحلیل دینامیکی . خاک غیراشباع . منحنی نگهداشت آب خاک . پاسخ لرزه ای

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل , تحلیل دینامیکی , خاک غیراشباع , منحنی نگهداشت آب خاک , پاسخ لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر آهک زنده بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه

خلاصه
در پي تحقیقات انجام گرفته براي يافتن روش اقتصادي و سريع در ساخت و اجراي سازههاي حجیم، بتن غلتكي بهعنوان نقطه عطفي بهمنظورساخت و اجراي سازههايي مانند سدها، شالودههاي بزرگ و رويههاي بتني شناخته شد. همانند بتنهاي معمولي، مصالح سیماني يكي از اجزاياصلي در ساخت بتن غلتكي ميباشد. با توجه به آلودگي ناشي از تولید سیمان و انتشار زياد گاز کربن دي اکسید، استفاده از افزودنيهاي مختلف،بهعنوان مصالح سیماني مكمل و جايگزين بخشي از سیمان مصرفي، اهمیت خاصي پیدا کرده و تعداد تحقیقات انجام شده در اين زمینه روز به روزدر حال افزايش ميباشد . در اين پژوهش تاثیر استفاده از آهک زنده، بهعنوان مصالح مكمل سیماني، بر خواص بتن غلتكي روسازي با هدف تقويت،5 ، خواص بتن غلتكي و کاهش هزينه ها، بررسي شده است. بدين منظور تعدادي نمونه استوانهاي با جايگزين کردن آهک با نسبتهاي وزني 00 و استفاده از روش چكش برقي مطابق با استاندارد / 05 و 00 درصد مواد سیماني، نسبت آب به سیمان معادل 55 ،00 ASTM C 1435 متراکم وساخته شد. بررسي نتايج مقاومت فشاري و مقاومت کششي دونیم شدگي نمونههاي آزمايشگاهي ساخته شده در زمانهاي عملآوري مختلف،حاکي از آن است که نمونههاي حاوي % 5 آهک داراي مقاومت فشاري وکششي بیشتري نسبت به نمونههاي کنترلي ميباشد. همچنین با افزايش مقدار آهک از 5 به 00 درصد، خواص مقاومتي نمونههاي بتن ساخته شده کاهش مييابد.


کلمات کلیدی:

بتن غلتکی روسازی راه . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . آهک زنده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی روسازی راه , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , آهک زنده ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پوزولان تفتان بر خصوصیات بتن غلتکی روسازی راه

خلاصه
در سالهای اخیر استفاده از بتن غلتکی روسازی راه با استقبال فراوانی همراه بوده است. این امر را میتوان بدلیل توجیهات فنی واقتصادی این روشنوین ساخت دانست. رویه بتن غلتکی در حقیقت بتن متراکم شدهای است که دارای خصوصیات بارزی چون دوام زیاد، هزینههای ساخت کم وتعمیر و نگهداری در سطوح کم میباشد. در این پژوهش تاثیر استفاده از پوزولان، بهعنوان مصالح مکمل سیمانی، بر خواص بتن غلتکی روسازی باهدف تقویت خواص بتن غلتکی و کاهش هزینه ها، بررسی شده است. بدین منظور تعدادی نمونه استوانهای با جایگزین کردن پوزولان تفتان با و استفاده از روش چکش برقی مطابق با استاندارد / 00 و 00 درصد مواد سیمانی، نسبت آب به سیمان معادل 55 ، نسبتهای وزنی 0 ASTM C 1435 متراکم و ساخته شد. بررسی نتایج مقاومتفشاری و مقاومت کششی دونیم شدگی نمونههای آزمایشگاهی ساخته شده در زمانهایعملآوری مختلف، تاکیدی بر عملکرد پوزولان تفتان در افزایش مقاومت از 02 روز به 00 روز میباشد. همچنین نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که با افزایش درصد پوزولان، میزان نفوذپذیری و جذب نمونههای بتن غلتکی ساخته شده کاهش مییابد.


کلمات کلیدی:

بتن غلتکی . مقاومت فشاری . مقاومت کششی . نفوذپذیری جذب

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی , مقاومت فشاری , مقاومت کششی , نفوذپذیری جذب ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 2 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدون شبکه ی المان طبیعی

خلاصه
در مدل سازی عددی مسائل مهندسی، به طور معمول روش های عددی مانند روش اجزاء محدود( FEM )، روش تفاضلات محدود ( FDM ) ووش حجم محدود ( FVM )مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال با توجه به محدودیت ها و نواقص این روش ها، استفاده از روش های بدونشبکه برای حل مسائل مهندسی رو به گسترش است. تفاوت عمده ی روش اجزاء محدود و روش های بدون شبکه در مرحله ی تولید شبکه )مش(است، که این باعث ایجاد توابع شکل متفاوتی در این دو روش می شود. در این مقاله، ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها با استفاده از روش بدونشبکه ی المان طبیعی ( NEM ) مورد ارزیابی قرار گرفته است، که این روش بر پایه ی مفاهیمی همچون دیاگرام ورونی و مثلث سازی دلانی استواراست. در روش المان طبیعی به صورت معمول از دورنیاب سیبسون استفاده می شود که خاصیت مهم و ویژگی اصلی این نوع درونیاب، تامینخاصیت دلتای کرونکر است. نتایج آنالیز ظرفیت بابری به دست آمده از روش بدون شبکه المان طبیعی با روش اجزاء محدود مورد مقایسه قرارگرفته است. با انجام این مقایسه می توان دریافت که NEM یک روش عددی قابل اعتماد و مناسب برای مطالعه ی ظرفیت باربری و رفتار پاسخ شمع ها است.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری شمع ها . روش های بدون شبکه . روش اجزاء محدود . NEM . تابع شکل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری شمع ها , روش های بدون شبکه , روش اجزاء محدود , NEM , تابع شکل ,
:: بازدید از این مطلب : 7
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز و مقایسه اقتصادی روش اجرای شمع و خرپا در گودبرداری ها

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقایسه اقتصادی . روش اجرای شمع . گودبرداری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقایسه اقتصادی , روش اجرای شمع , گودبرداری ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی رفتار لرزه ای شمع ها در خاک ماسه ای روانگرا

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . شمع منفرد . آنالیز المان محدود . بارزلزله

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع منفرد , آنالیز المان محدود , بارزلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار دینامیکی شمع منفرد در خاک های مستعد روانگرایی

 

 

 

کلمات کلیدی :

روانگرایی . شمع منفرد . تحلیل غیر خطی . بازلزله

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
یىي اظ ٟٔ تٓطی ػ ثطٚظ ذؿبضات ٚ ذطاثيٞب ثٝ ٞٙ بٍ ظ عِ ِٝ، ضٚا طٍ٘ایي ذبنٞبي بٔؾٝاي ؾؿت ٚ اقجبع ئثبقس. تب ثٝ حب ضٚٞبي رٔتفّ
آ ب٘ يِع ٚ عطاحي ثطاي اضظیبثي ضفتبض ق غٕٞب زض اثط ظ عِ ِٝ اضائٝ قسٜ اؾت ٚ زض ای ٛٔاضز تأثيط ضٚا طٍ٘ا قس ذبنٞبي ثب پتب ؿ٘ي ضٚا طٍ٘یي ي٘ع ثبیؿتي
زض آب٘ يِع ٛٔضز تٛخٝ لطاض يٌطز. ٞ چٕٙي ثب تٛخٝ ثٝ افعایف اؾتفبزٜ اظ پيٞبي ػ يٕك زض ؾٛاح بٔؾٝاي ٚ زض حٔ ضٚزذب ٝ٘ٞب ٚ ذغط ثطٚظ
ضٚا طٍ٘ایي زض اثط ظ عِ ِٝ زض ای حٔ ُٞب، زض ای مٔب ِٝ ثٝ ثطضؾي اثط ػٛا رٔتفّ ثط ضفتبض ق غٕ ٙٔفطز زض ذبن بٔؾٝاي ، ثب ٙٔظٛض وطز ضفتبض ذبن
زض ؼٔطض ضٚا طٍ٘ایي، پطزاذتٝ ئقٛز. زض ای پػٚٞف، تح يّ ػسزي ضفتبض ق غٕ تٛؾظ ط٘ اْفعاض ا بِٕ حٔسٚز OpenSeesPL 0.8.7 ٛٔضز
ثطضؾي لطاض ئ يٌطز. زض ای ضاؾتب ضفتبض طِظٜاي ق غٕ ٙٔفطز زض ذبن بٔؾٝاي تحت اثط ػٛا رٔتفّ بٔ ٙ٘س ضرب تٔ لایٝ ي ذبن، لغط ق غٕ ٚ
عٛ ق غٕ ثطضؾي ئقٛز. ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛز پتبؿ٘ي ضٚا طٍ٘ایي زض ذبنٞبي ؾٛاح ق بٕ يِ ٚ خٙٛثي ٚ ي٘ع زض ضؾٛثبت زاٝ٘اي غيط تٔطاو ضٚزذب ٝ٘ٞب زض ؾبیط م٘بط وكٛض، ٛٔضٛع ٛٔضز ثطضؾي زض ای مٔب ِٝ ئتٛا س٘ زض ػ ثطاي تح يّ ضفتبض ق غٕٞبي اخطا قسٜ زض چٙي حٔ ُٞبیي فٔيس
ثبقس. ت٘بیح ثسؾت آ سٜٔ ك٘ب ئزٞس وٝ ثب افعایف لغط ق غٕ ٚ عٛ ق غٕ، تغييط ىٔب خبج٘ي ق غٕ ٚ چطذف ق غٕ وبٞف ئیبثس ٚ يِ ضرب تٔ
ذبن ثب تٛخٝ ثٝ عٛ ق غٕ ت٘بیح رٔت فّي ئتٛا س٘ زاقتٝ ثبقس.
کلمبت کلیذی: رياوگزایی، شمع مىفزد، تحلیل غیزخطی، ثبر سلشل:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , شمع منفرد , تحلیل غیر خطی , بازلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 10
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک ناحیه های خرد شده در پروژه های تونلسازی مکانیزه با استفاده از روش ماتریس ریسک فازی (مطالعه موردی قطعه دوم تونل امامزاده هاشم(ع))

خلاصه
امروزه با توجه به نیاز کشور به مدیریت زمان اتمام پروژههای تونلسازی، روش حفاری مکانیزه مورد توجه عوامل اجرایی و طراحان قرار گرفتهاست. روش حفاری مکانیزه علاوه بر مزیتهای قابل توجه، معایبی همچون عدم انعطافپذیری دستگاه با شرایط پیچیده زمینشناسی، هزینهسرمایهگذاری بالا و ریسکهای فنی اقتصادی را شامل میشود. در این راستا ارزیابی ریسک مخاطرات پیشرو میتواند کمک بزرگی به کاهشهزینههای حفاری نماید. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با استفاده از روش ماتریس ریسک فازی، به عنوان یکی از روشهای معمول در ارزیابی -ریسک به ارزیابی ریسک نواحی خرد شده در قطعه دوم تونل امامزاده هاشم )ع( پرداخته شود. در طی انجام تحقیق، مقاطع مختلفی از مسیر بااستفاده از مدلسازی عددی و تحلیلهای آماری از نظر مساحت ناحیه ناپایدار مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. در ادامه با مطالعه وضعیتپروژههای مشابه، ریسک ناحیه خردشده برای قطعه دوم تونل امامزاده هاشم )ع( محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که در اکثر قطعات مورد مطالعه در مسیر تونل عدد ریسک بالا است که بایستی در زمان حفاری تمهیدات ویژهای برای مقابله با مخاطرات در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:

حفاری مکانیزه . نواحی خردشده . ماتریس ریسک . مدل آماری . FLAC2d .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری مکانیزه , نواحی خردشده , ماتریس ریسک , مدل آماری , FLAC2d , ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مهر 1399 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5278 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5278 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه