<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود پایان نامه+سمینار بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی سپری با تعادل فشار زمین (EPB) با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL  (نسخه WORD-قابل ویرایش)

ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺴﺖ و رﯾﺰﺷﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺮﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . بطور کلی به تونلزنی مکانیزه در زمین های نرم، تونلزنی سپری اطلاق می شود. در تونلسازی با استفاده از سپر سیستم سپر نقش نگهداری موقت و ایمن شدن شرایط حفاری را ایفا می کند. مقطع این سپرها دایره ای شکل می باشد. سپرها در خاک های ضعیف غیر چسبنده؛ خاک های رسی و خمیری و خاک های تحت فشار آب بکار می روند.

در تونل هاي مناطق شهري كه بيش تر در عمق كم و در بستر خاكي حفر مي شوند، فشار جبهه كار مي تواند يكي از عوامل پيشگيري كننده ي نشست سطح زمين باشد.  عوامل موثر در نشست سطح زمين در روش حفاري مكانيزه را مي توان عمدتا به سه دسته عوامل هندسي ، عوامل ژئومكانيكي و نيز پارامتر هاي كاري ماشين حفاري تقسيم بندي كرد. عوامل هندسي شامل عمق و قطر تونل مي باشند پارامتر هاي كاري ماشين شامل فشار وارد بر جبهه حفاري ، فشار تزريق در پشت سگمنت ها و نيز ميزان تغيير قطر (كاهش قطر دستگاه در طول) دستگاه مي باشد و پارامتر هاي ژئومكانيكي شامل مشخصات مكانيكي لايه هاي خاك مابين تونل تا سطح زمين مي باشد.

تقسیم بندی سپرها می تواند از منظر های مختلفی همچون تکنیک حفر روش نگهداری سینه کار طریقه جابجای مواد و نوع سیستم نگهداری به کار گرفته شده انجام می گیرد. اما امتیاز تونلسازی با سپر نسبت به سایر روش ها قابلیت این روش در زمین های سس ریزشی و جریانی است. بنابراین در این روش نگهداری سینه کار و دیوار های تونل اهمیت بیشتری نسبت به سایر جنبه های تونلزنی داشته است. یکی از موارد مهم در تونلسازی سپری اعمال فشار سینه کار  مناسب می باشد که در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد. ما در این مدلسازی حفاری تونل و ساخت لاینینگ آن را به همراه سایر جزئیات از قبیل فشار تزریق، فشار سینه کار، مخروطی بودن سپر حفاری، برهمکنش بین سپر و خاک هنگام حرکت سپر، فشار جک های پیشران سپر و خود سپر را مدل کردیم. برای اینکه اثر حفاری را بررسی کنیم 5 مرحله گام پیشروی کافی خواهد بود، لذا 5 فاز محاسباتی در نظر گرفته می شود که البته کلیت آنها با هم یکسان خواهد بود. خاک جلوی TBM حفاری شده، فشار روی سینه کار اعمال می شود، پلیت (Plate) مربوط به بدنه سپر فعال می شود، فشار تزریق در پشت لاینیگ اعمال می گردد و فشار جک های پیشران روی اخرین حلقه نصب شده لاینینگ اعمال می گردد.

 

 

فهرست مطالب پایان نامه

 

1-فصل اول : کلیات.. 7

1-1- مقدمه. 7

1-2- بیان مسئله. 7

1-3- اهداف و ضرورت تحقیق.. 8

1-4- روش تحقیق.. 9

1-5- ساختار پایان نامه. 9

2-فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 11

2-1- تونل سازی سپری (Shield tunnelling) 11

2-1-1- روش تونل سازی سپری (Shield tunnelling) 11

2-1-3-1-سپر متعادل کننده فشار زمین.. 13

2-2-روش های تعیین فشار سینه کار در سپر EPB. 26

2-2-1-مقدمه. 26

2-2-2- روش های تجربی.. 27

2-2-2- 1-روش ترزاقی.. 27

2-2-2-2- روش پیشنهادی انجمن زیرزمینی هلند. 29

2-2- 3-روش های تحلیلی.. 30

2-2-3-1- روش های تعادل حدی کلی.. 30

2-2-3-2- روش برانز و بنمارک (1967) 31

2-2-3-3- روش کراس... 31

2-2-3-4- روش جانکسز و استینر. 32

2-2-3-5- روش آنگنستو و کواری.. 35

2-2-3-6- روش گوه چند لایه ای بروئر (1996) 36

2-2-4- روش های تحلیل حدی تنش... 39

2-2-4-1- روش اتکینسون و پوتس (1977) 39

2-2-4-2-روش لکا و دورمیکس(1990) 40

2-2- 5-روش های عددی.. 42

2-2-6-تعیین فشار سینه کار با استفاده از ابزاربندی.. 45

3-معرفی پروژه . 46

3-1- مقدمه. 46

3- 2- شرح پروژه. 46

3-3- زمینشناسی عمومی گستره طرح. 47

3-4- حفاریهای اکتشافی.. 48

3-5- آزمایشهای بر جا (صحرایی) 49

3-5-1- آزمون نفوذ استاندارد یا SPT. 50

3-5-2-آزمون دانسیته در محل.. 52

3-5-3-آزمون برش برجا 55

3-5-4-آزمون بارگذاری صفحهای.. 59

3-5-5-آزمایش پرسیومتری (Pressuremeter). 63

3-5-6-آزمون لوفران. 69

3-6- آزمونهای آزمایشگاهی.. 71

3-6-1 آزمونهاي شناسايي، تفكيك و رده‌بندي خاك.. 71

3-6-2- آزمونهاي مقاومتي خاك.. 74

3-6-3- آزمون نفوذپذیری.. 79

3-7- نوسانات سطح آب زیرزمینی.. 80

3-8-تفكيك واحدهاي زمين‌شناسي مهندسي.. 81

3-9-شرایط زمین‌شناسی مهندسی سینه‌كار تونل.. 83

10-7- شناسایی مخاطرات زمین شناسی در مسیر پروژه. 85

4-فصل چهارم: بررسی اثر فشار سینه کار بر نشست زمین.. 87

4-1-مقدمه. 87

4-2-معرفی نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL. 87

4-3-نحوه مدل سازی.. 88

4-3-1-ساخت هندسه مدل و انتخاب مقاطع مورد بررسی در مسیر تونل.. 89

4-3-2- مشخصات مواد و المان های سازه ای.. 94

4-3-3-تعریف شرایط مرزی مدل. 96

4-3-4-مش بندی مدل دو بعدی.. 96

4-3-5-تعریف شرایط اولیه مدل. 97

4-3-6-ساخت مدل سه بعدی.. 100

4-3-7-تعریف فازهای مختلف محاسباتی.. 101

4-4-نتایج مدل سازی.. 102

4-4-1-مقطع A.. 102

4-4-2-مقطع B. 108

4-4-3-مقطع C. 109

4-4-4-مقطع D.. 111

4-4-5-مقطع E. 112

4-4-6- اعتبار سنجی نتایج. 113

5- فصل پنجم: ارائه رابطه ای بین فشار سینه کار و نشست ایجاد شده در سطح زمین.. 116

5-1-معرفی نرم افزار SPSS. 116

5-2-نتایج حاصل از تحلیل آماری نتایج شبیه سازی.. 117

6-فصل هفتم: بحث و نتیجه گیری.. 118

منابع. 120

 

برای دانلود نسخه WORD این پایان نامه+سمینار به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: گزارش پروژه های فارسی , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز سه بعدی (PLAXIS 3D TUNNEL) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , پایان نامه , سمینار , بررسی , اثر فشار سینه کار , نشست , سطح زمین , تونل سازی سپری , تعادل فشار زمین , (EPB) , نرم افزار , PLAXIS 3D TUNNEL ,
:: بازدید از این مطلب : 5326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 15 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه تحلیل پایداری تونل حفاری شده به روش کند و پوش (cut and cover)  با نرم افزار  plaxis 3d tunnel

انجام پایان نامه تحلیل پایداری تونل حفاری شده به روش کند و پوش (cut and cover)  با نرم افزار plaxis

 :: موضوعات مرتبط: نمونه پروژه های انجام شده , دپارتمان مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز سه بعدی (PLAXIS 3D TUNNEL) , ,
:: برچسب‌ها: انجام , پایان نامه , تحلیل , پایداری , تونل , حفاری , روش , کند و پوش , (cut and cover) , نرم افزار , plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 4428
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

انجام پایان نامه بررسی تاثیر فشار جبهه کار تونل بر نشست سطح زمین در تونلسازی سپری (EPB TBM) با استفاده از نرم افزار Plaxis 3D Tunnel

 

در تونل هاي مناطق شهري كه بيش تر در عمق كم و در بستر خاكي حفر مي شوند، فشار جبهه كار مي تواند يكي از عوامل پيشگيري كننده ي نشست سطح زمين باشد.  عوامل موثر در نشست سطح زمين در روش حفاري مكانيزه را مي توان عمدتا به سه دسته عوامل هندسي ، عوامل ژئومكانيكي و نيز پارامتر هاي كاري ماشين حفاري تقسيم بندي كرد. عوامل هندسي شامل عمق و قطر تونل مي باشند پارامتر هاي كاري ماشين شامل فشار وارد بر جبهه حفاري ، فشار تزريق در پشت سگمنت ها و نيز ميزان تغيير قطر (كاهش قطر دستگاه در طول) دستگاه مي باشد و پارامتر هاي ژئومكانيكي شامل مشخصات مكانيكي لايه هاي خاك مابين تونل تا سطح زمين مي باشد. در این تحقیق تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین با استفاده از نرم افزار المان محدود PLAXIS 3D TUNNEL مورد مطالعه قرار گرفته است.

در مدل سازی انجام گرفته برای این پایان نامه فشار سینه کار، فشار تزریق، مخروطی بودن سپر، فشار جک ها، لاینینگ بتنی و توالی حفاری در نظر گرفته شده است.

 

 

 


:: موضوعات مرتبط: نمونه پروژه های انجام شده , دپارتمان تونل سازی , مشاهده نمونه مدل سازی های انجام شده با نرم افزارها , مدل سازی با نرم افزار پلکسیز سه بعدی (PLAXIS 3D TUNNEL) , ,
:: برچسب‌ها: پایان نامه , انجام پایان نامه , بررسی , تاثیر , فشار , جبهه کار , تونل , نشست , سطح , زمین , تونلسازی , سپری , EPB , TBM , نرم افزار , Plaxis 3D Tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 3724
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه