<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامتریک یک موج شکن ذوزنقه ای مغروق بر روی یک پانتون شناور

چکیده
موجشکنها به شکل گستردهای برای محافظت سازههای واقع شده در نواحی ساحلی مورد استفاده قرار میگیرند.همچنین موجشکنهای مجوف به شکل یک دیواره قائم در جلو دیوارههای قائم به صورت گستردهای مورد استفاده قرارمیگیرند. در این مطالعه، الگوی جریان عبوری از روی موجشکنهای مستغرق با استفاده از نرمافزار فلوتریدی شده است.های آشفتگی برای آشفتگی میدان جریان از مدل k استاندارد و k RNG استفاده گردیده است. بر اساسسازی، مدل آشفتگی نتایج مدل  k سازی تغییرات خوردار است. همچنین برای شبیه استاندارد از دقت بیشتری بربهره گرفته شده است. به منظور صحت سنجی نتایج مدل عددی از نتایج مدل مورد VOF سطح آزاد جریان از طرحمطالعه لی وفلمینگ ) 2001 ( استفاده شده است. با توجه به نتایجشبیهسازی، مدل عددی تغییرات سطح آزاد را با دقتبرای مدل عددی مساوی با (MAPE) مناسبی شبیهسازی کرده است. به عنوان مثال مقدار درصد خطای مطلق میانگین11/808 درصد محاسبه شده است. همچنین تغییرات سایر پارامترهای هیدرولیکی و هیدرودینامیکی میدان جریان موردبررسی قرار گرفت. به عنوان مثال مقدار حداکثر فشار میدان جریان قبل و بعد از شکست موج به ترتیب مساوی 4763 و4923 پاسگال محاسبه گردید.

واژه های کلیدی:

شبیه سازی عددی . موج شکن مستغرق . FLOW-3D . میدان جریان

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , شبیه سازی عددی , موج شکن مستغرق , FLOW-3D , میدان جریان ,
:: بازدید از این مطلب : 1588
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عددی میزان جابجایی افقی ناشی از گسترش جانبی در سطح زمین با بهره گیری از مکانیک سیالات

خلاصه
تغییر شکل جانبی لایه های خاک مستعد روانگریی نسبت به دیگر پدیده های ناشی از روانگرایی، جزء پر مخاطره ترین مواردی است که خرابی های زیادی را درهنگام زلزله و بعد از روانگرا شدن خاک به بار می آورد. محققین زیادی با انجام آزمایش بر روی ماسه اشباع و با بررسی نتایج به این نتیجه رسیدن که رفتار ماسه درطول و بعد از روانگرایی همانند سیال غیر نیوتنی می باشد. سیال غیر نیوتنی به سیالی گفته می شود که با افزایش نرخ کرنش از میزان ویسکوزیته سیال کاسته می شود.در این تحقیق نیز با بهره گیری از این نتیجه برای ماسه در حالت روانگرایی و گسترش جانبی، ماسه اشباع نوادا بصورت یک سیال غیرنیوتنی در نظر گرفته شده و دربه عنوان سیال ویسکوز مدل شده است. در مطالعه حاضر، نتایج جابجایی افقی بدست آمده از دو نوع شرایط مرزی )متقارن و پریودیک( در FLOW-3D نرم افزار سطح زمین با نتایج آزمایش سانتریفیوژ مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج نشان از قابل قبول بودن مدل عددی می باشد.

کلمات کلیدی:

روانگرایی . گسترش جانبی . ماسه اشباع . سیال غیرنیوتنی . FLOW-3D .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی , گسترش جانبی , ماسه اشباع , سیال غیرنیوتنی , FLOW-3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1276
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي الکوي جريان در تلاقيگاه ها و ارائه راهکارهاي ساماندهي با استفاده از مدل عددي

خلاصه
محل تقاطع دو کانال مکاني است که در آن تغييرات شديد در ديناميک جريان و مورفولوژي بستر اتفاق مي افتد. بررسي ساختار جريان در محلتلاقي چالش بزرگي براي مهندسين رودخانه، مورفولوژيست ها، و رسوب شناسان است. در اين مقاله تنش برشي بستر، و ديناميک جريان درتلاقي گاه کانال هاي رودخانه با نسبت هاي دبي متفاوت ) q* ( در زاويه همرسي 09 درجه بررسي شد. بسته تجاري ديناميک سيالات محاسباتي FLOW-3D  براي انجام شبيه سازي عددي ديناميک جريان در تلاقي گاه کانال ها استفاده شد. براي مقايسه و انتخاب بهترين مدل آشفتگي، نتايجعددي براي دو مدل آشفته ) K-ε-RNG ( و شبيه سازي گردابه هاي بزرگ ) LES ( و نتايج آزمايشگاهي روي نمودار ترسيم شدند. علاوه بر ايناثر عريض شدگي موضعي شاخه فرعي به عنوان راه حلي ممکن براي احياي تقاطع مورد مطالعه قرار گرفت. عريض کردن کانال ديناميک طبيعي رودخانه را به حالت اوليه بازمي گرداند و با افزايش غيريکنواختي در فرم بستر و الگوي جريان، شرايط زندگي جانوري و گياهي را ارتقا مي بخشد.

کلمات کلیدی:

تقاطع رودخانه . FLOW-3D . مدل آشفتگی . تنش برشی . عريض کردن شاخه فرعی .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقاطع رودخانه , FLOW-3D , مدل آشفتگی , تنش برشی , عريض کردن شاخه فرعی , ,
:: بازدید از این مطلب : 947
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عددی مشخصات پرش هیدرولیکی ایجاد شده بر روی بستر موجدار مثلثی شکل

خلاصه
پرش هیدرولیکی به طور کلی برای استهلاک انرژی جنبشی اضافی در پایین دست سازههای هیدرولیکی از قبیل دریچهها، سرریزها، شوتها وهمچنین برای جلوگیری از فرسایش پاییندست سازهها بکار میرود. در این مقاله به بررسی خواص پرش هیدرولیکی بر روی بستر موجدار مثلثیبرای محدودهی مشخصی از اعداد فرود پرداخته شده است. درطول شکلگیری پرش Flow-3D شکل در پشت دریچه با استفاده از نرمافزارهیدرولیکی بر روی بستر موجدار مثلثی شکل، جریان آب به صورت آشفته و در اختلاط با هوا است. نتایج نشان داد که پرش هیدرولیکی ایجاد شدهبر روی بستر موجدار مثلثی شکل باعث کاهش عمق پایاب و عمق مزدوج با شرایط هیدرولیکی یکسان نسبت به حالت بستر صاف به مقادیر به ترتیب69 % میگردد. همچنین کاهش فاصله بین بستر موج دار مثلثی شکل باعث کاهش نسبت استغراق میشود. در نهایت، نتایج به دست / 9/62 % و 30آمده از حل عددی با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شد و و با توجه به محدوده خطای مشاهده گردید، تطابق خوبی بین دادهها وجود دارد.

کلمات کلیدی:

پرش هیدرولیکی . بستر موجدار . عمق پایاب . Flow-3D .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پرش هیدرولیکی , بستر موجدار , عمق پایاب , Flow-3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 903
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی عددی تاثیر برخی از پارامترهای صفحات مستغرق در آبگیر جانبی از کانال باز

خلاصه
یکی از راههای کاهش ورود رسوبات به آبگیر استفاده از صفحات مستغرق می باشد. صفحات مستغرق به علت آنکه جریان ثانویه در اطراف آنهابوجود میایدرسوبات را از جلوی دهانه آبگیر دور کرده و باعث کاهش ورود رسوبات به آبگیر می شوند. در این پژوهش ، به مطالعه عددی تاثیربرخی از پارامترهای صفحات مستغرق شامل زاویه قرار گیری صفحات مستغرق و نحوی قرارگیری دو صفحه مستغرق نسبت به هم در آبگیریجانبی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D پرداخته شده است. نتایج نشان داد از بین زوایای ، ، و درجه صفحات مستغرق، زاویهدرجه کمترین رسوب ورودی به آبگیر را خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد حالتی که دو صفحه مستغرق نسبت به هم فاصله عرضی داشته باشند، نسبت به حالتی که در یک راستا قرار میگیرند، نقش بهتری را در کاهش رسوب ورودی ایفا میکنند و رسوب کمتری را وارد آبگیرمیکنند.

کلمات کلیدی:

صفحات مستغرق . شبیه سازی عددی . زاویه قرار گیری صفحه مستغرق . FLOW-3D .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صفحات مستغرق , شبیه سازی عددی , زاویه قرار گیری صفحه مستغرق , FLOW-3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 996
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه