<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پهنه بندي صعوبت ساخت تونل هاي بلند در مناطق کوهستانی استان تهران

  

 

کلمات کلیدی :

حفرپذیری توده سنگ . مقاومت توده سنگ . شرایط تنش . شرایط آب زیرزمینی . GIS    

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفرپذیری توده سنگ , مقاومت توده سنگ , شرایط تنش , شرایط آب زیرزمینی , GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 766
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی با استفاده از روش DRASTIC (مطالعه موردی آبخوان ساحلی قره سو گرگانرود)

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبخوان ساحلی . DRASTIC . GIS       

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبخوان ساحلی , DRASTIC , GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 918
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی مسائل شوره زایی دریاچه ارومیه با استفاده از داده های ماهواره ای و تحلیل مکانی

خلاصه
بهمنظور مديريت حیات اکولوژيک درياچهها، استفاده از دادههای ماهوارهای و تحلیل مکانی، اطلاعات ارزشمندی جهت انجام يک پايش جامعبدست میدهد. اين در حالی است که اطلاعات مکانی بسیاری مربوط به درياچههای مختلف در جهان، از مجهولات اساسی مطالعات منابع آبیقلمداد میشوند. بطوريکه به دلايلی همچون هزينههای سنگین و نبود تجهیزات لازم، صدها هزار درياچه کوچک و تالابهای حیاتی جهان فاقداطلاعات دقیقی از تغییرات مکانی هستند. در اين پژوهش با استفاده از تصاوير ماهوارههای لندست و بهکمک علم سنجش از دور و GIS وهمچنین عملیات میدانی، شورهزارهای اطراف درياچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه تصاوير ماهوارهای لندست در يک دوره 71 ساله701 کیلومتر مربع و در سال 2072 به / روند بسیار سريع افزايش اراضی شور را نشان میدهد آنچنان که در سال 7111 ، مساحت شورهزارها 721 2110/121 کیلومتر مربع افزايش يافته است. هدف از اين مطالعه، انجام پايشی نظارت شده در راستای ارزيابی و بررسی بحران درياچه ارومیه با درنظر گرفتن پارامتر شورهزارهای ايجاد شده در محدودهی درياچه و بررسی تغییرات آن، به منظور دستیابی به يک پايگاه اطلاعات مکانی جامع جهت استفاده در نرمافزارهای مدلسازی هیدرولیکی نظیر MIKE3 میباشد.


کلمات کلیدی:

دریاچه ارومیه . داده های ماهواره ای . تحلیل مکانی . GIS . شورهزایی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دریاچه ارومیه , داده های ماهواره ای , تحلیل مکانی , GIS , شورهزایی ,
:: بازدید از این مطلب : 876
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد GIS در مدیریت و برنامه ریزي سیستم حمل و نقل شهري 

خلاصه
مدیریت و برنامه ریزي زیرساختارهاي سیستم پیچیده شهري مستلزم بکارگیري بسیاري از داده هاي مکانی است. از اینرو سیستم اطلاعات مکانی، بعنوان علم مدیریت داده هاي مکانی، توانسته اند کاربردهاي فراوانی را در این زمینه پشتیبانی نمایند. در همین راستا بررسی ساختار یک سیستم شهري و نیز مفاهیم سیستم هاي اطلاعات مکانی در این مقاله نشان داده شده است که پیاده سازي زیرساختارهاي مکانی در اجراي یک سیستم اطلاعات مکانی شهري بسیار تعیین کننده می باشد.یکی از جنبه هاي مهم در برنامه ریزي بلند مدت سیستم حمل و نقل شهري ( بعنوان یکی از زیر سیستم هاي مهم شهري)، گسترش ظرفیت سرویس دهی آن می باشد. وجود طرح هاي مختلف در این زمینه در کنار محدودیت هاي مالی و اجرایی، انتخاب بهترین در زمینه حمل و نقل شهري، در مواردي همچون طراحی و GIS طرح را بعنوان چالشی پیش روي تصمیم گیران قرار میدهد.از اینرو بکارگیري تحلیل شبکه برنامه ریزي حمل و نقل عمومی، مسیریابی، سیستم هاي هوشمند حمل و نقل (مدیریت ترافیک، تشخیص حوادث، ناوبري درون ماشینی)، در طراحی حمل و GIS تاثیرات محیط زیستی و تحلیل ارتباط بین سیستم حمل ونقل و کاربري اراضی صورت میپذیرد. ضمن اینکه کاربردهاي اولیه در زمینه حمل و نقل باشد. فعالیت کلیدي GIS نقل شهري بوده است. امکان بررسی طرح هاي مختلف قبل از انتخاب طرح نهایی شاید مهمترین کاربرد که خاص حمل و نقل است، تحلیل شبکه می باشد.از آنجاییکه شبکه ها اساس مسیریابی و سایر تحلیل هاي مربوطه می باشند لذا مدلسازي GIS دیگر دقیق آن امري حیاتی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

کلمات کلیدي :

GIS ، مدیریت و برنامه ریزي، سیستم حمل و نقل شهري، مهندسی ترافیک

نویسندگان :

مائده رمضانی ، ولی الله عزیزي فر ، آرمین روحانی ،ابوالفضل میرپورگسکریی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , GIS , مدیریت و برنامه ریزي , سیستم حمل و نقل شهري , مهندسی ترافیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1512
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين حريم بستر رودخانه بيطاس مهاباد با استفاده از مدل هاي كامپيوتري GIS, HEC-RAS

خلاصه
تعيين حريم بستر رودخانه به منظور مديريت حفاظت از رودخانه ها ومسيلها، جهت انعكاس در طرح هاي جامع وتفضيلي براي تعيين كاربري اراضي وضوابط ساختماني،تدوين نقشه هاي پهنه بندي خطر پذيري سيلاب براي كاهش خطرات ناشي از سيل، حفظ محيط زيست وكاهش آلودگي آبي ،استفاده بهينه از رودخانه ها به لحاظ اهميتي كه اين منابع طبيعي در برآورد نيازهاي بشري دارند تعيين مي گردد. تعيين حريم و بستر رودخانه ها معمولاباانجام محاسبات هيدروليكي رودخانه وازطريق مدل هاي رياضي انجام مي گيرد.درتحقيق انجام شده مطالعه موردي رودخانه بيطاس مهابادGIS و نرم افزار HEC-RAS موردنظر بوده است.دراين تحقيق از مدل هيدروليكي استفاده شده است.

كلمات كليدي:

تعيين حريم و بستر رودخانه، رودخانه بيطاس ،GIS، HEC-RAS

نویسندگان :

هيرو اسلامي ، سيدجميل قادري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تعيين حريم و بستر رودخانه , رودخانه بيطاس , GIS , HEC-RAS ,
:: بازدید از این مطلب : 2286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خطرات زمین لغزش و سیل در شهرستان اهر و پهنه بندی خطر

زمين لغزش یکي از مخاطرات طبيعي مهم در مناطق كوهستاني و سيل نيز در محدوده هایي كه در مسير آبراهه ها و رودخانه ها هستند، خطر مهمي محسوب مي شوند. در شهرستان اهر هر دو این مخطرات طبيعي خساراتي را در گذشته پدید آورده است. در این مقاله مخاطرات طبيعي مذكور در شهرستاناهر در قالب نقشه پهنه بندی ارائه شده است. نتایج بررسيها نشان ميدهد كه حدود 60 درصد از مساحت منطقه در GIS بررسي شده و با استفاده از معرض خطر متوسط سيل ميباشد. خطر سيل بيشتر اطراف رودخانه اهر چایي ورودخانه كيچيک چای را تهدید ميکند. حدود 45 درصد از منطقه در معرض خطر زمين لغزش قرار دارد. علت این امر بيشتر وجود دامن ههای پرشيب و سازندهای مستعد لغزش و بارندگي است. در جنوب وشرق قسمتهایي از شمال منطقه و در نزدیکي گسلها خطر ناپایداری دامنه بيشتر است.

کلمات کليدي :

مخاطرات طبيعی، سيل، زمين لغزش ،GIS

نویسندگان :

فاطمه باقرزاده آلپاوتی(دانشجوي کارشناسی ارشد زمين شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر)

ابراهيم اصغري کلجاهی  (استاديار گروه زمين شناسی دانشگاه تبريز)

روزبه دبيري (استاديار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبريز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخاطرات طبيعی , سيل , زمين لغزش , GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 2960
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پدیده زمین لغزش یکی از عمده ترین بلایای طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشته و هزینه های فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده بر بودجه کشور تحمیل می کند. هدف نهایی از بررسی و مطالعه زمین لغزش ها را می توان یافتن راه های کاهش خسارت های ناشی از آنها ذکر کرد همین امر لزوم استفاده از پهنه بندی را در زمین لغزش تاکید می کند. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر زمین لغزش در بخشی از منطقه نقل می باشد. بدین منظور ،GIS با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط پس از بررسی های میدانی و تهیه لایه های اطلاعاتی از طریق نقشه ها و منابع موجود عوامل موثر عوامل موثر در رخداد زمین لغزش در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های انجام شده، شناسایی شدند و نهایتا لایه های اطلاعاتی شامل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و در مرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسله عوامل مورد بررسی به روش زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها AHP مراتبی است. نتایج نشان داد که فاکتورهای به ترتیب موثرترین عوامل در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند.

کلمات کلیدی:

زمین لغزش ،AHP ،GIS ،منطقه نقل

نویسندگان :

محمد حسین پسته چیان (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

حمیدرضا منصف(دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

علی دیلمی معزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

احسان عزیزی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , AHP , GIS , منطقه نقل ,
:: بازدید از این مطلب : 3156
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه نقل شهرستان سمیرم با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

پدیده زمین لغزش یکی از عمده ترین بلایای طبیعی است که همه ساله خسارات جانی و مالی زیادی در پی داشته و هزینه های فراوانی برای بازسازی مناطق آسیب دیده بر بودجه کشور تحمیل می کند. هدف نهایی از بررسی و مطالعه زمین لغزش ها را می توان یافتن راه های کاهش خسارت های ناشی از آنها ذکر کرد همین امر لزوم استفاده از پهنه بندی را در زمین لغزش تاکید می کند. هدف از این تحقیق تهیه نقشه خطر زمین لغزش در بخشی از منطقه نقل می باشد. بدین منظور ،GIS با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط پس از بررسی های میدانی و تهیه لایه های اطلاعاتی از طریق نقشه ها و منابع موجود عوامل موثر عوامل موثر در رخداد زمین لغزش در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های انجام شده، شناسایی شدند و نهایتا لایه های اطلاعاتی شامل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین شناسی، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و در مرحله بعد با بکارگیری روش تحلیل سلسله عوامل مورد بررسی به روش زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها AHP مراتبی است. نتایج نشان داد که فاکتورهای به ترتیب موثرترین عوامل در وقوع زمین لغزش در منطقه هستند.

کلمات کلیدی:

زمین لغزش ، AHP ، GIS ، منطقه نقل

نویسندگان :

محمد حسین پسته چیان (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

حمیدرضا منصف (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

علی دیلمی معزی (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد یاسوج)

احسان عزیزی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , AHP , GIS , منطقه نقل ,
:: بازدید از این مطلب : 2754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مراحل مكانيابي محل دفع پسماندهاي ويژه استان تهران به روش اصلاح شده همپوشاني وزني

براي دست يابي به توسعه پايدار لازم است پسماندها و مواد زايد توليد شده به نحو مطلوب جمع آوري، فرآوري و دفع گردند. استان تهران از نظر توليد پسماندها در كشور پيشرو بوده و هدف از اين مطالعات انتخاب بهترين محل هاي ممكن جهت مديريت پسماندهاي ويژه در سطح استان تهران بود. ابتدا مطالعات پايه هواشناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي و1 انجام گرفت. / 1 و 25،000 / در دو مقياس 250،000 GIS زمين شناسي استان تهران انجام شد. در مرحله دوم تحلي لهاي مدل مكانيابي شامل گروه معيارهاي "پراكنش جمعيتي"، "مراكز آموزشي، تفريحي و تجمعي"، "هيدرولوژي و هيدروژئولوژي"، "زمين شناسي"، "كاربري اراضي و پوشش گياهي"، "راه ها و خطوط انتقال" و "مناطق صنعتي" است. در مرحله نهايي مطالعات تكميلي بر روي ساي تهاي پيشنهادي از مرحله دوم انجام گرفته و از بين ساي تهاي شناسايي شده پهن ههاي مناسب در استان تهران براي دفع پسماندهاي ويژه (خطرناك) معرفي شد.

 كلمات كليدي:

مكانيابي، پسماند ويژه، همپوشاني وزني، محل دفن  ،GIS

نویسندگان :

امير سلطانمحمدلو (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

كاظم فخاريان (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مكانيابي , پسماند ويژه , همپوشاني وزني , محل دفن , GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 3275
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني آبخوان دشت آمل و بابل با استفاده از روش هاي زمين آماري

بهره برداري از منابع آب زيرزميني در دشت آمل و بابل از طريق حفر چا ههاي عميق، كم عمق و يا چشم هها صورت مي پذيرد. بررسي كيفيت كنوني آبخوان اين دشت و تعيين نحوه توزيع فضايي پارامترهاي كيفي آب مانند هدايت CO و كربنات ( 3 (Fe) آهن ،(TDS) كل مواد جامد محلول ،(Salinity) شوري ،(EC) الكتريكي 2 از اهداف اين استفاده شده است. براي هر (Ordinary Kriging) تحقيق مي باشد. در اين راستا از روش درو نيابي كريجينگ معمولي پارامتر بهترين واريوگرام بر اساس كمترين خطاي ايجاد شده انتخاب شد. در نهايت نيز نقشه كيفيت آب زيرزميني منطقه با توجه به نتايج بدست آمده از مراحل قبل رسم گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده روند كلي كاهش كيفيت از جنوب غرب به سمت شمال شرق در منطقه وجود دارد.


كلمات كليدي:

آمل و بابل ،GIS ،Kriging ،  آبخوان، كيفيت آب

نویسندگان :

محمد نجاري (كارشناسي ارشد ژئوتكنيك، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

كاظم فخاريان (عضو هيات علمي، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آمل و بابل , GIS , Kriging , آبخوان , كيفيت آب ,
:: بازدید از این مطلب : 2716
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه