<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کارایی عملیات تزریق درکنترل آبگذری زون های برشی گسل های محدوده ساختگاه سد رودبار لرستان

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سد رودبار . گسل . تزریق . پرده آب بند

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد رودبار , گسل , تزریق , پرده آب بند ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر پارامترهاي فیزیکی بر زاویه اصطکاك ماسه متراکم با استفاده از رگرسیون چند متغیره

خلاصه
این مقاله اثر پارامترهاي فیزیکی بر مقاومت برشی ماسه را مودرارزیابی قرار میدهد، که به عنوان مصالح پر کننده براي تثبیت مکانیکی دیوارهايخاکریز و تقویت شیبهاي خاکی مورد استفاده قرار میگیرند. خصوصیات فیزیکی ومقاومت برشی براي 30 نمونه ماسه متراکم که از نقاطمختلف گردآوري شدهاند، اندازهگیري شده است. ماسههاي داراي منشأ هوازدگی، ریزتر، گردگوشهتر و داراي دانه بندي ضعیف بوده و کمترینزاویهي اصطکاك را داراهستند. درحالی که ماسههاي داراي منشأ یخچالی دوران جدید داراي ذرات درشتترو دانه بندي خوب بوده و نسبتاتیزگوشه هستند. این نشان دهنده این است که خصوصیات خاكها به طور وسیعی تحت تأثیر فرایند شکلگیري خاك است. پس از انجامآزمایشها یک مدل رگرسیون چند متغیره بر روي دادهها پیاده شد که میتواند براي پیشبینی زاویهي (Rs ) و میزان کرویت ذرات (d max ) وزن مخصوص خشک ماکزیمم ،(D مؤثر ذرات ( 10 اصطکاك ماسه متراکم بر اساس اندازهي مورد استفاده قرار بگیرد.


کلمات کلیدي:

زاویه اصطکاك ماسه . برش مستقیم . رگرسیون چند متغیره . وزن مخصوص ماکزیمم . منحنی دانه بندي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زاویه اصطکاك ماسه , برش مستقیم , رگرسیون چند متغیره , وزن مخصوص ماکزیمم , منحنی دانه بندي ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار وابسته به زمان شاتکریت در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد کانی سیب)

خلاصه
جابجایی های ایجاد شده در زمین از موضوعات مهمی است که باید در اجرای هر پروژه تونلسازی مد نظر قرار گیرد. در این میان انتخاب روشحفاری و استفادهاز سیستم نگهداری بهینه و مناسب بسیار حائز اهمیت می باشد. امروزه شاتكریت به عنوان یك نگهدارنده اولیه برای تونل هاییکه در توده سنگ های ضعیف و با روش های مرسوم حفر می شوند، مطرح می گردد. پوشش شاتكریتی معمولاً نزدیك جبهه کار تونل به منظورکاهش شرایط تسلیم زمین و محدود نمودن تغییرشكل های زمین بكار برده می شود. قابلیت شاتكریت در افزایش تدریجی مقاومت و سختی وابستهبه زمان، و خصوصیات خزشی شاتكریت تازه، ایمنی لازم حتی در توده سنگ های ضعیف را نیز می تواند جبران نماید. در این تحقیق از طریقمدلسازی سه بعدی در نرم افزار FLAC3D ، رفتار وابسته به زمان شاتكریت در تونل دسترسی تونل انتقال آب گلاس مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

رفتار وابسته به زمان . مدلسازی سه بعدی . تونل انتقال آب . شاتکریت . FLAC3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار وابسته به زمان , مدلسازی سه بعدی , تونل انتقال آب , شاتکریت , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری و تعیین فاصله داری سینه کار در مدلسازی سه بعدی تونل دسترسی (مطالعه موردی تونل انتقال آب سد کانی سیب)

خلاصه
تونلسازی در مناطق آبرفتی مشکلات و پیچیدگی های خاص خود را دارد. در این گونه از زمینها به دلیل عمق کم روباره، زمین اغلب نرم و غیرسیمانی است. لذا ایمنی و حساسیت نشست زمین، نصب بلافاصله سیستم نگهداری را بعد از حفاری تونل بیش از پیش اهمیت می دهد. در عملیاتحفاری تونلهای آبرفتی، بدلیل مواجه با شرایط بد زمین شناسی و ریزشهای متوالی، کنترل و نگهداری سینه کار و ادامه پیشروی نیاز به تمهیدات وشرایط خاصی برای به حداقل رساندن خسارات و آسیب های ناشی از آن دارد. یکی از اشکالاتی که به هنگام حفر تونل در این زمین ها وجود داردرها شدن یا تنش زدایی زمین های بالای بخش حفاری شده است که ممکن است ریزش کرده و محل حفاری را پر کند. در صنعت تونلسازی اینواقعه را افت فشار می نامند. امکان وقوع این پدیده در صورت وجود آب زیر زمینی بیشتر می شود و اگر به صورت مناسب کنترل نشود، خطراتزیادی را در بر دارد و ممکن است منجر به ریزش های متوالی یا حتی خرابی شود . لازم به ذکر است تونل مذکور با روش NATM حفاریگردیده است. در این تحقیق از طریق مدلسازی سه بعدی در نرم افزار FLAC3D ، تحلیل پایداری و تعیین فاصله داری سینه کار در تونل دسترسیتونل انتقال آب سد کانی سیب مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

NATM . سینه کار . روباره . افت فشار . FLAC3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , NATM , سینه کار , روباره , افت فشار , FLAC3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 9
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي بزرگنمايي آبرفتها در مسير متروي قم

خلاصه
شرايط ژئوتكنيكي ساختگاه با تغيير دادن خصوصيات امواج (دامنه، محتويفركانسي و مدتدوام ارتعاش) نقش مهمي را در مشخصات حركتنيرومند زمين ايفا ميكند. پوشش نرم رسوبي ميتواند تحت تاثير زمين لرزه، شدت حركات نيرومند زمين را در محدودههاي فركانسي خاصيتقويت يا تضعيف نمايد. باند فركانسي تضعيف يا تقويت در لايههاي خاكي تحت تأثير ضخامت و سرعت موج برشي است، كه در صورتيكساني با فركانس طبيعي سازهها، خسارات قابل ملاحظهاي را ايجاد مينمايد. با توجه به اينكه شهر قم بر روي رسوبات نرم آبرفتي توسعه يافتهاست بررسي اثرات ساختگاه در اين شهر بسيار حائز اهميت است. در اين مطالعه با استفاده از تحليل عددي يك بعدي و براي دوره بازگشت 475سال مقادير ضريب بزرگنمايي و فركانس بزرگنمايي آبرفتها در طول مسير 15 كيلومتري متروي شهر قم محاسبه شده است. بدين منظور از اطلاعات30 لاگ گمانه تا عمق 50 متر و آزمايشات ژئوتكنيكي و ژئوفيزيكي اندازهگيري سرعت موجبرشي به روش درون چاهي استفاده گرديد. جهتاستفاده گرديد و كليه گمانه با استفاده از 12 شتابنگاشت مربوط به Deepsoil تحليل ها پاسخ لرزه اي از روش يك بعدي معادل خطي و نرم افزارزلزلههاي اخير ايران در دو وضعيت سنگ بستر الاستيك و صلب تحليل شدند. نتايج حاكي از آن است كه مناطق داراي تركيبات گراولي و ماس هاي3/ داراي بيشترين بزرگنمايي و مناطق با تركيبات سيلتي و رسي داراي كمترين بزرگنمايي بوده و در حالت سنگ بستر صلب، مقاديربزرگنمايي از 42 متغير است. همچنين مقادير فركانس بزرگنمايي در مسير مورد مطالعه در محدوده فركانسي / 1 تا 9 / 6 و در حالت سنگ بسترالاستيك 9 / تا 74 هرتز به دست آمده است.


كلمات كليدي:

جنبش نيرومند زمين . بزرگنمايي . متروي قم . روش خطي معادل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جنبش نيرومند زمين , بزرگنمايي , متروي قم , روش خطي معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 24
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل انرژی سازه های بلند مرتبه فولادی با مهاربندهای واگرا روی خاک رس در حوزه نزدیک و دور از گسل

خلاصه
در اين پژوهش رفتار لرزهای قابهای فولادی بلند مرتبه با سیستم دوگانهی قاب خمشی مهاربند واگرا روی خاک رس، توسط تحلیل دينامیکی -غیرخطی در دو حالت نزديک و دور از گسل مورد بررسی قرار میگیرد و پاسخ سازه شامل تغییر مکانها و انرژی جذب شدهی غیر الاستیک، تعیینطبقهای در برنامهی  و مقايسه میشود. برای اين کار قاب سه بعدی 1 ETABS مدلسازی میشود. سپس با استفاده از نرمافزار SAFE به طراحی پیگسترده برای اين ساختمان میپردازيم. جهت بررسی تاثیرات خاک اين قاب را در سه حالت پای گیردار، پی سطحی و پی عمیق در نرمافزار PERFORM مدل میکنیم. سپس تحلیل دينامیکی غیرخطی تحت شتابنگاشتهای حوزهی دور و نزديک صورت گرفت تا تاثیرات حوزه نزديکو دور از گسل نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که دوره تناوب مدلهايی با پی سطحی بیشتر از دوره تناوب مدلهای باپايهی گیردار و شمع است و جابهجايی بام و انرژی هیسترزيس مدلها در زلزلههای حوزه نزديک به مراتب بیشتر از حوزهی دور است. همچنین درصد جذب انرژی خاک در زمین لرزهی حوزهی دور بیشتر از زمینلرزهی حوزهی نزديک است.


کلمات کلیدی:

حوزه ی نزدیک و دور از گسل . اندرکنش خاک و سازه . انرژی هیسترزیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه ی نزدیک و دور از گسل , اندرکنش خاک و سازه , انرژی هیسترزیس ,
:: بازدید از این مطلب : 16
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار روانگرایی ماسه مسلح با نوار لاستیک با استفاده از میز لرزه

خلاصه
وجود ضایعات لاستیک های فرسوده به سبب افزایش روز افزون خودروها، نگرانی های جدی را در خصوص مسایل زیست محیطی ایجاد نمودهاست. از این جهت دفع مواد لاستیکی همراه با استفاده بهینه از آنها می تواند به عنوان یک موضوع مهم تحقیقاتی مطرح گردد. به همین دلیل استفادهاز خرده لاستیک های فرسوده در سازه های خاکی نظیر شیب ها، دیوارهای حائل، بستر راه ها و پی ها به میزان قابل توجهی مطرح می باشد. در اینمقاله تاثیر افزودن نوار لاستیک به ماسه در کاهش روانگرایی و بهبود رفتار دینامیکی خاک شل اشباع با طراحی یکسری آزمایش مدل با استفاده ازمیز لرزه 1-g مورد بررسی قرار گرفته است. در طول آزمایش کلیه تغییرات به طور پیوسته توسط سنسورهای فشار آب حفره ای، شتاب و تغییر مکانثبت گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن است که مسلح کننده نوار لاستیک تاثیر خوبی در کاهش روانگرایی و اثرات ناشی از آن از جمله نشست دارد.


کلمات کلیدی:

نوار لاستیک . روانگرایی . ماسه مسلح . نشست

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نوار لاستیک , روانگرایی , ماسه مسلح , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنز ماسه ای روانگرا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوگرید . پی نواری . روانگرایی . آنالیز دینامیکی . FLAC2D

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , پی نواری , روانگرایی , آنالیز دینامیکی , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 17
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و کنترل مشخصات ستون هاي جت گروت

خلاصه
جت گروتینگیکی از روشهاي بهسازي بستر و پایدارسازي شیبها میباشد که در آن میتوان ظرفیت باربري قائم یا جانبی زمین موردنظر را ازطریق تزریق دوغاب سیمان تحتفشار افزایش داد. در مقاله اخیر بهسازي خاك توسط المانهاي جت گروت در یکی از شهرهاي ساحلی شمال4- به همراه شرایط ژئوتکنیکیخاكمحل ارائه 8s-4cm ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تزریق دوغاب سیمان تحتفشار 450 بار بروشگردیده است. قطر بهدستآمده ستونهاي جت گروت با توجه به روش اجرا و شرایط خاك محل که از بررسیهاي میدانی بهدستآمده و میزانمقاومت تکمحوري مغزههاي گرفتهشده از آنها بهعنوان مهمترین اطلاعات موردنیاز براي طراحی ستونهاي جت گروت بهمنظور بهرهبرداري در اختیار کارشناسان قرارگرفته است.


کلمات کلیدي:

بهسازي خاك . تزریق تحتفشار . جتگروت . مغزه گیري

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي خاك , تزریق تحتفشار , جتگروت , مغزه گیري ,
:: بازدید از این مطلب : 22
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پاسخ لرزه ای دره های دو بعدی V شکل در برابر امواج مهاجم SV قائم

خلاصه
امروزه تجربیات ناشی از زمین لرزه های پیشین تاثیر عوارض سطحی بر پاسخ لرزه ای زمین را به خوبی به اثبات رسانده اند. لیکن به دلیل پیچیدگیماهیت گسترش موج در این عوارض و فقدان ابزار مناسب تحلیل، به اندازه کافی به این امر پرداخته نشده است. در این پژوهش به بررسی پاسخلرزه ای درههای V شکل تحت تاثیر امواج مهاجم SV با استفاده از الگوریتم اجزای مرزی دو بعدی پرداخته شده است. نتایج، بیانگر تاثیرپذیریقابل توجه پاسخ لرزهای از هندسه عارضه بوده و روابط معناداری بین نسبت شکل دره و دامنه امواج دریافتی نشان میدهد. به منظور اعتبار سنجی مدل، نتایج حاصل از تحلیل فضای نیم دایره همگن با نتایج گزارش شده در ادبیات فنی مقایسه شده و همبستگی خوبی را نشان داده است.


کلمات کلیدی:

پاسخ لرزه ای . عوارض توپوگرافی . اثرات ساختگاهی . بزرگنمایی ساختگاه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ لرزه ای , عوارض توپوگرافی , اثرات ساختگاهی , بزرگنمایی ساختگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5283 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5283 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD