<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

دانلود نسخه 224 (V24) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی):: موضوعات مرتبط: معرفی و دانلود نرم افزار , ژئومکانیک (مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی) , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , نرم افزار , پلکسیز , دو بعدی , سه بعدی , CONNECT Edition V24 , PLAXIS , 3D , 2D , 2024 ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 6
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : جمعه 28 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایداری سازی تونل شماره 10 به محور قزوین رشت انزلی در بخش ریزشی با بکارگیري فورپولینگ

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل عددی . فورپولینگ . Plaxis . تونل . اصلاح سازه نگهبان 

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , فورپولینگ , Plaxis , تونل , اصلاح سازه نگهبان ,
:: بازدید از این مطلب : 718
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 10 مهر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و آنالیز برگشتی تغییر شکلها در گودهای عمیق جهت انتخاب مناسب پارامترهای الاستیک خاک

 

 

 

کلمات کلیدی :

گودبرداری . مدلهای رفتاری . شمع شناور ومهاری . Plaxis  

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , مدلهای رفتاری , شمع شناور ومهاری , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 2558
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 ارديبهشت 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی سه بعدی عبور دستگاه حفاری مکانیزه با استفاده از نرم افزارPlaxis3D     

خلاصه
حفّاری در مناطق شهری امری پیچیده و مخاطرهآمیز است. یکي از مسائل مهّم در حین عملیات ساخت تونلهای مترو بررسي تاثیر مراحل حفاری برنشست سطح زمین و مهار آن است. برای این منظور غالباً از انواع مختلف روشهای حفّاری مکانیزه استفاده ميشود و در نتیجه به میزان قابل توجّهيجابجایيهای ناشي از حفّاری تونل كاهش ميیابد. در پژوهش پیشرو بخشي از مسیر یک تونل قطار شهری كه از زیر یک تقاطع غیرهمسطح عبورPlaxis ميكند، بررسي شده است. ظرفیت بابری شمعهای اسلب پل روگذر با كمک روابط مربوطه محاسبه و سپس مدلسازی توده خاک با نرمافزار3 انجام پذیرفت. عمق پیشنهادی احداث تونل توسط شركت مشاور 18 متر ميباشد. با توجه به مشکلات حفاری، حضور شمعهای پل روگذر در Dنزدیکي تونل و تجربیات گذشته از عمق 14 متری به عنوان گزینه جایگزین استفاده شده است. تحلیلهای انجام شده برای هر دو عمق 14 و 18 مترینشان داد كه جابجائي ایجاد شده در هر دو عمق تقریباً یکسان است. از طرف دیگر تاثیرگذاری تونل بر ظرفیت نوک شمعهای پل در عمق 18 متریبیشتر از عمق 14 متری است. لذا عمق پیشنهادی توسط نگارندگان، 14 متری، گزینه مناسبتری از عمق پیشنهادی اولیه، 18 متری، ميباشد.

کلمات کلیدی:

تونل . حفّاری مکانیزه . مدلسازی . Plaxis . بهینه سازی 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفّاری مکانیزه , مدلسازی , Plaxis , بهینه سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1522
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد ژئوسنتتیک در پایداری سد خاکی ایوشان در حالت استاتیکی و شبه استاتیکی

خلاصه
با افزایش روز افزون جمعیت در شهرها و نیاز مبرم این افراد به آب برای مصارف روزانه و در صورت وجود رودخانه در كنار شهرهابهترین گزینه برای نگهداری آب در حجم بسیار عظیم، انواع سد میباشد چرا كه میتوان آب را به صورت كنترل شده در اختیاركشاورزی، صنعت و افراد جامعه قرار داد. ژئوسنتتیک ها موادی هستند كه همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمي با استفاده از انواعمختلف پلیمرها ساخته شده و استفاده از آنها به عنوان مصالحي جدید در رابطه با طرحهای آب و خاک مورد استقبال مهندسین وكارشناسان در بسیاری از كشورهای جهان قرار گرفته است. در این تحقیق به مطالعه موردی سد خاكي ایوشان و پس از صحتسنجي در مدل ایجاد شده به طرح راهکارهایي برای طراحي بهینیه تر این سد خاكي توسط ژئوتکستایل ها، پرداخته خواهد شد. لذاپس از شبیه سازی سد خاكي مورد مطالعه و مقایسه نتایج آن با مقادیرطراحي این سد، به بررسي تاثیر استفاده از مصالح ژئوسنتتیکپرداخته میشود. پس از چندین مدل سازی با حالت های مختلف حالت بهینه طراحي این سد توسط مسلح سازی با مصالح ژئوسنتتیکمورد بررسي قرار گرفته و در نهایت مدل برگزیده تحت شبیه سازی شبه استاتیکي قرار میگیرد، درنهایت طي نتایج عددی ارائه شدهمیتوان با حفظ ضریب اطمینان طراحي در حالت استاتیکي و شبه استاتیکي استفاده از مصالح ژئوسنتتیک شیب بدنه سر را افزایش)كاهش عملیات خاكي( داد. به طور خلاصه میتوان گفت اگر ضریب اطمینان همانند با طراحي در نظر گرفته شود میزان 11 درصد ازحجم عملیات خاكي كاسته میشود. در شبیه سازی های استاتیکي تکمیلي انجام شده، تاثیر عوامل مختلف)تاثیر سختي ژئوتکستایل،تحلیل ضریب اطمینان بحراني آبگیری سد ، تاثیر تسلیح توام بالادست و پایین دست، تاثیر اجرای پرده آب بند در میزان تراوش( برنحوه عملکرد سد خاكي سنجیده گردیده است و نتایج آن در هر بخش ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی :

plaxis . عمران . ایوشان . سدخاکی . ژئوسنتتیک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , plaxis , عمران , ایوشان , سدخاکی , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1417
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 24 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین مقادیر نشست آنی از روش های تعادل حدی و مقایسه با نتایج ابزار دقیق سد پانزده خرداد

خلاصه
کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادی، از اهمیت بسزائی برخوردار است. برای این تحقیق پارامترهای فیزیکی مهمی در سدهای خاکی اندازه گیری می شوند که از مهم ترین آنها، جابجایی ها و تغییر شکل هاست. در این مقاله با در اختیار داشتن داده های حاصل از ابزار دقیق سد پانزده خرداد به بررسی نشست سد که از پارامترهای کلیدی در بررسی پایداری و ایمنی سد به شمار می روند، پرداخته شده است. سپس مقادیر نشست ها با نرم افرارهای PLAXS ، GEO STUDIO برآورد شده و نتایج عددی حاصل از نرم افزارها را با نتایج واقعی مقایسه شده است که در نهایت به این نتیجه منجر شده که GEO STUDIO پاسخ بهتری را ارائه کرده است.

کلمات کليدی:

ابزار دقيق . سد پانزده خرداد . GEO STUDIO . PLAXIS  

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزار دقيق , سد پانزده خرداد , GEO STUDIO , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع تحت اثر تونل زنی در شرایط لرزه ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ دینامیکی . اندرکنش خاک شمع تونل . گروه شمع . Plaxis

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ دینامیکی , اندرکنش خاک شمع تونل , گروه شمع , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 1388
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثير ايجاد ديواره هاي فومي دراطراف پي بر كاهش نشست هاي لرزه اي ساختمان

خلاصه
معيارهاي اصلي در طراحي فونداسيون در مهندسي پي، تعيين و كنترل ظرفيت باربري نهائي و نشست خاك ميباشد. به عبارت ديگر فونداسيون بايد بتواند در زمان بهره-برداري بار را به صورت ايمن به خاك منتقل نمايد، بطوريكه نه تنها خاك دچار گسيختگي نگردد بلكه نشست نيز از حد مجاز بيشتر نشود. جهت حصول به اين مطلب،تاكنون روشهاي مختلفي نظير فرآيندهاي مكانيكي تراكم، تحكيم، زهكشي و فرآيندهاي شيميايي نظير اصلاح، تثبيت و يا استفاده از عناصر مسلح كننده (الياف،ژئوگريد، سپركوبي، شمعكوبي و...) جهت تقويت خاك به كار گرفته شده است. در اين تحقيق از مصالح ژئوفوم بر پايه پلي استايرن با خاصيت كاهش تنشهاي ناشياز بارهاي قائم در لايههاي زيرين و كاهش بار افقي خاك در ديوارها، به عنوان عايق ارتعاشي و ميراگر در كاهش نشست لرزهاي خاك استفاده شده است. بدين منظورپرداخته شده و نتايج حاصله با مدلي بدون ديواره فومي مورد ارزيابي قرار خواهد PLAXIS به مدلسازي رفتار ديوارهاي فومي در اطراف پي با استفاده از نرم افزار گرفت.

كلمات كليدي:

ژئوفوم . عايق ارتعاشات . نشست لرزه اي . PLAXIS .

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوفوم , عايق ارتعاشات , نشست لرزه اي , PLAXIS , ,
:: بازدید از این مطلب : 1775
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 آذر 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی

خلاصه
اندرکنش خاک و میخ در پشت روکش شاتکریت دیوارها از پیچیدگی خاص برخوردار است بطوریکه بسیج تنشهای برشی وجهت آن در طول میخ یکسان نمی باشد . این تنشها از سطح تقاطع منحنی گوه شکست یا لغزش خاک بسمت روکش دیواره بصورتفعال و مثبت و از تقاطع منحنی گوه شکست بسمت انتهای میخ در خلاف جهت یا منفی میباشدکه طول درگیری مفید میخ در خاکرا ایجاد کرده و عملا حداکثر نیروی کشش در میخ ها را در محل سطح منحنی گوه گسیختگی ایجاد می گردد .در این مقاله علیرغم تحقیقات Plumelle et al.,(1990) و همچنین پیشنهادات Briaud and Lim,(1997) و مطالعات Byrne et al.,(1998) و نمودارهای ارائه شده اولیه و طراحی مقدماتی نرمالیزه شده وتخمین اولیه طول میخ وحداکثر نیروی کشش طرحبا استفاده از نرم افزار SNAIL ، بصورتی دقیقتر با استفاده از تعادل حدی خاک به بررسی و تحلیل فشار و رانش حدی فعال خاکو ظرفیت بیرون کشیدگی میخها در خاکهای مختلف بادر نظر گرفتن موقعیت میخ در اعماق متفاوت و با احتساب زاویه شیب اجرایحفاری و تزریق ثقلی دوغاب سیمانی پرداخته شده و نتایج تحلیلها ارائه شده است ضمن آنکه با نتایج تحلیلهای عددی و خروجیهاینرم افزار عددی اجزای محدود PLAXIS نیز مقایسه و صحت سنجی گردیده است .

کلمات کلیدی:

میخ . سازه نگهبان . سطح گوه شکست . فشار فعال خاک . SNAIL . PLAXIS 

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

ظرفیت بیرون کشیدگی میخ از خاک ، روابط تحقیقی و مقایسه با نتایج تحلیلهای عددی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ , سازه نگهبان , سطح گوه شکست , فشار فعال خاک , SNAIL , PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 1700
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددي و تحليلی نشست سطح زمين و فشار بهينه سينه کار در خط 2 مترو شيراز در حدفاصل ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان

چكيده
یکی از نگرانی هایی که در احداث فضاهای زیرزمینی همواره مورد بحث بوده بحث میزان نشست سطح زمین است. با توجه به متداولشدن استفاده از TBM های از نوع EPB در محیط های شهری با بستر خاکی می بایست فشار سینه کار را در حالت بهینه ای نگهداشت تا از فرونشست زمین بر اثر عدم تامین فشار لازم بر سینه کار و یا بالازدگی سطح زمین بر اثر فشار بیش از حد جلوگیری نمود.با توجه به حوادث متعددی که در طول احداث خطوط مختلف مترو در شهرهای کشور پیش آمده اهمیت بررسی این پدیده در خط2 مترو شیراز با توجه به وجود سازه ها و ابنیه های مختلف در سطح زمین احساس می شود. در این مقاله با استفاده از داده هایحاصل از آزمایش های انجام گرفته در گمانه های BH15 , BH14 , BH12 به کمک 6 روش تجربی میزان نشست و با استفاده از 3روش مختلف فشار بهینه سینه کار در محدوده حد فاصل بین ایستگاه عادل آباد تا قهرمانان محاسبه شد. با توجه به محاسبات انجام5 میلی متر و فشار بهینه سینه کار 070 کیلوپاسکال برآورد / 7 و 3 / شده میزان نشست بعد از حفر تونل اول و دوم به ترتیب برابر 33شده است. برای تایید و اعتبارسنجی جواب با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D tunnel حفاری مرحله ای انجام شد. در تعیینمیزان نشست سطحی در تونل های منفرد و دوقلو، روش babet در منطقه مورد مطالعه قابل قبول ترین نتیجه را در بر دارد. درتعیین میزان فشار بهینه سینه کار نیز میانگین روش های Terzaghi و Jancsecz & Steiner نزدیک ترین نتیجه به روش عددی رادر بر دارد.

واژه هاي کليدي:

نشست . فشار بهینه سینه کار . PLAXIS . خط 2 مترو شیراز . روش عددی .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , فشار بهینه سینه کار , PLAXIS , خط 2 مترو شیراز , روش عددی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1489
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 اسفند 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه