دانلود مقاله مقایسه تأثیر الیاف پلی پروپیلن و فولادي بر خواص مکانیکی بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت شرایط
<>
نوشته شده توسط :

مقایسه تأثیر الیاف پلی پروپیلن و فولادي بر خواص مکانیکی بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت شرایط عمل آوري متفاوت

چکیده
هدف اصلی از این مقاله مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیپروپیلن با درصدهاي متفاوت بر روي خواص مکانیکی0 میباشد. از / 0 و 42 / بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت 6 شرایط عملآوري مختلف با نسبت هاي آب به سیمان 38آنجایی که استفاده از سبکدانه در صنعت ساختمان مورد توجه محققین قرار گرفتهاند و همچنین استفاده از الیافمیتواند برخی از ضعفهاي بتن را پوشش دهد، در مطالعه حاضر به مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیپروپیلن بر رويمقاومت فشاري، کششی و مدول الاستیسیته بتن سبک در سنین مختلف پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشانمیدهد، مقاومت فشاري بهینه براي بتن حاوي سبکدانه لیکا با 1% الیاف فولادي بدست میآید. بعلاوه بیشترین مقدارمقاومت کششی براي بتن حاوي سبکدانه لیکا و 0,3 % الیاف پلی پروپیلن یا 3% الیاف فولادي بدست آمد. همچنینمقاومت ،ACI تعیین مقاومت کششی و مدول الاستیسیته نشان می دهد که در بیشتر حالات رابطه پیشنهاديکششی و مدول الاستیسیته را نسبت به مقادیر اندازه گیري شده براي بتن سبک شاهد و بتن سبک حاوي الیافهايمختلف دست بالا تخمین میزند.


واژه هاي کلیدي:

روابط همبستگی . خواص مکانیکی بتن سبک . عمل آوري . الیاف پلی پروپیلن . الیاف فولادي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

 

 قیمت:299.000 ریال

پرداخت آنلاین

------------------------------------------------------------------------

 

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

 

 پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

 

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز سه بعدی تونل (PLAXIS 3D TUNNEL)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

 

 پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

 

 پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

 

 پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

 

 پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

 

 پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

 

 پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار ژئواستادیو (Geostudio)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی دو بعدی (PFC 2D)

 

 پک جامع سنجش از دور به همراه آموزش نرم افزار ER Mapper

 

 پک جامع آموزش نرم افزار دیپس (Dips)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار میکروماین (Micromine)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار تراوش سه بعدی (SEEP 3D)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار 2013 PLAXIS 3D

 

 پک جامع آموزش نرم افزار جم کام ویتل (GEMCOM Whittle

 

 پک جامع آموزش نرم افزار دیپ سویل (Deep Soil)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار سورفر (Surfer)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار میداس جی تی اس (MIDAS GTS NX 2016

 

 پک جامع آموزش نرم افزار جمکام جمز (GEMCOM GEMS)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار سپ (SAP 2000)

 

 پک جامعآموزش نرم افزار جمکام ماینکس (GEMCOM GEOVIA Minex)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار وکسلر (Voxler)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیس (OpenSEES)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار ال اس داینا (LS DYNA)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار شیک (Proshake)

 

پک جامع آموزش نرم افزار ماینشد (MineSched)

 

پک جامع آموزش نرم افزار کامفار (COMFAR)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار Maptek Vulcan

 

 پک جامع آموزش نرم افزار ژئوفایو (GEO5)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار انسافت (Ensoft Suite)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار ژئوسافت (GeoSoft)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار یاد (YADE)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار ویژوالایزر سه بعدی (Visualizer 3D)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار اپنسیز پی ال (OpenSees PL)

 

  دانلود نرم افزار اپنسیز پی ال 2019 (OpenSees PL 2019)

 

  دانلود نرم افزار پی اف سی 6 (PFC Suite v6.00.13 x64)

 

  دانلود نرم افزار تریدک 5 (5.20.277 Itasca 3DEC)

 

 دانلود نرم افزار فلگ دو بعدی 8 (Itasca FLAC - FLAC Slope 8.0.454 x64)

 

 دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2013 (PLAXIS 3D 2013)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

 

 دانلود نرم افزار میداس سویل ورکس (MIDAS SoilWorks)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار انسیس (ANSYS)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار اگزاماین سه بعدی (Examine3D

 

 پک آموزش نرم افزار دیتاماین یو جی (Datamine Studio UG)

 

 پک آموزش نرم افزار دیتاماین ا پی (Datamine Studio OP)

 

 پک آموزش نرم افزار دیتاماین آر-ام (Datamine Studio RM)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 2D

 

 پک جامع آموزش نرم افزار 2020 PLAXIS 3D

 

 دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2020 ( PLAXIS 2D CONNECT Edition 2020)

 

 دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2020 ( PLAXIS 3D CONNECT Edition 2020)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار راک لب (Rocscience RocLab)

 

 دانلود نرم افزار ماین سایت 2019 (Minesight 15.4)

 

 دانلود نرم افزار انسافت 2020 (Ensoft Suite 2020)

 

 دانلود نرم افزار فاین ژئوفایو 2020 (Fine GEO5 Suite Professional Package 2020)

 

 دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

 

  دانلود نرم افزار پلکسیز دو بعدی 2021 (PLAXIS 2D CONNECT Edition V21)

 

 دانلود نرم افزار ژئواستادیو 2018 (GEO-SLOPE GeoStudio 2018 R2 v9.1.1.16749)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی ورژن 6 (FLAC 3D V6)

 

 پک جامع آموزش نرم افزار مادفلو (MODFLOW)

 

 دانلود نرم افزار ژئوویا سورپک 2020 (GEOVIA Surpac 2020)

 

 دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2021(MIDAS GTS NX 2021)

 

 دانلود نرم افزار میداس جی تی اس ان ایکس 2022(MIDAS GTS NX 2022)

 

دانلود نرم افزار میداس سویل ورک 2020 (MIDAS SoilWorks 2020)

 

 دانلود نرم افزار لاگ پلات 2022 (RockWare LogPlot 8 2022)

 

 دانلود نرم افزار پلکسیز سه بعدی 2022 (PLAXIS 3D CONNECT Edition V22)

 

دانلود نرم افزار پلکسیز ال ای 2021 (PLAXIS LE CONNECT Edition V.21)

 

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 2021 (GEO-SLOPE GeoStudio 2021 R4 v11.3.2.23783)

دانلود نرم افزار ژئواستادیو 2022 (GEO-SLOPE GeoStudio 2022 v11.4.0.18)
:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , روابط همبستگی , خواص مکانیکی بتن سبک , عمل آوري , الیاف پلی پروپیلن , الیاف فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1009
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()

مطالب مرتبط با این پست
لیست
» دانلود مقاله بررسی روشهای تخمین ظرفیت باربری پی های سنگی
» دانلود مقاله اثر عمق براده برداري سنگ زني بر عمر خستگي قطعات سن گزده شده
» دانلود مقاله اثر فشار تزريق بر نشست تونل هاي كم عمق حفاري شده به روش مكانيزه در محيط هاي شهري
» ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب سبزكوه به سد چغاخور
» ارزیابی عملکرد دستگاه هاي حفار مکانیزه ساخت تونل در شرکت هاي قطار شهري در ایران
» دانلود مقاله ابزار بندي و رفتار نگاري در پروژه هاي ژئومكانيكي
» دانلود مقاله اجراي تونلهاي پوش و كند در محيطهاي شهري مطالعه موردي: تونل راه آهن تهران - تبريز
» دانلود مقاله ارايه روشهاي بهينه انفجار درتونلهاي كوچك مقطع با بررسي موردي تونل انتقال آب سمنان
» دانلود مقاله ارزيابي پتانسل مچاله شوندگي و تعيين اضافه حفاري بهينه براي TBM دوسپري درتونل انتقال آب
» دانلود مقاله ارزيابي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب گلاب با استفادهاز تحليل عددي به روش ناپي
» دانلود مقاله ارزيابي تاثير طول گام حفاري و فاصله بهينه بين جبهه كارهاي مختلف حفاري برميزان نشست سطح
» دانلود مقاله ارزيابي تاثير هندسه و وزن ساختمان برنشست سطح زمين ناشي از تونلسازي مرحله اي با استفاده
» دانلود مقاله ارزيابي تونلسازي در زمينهاي نرم و تاثير آن برنشست ساختمان هاي مجاور
» دانلود مقاله ارزيابي عملكرد پيمانكاران ساخت از طريق شناسايي عوامل بحراني موفقيت: مطالعه موردي متروي
» دانلود مقاله استفادها ز روشهاي تحليلي و عددي براي تخمين نشست سطح زمين ناشي از حفاري مكانيزه قطعه شرق
» دانلودمقاله ارزيابي نواحي مچاله شونده بحراني و تخمين بار وارده بر سيستم نگهداري در تونل انتقال آب DZ
» دانلود مقاله امكان سنجي استفاده از معادن زيرزميني متروكه به عنوان سازه هاي پدافند غيرعامل
» دانلود مقاله اندركنش سازه - خاك تحت بارگذاري لرزه اي ايستگاه مترو
» دانلود مقاله بررسي اثر اندركنش تونل و سازهبررفتار ابنيه روزميني مجاور درحين حفاري تونلها در محيط شهر
» دانلود مقاله بررسي اثر پارامترهاي هندسي برنشست سطحي حاصل از حفاري تونل درمحيطهاي شهري - مطالعه موردي
» دانلود مقاله بررسي اجراي گالري ضد ريزش بمنظورعبور ايمن از ترانشه هاي ناپايدار
» دانلود مقاله بررسي ارتباط بين نرخ تزريق عامل عمل آوري خاك با نرخ نفوذ در BPE-TBM خط 7 مترو تهران
» دانلود مقاله بررسي امكان وقوع شرايط زمينهاي خاص در تونلهاي انحراف سد بختياري
» دانلود مقاله بررسي انواع فروچاله هاي توده گچساران عنبل و روش انسداد و تحكيم آنها
» دانلود مقاله بررسي پارامترهاي موثر درانتخاب تونل تكي يا دوقلو در پروژه هاي قطار شهري مطالعه موردي: خ
» دانلود مقاله بررسي تاثير پارامترهاي زمين شناسي و خصوصيات ژئومكانيكي توده سنگ برراندمان رودهدر - مطال
» دانلود مقاله بررسي پتانسيل كارست در مسير تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS,RS
» دانلود مقاله بررسي تاثير حفاري تونل خط هفت متر تهران برسيستم نگهداري ايستگاه خط يك در يك تقاطع غيرهم
» دانلود مقاله بررسي تاثير حفاري تونل متروي خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران
» دانلود مقاله بررسي چالشهاي اجراي تونل در محيط هاي مخلوط سنگ و خاك
» دانلود مقاله آناليز منحني مشخصه زمين با روش حل عددي و تحليلي در مطالعه موردي تونل انتقال آب دشت عباس
» دانلود مقاله اثر جبهه كار مختلط بر عملكرد ديسكهاي برشي در حفاري با TBM
» دانلود مقاله بررسي دستورالعمل طراحي جلوگيري از پديده جاكنش آبي در تونلهاي تحت فشار
» دانلود مقاله ارائه رابطه تجربي بين مقاومت فشاري تك محوره و پارامترهاي رفتاري توده سنگ مطالعه موردي :
» دانلود مقاله بررسي رفتار تابعيت زمان توده سنگ توف در سازند كرج با استفاده از دادههاي ابزار دقيق تونل
» دانلود مقاله ارائه يك رابطه تجربي در مورد تأثير شيب ناپيوستگي در مقاومت فشاري سنگ هاي درزه دار
» دانلود مقاله ارتباط ثابت سرعت انحلال پذيري (K) و ميزان كارست زائي در سنگ هاي ژيپسي (مطالعه موردي سد
» دانلود مقاله بررسي روش اجراي تزريق تماسي در تونل انتقال آب كاشان در شرايط آبدار
» دانلود مقاله ارزيابي تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد خير آباد نيكشهر
» دانلود مقاله بررسي سه بعدي تاثير هندسه تونل د رمحاسبه گام پيشروي مجاز درتونلهاي نعل اسبي
» دانلود مقاله ارزيابي رابطه تزريق پذيري با نفوذپذيري در ساختگاه سد گتوند
» دانلود مقاله بررسي فني و اقتصادي استفاده از ميلگردهاي اليافي پليمري شيشه اي GFRP در پرتال ورودي و خر
» دانلود مقاله ارزيابي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ
» دانلود مقاله بررسي كمي و كيفي معيارهاي گسيختگي سه بعدي سنگ با استفادها ز روشبهينه سازي
» دانلود مقاله ارزيابي طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار با بررسي نمودارهاي خورند- لوژان
» دانلود مقاله بررسي گسترش ناحيه ترك خورده در اطراف مقاطع حفاري براثر انفجار و تاثير آن بر پايداري ساز
» دانلود مقاله ارزيابي ظرفيت باربري پي‌هاي سنگي درزه‌دار تحت اثر بار سدهاي بتني وزني (مطالعه موردي سد
» دانلود مقاله ارزيابي عمق بهينه پرده آب بند سد آزادي به روش هاي تحليلي و عددي
» دانلود مقاله بررسي متدولوژي اجراي سازه هاي زيرزميني به روش پيشرفته (Top-Down Method)
» دانلود مقاله ارزيابي فشار تورمي و تأثير آن بر پوشش تونل دشت ذهاب
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه