<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

نقش تعيين نسبت وزني Cp/Cc در برنامه ريزي توليد سنگ معدن مس سرچشمه

يكي از عوامل مهم و حائز اهميت در پايين بودن بازيابي مس كارخانه تغليظ، مشخص نبودن خصوصيات مينرالوژيكي خاك ارسالي از معدن، براي دست اندركاران كارخانه تغليظ مي باشد. اطلاع از چگونگي خاك ارسالي، خصوصا از نظر مينرالوژيكي ، مي تواند كمك موثري به بالا بردن بازيابي و كاهش ميزان مس در باطله نمايد. بازيافت مس دركنسانتره رابطه مستقيمي با درصد كالكوسيت (Cc) خاك ارسالي به كارخانه دارد. در صورتي كه اين مقدار بالاتر از 50 درصد باشد، بازيافت مس دركنسانتره افزايش قابل ملاحظه اي مي يابد و افزايش درصد كالكوپيريت ، مقدار بازيافت كنسانتره را كاهش مي دهد. در اين مقاله به معرفي تعيين نسبت وزني كالكوپيريت به كالكوسيت بعنوان معياري قابل كنترل پرداخته شده است. بدين منظور از نقاط پراكنده معدن نمونه هايي با توجه به جنس سنگ هاي مختلف انتخاب شد. كانيهاي سولفوري مورد شمارش ميكروسكوپي قرار گرفتند و بدين ترتيب نسبت وزني كاني هاي زون هايپوژن به سوپرژن تعيين گرديد. اين نسبتها طي سي روز با نتايج بدست آمده از شمارش ميكروسكوپي مقايسه گرديد، در اين مقايسه داده ها با سطح اعتماد 95 درصد، بر هم انطباق داشتند. با تهيه نقشه هاي نسبت وزني Cp/Cc در هر پله استخراجي مي توان در طرح هاي كوتاه مدت و دراز مدت استخراج، شرايط مطلوبي را در بازيافت كنسانتره مس در كارخانه فراوري مواد فراهم آورد .

 

كلمات كليدي:

نويسند‌گان:

 مجيد زاهدي نژاد  - كارشناس زمين شناسي، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه
 
 حميد شكرچيان  - سرپرست مينرالوژي، امور تحقيقات ومطالعات ، مجتمع مس سرچشمه
 
 سيدحسن خوشرو  - استاديار بخش مهندسي معدن، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه كرمان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نقش تعيين نسبت وزني Cp/Cc , برنامه ريزي توليد سنگ معدن مس سرچشمه ,
:: بازدید از این مطلب : 3360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحي بهينه محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن گل گهر با استفاده از نرم افزار Whittle 4D

طراحي محدوده نهايي معدن يكي از مهمترين مراحل طراحي م يباشد كه در مراحل اوليه انجام و در طول عمر معدن با توجه به افزايش اطلاعات در مورد توده ماده معدني و تغييرات پارامترهاي اقتصادي بايستي بارها بازنگري و اصلاح شود . اين ام ر از نظر نتايج اقتصادي معدن بيشترين اهميت را دارد. طراحي اوليه معدن شماره 1 گل گهر توسط شركت گرانگز سوئد انجام شده است و تاكنون مبنا ي طرحهاي بلند مدت بوده است . اين طرح بر مبناي اطلاعات اكتشافي اوليه و پارامترهاي اقتصادي م ؤثر مبتني بر معادن مشابه ارائه شده بود . در حال حاضر اطلاعات اكتشافي تكميلتر شده اند و امكان محاسبه پارامترهاي اقتصادي براحتي ميسر م يباشد. بنابراين با استفاده از نرم ا فزار whittle و مدل بلوكي فعلي تهيه شده در نرم افزار gemcom كه در برگ يرنده اطلاعات زمين شناسي و عياري ب ه روز شده و پارامترهاي اقتصادي فعلي م يباشد، طراحي محدوده نهايي معدن مجدداً انجام شد . سر انجام به كمك نرم افزار whittle برنامه ريزي استخراج متناسب با بعضي محدوديتهاي توليد بدست آمد . محدوده نهايي حاصل از اين مطالعات نشان م يدهد كه در حدود 175 ميليون تن از ذخيره معدن باقي است در صورتيكه در طراحي اوليه اين مقدار برابر 138 ميليون تن م يباشد يعني حدود 37 ميليون تن سنگ آهن بيشتر م يتوان استخراج كرد . در صورت يكه ان تخاب كاواك نهايي بر اساس ماكزيمم NPV باشد، كاواكي با تناژ 173 ميليون تن كاواك نهايي خواهد بود.

 

كلمات كليدي:

طراحي معدن ، گل گهر ، whittle ، برنامه ريزي استخراج ، بهينه سازي كاواك

نويسند‌گان:

 احمد رفيع زاده  - كارشناس ارشد استخراج معدن، شركت سنگ آهن گل گهر، واحد نظارت طراحي
 
حسين اكبري جور  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ، شركت سنگ آهن گل گهر، واحد نظارت طراحي
 
 اردشير عسگري  - مديريت امور معدن، شركت سنگ آهن گل گهر

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحي معدن , گل گهر , whittle , برنامه ريزي استخراج , بهينه سازي كاواك ,
:: بازدید از این مطلب : 4670
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد بهينه معدن سنگ آهن 2 گل گهر

كانسار 2 گل گهر در كمربند دگرگوني سنندج- سيرجان در جنوب شرق ايران واقع شده است. ذخيره زمين شناسي اين معدن بوسيله نرم افزار Datamine بالغ بر 49/5 ميليون تن تخمين زده شده است. با توجه به تغييرات قيمت آهن در بازارهاي جهاني و فعاليت هاي اكتشافي جديد، لازم است كه طراحي محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد مجددا انجام گيرد. در اين راستا ابتدا مدل بلوكي كانسار توسط نرم افزار Datamine ساخته شد و سپس جهت تعيين محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد بهينه از نرم افزار Npv scheduler استفاده گرديد. با توجه بهه يكسان بودن شرايط كاني سازي و زمين شناسي، هزينه هاي سرمايه اي، هزينه هاي عملياتي و ديگر پارامترهاي اقتصادي معدن 1 گل گهر پس از تطبيق براي كانسار 2 گل گهر مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تعيين محدوده نهايي بهينه، برنامه ريزي توليد با تعريف پوش بك هاي مختلف انجام و در پايان برنامه توليد بهينه انتخاب گرديد.

 

كلمات كليدي:

نويسند‌گان:

 مسعود منجزي  - دكتري مهندسي معدن استاديار دانشگاه تربيت مدرس
 
 سيدرحمان ترابي - دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
 
 محسن رضايي  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن دانشگاه تربيت مدرس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تعيين محدوده نهايي , برنامه ريزي توليد بهينه معدن سنگ آهن 2 گل گهر ,
:: بازدید از این مطلب : 3743
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد آنومالي شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر

آنومالي شماره چهار گل گهر با ذخيره زمين شناسي 87/8 ميليون تن سنگ آهن داراي ويژگي گسترش عمقي و امكان استخراج به روش روباز و زيرزميني مي باشد. اين تحقيق با هدف تعيين محدوده نهايي و برنامه ريزي توليد اين آنومالي و به نحوي صورت گرفته است كه ارزش خالص فعلي پروژه NPV بيشينه شود و در طول عمر پروژه مقدار استخراج كانسنگ و باطله در هر سال مقدار ثابتي باشد. به منظور مدل سازي هندسي و تعيين مدل بلوكي كانسار و تخمين ذخيره از نرم افزار ديتاماين نسخه 2/1 استفاده شده است. با تعيين بزرگ ترين كاواك دربرگيرنده كل ذخيره توسط همين نرم افزار و مشخص شدن نسبت باطله برداري و ذخيره قابل استخراج، ماشين آلات توليدي و غيرتوليدي، با استفاده از نرم افزار EQSS تعيين و هزينه هاي سرمايه اي، عملياتي و عمومي و اداري برآورد شدند. با توجه به رابطه تعاملي بين پارامتر هاي مختلف و به منظور محاسبه دقيق ماشين آلات توليدي، تخمين ميزان روباره برداري و اصلاح هزينه ها، برنامه ريزي اوليه بر روي اين كانسار با استفاده از نرم افزار Whittle-4x انجام شد. پس از اصلاح هزينه ها، برنامه ريزي مرحله دوم اين كانسار انجام و كاواك هاي لانه اي تشكيل شد. نتايج برنامه ريزي توليد بر روي كاواك هاي لانه اي نشان مي دهد كه منطقي ترين حالت، استفاده از روش ميلاواي تعادلي است كه در آن NPV پروژه 638520/844 هزار دلار با نرخ بازگشت داخلي 22/55 درصد، قبل از پياده كردن رمپ مي باشد. آناليز حساسيت نشان مي دهد كه قيمت كنسانتره حساس ترين پارامتر است و در قيمت هاي پايين تر از 65 دلار NPV پروژه صفر ميشود.

 

كلمات كليدي:

نويسند‌گان:

 علي دهقاني پور  - ايران، دانشگاه تهران، دانشكده فني، دانشكده مهندسي معدن
 
 مهدي ياوري شهرضا  - ايران، دانشگاه تهران، دانشكده فني، دانشكده مهندسي معدن
 
 علي اصغر خداياري  - ايران، دانشگاه تهران، دانشكده فني، دانشكده مهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تعيين محدوده نهايي , برنامه ريزي , توليد آنومالي شماره چهار معدن سنگ آهن گل گهر ,
:: بازدید از این مطلب : 3885
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين محدوده نهايي پيت و برنامه ريزي توليد بلند مدت در معدن مس ميدوك

اندازه و شكل محدوده نهايي در معادن روباز براي تعيين محلهاي دپوي باطله، كانسنگ و كارخانه فرآوري از اهميت زيادي برخوردار است. همچنين برنامهريزي توليد بلند مدت از مسائل مهم طراحي در معادن است. هدف از اين مقاله تعيين محدوده پيت بهينه استخراج به همراه برنامه ريزي توليد بلند مدت در معدن مس ميدوك مي باشد. پس از آماده سازي مدل بلوكي اكتشافي و تعيين پارامتر هاي اقتصادي و طراحي معدن، عمليات بهينه سازي پيت و برنامه ريزي توليد با اعمال محدوديتهاي معدن و فرآوري در نرم افزار NPV Scheduler4.20 انجام شد. پيت نهايي و پوشبكهاي استخراجي در نرم افزار Datamine3.22 جهت برنامه ريزي توليد آماده سازي شد. ميزان گسترش معدن، از وضعيت فعلي معدن در اطراف و عمق به ترتيب 120 و 495 متر بدست آمده است. مقدار ذخيره سولفور كم عيار و پرعيار، نسبت باطلهبرداري و ارزش خالص فعلي در پيت بهينه استخراج به ترتيب 250 ميليون تن 2/62 و 873 ميليون دلار بدست آمده است. برنامه ريزي هاي توليد بلند مدت و ميان مدت معدن با استفاده از پوش بك هاي استخراجي و ميزاناستخراج 7 ميليون تن سولفور مورد نياز كارخانه تغليظ در هر سال بدون هيچ گونه تغيير در برنامه هاي سالانه، توسط نرم افزار بدست آمده است كه با احتساب سولفورهاي كم عيار مورد نياز ليچينگ، عمر معدن از زمان فعلي تقريبا حدود 27 سال ميباشد. مقدار عيار در سالهاي پاياني برنامه ريزي توليد افزايش مي يابد كه از ويژگي هاي برجسته معدن مس ميدوك مي باشد.

 

كلمات كليدي:

معدن مس ميدوك؛ برنامه ريزي توليد؛ محدوده نهايي پيت، NPV

نويسند‌گان:

 مجتبي دهقاني جوزم  - دانش آموخته كارشناسي ارشد اكتشاف معدن دانشگاه يزد؛ مجتمع مس شهربابك امور معدن مس ميدوك
 
جواد غلام نژاد  - دانشيار دانشكده مهندسي معدن و متالورژي؛ دانشگاه يزد
 
 فاطمه استبرق نيا بابكي  - دانش آموخته كارشناسي ارشد پترولوژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران؛ مجتمع مس شهربابك امور معدن مس ميدوك

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن مس ميدوك , برنامه ريزي توليد , محدوده نهايي پيت , NPV ,
:: بازدید از این مطلب : 3726
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين محدوده نهايي بهينه و برنامه ريزي توليد دراز مدت معدن شماره 1 گل گهر با استفاده از نرم افزارNPV S+MFO

عمليات استخراج معدن شماره 1 گل گهر از سال 1372 آغاز شده است. ولي هنوز بخش اعظم ذخيره باقي مانه است. لذا تجديد نظر درمحدوده نهايي به دليل اصلاح مدل زمين شناسي و وضعيت آشكار پارامترهاي بهينه سازي ضروري به نظر مي رسد. با قطعي شدن اين محدوده مي توان حد نهايي انباشت گاههاي واقع در اطراف كاواك و محل كارخانه بازيابي هماتيت را تعيين كرد. با كمك نرم افزار NPVS+MFO محدوده نهايي بهينه حاوي 138 ميليون تن كانسنگ و نسبت باطله برداري 0/31 بدست آمد. همچنين تحليل حساسيت قيمت محصول به كمك فازهاي لرچ و گروسمن انجام شد. پس از تعيين اين محدوده، برنامه ريزي دراز مدت توليد با الگوريتم برنامه ريز انجام شد. توليد محصول كم گوگرد در دو سال اول و نيز حداكثر بهره برداري از ظرفيت كارخانه موجود به عنوان اهداف اصلي در تعيين برنامه مد نظر قرار گرفت . در صورت اجراي برنامه طراحي شده ارزش خالص فعلي پروژه به 7330 ميليارد ريال خواهد رسيد.

 

كلمات كليدي:

معدن گل گهر ، محدوده نهايي بهينه، برنامه ريزي توليد ، الگوريتم لرچ و گروسمن ، الگوريتم برنامه ريز

نويسند‌گان:

 ابوذر حمزه نژادي  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 
 حميد منصوري  - عضو هيات علمي دانشگاه، بخش مهندسي معدن دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 
 محمدعلي ابراهيمي  - عضو هيات علمي دانشگاه، بخش مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن گل گهر , محدوده نهايي بهينه , برنامه ريزي توليد , الگوريتم لرچ و گروسمن , الگوريتم برنامه ريز ,
:: بازدید از این مطلب : 3432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهينه سازي برنامه ريزي توليد معدن سنگ آهن سه چاهون با استفاده از نرم افزارهاي COMFAR III و NPVS+

معدن سنگ آهن سه چاهون- آنومالي XI، داراي 94 ميليون تن سنگ آهن قابل استخراج با عيار متوسط 37 درصد مي باشد ظرفيت استخارج اين معدن 3/4 ميليون تن سنگ آهن با عيار 37 درصد پيش بيني شده، كه متوسط عيار استخراجي بين 32 تا 42 درصد در كارخانه فراوري قابل استحصال ميباشد. هدف از اين مقاله تعيين محدوده نهايي پيت معدن و برنامه ريزي توليد مي باشد، به نحوي كه علاوه بر تأمين ظرفيت استخراجي پيش بيني شده و رعايت محدوده عيار جهت ورود به كارخانه فرآوري، مقدار باطله برداري سالانه به كمترين مقدار ممكن رسيده و از طرف ديگر ارزش خالص فعلي معدن افزايش يابد.به منظور يافتن راه حل براي دستيابي به اهداف فوق از نرم افزار NPVS+ استفاده شده است، اين نرم افزار قادر به تعيين حد نهايي پيت معدن به روشL&G و برنامه ريزي توليد با درنظر گرفتن اهداف تعريف شده و افزايش ارزش خالص فعلي معدن ميباشد. مهم ترين ورودي به نرم افزار NPVS+ علاوه بر پارامترهاي فني در طراحي پيت، مدل اقتصادي بلوكي معدن ميباشد. پارامتر هاي اقتصادي برخلاف پارامترهاي فني بسيار متغير بوده و با گذشت زمان دستخوش تغيير م يشوند، به همين دليل و به منظور بدست آوردن يك مدل اقتصادي صحيح و انعطاف پذير، از نرم افزارCOMFAR بهره گرفته شده است. در نرم افزارCOMFARبا تعريف مراكز هزينه اي مختلف (Cost Centers) هزين ههاي مختلف ازجمله ، هزينههاي سرمايهاي (Capital Costs) هزينههاي مربوط به بخشهاي مختلف معدنكاري ،(Mining Costs) هزينههاي ، عمومي و اداري (G&A Costs) و ... تفكيك دقيقي از نقش هزينهها در قيمت تمام شده صورت گرفته و به عنوان ورودي به نرم افزارNPVS+ داده شده است . با افزايش دقت و انعطاف پذيري مدل اقتصادي، خروجي هاي دقيق ترو متنوع تري از نرم افزار NPVS+ تهيه شده و تحليل حساسيت براي هريك از هزينهها صورت گرفته است. مطالعات انجام شده باعث حذف دپوي پرعيار ، كاهش 51 ميليون تن باطله برداري و افزايش 1/5 ميليون تن سنگ آهن در 15 سال اول بهره برداري گرديده و در طي اين سالها نسبت باطله برداري را از 2/44 به 1/74 كاهش داد.

 

كلمات كليدي:

پيت نهايي معدن روباز، برنام هريزي توليد، ارزش خالص فعلي، مدل اقتصادي

نويسند‌گان:

 عليرضا شيوايي  - مدير پروژه، شركت مهندسين مشاور كاوشگران
 
 بهرنگ فرشادي  - مهندس ارشد پروژه، شركت مهندسين مشاور كاوشگران
 
 فرامرز نساج  - سرپرست بخش كامپيوتر، شركت مهندسين مشاور كاوشگران

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پيت نهايي معدن روباز , برنام هريزي توليد , ارزش خالص فعلي , مدل اقتصادي ,
:: بازدید از این مطلب : 3273
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بهينه سازي برنامه توليد معدن اسفوردي به روش برنامه ريزي خطي عدد صحيح به منظور كاهش ميزان كلر

معدن فسفات اسفوردي واقع در شمال شرقي شهرستان بافق، تنها توليد كننده عمده فسفات معدني در كشور است. نوع كانه اين كانسار به طور عمده فلوئوروآپاتيت بوده كه در برخي مناطق كلر جانشين فلوئور شده و به كلروآپاتيت تغيير يافته است. از آنجا كه تكنولوژي فعلي فرآيند تهيه اسيد فسفريك از سنگ معدن فسفات نسبت به ميزان ناخالصي كلر موجود در كنسانتره بسيار حساس است، محدوديت حداكثر مجاز كلر در مواد اوليه به ميزان ppm 500 اعمال ميگردد، بنابراين ضروري است تا امكان استخراج انتخابي از معدن به منظور كاهش كلر در سنگ معدن صورت پذيرد. به منظور بهينه سازي برنامه ريزي توليد با هدف كاهش ميزان كلر لازم است مدلي از چگونگي پراكندگي فسفات، كلر و آهن به طور هم زمان و هم مكان در اختيار باشد. بدين منظور تخمين سه بعدي زمين آماري كريجينگ با توجه به قابليت هاي اساسي آن يعني تأمين مقدار كمينه واريانس تخمين و نااريبي تخمين براي مقادير فسفات، كلر و آهن در منطقه صورت پذيرفت. پس از تهيه مدل بلوكي، ارزش اقتصادي بلوكها با لحاظ كردن هزينه ها و نيز درآمد ناشي از فروش كنسانتره فسفات، مشخص و حد نهايي معدن با هدف بيشينه سازي ارزش خالص فعلي تعيين گرديد. در نهايت بهينه سازي توليد معدن در دوره هاي كوتاه مدت و ميان مدت از طريق به كارگيري برنامه ريزي خطي عدد صحيح و اعمال شروط مختلف از قبيل افزايش عيار فسفات در بلوكهاي استخراجي و به طور همزمان كاهش ميزان كلر در دوره- هاي استخراجي از طريق تعيين تعداد كارگاههاي لازم جهت استخراج همزمان، انجام گرديد. نتايج نشان ميدهد كه بدين شيوه ميتوان ميزان عيار متوسط را در محصول خروجي معدن در سالهاي اوليه بهره برداري به ميزان قابل ملاحظهاي (بهبودي تا بيش از ۲۵ % حالت غير بهينه) كاهش داد و محصولي با كيفيت قابل عرضه به صنايع شيميايي توليد نمود .

 

كلمات كليدي:

برنامه ريزي توليد، استخراج انتخابي، زمين آمار، برنامه ريزي عدد صحيح، كريجينگ سه بعدي

نويسند‌گان:

 نادر فتحيان پور  - استاديار دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اصفهان
 
 امين اله موسوي  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن‐ بررسي فني اقتصادي دانشگاه تربيت

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برنامه ريزي توليد , استخراج انتخابي , زمين آمار , برنامه ريزي عدد صحيح , كريجينگ سه بعدي ,
:: بازدید از این مطلب : 3432
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برنامه ريزي توليد معدن سونگون

فرايند برنامه ريزي و طراحي يك معدن روباز كاواكي پس از تعيين پارامترهاي اوليه طراحي و تهيه مدل بلوكي و سپس تعيين محدوده نهايي وارد مرحله برنامه ريزي توليد مي شود. دراين مرحله به اين سوال پاسخ داده خواهد شد كه بلوكهاي ماد ه معدني و باطله اي كه استخراج انها در طول عمر معدن در مرحله تعيين محدوده نهايي قطعي شده است، در چه زماني استخراج شده و به چه مقصدي حمل خواهند شد؟ در اين مقاله روند برنامه ريزي توليد معدن سونگون را براي رسيدن به توليد سالانه 7 ميليون تن در 6 سال اول و سالانه 14 ميليون تن در سالهاي بعدي شرح مي دهد . دراين روند ابتدا پارامترهاي طراحي معدن از قبيل مشخصات هندسي كاواك ، الگوي آتشكاري ، ماشين آلات، هزينه ها و محدوده نهايي معدن جمع آوري و روز آمد گرديد. به منظور تهيه يك برنامه توليد بلند مدت با استفاده از روش ابتكاري وانگ – سويم و با هدف بيشينه سازي فلز محتوي اقدام به تهيه يك برنامه كامپيوتري شد و بر اين اساس كاواك نهايي به شش كاواك كوچكتر تقسيم و پس از تعيين ميزان باطله و كانسنگ هر كاواك نمودار توليد باطله ترسيم شد. با رسم پوش بر نمودار فوق برنامه توليد باطله به صورت برداشت 133 ميليون تن در 4 سال آماده سازي و 531 ميليون تن در 35 سال بهره برداري به دست آمد. جهت تعيين مقصد مواد و براي محاسبه عيار حد بهينه بر اساس الگوريتم لين با هدف بيشينه سازي سود، يك برنامه كامپيوتر تهيه و عيار حد بهينه معدن برابر 0/3 درصد محاسبه گرديد. زمان بندي توليد كوتاه مدت براي 4 سال آماده سازي و 5 سال اول بهره برداري در فواصل سه ماهه با استفاده از يك مدل خطي صفر – يك با هدف كمينه ساززي انحراف از عيار متوسط صورت گرفت. در برداشت باطله ها اصيل بر آشكارسازي هرچه بيشتر بلوكهاي پر عيارتر بود. براي اجراي اين مدل يك نرم افزار شبيه ساز كامپيوتر تهيه شد. و براي حل مدلهاي صفر – يك از نرم افزار LINDO استفاده گرديد.

 

كلمات كليدي:

نويسند‌گان:

جواد ستاروند  - عضو هيات علمي دانشكده معدن دانشگاه صنعتي سهند تبريز
 
 مهدي ياوري  - عضو هيات علمي دانشكده معدن دانشگاه صنعتي اميركبير
 
سيدحميد سكاكي  - دكتري مهندسي صنايع، دانشگاه تربيت مدرس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برنامه ريزي توليد معدن سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 3816
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برنامه ريزي توليد در معادن سنگ تزئيني “مطالعه ي موردي در معدن سنگ اتابكي”

از آن جا كه ذخاير معدني جزو منابع اقتصادي پايان پذير هستند، بنابراين توجه به شيوه اقتصادي توليد در آن ها اهميت دارد. سنگ هاي تزئيني در سال هاي اخير در ايران و بسياري كشورهاي ديگر بازار خوبي داشته اند. در نظر گرفتن مسائل اقتصادي اين معادن و بكار گيري روش هاي مناسب توليد در آن ها اين امكان را براي كشور به وجود مي آورد كه به منابع در آمدي قابل اعتمادي در كنار نفت دست يافته شود. در بسياري موارد استخراج معادن سنگ تزئيني به شيوه هاي غير اقتصادي صورت مي گيرد. يكي از اقدام هايي كه مي توان براي بهبود وضع توليد معادن سنگ تزئيني انجام داد، برنامه ريزي براي توليد است. اين مقاله با استفاده از روش برنامه ريزي خ ّ طي در معادن سنگ تزئيني ايران، مدلي را براي توليد بهينه در يكي از اين معادن ارائه مي دهد. براي اين منظور سه مدل براي سه جبهه كار موجود در معدن ارائه شده است. در هر مدل يك تابع هدف وجود دارد كه هدف آن حداكثر كردن سود است و نيز محدوديت هايي گنجانده شده اند كه با شرايط معدن مطابقت دارند. متغيرها ي موجود در اين مدل ها انواع محصولات معدن يعني سه نوع سنگ متفاوت مي باشند. سپس با استفاده از روش سيمپلكس مقدار بهينه توليد محصولات معدن مشخص شده و با توجه به تابلوهاي نهايي، شرايط معدن از لحاظ اقتصادي تحت تحليل قرار گرفته شده است. در مدل سازي براي تعيين ضرايب تابع هدف از روش رگرسيون قيد استفاده شده است. نتايج اين مقاله را مي توان در كليه معادن سنگ تزئيني و يا معادن مشابه بكار برد. استفاده از مدل هاي ارائه شده، به بهره برداران اين امكان را مي دهد كه توليد معدن خود را در حد بهينه نگه داشته و از اين طريق بالاترين سوددهي را داشته باشند.

 

كلمات كليدي:

برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي سّلولي، برنامه ريزي توليد، تجزيه و تحليل حساسيت،اقتصاد معدن.

نويسند‌گان:

 سيدكاظم اورعي  - استاديار، دانشگاه تربيت مدرس تهران
 
 سيدمسعود سيدي  - استاديار، دانشگاه آزاد اسلالامي واحد شيراز
 
 لادن حقيقت  - كارشناس ارشد اقتصاد

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات استخراجی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برنامه ريزي خطي , برنامه ريزي سّلولي , برنامه ريزي توليد , تجزيه و تحليل حساسيت , اقتصاد معدن ,
:: بازدید از این مطلب : 3797
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه