<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه وضعیت آبگذری از بستر سد خرسان 3 با تاکید بر آزمون لوژان

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین شناسی . نفوذپزیری . سد . خرسان 3 . لوژان

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی , نفوذپزیری , سد , خرسان 3 , لوژان ,
:: بازدید از این مطلب : 212
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي وضعیت نفوذپذيری ساختگاه سد هرزندات مرند با استفاده از شاخص نفوذپذيری ثانویه (SPI)

سد هرزندات مرند در استان آذربایجان شرقی و 40 ل کیومتری شمال غرب شهر مرند واقع شده است. با توجه به اهمیت موضوع نشت آب از مخزن سدها، بررسی وضعیت نفوذپذ ر یی توده سنگ های در برگر ینده پی و تکه یگاههای سد ضروری م یباشد. متداول ترین روش برای این بررس یها، ا ی آزمون لوژان است، اما با توجه به ا ر یادات وارد بر تحلیل داده های این روش، در پژوهش حاضر، توده (W.P.T) است اد فه از آزمایش فشار آب مورد بررسی قرار گرفته و (S.P.I) سنگ های ساختگاه سد هرزندات با استفاده از روش آقای فو و ی و همکاران موسوم به شاخص نفوذپذ ر یی ثانو ه ی بر اساس نتایج حاصل، راهکارهای آب بندی مناسب پیشنهاد گر د یه است. بر اساس بررس یهای انجام شده، نفوذپذ ر یی در جناح راست و بخش قرار گرفته است ولي در جناح چپ سد نتایج آزما ش یات نفوذپذ ر یی برای گمانه های حفاری شده در منتهی B تا A بستری ساختگاه عمدتاً در رده قرار گرفته و با نزد یک شدن به بستر از م ز یان نفوذپذ ر یی كاسته م یشود. از نظر رفتار ه د یرود نا یمیکی با استفاده از تیپ D اله ی محور اكثراً در رده نز ی به ترتیب با فراوانی B, C, D با فراوانی 62 درصد به عنوان رفتار غالب ساختگاه سد معر یف شده و رفتار های A رفتار نوع Pt-SPI نمودارهای 8و 6 درصد در رده ها ی بعدی قرار دارند. همچنین در 3 درصد از آزما یشات انجام اف یته، تیپ رفتاری توده سنگ در ح ین آزمایش قابل ،21 تشخیص نبوده است.

کلمات کلیدی:

سد هرزندات، لوژان، شاخص نفوذ پذر یی ثانویه SPI ،رفتار ه د یرود نا یمیکی، توده سنگ

نویسندگان :

امیر علیپور مقتدر (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)

ابراهیم اصغری کلجاهی (استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز)

محمد کشاورز بخشایش (استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد هرزندات , لوژان , شاخص نفوذ پذر یی ثانویه SPI , رفتار ه د یرود نا یمیکی , توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 729
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ارتباط میان نفوذ پذیري و خورند دوغاب با ناپیوستگی هاي موجود در توده سنگ ساختگاه سد سیمره

به طور کلی جهت پایداري سدها کنترل مقدار نشت باید مورد توجه قرار گیرد. لذا به منظور طراحی ایمن چنین سازه هایی داشتن اطلاعات کافی در ارتباط با نفوذ پذیري توده سنگ الزامی است. مهمترین روش جهت تعیین مقدار نفوذپذیري در است. که با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش می توان مقایسه اي کمی از (W.P.T) توده هاي سنگی آزمایش لوژان مقدار نفوذ پذیري برجا بدست آورد. براي تعیین مقدار نفوذ پذیري روش هاي دیگري نیز توسط محققان مختلف از جمله را (K) ارائه شده است که به طور مستقیم مقدار نفوذپذیري (SPI) 2004 ) تحت عنوان شاخص نفوذپذیري ثانویه ) Foyo ارائه می کند. غالبامقدار نفوذ پذیري توده سنگ تحت تاثیر خصوصیات ناپیوستگی هاي موجود قرار می گیرد. حین انجام آزمایش فشار آب در بسیاري از مقاطع در گمانه هاي اکتشافی ارتباط مستقیم و منطقی میان مقدار نفوذ پذیري و مقدار خورند و تزریق (SPI) سیمان حین فرایند تزریق دیده نمی شود. در این مقاله ارتباط میان نفوذ پذیري توده سنگ بر مبناي پارامتر پذیري آن با خصوصیات توده سنگ نظیر درزه داري مورد بررسی قرار می گیرد.


کلمات کلیدي:

نفوذپذیري، تزریق، نشت، لوژان.

نویسندگان :

احسان معتمدالشریعتی (احسان معتمدالشریعتی، شرکت پرلیت)

رسول اجل لوئیان (دکتر رسول اجل لوئیان، عضو هیات علمی پروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان)

فرهاد داودیان (دکتر رسول اجل لوئیان، عضو هیات علمی پروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذیري , تزریق , نشت , لوژان ,
:: بازدید از این مطلب : 970
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد ماشکیدسفلی

ارزیابي نفوذپذیری ساختگاه سد یکي از پارامترهای مهم در مطالعات ژئوتکنيکي ساختگاه سد ميباشد . آزمایش لوژان روش متداول تعيين نفوذپذیری سنگها است. بر اساس تحليل اطلاعات حاصل از این آزمایش ميزان نفوذپذیری تودهسنگ، ارزیابي ميشود و بررسي دقيق این اطلاعات سبب ميگردد بخشهایي كه نياز به تزریق بيشتری جهت آببندی دارند، مشخص شوند و آببندی ساختگاه سد به بهترین شکل صورت گيرد. در این مقاله نتایج آزمایش نفوذپذیری تکيهگاه راست، تکيهگاه چپ و بستر سد ماشکيدسفلي موردبررسي قرار گرفت و مشخص شد كه سنگهای جناح چپ دارای ميانگين لوژان 04 ، سنگهای جناح راست دارای ميانگين لوژان 01 و سنگهای بستر ساختگاه دارای ميانگين لوژان 01 ميباشند. در آخر با طبقهبندی نفوذپذیری سنگها بر اساس ميانگين و ميانگين وزني لوژان، سنگهای كل ساختگاه در رده متوسط قرار گرفتند.


کلمات کلیدی:

نفوذپذیری، سد، ماشکیدسفلی، لوژان

نویسندگان :

محمدرضا مشرفیفر (استادیار، دانشگاه یزد، گروه زمینشناسی)

ریبا کارگرانبافقی (استادیار، دانشگاه یزد، گروه زمینشناسی)

مجتبی براهوئی (دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد، گروه زمینشناسی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذیری , سد , ماشکیدسفلی , لوژان ,
:: بازدید از این مطلب : 881
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي نفوذ پذيري سنگهاي پي و تكيه گاه سد كوچري

عمليات تزريق در محل سدها براي كاهش نفوذپذيري سنگها، در نتيجه تزريق مخلوط سيمان، انجام مي شود . فشار تزريق با توجه به افزايش عمق، افزايش مقاومت سنگ پي، كيفيت تجهيزات تزريق، كاهش درزه داري سنگ پي و ... افزايش مييابد . بنابراين براي انجام بهينه عمليات تزريق بايد بهترين شرايط را در نظر گرفت . تجربه نشان داده است كه هر نوع سنگي داراي قابليت تزريق پذيري ويژه اي مي باشد كه پس از انجام عمليات تزريق سنگ داراي درجه مشخصي از نفوذپذيري ميشود . ارزيابي ًَهاي اوليه از مقدار نفوذپذيري معمولا بوسيله انجام آزمايش نفوذ آب در گمانه صورت مي گيرد . با توجه به داده هاي حاصل از اين آزمايش و در نظر گرفتن ويژگي - هاي مغزه حفاري ميتوان رفتار هيدروليكي سنگها را با توجه به دياگرامهاي فشار - خورند (P- Q) تفسير نمود . هدف از اين مقاله SPI ( ( و نفوذپذيري آنها را بر اساس شاخص نفوذپذيري ثانويه ارزيابي نفوذپذيري سنگهاي پي و تكيه گاه سد خاكي كوچري واقع در 8 كيلومتري جنوب غربي شهرستان گلپايگان ميباشد . با توجه به دادههاي حاصل از گمانههاي اكتشافي ميتوان درك بهتري از شرايط زمينشناسي ساختگاه سد مذكور بدست آورد و مقدار نشت آب از پي و تكيه گاههاي ساختگاه سد را ارزيابي نمود .

 

كلمات كليدي:

ساختگاه سد كوچري, شاخص نفوذپذيري ثانويه (SPI), لوژان, تزريق پذيري

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 مجتبي حيدري  - دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي، دانشگاه اصفهان
اكبر قاضي فرد  - عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، دانشيار دانشگاه اصفهان
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساختگاه سد كوچري , شاخص نفوذپذيري ثانويه (SPI) , لوژان , تزريق پذيري ,
:: بازدید از این مطلب : 1049
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 28 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار با بررسي نمودارهاي خورند- لوژان

براي موفقيت در عمليات تزريق، شناخت حركت سيال در داخل سنگ امري ضروري مي باشد . از طرف ديگر بايستي جهت شناخت مشكلات و نارسايي هاي تزريق پارامترهاي ديگري از جمله فشار تزريق , نوع دوغاب , فواصل گمانه ها و غيره كنترل شود . طرح تزريق پرده آب بند سد تالوار استان زنجان با استفاده از نمودارهاي خورند - لوژان شش گمانه ي آزمايشي مورد ارزيابي قرار گرفت . هدف از ارزيابي اين نمودارها، مشخص شدن نرخ خورند بر حسب زمان و مقايسه آن با استانداردها، جهت شناخت رفتار سنگ در برابر دوغاب و كنترل طرح تزريق مي باشد . نهايتاً با توجه به نتايج حاصله نحوه تزريق، فشار تزريق و فواصل گمانه ها مورد بحث قرار مي گيرد . نتايج حاكي از آنست كه تزريق در جناح راست موفق نبوده ولي در بستر رودخانه درقسمت هاي عميق موفق بوده است . همچنين فشار اعمال شده ي تزريق مناسب نمي باشد و باعث شكست سنگ ها در اثر تزريق شده است كه در اين حالت درزه هايي كه از نظر هيدروليكي فعال نيستند ، هادي جريان شده و مورد تزريق قرار مي گيرند . اين در حالي است كه درزه هاي كل ساختگاه داراي رفتار آبشستگي هستند و احتمال فعال شدن درزه هاي مذكور در اثر فشار هيدروليكي بعداز آبگيري كم مي باشد.

 

كلمات كليدي:

تزريق آزمايشي, خورند دوغاب, لوژان, سد تالوار

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران


نويسند‌گان:

 سعيد گنج خاني  - دانشجوي كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي دانشگاه اصفهانپ

رسول اجل لوئيان  - دكتري زمين شناسي مهندسي، استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان

 محمود هاشمي اصفهانيان  - دكتري مكانيك سنگ، استاديار گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تزريق آزمايشي , خورند دوغاب , لوژان , سد تالوار ,
:: بازدید از این مطلب : 1677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5258 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5258 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD