<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی درزه های طولی پوشش سگمنتی تونل ها

چکیده
در این پژوهش پوشش سگمنتی تونل خط 6 مترو تهران با حضور فیزیکی درزههاي سگمنتی (روش مستقیم) شبیهسازي شده است.در بیشتر مطالعات پیشین تأثیر سگمنتی بودن تونلها با استفاده از ضرایبی بصورت غیرمستقیم در نظر گرفته شده و یا پوشش کاملاًیکپارچه شبیهسازي شده است. در حالی که امروزه براي طراحی بهینه سازههاي بتنی زیرزمینی و مطالعات مدل شکست و آسیب اینگونه سازهها باید طراحی بسیار دقیقی صورت پذیرد. در این مقاله پوشش سگمنتی تونل خط 6 مترو تهران با استفاده از المان تیربصورت دو بعدي شبیهسازي شده و درزههاي طولی نیز با استفاده از المان فنر دورانی با تعریف صلبیت دورانی معین ایجاد گردید.استفاده شده است. براي ایجاد رفتار اتصالات سگمنتی از زبان برنامه نویسی FLAC 2D براي شبیهسازي از نرمافزار تفاضل محدودفیش در نرم افزار استفاده شد. نتایج نشان میدهند که وجود درزههاي طولی باعث کاهش مقدار ممان خمشی توزیع یافته در سازه1 تن متر از / تونل شده و نیروهاي محوري و برشی چندان تغییري نمیکنند. به طوري که در پوشش یکپارچه ممان خمشی حدود 7ممان خمشی در پوششسگمنتی بیشتر میباشد. کانتور نشست سطحی (جابجائی قائم) تونل در مدل عددي پوشش سگمنتی مقداربسیار ناچیزي از مدل عددي پوشش یکپارچه بیشتر میباشد. در کل پوشش سگمنتی میتواند باعث بهینهسازي ابعادي در پوشش تونل با توجه به منحنی اندرکنش ممان- نیروي محوري گردد و براي این امر نیاز به مطالعات گسترده و جامع میباشد.

واژه هاي کلیدي:

درزه هاي طولی . پوشش سگمنتی تونل . شبیه سازي سگمنت . صلبیت دورانی . FLAC 2D  

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , درزه هاي طولی , پوشش سگمنتی تونل , شبیه سازي سگمنت , صلبیت دورانی , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 872
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 9 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روش عددي و تحلیلی در برآورد بار وارد بر روي سگمنت مطالعه موردي تونل هاي دوقلو مترو خط 2 شیراز

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

طراحی سازه اصلی . بار وارد بر تونل . روش های تحلیلی و عددی . FLAC 2D . SAP2000                 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی سازه اصلی , بار وارد بر تونل , روش های تحلیلی و عددی , FLAC 2D , SAP2000 ,
:: بازدید از این مطلب : 819
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار مقاطع عرضی تونل دایره ای تحت تغییر شکل های حلقه ای ناشی از انتشار قائم امواج برشی

خلاصه
در این مقاله نیروها و لنگرهای سازه ای القاء شده در پوشش تونل، ناشی از انتشار قائم موج برشی در مقاطع عرضی با مدلسازی عددی و همچنینروش حل های تحلیلی موجود، تعیین و مقایسه شده است. برای مدلسازی عددی از نرم افزار تفاضل محدود FLAC 2D استفاده شده که تحلیلدینامیکی کامل غیر خطی مقاطع دو بعدی را با درنظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه انجام می دهد. روشحل های تحلیلی ارائه شده توسط ونگ،پنزین و بابت نیز برای انجام کنترل و مقایسه نتایج مدلسازی عددی به کار رفته است که فرمول بندی همه آنها بر اساس اعمال ماکزیمم تغییرشکلبرشی شبه استاتیکی در مقاطع عرضی می باشد. نتایج بدست آمده از مدلسازی عددی در تعیین نیروهای محوری سازگاری بیشتری با روش حلهای تحلیلی ذکر شده دارد در حالی که مقادیر لنگر خمشی بدست آمده از مدلسازی عددی و روش های تحلیلی اختلاف بیشتری نشان می دهند.مقادیر مدول برشی به کار رفته در روش حل های تحلیلی از روی ماکزیمم کرنش برشی القا شده در مدلسازی عددی میدان آزاد مقاطع تعریف می شود و مهم ترین علت اختلاف نتایج بدست آمده از دو رویکرد، تشخیص داده می شود.

کلمات کلیدی:

مدل سازی عددی . FLAC 2D . تحلیل دینامیکی . موج برشی . کرنش برشی القا شده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازی عددی , FLAC 2D , تحلیل دینامیکی , موج برشی , کرنش برشی القا شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1323
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی ظرفیت باربری پی حلقوی بر روی خاک های دانه ای و حباب های تنش زیر آن

چکیده
در این تحقیق به مدلسازی عددی پی حلقوی با استفاده از نرمافزار FLAC 2D پرداخته شده است. خاک دانهای است و از معیار موهر کولمب وقانون جریانغیرهمراه پیروی میکند. در مطالعهی حاضر ضریب ظرفیت باربری ) ɣʹN ( پی حلقوی محاسبه و ارائه شده است که نسبت به سایرکارهای تئوری از تحقیقات پیشین تطابق بیشتری با مطالعات آزمایشگاهی دارد. همچنین در این مطالعه به بررسی حبابهای تنش زیر پی حلقویپرداخته شده است. نتایج حاصل نشان میدهدکه برخلاف سایر پی ها، با افزایش عمق، لزوما مقدار ) q: تنش در عمق مورد نظر و oq: تنش زیر پی( کاهش نمییابد، و حتی در بخشهایی از زیر پی، این نسبت افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:

پی حلقوی . ظرفیت باربری . حباب تنش . Flac 2D . مدلسازی عددی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی حلقوی , ظرفیت باربری , حباب تنش , Flac 2D , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1469
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی و تحلیلی رفتار لرزه ای تونلهای ساخته شده به روش کندوپوش

خلاصه
با توجه به اینکه سازههای زیرزمینی جزو شریانهای حیاتی جامعه محسوب میشوند، ارزیابی پاسخ لرزهای آنها در قبال بارهای دینامیکی امریضروری است. از طرفی تونلهایی که در عمق کم قرار دارند اغلب مستطیل شکل بوده و با روش کندوپوش ساخته میشوند. شکل هندسی سازه وقرار گیری آن در نهشتههای خاکی کم عمق سبب میشود که اثر اندرکنش سازه خاک در طراحی لرزهای تونل اهمیت ویژهای پیدا کند. طراحی -این تونلها اغلب از طریق روشهای تحلیلی فرم بسته )اعمال تغییر شکل لرزهای( صورت میگیرد، لذا در این مقاله با استفاده از نرم افزار flac 2dمحیط خاک و تونل مطابق با روش کندوپوش مدلسازی شده و رفتار لرزهای تونل با اعمال شتابنگاشت زلزله در کف مدل پردازش شده و اثراتاندرکنش سازه خاک با نتایج روش تحلیلی مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی:

تحلیل دینامیکی . تونل کندوپوش . اندرکنش سازه خاك . راه حل فرم بسته . flac 2d

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل دینامیکی , تونل کندوپوش , اندرکنش سازه خاك , راه حل فرم بسته , flac 2d ,
:: بازدید از این مطلب : 1982
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

انتخاب سيستم نگهداری و طول گام پيشروی در تونل شمارة سه جاده قزوین تنكابن بر اساس آناليز ریسک

چكيده
انتخاب سيستم نگهداری مناسب از مهمترین عوامل تأثيرگذار در اجرای موفق پروژههای تونلسازی است. پس از انجام مطالعاتزمينشناسی مهندسی ساختگاه تونل و بهکارگيری روشهای ردهبندی مهندسی تودهسنگ، مرحلهی طراحی سيستم نگهداری آغازمیشود. در طراحی سيستم نگهداری تونل، معيارهای مختلفی از جمله مدت بهرهبرداری، ایمنی و هزینهها درنظر گرفته میشوند.حفاریهای زیرزمينی در محيطی با عدم قطعيت انجام میشوند و همواره با درصد بالایی از ریسك همراه هستند. آناليز ریسك روشیبرای مقابله با محدودیتهای ناشی از عدم قطعيت میباشد. مدیریت صحيح و به موقع ریسكها، موجب به حداقل رساندن احتمالوقوع یا اثر پيامدهای منفی بر اهداف پروژه خواهد شد. یکی از طرحهای مهم راهسازی در استان قزوین، جاده قزوین به تنکابن ازمسير الموت است. این پروژه دارای 62 تونل است که طولانیترین آن 0044 متر میباشد. هدف از این مطالعه ارائه سيستم نگهداریبهينه و گام پيشروی متناسب برای تونل شماره سه این جاده با استفاده ازآناليز ریسك است. از جمله ابزارهای بکار رفته در اینتحقيق کد نویسی در Flac 2D و شبيهسازی مونتکارلو میباشند. در پایان طبق نتایج حاصل، استفاده از شاتکریت مسلح شده با1 در 6 متری با گام پيشروی 6 متر در هر راند / فيبر فولادی به ضخامت 04 ميلیمتر به همراه راک بولت 0 متری به فواصل 5 پيشنهاد میگردد.


واژههای کليدی:

آناليز ریسك . طراحی نگهداری تونل . Flac 2D . مونتکارلو، تونل شماره . جاده قزوین الموت

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز ریسك , طراحی نگهداری تونل , Flac 2D , مونتکارلو، تونل شماره , جاده قزوین الموت ,
:: بازدید از این مطلب : 1431
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددي ظرفیت باربري نوك شمع هاي درجاریز در خاك هاي ماسه اي همگن

خلاصه
در شرایطی که ظرفیت باربري پی هاي سطحی براي سازه جوابگو نباشد می توان از گزینه شالوده هاي شمعی استفاده کرد.نحوه اجراي نوعی از شمعها که به شمع هاي درجاریز معروفند به این صورت استکه ابتدا چاهی به اندازه طول شمع مورد نظر حفر شده و پس از تعبیه آرماتور هاي آن ، بابتن درون چاه را پر می کنند. ظرفیت باربري شمع ها از دو قسمت ظرفیت باربري نوكشمع و ظرفیت باربري اصطکاکی جدار آن تشکیل شده است. در شرایط یکسان ، خاك هاي ماسه اينسبت به خاك هاي رسی مقاومت نوك بیشتري را بوجود می آورند .در این پژوهش، روش صحت سنجیبراي مدل ساخته شده به صورتمقایسه نتایج حاصل از مدل سازي با نتایج آزمایشگاهی و روابط موجود در ادبیات فنی می باشد . پس از اطمینان ازدرستی مدل، ظرفیت باربري نوك شمع هاي درجاریز در خاك هاي ماسه اي همگن ، مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشانگرتاثیر طولشمع و زاویه اصطکاك داخلیخاكبیشتر از تاثیر قطر شمع بر روي ظرفیت باربري نوك شمع هاي درجاریز می باشد.


کلمات کلیدي:

مدل سازي عددي شمع ها . ظرفیت باربري نوك شمع ها . شمع هاي درجاریز . شمع ها در خاك ماسه اي همگن . Flac 2D 
 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازي عددي شمع ها , ظرفیت باربري نوك شمع ها , شمع هاي درجاریز , شمع ها در خاك ماسه اي همگن , Flac 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1177
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای تاثیرگزار در نشست ناشی از تونلسازی به روش جدید اتریشی

خلاصه
با گسترش شهرهای بزرگ و توسعه حمل و نقل، برای کاهش معضلات ترافیک، استفاده از تونلهای زیرزمینی مترو اجتناب ناپذیر است.حفاری واحداث تونل در زیر زمین اثرات و چالشهایی را به همراه خود دارد که یکی از مهمترین آنها نشست سطح زمین میباشد و با توجه به اینکه احداثآنها در فضاهای شهری میباشد، تاثیر نشستهای ناشی از آن بر سازههای مجاور تونلهای در حال احداث بسیار حائز اهمیت می باشد و در صورتغفلت از آن میتواند آثار جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.در این مقاله به بررسی نشست سطح زمین در اثر حفاری تونل به روش های تئوری ومدلسازی عددی توسط نرم افزار FLAC 2D و مقایسه آن با نتایج ابزاردقیق خط 2 قطار شهری کرج که حفاری آن به روش تونلسازی جدیداتریشی NATM انجام میشود پرداخته می شود . نتایج آنالیز دامنهای انجام گرفته نشان میدهد که پارامترهای زوایه اصطکاک داخلی و وزن مخصوص به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تاثیر بر روی شاخص آزمایش و به تبع آن بر روی نشست سطح زمین است.

کلمات کلیدی:

تونل . نشست . روش جدید اتریشی . FLAC 2D .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشست , روش جدید اتریشی , FLAC 2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1647
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر مایل بودن هسته بر رفتار سدهای خاکی بلند با هسته آسفالتی

چکیده
 استفاده از سدهای خاکی با هسته آسفالتی طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش است. این سدها برای نواحی پرباران و سردسیر و همچنین مناطقی که با کمبود خاک رس مواجهاند، بسیار مناسب میباشند. شماره 48 که در سال 99 به چاپ رسیده است، برای سدهای با هسته ICOLD براساس پیشنهاد نشریه آسفالتی که دارای ارتفاع بیش از 06 متر میباشند، در قسمت 2 3 پایینی، هسته قائم و در قسمت 1 3 بالایی، این امر باعث کاهش خطر جدایی خاکریز بالادست از ، ICOLD هسته مایل توصیه شده است. بنابر همان نشریه اثر مایل بودن هسته بر رفتار FLAC 2D هسته در محدوده تاج میشود. در این پژوهش با استفاده از نرمافزار سدهای خاکی با هسته آسفالتی در دو مرحله پایان ساخت و نخستین آبگیری بررسی شده است. بدین منظور 66 و 56 متر، دو نوع پوسته سنگریزهای و شنی، دو نوع ،46 ،06 ، 86 حالت متفاوت شامل پنج ارتفاع 06 پی سنگی و آبرفتی و دو شکل هسته قائم و مایل مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل مرحله پایان ساخت به صورت ساخت مرحلهای و برای سدهای 06 متری با 5 لایه و بقیه سدها با 06 لایه و تحلیل نخستین آبگیری کلیه سدها طی سه مرحله انجام گردید. نتایج حاکی بر آن است که مایل بودن هسته تاثیر مثبتی بر رفتار سد طی این دو مرحله بارگذاری ایجاد نمیکند.

کلمات کلیدی:

سدهای خاکی . هسته آسفالتی . تحلیل تنش کرنش . FLAC 2D 

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای خاکی , هسته آسفالتی , تحلیل تنش کرنش , FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 1830
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي وقوع شكست در سد هاي سنگريزه اي(مطالعه موردي:سد مخزني ايوشان)

خلاصه
رفتار سدهاي سنگريزهاي در حين ساخت، انتهاي ساخت و ابگيري آن از اهميت به سزائي برخوردار بوده و اطمينان از ايمني در اين مراحل FLAC ضروري است.در اين مقاله ، پيش بيني شكست سد ها در اثر نشست در سد هاي سنگريزه اي اشباع با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود 2مورد بررسي قرار مي گيرد. با استفاده از مدل هاي الاستيك غير خطي ( بارگذاري مناسب و ضوابط باربرداري – بارگذاري مجدد ) كه داده D هاي ورودي را توسط تست هاي آزمايشگاهي مقدار دهي ميكنند و با استفاده از يك مطالعه موردي(سد مخزني ايوشان)، صحت معادلات بدست آمده مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه امر اين بود كه نرم افزار مورد استفاده با روابط موجود تطابق مناسبي داشته و سد مورد مطالعه نيز در حاشيه اطمينان قرار دارد.


کلمات كليدي:

شكست، سد هاي سنگريزه اي ، FLAC 2D ،مدل الاستيك غيرخطي، نشست

نویسندگان :

محمد اسمعيل سيف ، حميد رضا صبا

 

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شكست , سد هاي سنگريزه اي , FLAC 2D , مدل الاستيك غيرخطي , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 2722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه