<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزيابي احتمال خرابي سازه ها با توجه به مودها آن

خلاصه
بررسي مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشي و طراحي آن مقطع از مباحث اوليه و بسيار مهم سازه هاي بتن مسلح محسوب مي گردد . اين مسئله ،اصولاً از دو ديدگاه حائز اهميت تلقي مي شود : يكي اينكه بسياري از اعضاء سازه اي تحت خمش هستند و ديگر آن كه اصولاً توسعه مفاهيماساسي بتن آرمه بصورت سنتي برمباحث خمشي استوار است . برخلاف مقاطع فولادي ، بتن براساس ضوابط آيين نامه بصورت شرايط نهايي طرحمي گردد و از اينرو افزايش بار در يك مقطع بتن آرمه تحت خمش با مقطع فولادي آن بسيار متفاوت است . لذا ، براساس نوع فولاد و مقدار آن درمقطع مي توان دونوع ساز و كار گسيختگي را براي يك تير بتن آرمه تحت خمش متصور شد . از آانجايي بتن از فرآيند هاي طبيعي ساخت بشرمي باشد عدم اطمينان جزء اجتناب ناپذير آن مي باشدولازم است اين عدم اطمينان در قالب تئوري احتمالات در نظرگرفته شود. ازآنجايي كهاحتمال خرابي داراي مقادير بسيار كوچكي مي باشد از روش هاي خاصي براي تعيين آن بايد استفاده نمود. در اين تحقيق سعي شده تا با معرفيشاخص قابليت اعتماد، روش هاي تعيين احتمال خرابي بسيار كم كه در مسايل مهندسي بكارمي رود ارايه گردد. نتايج براي چندين مود خرابي از قبيل خرابي خمشي و كمانشي سازه بتني تعيين گرديده و مقايسه اي بين مقادير احتمال بدست امده صورت گرفته است.


كلمات كليدي :

سازه هاي بتني . خمش . فشار . احتمال خرابي . شاخص قابليت اعتماد

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي بتني , خمش , فشار , احتمال خرابي , شاخص قابليت اعتماد ,
:: بازدید از این مطلب : 222
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددي رفتار شمع تحت پيچش و تاثير پيچش آن بر شمع مجاور

خلاصه
در اين مقاله روشي براي ايجاد لنگر خمشي يك شمع بدون بار كه در مجاورت شمع ديگر با همان مشخصات ولي تحت اثر پيچش قرار گرفتهاست ارائه مي گردد. اگر شمعي تحت اثر پيچش قرار گيرد (شمع مرجع)، خاك در راستاي محيطي در پيرامون دوايري متحدالمركز با مركز شمعمرجع تحت اثر كرنش هاي برشي قرار ميگيرد. اين كرنشها سبب ايجاد خمش روي شمع دوم (دريافت كننده) ميشود. در اين تحقيق، با استفاده ازروش عددي، تاپير پيچش شمع مرجع بر خمش شمع مجاور كه ناشي از فشار جانبي خاك داراي حركت محيطي بر بدنه شمع دريافت كننده ظاهردو شمع يكسان و مجاور هم مدلسازي شده و به سرشمع FLAC 3D ميشود ارائه گرديده است. براي اين منظور، با استفاده از نرم افزار تفاوت محدودمرجع لنگر پيچشي اعمال شده است. نتايج بدست آمده نشان ميدهد كه پيچش شمع مرجع ميتواند لنگر خمشي در راستاي محور طولي شمع مجاور بوجود آورد.


كلمات كليدي:

شمع . روش عددي . پيچش . خمش

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , روش عددي , پيچش , خمش ,
:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روش شبه استاتیکی BNWFدر طراحی شمع هاي مستقر در خاکهاي روانگرا

خلاصه
استفاده از پی هاي عمیق (شمع ها) در طی دهۀ اخیر افزایش قابل توجهی در سواحل ماسه اي کشور که غالباً داراي ساختار خاك دانه اي اشباع هستند ، پیدا کرده است . تنش هاي زلزله در مناطقی با چنین ساختار خاك موجب افزایش فشار آب منفذي و کاهش مقاومت خاك و در نهایت ایجاد حالت روانگرایی در خاك می گردد که اثرات مخرب و پرهزینه اي را بر روي پی هاي عمیق خواهد گذاشت . تغییر شکل هاي دائمی و جانبی زمین یا گسترش جانبی ، چه بصورت مجزا و چه بصورت ترکیب با نیروهاي اینرسی روسازه و گشتاورهاي بوجود آمده در طول مدت لرزش بر روي خاکی که قبلاً با افزایش فشار منفذي در پائین ترین سطح مقاومتی خود قرار دارد ، از منابع مهم خطر و نگرانی محسوب می شوند . ترك و شکستگی شمع ها در ارتفاع سطحی و عمیق ، شکستگی اتصالات شمع ، حرکات عمودي و جانبی و چرخش هاي کلاهک شمع از مواردي است که در طی زلزله هاي مهم گذشته از جمله زلزلۀ 1964 نیگاتاي ژاپن ، 1989 لوماپریتا کالیفرنیاي آمریکا و 1995 کوبه ژاپن مشاهدهشده است . در این مقاله به بررسی تأثیرات پدیدة روانگرایی خاك بر شمع هاي مستقر در این نوع خاکها با تکیه بر مکانیزم شکست خمشی پرداخته شده است . این مکانیزم بر شمع را بر اساس تغییرمکانها و P-Y می باشد که رفتار P-Y تیر بر روي بستر غیرارتجاعی وینکلر) و با تکیه بر منحنی هاي ) BNWF مبناي روش طراحی شبه استاتیکی نیز در Eurocode و 8 NEHRP2000 ، API ، JRA نیروهاي اعمالی بر اثرگسترش جانبی خاك تفسیر می کند . همچنین در این مقاله ، ضوابط آئین نامه هایی نظیر رابطه با طراحی شمع هاي مستقر در خاکهاي روانگرا ارائه خواهد شد .

کلمات کلیدي :

شمع ، خاك روانگرا ، خمش ، روش شبه استاتیکی ، منحنی P-Y

نویسندگان :

احسان مهدوي ، فرزین کلانتري ، محمود قضاوي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , خاك روانگرا , خمش , روش شبه استاتیکی , منحنی P-Y ,
:: بازدید از این مطلب : 765
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5313 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5313 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه