<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

نیلینگ و انکراژ سیستم بهینه پایدارسازی گود

خلاصه
امروزه یكي از مسائل مهم در احداث سازه ها انتخاب روش پایدارسازي گود مي باشد،كه عدمانتخاب نامناسب آن، نشست هاي احتمالي و كاهش ظرفیت باربري و تغییر مكانهاي جانبي وخرابي سازه هاي مجاور را به همراه خواهد داشت كه منجر به صدمات و خسارات جبرانناپذیري میگردد كه ناشي از عدم شناخت كافي مهندسین به سیستم هاي حفاظتي گود مي باشد.به منظور جلوگیري از این موارد لازم است كه كاربرد و عملكرد سیستم هاي مهاربندي مختلفگود معرفي گردد تا با انتخاب مناسب ،در محیطي پایدار و ایمن بتوان عملیات عمراني راادامه داد و مانع از به وقوع پیوستن این صدمات و به وجود آمدن خسارت شد. در اینمقاله با توجه به گسترش شهرها و احداث ساختمانهاي مرتفع با طبقات متعدد در زیر زمین سعي شده است به معرفي و نقش و عملكرد سیستم حفاظتي گود نیلینگ میخ کوبی) – nailing ( واستفاده از انکراژ پرداخته شود كه به دلیل انجام خاکبرداری مرحله به مرحله و تثبیتهر مرحله از گود با استفاده از ردیف میخ های مربوط به آن مرحله و سپس انجام عملیاتخاک برداری بعدی از ایمن ترین روش های حفاظت از گود می باشد که در خاک های مختلف نیز قابل اجرا می باشد.

کلمات کلیدي:

نیلینگ . انکراژ . گودبرداری . پایدار سازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نیلینگ , انکراژ , گودبرداری , پایدار سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 127
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز حساسیت دیوار برلنی و تعیین پارامترهاي مختلف تاثیر گذار بر رفتار دیوار

چکیده: طراحی سیستم هاي نگهدارنده گودهاي عمیق نیازمند تحلیل دقیق، طراحی و کنترلعملکرد آن بوده و این موضوع براي گودهاي شهري که نیاز به فضا و قیمت بالاي زمین استتوجیهپذیر می باشد. به علت مجاورت ساختمان هاي موجود انتخاب دقیق سیستم حائل مهماست و ملاحظاتی باید لحاظ شود . در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددي، رفتار دیوار برلنیتحت شرایط ژئوتکنیکی و هندسی مختلف مورد بررسی قرار گرفته ، که شامل تعیین ماکزیممجابجایی افقی دیوار و ضر ایب اطمینان ها می باشد . در این تحقیق آنالیزهاي متفاوتی بر رويمدل هاي مختلف انجام گرفته است تا با توجه به تغییر شرایط مختلف ژئوتکنیکی خاك ودیوار، بتوان پارامترهاي تاثیرگذار بر روي نتایج را مشخص نموده تا به این صورت دركمناسبتري از رفتار دیوار در مقابل تغییر پارامترها کسب نمود.

کلمات کلیدي:

گودبرداري . دیوار برلنی . نیلینگ . نرم افزار Plaxis .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , دیوار برلنی , نیلینگ , نرم افزار Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای پایداری شیروانی خاکی به روش نیلینگ و دیوار حائل

خلاصه
تحلیل پایداري شیروانی هاي خاکی پیچیده، جنبه اي مهم و چالش برانگیز در مهندسی ژئوتکنیک است و ظرف 07 سال گذشته مطالعات مهندسیوسیعی براي توسعه روش هاي مرسوم تحلیل پایداري شیروانی انجام شده است. هرچند پیشرفت هایی در چند دهه اخیر صورت گرفته است، تحلیلپایداري شیروانی هنوز یک موضوع چالش برانگیز است. از طرفی انتخاب یک سیستم مناسب جهت پایداري شیروانی هاي خاکی براي مقابله باگسیختگی هاي محتمل در آنها امري اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با انجام آنالیز عددي به وسیله نرم افزار آباکوس عملکرد لرزه اي دو سیستمبسیار متداول نیلینگ ودیوار حائل در پایداري یک شیروانی خاکی با فرض قائم بودن موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم نیلینگ با توجه به پارامترهاي موردبررسی عملکرد بهتري را در پایداري سیستم از خود نشان می دهد.


کلمات کلیدی:

شیروانی خاکی . نیلینگ . دیوار حائل . آنالیز عددی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی خاکی , نیلینگ , دیوار حائل , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 521
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مهار ترانشه و خاکریز در حال فرسایشبا استفاده از سیستم میخکوبی

خلاصه
میخکوبی خاك یک روش تسلیح در جاي خاك است که در دو دهه اخیر براي حفظ دیوارهاي حفاري و ایستایی شیبها به صورت روز افزون به می باشد. در davis کار می رود.روش هاي طراحی که مورد استفاده قرار گرفته در اروپا عمدتا روش آلمانی و روش فرانسوي ودر امریکا روش حالت کلی این روشها از جا در آمدگی میخ و پایداري کلی دیوار میخ کوبی شده را کنترل میکنند. در این مقاله براي پایداري شیب هاي موجود و یا در حال گودبرداري از روش نیلینگ استفاده گردیده است. این روش شامل نصب آرماتورهاي فولادي در فواصل نزدیک که متعاقبا توسط دوغاب سیمانی پوشانده خواهد شد، می باشد نیلینگ براي اجراي سازه هاي محافظ موقت و دائم قابل استفاده می باشد. در راستاي استفاده موثر از خاك مسلح ، استفاده از روشهاي جدیدتري نظیر مهار بندي خاك و میخکوبی خاك معمول شده است . سیستم هاي مهاربندي و میخکوبی خاك جهت پایدارسازي و نگهداري سازه هاي خاکی طراحی می شوند، تا توسط المانهاي کششی ، تغییرمکانهاي سازه را محدود نمایند. اساس طراحی این عناصر بر مبناي انتقال بار از طریق اصطحکاك یا چسبندگی در ناحیه فصل مشترك خاك و مصالح تسلیح می باشد. از مزایاي اجراي این سیستم ها ، امکان پایدار سازي دیوارهاي خاکی بزرگ ، در زمان کوتاه و با مراحل اجرایی کمتر نسبت به سایر روشها و با مصرف کمترین هزینه می باشد. استفاده از این سیستم ها در سازه هاي خاکی که شرایط اجراي این سیستم ها را دارند ، مستلزم یک تخمین دقیق از دوام و پایداري اجزاي سازه در دراز مدت می باشد. اساس این سیستم بر مبناي کاربرد مصالح تسلیح کششی در ناحیه مقاوم خاك می باشد که در فاصله کمی نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند .سیستم هاي میخ کوبی شده قابلیت تحمل بارهاي قائم استاتیکی و دینامیکی را دارا می باشند .از اینرو می توان از این سیستم جهت ساخت کوله پلها استفاده نمود .همچنین می توان از این سیستم جهت پایدارسازي و تعمیر سازه هاي خاکی موجود نیز بهرهبرد .در سیستم هاي میخ کوبی شده، مصالح تسلیح عموماً از میلگردهاي فولادي که قابلیت تحمل نیروهاي کشش و تا اندازه اي برشی را دارند تشکیل شده است.


واژههاي کلیدي:

نیلینگ ، میخکوبی خاکریز و شیروانی هاي خاکی ، خاك مسلح

نویسندگان :

محمدخیام  ، الیاس بهمقام

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نیلینگ , میخکوبی خاکریز , شیروانی هاي خاکی , خاك مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

زاویه بهینه نیل در شیروانی های میخکوبی شده

عملکرد شيرواني های ميخکوبي شده توسط پايداری و تغيير شکل آنها بيان مي شود. تغيير شکل های شيرواني های مي تواند به سازه های مجاور، تاسيسات و خيابان های اطراف آسيب برساند. پايداری و تغيير شکل های شيرواني های به فاكتور هايي، وابسته مي باشند. تجربه نشان داده است كه پيش بيني ميزان تغيير شکل ها بسيار پيچيده و فرايندی وقت گير مي باشد. بر اساس مدلسازی های عدد انجام شده مشخص گرديد كه با افزايش زاويه شيب شيرواني ميخکوبي شده با ثابت بودن زاويه شيب خاكريز بالای آن ، زاويه بهينه نيلينگ كاهش مي يابد. حداكثر نيرو كششي در نيل ها كه در تراز پايين تر نسبت به تاج شيرواني اجرا شده اند ، نسبت به نيل های كه در تراز بالاتر اند ، بيشتر است. حداكثر نيرو كششي در نيل های كه در تراز يک سوم از پنجه شيرواني اجرا شده ، ايجاد مي گردد .


کلمات کلیدی:

شیروانی ، نیلینگ ،تغییر شکل ،پایداری

نویسندگان :

مرتضی بخشی (دانشجوی دکتری خاک و پی ، دانشگاه سمنان)

عبدالحسین حداد (استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه سمنان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی , نیلینگ , تغییر شکل , پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1362
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روشهای متداول نگهداری گودبرداریهای عمیق مستند به گزارشهای اجرایی

خرابيهايگودبرداريهادرسالهای اخيرنشانميدهدكهنيازبهمطالعه بيشتر درزمينهطراحيوساختسيستمهای نگهدارندهجانبي انعطافپذير موقت ميباشد. لذايکيازمسائلمهممهندسيعمران درمناطقشهری،پايدارسازيجدارههايقائموشيبدارخاكيميباشد. از آنجاييکه مشخصات ژئوتکنيکي ساختگاه مهمترين و تاثيرگزارترين عامل در انتخاب و طرح سيستم پايدارسازی گود ميباشد، انجام مطالعات دقيق و مناسب ژئوتکنيکي پيش از آغاز انتخاب، طراحي و عمليات اجرايي پايدارسازی گود نقش بسزايي در پيشبرد منطقي و مهندسي مراحل طرح و اجرای پايدارسازی ديواره خواهد داشت.در اين تحقيق اطلاعات ژئوتکنيکي مربوط به 48 مورد از گودبرداريهای كه در چند كشور مختلف اجرا شده جدولبندی شده و در مورد دو سيستم مهاری ديوار ديافراگمي و نيلينگ كه در اين پروژههای موردی متداول بودهاند بحث لازم صورت گرفته است. و در نهايت موارد كارآيي بهينه استفاده از اين سيستم- ها مشخص شده است.

کلمات کلیدی:

گودبرداری، سیستم مهاری، دیوار دیافراگمی، نیلینگ

نویسندگان :

طاهره کریمینیا (طاهره کریمینیا،دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان)

محمود وفائیان (محمود وفائیان، استاد بازنشسته دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان)

محمدعلی روشنضمیر (محمدعلی روشنضمیر، استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , سیستم مهاری , دیوار دیافراگمی , نیلینگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1357
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تخمین تراز مبنا جهت محاسبه مقاومت باند معادل در ارتفاع دیواره های میخکوبی شده (برمبنای توصیههای موجود در آییننامه ها)

روش ميخکوبي یکي از روشهای پایدارسازی دیواره های گودبرداری بشمار ميرود. در این روش اصطلاحاً گوه محرک به خاک مقاوم پشت آن دوخته ميشود. بمنظور ایجاد هم چسبي كافي بين المان تسليح و خاک در ناحيه مقاوم از دوغاب سيمان استفاده ميشود. ميزان همچسبي ایجاد شده بين المان تسليح و دوغاب سيمان را مقاومت باند مينامند كه تابع عوامل مختلفي ازجمله عمق قرارگيری المان تسليح ميباشد. در این پژوهش سعي گردیده تا با مدلسازی گودهای مختلف با پارامترهای متفاوت یک عمق معادل برای دیواره گودبرداری بصورت تابعي از ارتفاع گود بگونهای محاسبه شود كه چنانچه از مقاومت باند بدست آمده برای آن عمق برای تمام المانهای تسليح صرفنظر از عمق قرارگيری آنها استفاده شود، ضریب اطمينان  1 ارتفاع دیواره گود از پای دیواره / تحليل پایداری كلي درحالت تعادل حدی تغيير نکند. محاسبات نشان ميدهد كه ميتوان این عمق معادل را برابر 6 درنظر گرفت.


کلمات کلیدی:

میخکوبی، مهارگذاری، مقامت باند، نیلینگ، پایدارسازی گود

نویسندگان :

محسنصابرماهانی (عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

حمیدرضا الهی (عضو هیت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و مدیر فنی شرکت سامانپی)

ولیاله قلعهنوی (دانشجوی دوره کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس ارشد ژئوتکنیک
شرکت سامانپی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخکوبی , مهارگذاری , مقامت باند , نیلینگ , پایدارسازی گود ,
:: بازدید از این مطلب : 1226
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5364 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5364 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه